CVPR 2023
Skip to yearly menu bar Skip to main content


Workshop

8th New Trends in Image Restoration and Enhancement Workshop and Challenges

Radu Timofte · Marcos Conde · Florin-Alexandru Vasluianu · Ren Yang · Yawei Li · Kai Zhang · Shuhang Gu · Ming-Hsuan Yang · Lei Zhang · Kyoung Mu Lee · Eli Shechtman · Yulan Guo · Codruta Ancuti · Cosmin Ancuti · Chao Dong · Xintao Wang · Sira Ferradans · Tom Bishop · Longguang Wang · Yingqian Wang · Fabio Tosi · Pierluigi Zama Ramirez · Luigi Di Stefano · Luc Van Gool

West 306

Sun 18 Jun, 8 a.m. PDT

Keywords:  Computational Photography  

Chat is not available.