CVPR 2023
Skip to yearly menu bar Skip to main content


Workshop

4D Hand Object Interaction: Geometric Understanding and Applications in Dexterous Manipulation

Li Yi · He Wang · Xiaolong Wang · Yu-Wei Chao · David F. Fouhey · Sifei Liu · Yunze Liu · Hao Su · Shubham Tulsiani

East 13

Sun 18 Jun, 1 p.m. PDT

Keywords:  General track  

Chat is not available.