CVPR 2023 Accepted Papers

CVPR 2023 Statistics:

 • Submissions: 9155 papers
 • Accepted: 2359 papers (25.8% acceptance rate)
 • Highlights: 235 papers (10% of accepted papers, 2.6% of submitted papers)
 • Award candidates: 12 papers (0.51% of accepted papers, 0.13% of submitted papers)

Interactive Charts

Award Candidates:

Tuesday:

 • Ego-Body Pose Estimation via Ego-Head Pose Estimation
  Jiaman Li · Karen Liu · Jiajun Wu
 • 3D Registration with Maximal Cliques
  Xiyu Zhang · Jiaqi Yang · Shikun Zhang · Yanning Zhang
 • OmniObject3D: Large Vocabulary 3D Object Dataset for Realistic Perception, Reconstruction and Generation
  Tong Wu · Jiarui Zhang · Xiao Fu · Yuxin WANG · Jiawei Ren · Liang Pan · Wenyan Wu · Lei Yang · Jiaqi Wang · Chen Qian · Dahua Lin · Ziwei Liu
 • MobileNeRF: Exploiting the Polygon Rasterization Pipeline for Efficient Neural Field Rendering on Mobile Architectures
  Zhiqin Chen · Thomas Funkhouser · Peter Hedman · Andrea Tagliasacchi
 • DynIBaR: Neural Dynamic Image-Based Rendering
  Zhengqi Li · Qianqian Wang · Forrester Cole · Richard Tucker · Noah Snavely
 • Planning-oriented Autonomous Driving
  Yihan Hu · Jiazhi Yang · Li Chen · Keyu Li · Chonghao Sima · Xizhou Zhu · Siqi Chai · Senyao Du · Tianwei Lin · Wenhai Wang · Lewei Lu · Xiaosong Jia · Qiang Liu · Jifeng Dai · Yu Qiao · Hongyang Li

Thursday:

 • DreamBooth: Fine Tuning Text-to-Image Diffusion Models for Subject-Driven Generation
  Nataniel Ruiz · Yuanzhen Li · Varun Jampani · Yael Pritch · Michael Rubinstein · Kfir Aberman
 • On Distillation of Guided Diffusion Models
  Chenlin Meng · Robin Rombach · Ruiqi Gao · Diederik Kingma · Stefano Ermon · Jonathan Ho · Tim Salimans
 • Visual Programming: Compositional visual reasoning without training
  Tanmay Gupta · Aniruddha Kembhavi
 • What Can Human Sketches Do for Object Detection?
  Pinaki Nath Chowdhury · Ayan Kumar Bhunia · Aneeshan Sain · Subhadeep Koley · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
 • Data-driven Feature Tracking for Event Cameras
  Nico Messikommer · Carter Fang · Mathias Gehrig · Davide Scaramuzza
 • Integral Neural Networks
  Kirill Solodskikh · Azim Kurbanov · Ruslan Aydarkhanov · Irina Zhelavskaya · Yury Parfenov · Dehua Song · Stamatios Lefkimmiatis

Full paper list including award candidates and highlights:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OAUf7sQfJ6cSU4BiOtyl-t4dMm4iFqdEDHCSs7R2jZo

Accepted Papers:

Papers are assigned to poster sessions such that topics are maximally spread over sessions (attendees will find interesting papers at each session) while grouping similar posters within each poster session to minimize walking distances. We used a 1D t-SNE projection of the SPECTER paper embeddings to realize this assignment.

Timezone: PDT
NeuralPCI: Spatio-Temporal Neural Field for 3D Point Cloud Multi-Frame Non-Linear Interpolation Poster Session TUE-AM
Zehan Zheng · Danni Wu · Ruisi Lu · Fan Lu · Guang Chen · Changjun Jiang
Exploring Data Geometry for Continual Learning Poster Session THU-PM
Zhi Gao · Chen Xu · Feng Li · Yunde Jia · Mehrtash Harandi · Yuwei Wu
BlackVIP: Black-Box Visual Prompting for Robust Transfer Learning Poster Session THU-PM
Changdae Oh · Hyeji Hwang · Hee-young Lee · YongTaek Lim · Geunyoung Jung · Jiyoung Jung · Hosik Choi · Kyungwoo Song
WinCLIP: Zero-/Few-Shot Anomaly Classification and Segmentation Poster Session THU-AM
Jongheon Jeong · Yang Zou · Taewan Kim · Dongqing Zhang · Avinash Ravichandran · Onkar Dabeer
Boundary Unlearning: Rapid Forgetting of Deep Networks via Shifting the Decision Boundary Poster Session TUE-PM
Min Chen · Weizhuo Gao · Gaoyang Liu · Kai Peng · Chen Wang
Efficient Verification of Neural Networks Against LVM-Based Specifications Poster Session TUE-AM
Harleen Hanspal · Alessio Lomuscio
DF-Platter: Multi-Face Heterogeneous Deepfake Dataset Poster Session WED-AM
Kartik Narayan · Harsh Agarwal · Kartik Thakral · Surbhi Mittal · Mayank Vatsa · Richa Singh
NeuralEditor: Editing Neural Radiance Fields via Manipulating Point Clouds Poster Session WED-PM
Jun-Kun Chen · Jipeng Lyu · Yu-Xiong Wang
3Mformer: Multi-Order Multi-Mode Transformer for Skeletal Action Recognition Poster Session TUE-PM
Lei Wang · Piotr Koniusz
Decomposed Cross-Modal Distillation for RGB-Based Temporal Action Detection Poster Session TUE-AM
Pilhyeon Lee · Taeoh Kim · Minho Shim · Dongyoon Wee · Hyeran Byun
SE-ORNet: Self-Ensembling Orientation-Aware Network for Unsupervised Point Cloud Shape Correspondence Poster Session TUE-PM
Jiacheng Deng · Chuxin Wang · Jiahao Lu · Jianfeng He · Tianzhu Zhang · Jiyang Yu · Zhe Zhang
Camouflaged Instance Segmentation via Explicit De-Camouflaging Poster Session THU-AM
Naisong Luo · Yuwen Pan · Rui Sun · Tianzhu Zhang · Zhiwei Xiong · Feng Wu
Adaptive Spot-Guided Transformer for Consistent Local Feature Matching Poster Session THU-PM
Jiahuan Yu · Jiahao Chang · Jianfeng He · Tianzhu Zhang · Jiyang Yu · Feng Wu
Proposal-Based Multiple Instance Learning for Weakly-Supervised Temporal Action Localization Poster Session TUE-AM
Huan Ren · Wenfei Yang · Tianzhu Zhang · Yongdong Zhang
Dynamic Generative Targeted Attacks With Pattern Injection Poster Session WED-PM
Weiwei Feng · Nanqing Xu · Tianzhu Zhang · Yongdong Zhang
D2Former: Jointly Learning Hierarchical Detectors and Contextual Descriptors via Agent-Based Transformers Poster Session TUE-AM
Jianfeng He · Yuan Gao · Tianzhu Zhang · Zhe Zhang · Feng Wu
Domain Generalized Stereo Matching via Hierarchical Visual Transformation Poster Session WED-AM
Tianyu Chang · Xun Yang · Tianzhu Zhang · Meng Wang
DualRel: Semi-Supervised Mitochondria Segmentation From a Prototype Perspective Poster Session THU-AM
Huayu Mai · Rui Sun · Tianzhu Zhang · Zhiwei Xiong · Feng Wu
Bit-Shrinking: Limiting Instantaneous Sharpness for Improving Post-Training Quantization Poster Session WED-PM
Chen Lin · Bo Peng · Zheyang Li · Wenming Tan · Ye Ren · Jun Xiao · Shiliang Pu
A Meta-Learning Approach to Predicting Performance and Data Requirements Poster Session TUE-AM
Achin Jain · Gurumurthy Swaminathan · Paolo Favaro · Hao Yang · Avinash Ravichandran · Hrayr Harutyunyan · Alessandro Achille · Onkar Dabeer · Bernt Schiele · Ashwin Swaminathan · Stefano Soatto
DSVT: Dynamic Sparse Voxel Transformer With Rotated Sets Poster Session WED-PM
Haiyang Wang · Chen Shi · Shaoshuai Shi · Meng Lei · Sen Wang · Di He · Bernt Schiele · Liwei Wang
Self-Supervised Pre-Training With Masked Shape Prediction for 3D Scene Understanding Poster Session TUE-AM
Li Jiang · Zetong Yang · Shaoshuai Shi · Vladislav Golyanik · Dengxin Dai · Bernt Schiele
HGFormer: Hierarchical Grouping Transformer for Domain Generalized Semantic Segmentation Poster Session WED-PM
Jian Ding · Nan Xue · Gui-Song Xia · Bernt Schiele · Dengxin Dai
Improving Robustness of Vision Transformers by Reducing Sensitivity To Patch Corruptions Poster Session TUE-AM
Yong Guo · David Stutz · Bernt Schiele
Class-Incremental Exemplar Compression for Class-Incremental Learning Poster Session WED-AM
Zilin Luo · Yaoyao Liu · Bernt Schiele · Qianru Sun
Continual Detection Transformer for Incremental Object Detection Poster Session THU-PM
Yaoyao Liu · Bernt Schiele · Andrea Vedaldi · Christian Rupprecht
Heat Diffusion Based Multi-Scale and Geometric Structure-Aware Transformer for Mesh Segmentation Poster Session TUE-PM
Chi-Chong Wong
SliceMatch: Geometry-Guided Aggregation for Cross-View Pose Estimation Poster Session THU-AM
Zimin Xia · Zimin Xia · Ted Lentsch · Julian F. P. Kooij
PartManip: Learning Cross-Category Generalizable Part Manipulation Policy From Point Cloud Observations Poster Session TUE-AM
Haoran Geng · Ziming Li · Yiran Geng · Jiayi Chen · Hao Dong · He Wang
All-in-Focus Imaging From Event Focal Stack Poster Session THU-AM
Hanyue Lou · Minggui Teng · Yixin Yang · Boxin Shi
Learning Event Guided High Dynamic Range Video Reconstruction Poster Session WED-PM
Yixin Yang · Jin Han · Jinxiu Liang · Zhihang Zhong · Boxin Shi
Improving Robustness of Semantic Segmentation to Motion-Blur Using Class-Centric Augmentation Poster Session WED-AM
Aakanksha Aakanksha · A. N. Rajagopalan
Handwritten Text Generation From Visual Archetypes Poster Session THU-PM
Vittorio Pippi · Silvia Cascianelli · Rita Cucchiara
LANA: A Language-Capable Navigator for Instruction Following and Generation Poster Session THU-AM
Xiaohan Wang · Wenguan Wang · Jiayi Shao · Yi Yang
ViP3D: End-to-End Visual Trajectory Prediction via 3D Agent Queries Poster Session TUE-PM
Junru Gu · Chenxu Hu · Tianyuan Zhang · Xuanyao Chen · Yilun Wang · Yue Wang · Hang Zhao
LinK: Linear Kernel for LiDAR-Based 3D Perception Poster Session TUE-AM
Tao Lu · Xiang Ding · Haisong Liu · Gangshan Wu · Limin Wang
H2ONet: Hand-Occlusion-and-Orientation-Aware Network for Real-Time 3D Hand Mesh Reconstruction Poster Session THU-AM
Hao Xu · Tianyu Wang · Xiao Tang · Chi-Wing Fu
Adaptive Sparse Convolutional Networks With Global Context Enhancement for Faster Object Detection on Drone Images Poster Session WED-PM
Bowei Du · Yecheng Huang · Jiaxin Chen · Di Huang
Run, Don’t Walk: Chasing Higher FLOPS for Faster Neural Networks Poster Session WED-AM
Jierun Chen · Shiu-hong Kao · Hao He · Weipeng Zhuo · Song Wen · Chul-Ho Lee · S.-H. Gary Chan
Deep Deterministic Uncertainty: A New Simple Baseline Poster Session THU-PM
Jishnu Mukhoti · Andreas Kirsch · Joost van Amersfoort · Philip H.S. Torr · Yarin Gal
Open Vocabulary Semantic Segmentation With Patch Aligned Contrastive Learning Poster Session THU-AM
Jishnu Mukhoti · Tsung-Yu Lin · Omid Poursaeed · Rui Wang · Ashish Shah · Philip H.S. Torr · Ser-Nam Lim
VoxelNeXt: Fully Sparse VoxelNet for 3D Object Detection and Tracking Poster Session THU-PM
Yukang Chen · Jianhui Liu · Xiangyu Zhang · Xiaojuan Qi · Jiaya Jia
Spatio-Temporal Pixel-Level Contrastive Learning-Based Source-Free Domain Adaptation for Video Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Shao-Yuan Lo · Poojan Oza · Sumanth Chennupati · Alejandro Galindo · Vishal M. Patel
MoDi: Unconditional Motion Synthesis From Diverse Data Poster Session WED-PM
Sigal Raab · Inbal Leibovitch · Peizhuo Li · Kfir Aberman · Olga Sorkine-Hornung · Daniel Cohen-Or
Towards Universal Fake Image Detectors That Generalize Across Generative Models Poster Session THU-PM
Utkarsh Ojha · Yuheng Li · Yong Jae Lee
GLIGEN: Open-Set Grounded Text-to-Image Generation Poster Session THU-PM
Yuheng Li · Haotian Liu · Qingyang Wu · Fangzhou Mu · Jianwei Yang · Jianfeng Gao · Chunyuan Li · Yong Jae Lee
Deep Frequency Filtering for Domain Generalization Poster Session WED-AM
Shiqi Lin · Zhizheng Zhang · Zhipeng Huang · Yan Lu · Cuiling Lan · Peng Chu · Quanzeng You · Jiang Wang · Zicheng Liu · Amey Parulkar · Viraj Navkal · Zhibo Chen
Adaptive Human Matting for Dynamic Videos Poster Session WED-AM
Chung-Ching Lin · Jiang Wang · Kun Luo · Kevin Lin · Linjie Li · Lijuan Wang · Zicheng Liu
Neural Voting Field for Camera-Space 3D Hand Pose Estimation Poster Session WED-AM
Lin Huang · Chung-Ching Lin · Kevin Lin · Lin Liang · Lijuan Wang · Junsong Yuan · Zicheng Liu
An Empirical Study of End-to-End Video-Language Transformers With Masked Visual Modeling Poster Session THU-PM
Tsu-Jui Fu · Linjie Li · Zhe Gan · Kevin Lin · William Yang Wang · Lijuan Wang · Zicheng Liu
LAVENDER: Unifying Video-Language Understanding As Masked Language Modeling Poster Session THU-PM
Linjie Li · Zhe Gan · Kevin Lin · Chung-Ching Lin · Zicheng Liu · Ce Liu · Lijuan Wang
Binary Latent Diffusion Poster Session THU-PM
Ze Wang · Jiang Wang · Zicheng Liu · Qiang Qiu
ReCo: Region-Controlled Text-to-Image Generation Poster Session WED-PM
Zhengyuan Yang · Jianfeng Wang · Zhe Gan · Linjie Li · Kevin Lin · Chenfei Wu · Nan Duan · Zicheng Liu · Ce Liu · Michael Zeng · Lijuan Wang
Feature Separation and Recalibration for Adversarial Robustness Poster Session TUE-PM
Woo Jae Kim · Yoonki Cho · Junsik Jung · Sung-Eui Yoon
Compression-Aware Video Super-Resolution Poster Session TUE-AM
Yingwei Wang · Takashi Isobe · Xu Jia · Xin Tao · Huchuan Lu · Yu-Wing Tai
NeuralUDF: Learning Unsigned Distance Fields for Multi-View Reconstruction of Surfaces With Arbitrary Topologies Poster Session THU-PM
Xiaoxiao Long · Cheng Lin · Lingjie Liu · Yuan Liu · Peng Wang · Christian Theobalt · Taku Komura · Wenping Wang
Robust Multiview Point Cloud Registration With Reliable Pose Graph Initialization and History Reweighting Poster Session WED-AM
Haiping Wang · Yuan Liu · Zhen Dong · Yulan Guo · Yu-Shen Liu · Wenping Wang · Bisheng Yang
F2-NeRF: Fast Neural Radiance Field Training With Free Camera Trajectories Poster Session TUE-PM
Peng Wang · Yuan Liu · Zhaoxi Chen · Lingjie Liu · Ziwei Liu · Taku Komura · Christian Theobalt · Wenping Wang
StyleAdv: Meta Style Adversarial Training for Cross-Domain Few-Shot Learning Poster Session THU-PM
Yuqian Fu · Yu Xie · Yanwei Fu · Yu-Gang Jiang
Joint Visual Grounding and Tracking With Natural Language Specification Poster Session THU-PM
Li Zhou · Zikun Zhou · Kaige Mao · Zhenyu He
GAPartNet: Cross-Category Domain-Generalizable Object Perception and Manipulation via Generalizable and Actionable Parts Poster Session TUE-PM
Haoran Geng · Helin Xu · Chengyang Zhao · Chao Xu · Li Yi · Siyuan Huang · He Wang
Re-Thinking Model Inversion Attacks Against Deep Neural Networks Poster Session WED-PM
Ngoc-Bao Nguyen · Keshigeyan Chandrasegaran · Milad Abdollahzadeh · Ngai-Man Cheung
From Node Interaction To Hop Interaction: New Effective and Scalable Graph Learning Paradigm Poster Session TUE-PM
Jie Chen · Zilong Li · Yin Zhu · Junping Zhang · Jian Pu
Towards Fast Adaptation of Pretrained Contrastive Models for Multi-Channel Video-Language Retrieval Poster Session WED-PM
Xudong Lin · Simran Tiwari · Shiyuan Huang · Manling Li · Mike Zheng Shou · Heng Ji · Shih-Fu Chang
BEV@DC: Bird’s-Eye View Assisted Training for Depth Completion Poster Session WED-AM
Wending Zhou · Xu Yan · Yinghong Liao · Yuankai Lin · Jin Huang · Gangming Zhao · Shuguang Cui · Zhen Li
ProTéGé: Untrimmed Pretraining for Video Temporal Grounding by Video Temporal Grounding Poster Session TUE-PM
Lan Wang · Gaurav Mittal · Sandra Sajeev · Ye Yu · Matthew Hall · Vishnu Naresh Boddeti · Mei Chen
SeqTrack: Sequence to Sequence Learning for Visual Object Tracking Poster Session WED-PM
Xin Chen · Houwen Peng · Dong Wang · Huchuan Lu · Han Hu
Disentangling Orthogonal Planes for Indoor Panoramic Room Layout Estimation With Cross-Scale Distortion Awareness Poster Session THU-AM
Zhijie Shen · Zishuo Zheng · Chunyu Lin · Lang Nie · Kang Liao · Shuai Zheng · Yao Zhao
Energy-Efficient Adaptive 3D Sensing Poster Session TUE-PM
Brevin Tilmon · Zhanghao Sun · Sanjeev J. Koppal · Yicheng Wu · Georgios Evangelidis · Ramzi Zahreddine · Gurunandan Krishnan · Sizhuo Ma · Jian Wang
Regularizing Second-Order Influences for Continual Learning Poster Session THU-AM
Zhicheng Sun · Yadong Mu · Gang Hua
Object Detection With Self-Supervised Scene Adaptation Poster Session THU-PM
Zekun Zhang · Minh Hoai
UniDexGrasp: Universal Robotic Dexterous Grasping via Learning Diverse Proposal Generation and Goal-Conditioned Policy Poster Session TUE-PM
Yinzhen Xu · Weikang Wan · Jialiang Zhang · Haoran Liu · Zikang Shan · Hao Shen · Ruicheng Wang · Haoran Geng · Yijia Weng · Jiayi Chen · Tengyu Liu · Li Yi · He Wang
LidarGait: Benchmarking 3D Gait Recognition With Point Clouds Poster Session TUE-AM
Chuanfu Shen · Chao Fan · Wei Wu · Rui Wang · George Q. Huang · Shiqi Yu
High-Frequency Stereo Matching Network Poster Session TUE-AM
Haoliang Zhao · Huizhou Zhou · Yongjun Zhang · Jie Chen · Yitong Yang · Yong Zhao
OpenGait: Revisiting Gait Recognition Towards Better Practicality Poster Session WED-AM
Chao Fan · Junhao Liang · Chuanfu Shen · Saihui Hou · Yongzhen Huang · Shiqi Yu
CARTO: Category and Joint Agnostic Reconstruction of ARTiculated Objects Poster Session THU-PM
Nick Heppert · Muhammad Zubair Irshad · Sergey Zakharov · Katherine Liu · Rares Andrei Ambrus · Jeannette Bohg · Abhinav Valada · Thomas Kollar
Improving Generalization of Meta-Learning With Inverted Regularization at Inner-Level Poster Session TUE-PM
Lianzhe Wang · Shiji Zhou · Shanghang Zhang · Xu Chu · Heng Chang · Wenwu Zhu
RIAV-MVS: Recurrent-Indexing an Asymmetric Volume for Multi-View Stereo Poster Session TUE-AM
Changjiang Cai · Pan Ji · Qingan Yan · Yi Xu
Efficient Semantic Segmentation by Altering Resolutions for Compressed Videos Poster Session THU-PM
Yubin Hu · Yuze He · Yanghao Li · Jisheng Li · Yuxing Han · Jiangtao Wen · Yong-Jin Liu
Improving Vision-and-Language Navigation by Generating Future-View Image Semantics Poster Session WED-AM
Jialu Li · Mohit Bansal
Hint-Aug: Drawing Hints From Foundation Vision Transformers Towards Boosted Few-Shot Parameter-Efficient Tuning Poster Session WED-AM
Zhongzhi Yu · Shang Wu · Yonggan Fu · Shunyao Zhang · Yingyan (Celine) Lin
Bi-LRFusion: Bi-Directional LiDAR-Radar Fusion for 3D Dynamic Object Detection Poster Session WED-PM
Yingjie Wang · Jiajun Deng · Yao Li · Jinshui Hu · Cong Liu · Yu Zhang · Jianmin Ji · Wanli Ouyang · Yanyong Zhang
ISBNet: A 3D Point Cloud Instance Segmentation Network With Instance-Aware Sampling and Box-Aware Dynamic Convolution Poster Session WED-PM
Tuan Duc Ngo · Binh-Son Hua · Khoi Nguyen
ImageBind: One Embedding Space To Bind Them All Poster Session WED-PM
Rohit Girdhar · Alaaeldin El-Nouby · Zhuang Liu · Mannat Singh · Kalyan Vasudev Alwala · Armand Joulin · Ishan Misra
OmniMAE: Single Model Masked Pretraining on Images and Videos Poster Session WED-AM
Rohit Girdhar · Alaaeldin El-Nouby · Mannat Singh · Kalyan Vasudev Alwala · Armand Joulin · Ishan Misra
GeneCIS: A Benchmark for General Conditional Image Similarity Poster Session TUE-PM
Sagar Vaze · Nicolas Carion · Ishan Misra
Self-Supervised Learning From Images With a Joint-Embedding Predictive Architecture Poster Session WED-PM
Mahmoud Assran · Quentin Duval · Ishan Misra · Piotr Bojanowski · Pascal Vincent · Michael Rabbat · Yann LeCun · Nicolas Ballas
Learning Video Representations From Large Language Models Poster Session TUE-PM
Yue Zhao · Ishan Misra · Philipp Krähenbühl · Rohit Girdhar
POTTER: Pooling Attention Transformer for Efficient Human Mesh Recovery Poster Session TUE-AM
Ce Zheng · Xianpeng Liu · Guo-Jun Qi · Chen Chen
FeatER: An Efficient Network for Human Reconstruction via Feature Map-Based TransformER Poster Session WED-PM
Ce Zheng · Matias Mendieta · Taojiannan Yang · Guo-Jun Qi · Chen Chen
Multi-Modal Representation Learning With Text-Driven Soft Masks Poster Session TUE-AM
Jaeyoo Park · Bohyung Han
Unite and Conquer: Plug & Play Multi-Modal Synthesis Using Diffusion Models Poster Session TUE-PM
Nithin Gopalakrishnan Nair · Wele Gedara Chaminda Bandara · Vishal M. Patel
AdaMAE: Adaptive Masking for Efficient Spatiotemporal Learning With Masked Autoencoders Poster Session WED-PM
Wele Gedara Chaminda Bandara · Naman Patel · Ali Gholami · Mehdi Nikkhah · Motilal Agrawal · Vishal M. Patel
EC2: Emergent Communication for Embodied Control Poster Session TUE-PM
Yao Mu · Shunyu Yao · Mingyu Ding · Ping Luo · Chuang Gan
Mod-Squad: Designing Mixtures of Experts As Modular Multi-Task Learners Poster Session WED-AM
Zitian Chen · Yikang Shen · Mingyu Ding · Zhenfang Chen · Hengshuang Zhao · Erik G. Learned-Miller · Chuang Gan
Visual Dependency Transformers: Dependency Tree Emerges From Reversed Attention Poster Session WED-PM
Mingyu Ding · Yikang Shen · Lijie Fan · Zhenfang Chen · Zitian Chen · Ping Luo · Joshua B. Tenenbaum · Chuang Gan
Reproducible Scaling Laws for Contrastive Language-Image Learning Poster Session TUE-AM
Mehdi Cherti · Romain Beaumont · Ross Wightman · Mitchell Wortsman · Gabriel Ilharco · Cade Gordon · Christoph Schuhmann · Ludwig Schmidt · Jenia Jitsev
Learning Decorrelated Representations Efficiently Using Fast Fourier Transform Poster Session TUE-AM
Yutaro Shigeto · Masashi Shimbo · Yuya Yoshikawa · Akikazu Takeuchi
ECON: Explicit Clothed Humans Optimized via Normal Integration Poster Session TUE-AM
Yuliang Xiu · Jinlong Yang · Xu Cao · Dimitrios Tzionas · Michael J. Black
Multi-View Azimuth Stereo via Tangent Space Consistency Poster Session TUE-AM
Xu Cao · Hiroaki Santo · Fumio Okura · Yasuyuki Matsushita
Region-Aware Pretraining for Open-Vocabulary Object Detection With Vision Transformers Poster Session WED-AM
Dahun Kim · Anelia Angelova · Weicheng Kuo
Sketch2Saliency: Learning To Detect Salient Objects From Human Drawings Poster Session TUE-AM
Ayan Kumar Bhunia · Subhadeep Koley · Amandeep Kumar · Aneeshan Sain · Pinaki Nath Chowdhury · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
SceneTrilogy: On Human Scene-Sketch and Its Complementarity With Photo and Text Poster Session WED-AM
Pinaki Nath Chowdhury · Ayan Kumar Bhunia · Aneeshan Sain · Subhadeep Koley · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
Picture That Sketch: Photorealistic Image Generation From Abstract Sketches Poster Session TUE-PM
Subhadeep Koley · Ayan Kumar Bhunia · Aneeshan Sain · Pinaki Nath Chowdhury · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
What Can Human Sketches Do for Object Detection? Poster Session WED-PM
Pinaki Nath Chowdhury · Ayan Kumar Bhunia · Aneeshan Sain · Subhadeep Koley · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
Exploiting Unlabelled Photos for Stronger Fine-Grained SBIR Poster Session TUE-PM
Aneeshan Sain · Ayan Kumar Bhunia · Subhadeep Koley · Pinaki Nath Chowdhury · Soumitri Chattopadhyay · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
CLIP for All Things Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval, Fine-Grained or Not Poster Session TUE-AM
Aneeshan Sain · Ayan Kumar Bhunia · Pinaki Nath Chowdhury · Subhadeep Koley · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
RGB No More: Minimally-Decoded JPEG Vision Transformers Poster Session THU-PM
Jeongsoo Park · Justin Johnson
SunStage: Portrait Reconstruction and Relighting Using the Sun as a Light Stage Poster Session THU-PM
Yifan Wang · Aleksander Holynski · Xiuming Zhang · Xuaner Zhang
LightPainter: Interactive Portrait Relighting With Freehand Scribble Poster Session TUE-AM
Yiqun Mei · He Zhang · Xuaner Zhang · Jianming Zhang · Zhixin Shu · Yilin Wang · Zijun Wei · Shi Yan · HyunJoon Jung · Vishal M. Patel
Automatic High Resolution Wire Segmentation and Removal Poster Session TUE-AM
Mang Tik Chiu · Xuaner Zhang · Zijun Wei · Yuqian Zhou · Eli Shechtman · Connelly Barnes · Zhe Lin · Florian Kainz · Sohrab Amirghodsi · Humphrey Shi
DiffusionRig: Learning Personalized Priors for Facial Appearance Editing Poster Session WED-PM
Zheng Ding · Xuaner Zhang · Zhihao Xia · Lars Jebe · Zhuowen Tu · Xiuming Zhang
RelightableHands: Efficient Neural Relighting of Articulated Hand Models Poster Session THU-AM
Shun Iwase · Shunsuke Saito · Tomas Simon · Stephen Lombardi · Timur Bagautdinov · Rohan Joshi · Fabian Prada · Takaaki Shiratori · Yaser Sheikh · Jason Saragih
Open-Vocabulary Semantic Segmentation With Mask-Adapted CLIP Poster Session TUE-PM
Feng Liang · Bichen Wu · Xiaoliang Dai · Kunpeng Li · Yinan Zhao · Hang Zhang · Peizhao Zhang · Peter Vajda · Diana Marculescu
DynamicStereo: Consistent Dynamic Depth From Stereo Videos Poster Session WED-PM
Nikita Karaev · Ignacio Rocco · Benjamin Graham · Natalia Neverova · Andrea Vedaldi · Christian Rupprecht
Multi-Concept Customization of Text-to-Image Diffusion Poster Session TUE-AM
Nupur Kumari · Bingliang Zhang · Richard Zhang · Eli Shechtman · Jun-Yan Zhu
Generalizing Dataset Distillation via Deep Generative Prior Poster Session TUE-AM
George Cazenavette · Tongzhou Wang · Antonio Torralba · Alexei A. Efros · Jun-Yan Zhu
Domain Expansion of Image Generators Poster Session WED-PM
Yotam Nitzan · Michaël Gharbi · Richard Zhang · Taesung Park · Jun-Yan Zhu · Daniel Cohen-Or · Eli Shechtman
3D-Aware Conditional Image Synthesis Poster Session TUE-PM
Kangle Deng · Gengshan Yang · Deva Ramanan · Jun-Yan Zhu
Scaling Up GANs for Text-to-Image Synthesis Poster Session WED-AM
Minguk Kang · Jun-Yan Zhu · Richard Zhang · Jaesik Park · Eli Shechtman · Sylvain Paris · Taesung Park
Controllable Light Diffusion for Portraits Poster Session WED-AM
David Futschik · Kelvin Ritland · James Vecore · Sean Fanello · Sergio Orts-Escolano · Brian Curless · Daniel Sýkora · Rohit Pandey
Defending Against Patch-Based Backdoor Attacks on Self-Supervised Learning Poster Session WED-AM
Ajinkya Tejankar · Maziar Sanjabi · Qifan Wang · Sinong Wang · Hamed Firooz · Hamed Pirsiavash · Liang Tan
Zero-Shot Model Diagnosis Poster Session WED-AM
Jinqi Luo · Zhaoning Wang · Chen Henry Wu · Dong Huang · Fernando De la Torre
TryOnDiffusion: A Tale of Two UNets Poster Session TUE-PM
Luyang Zhu · Dawei Yang · Tyler Zhu · Fitsum Reda · William Chan · Chitwan Saharia · Mohammad Norouzi · Ira Kemelmacher-Shlizerman
PersonNeRF: Personalized Reconstruction From Photo Collections Poster Session TUE-AM
Chung-Yi Weng · Pratul P. Srinivasan · Brian Curless · Ira Kemelmacher-Shlizerman
FreeNeRF: Improving Few-Shot Neural Rendering With Free Frequency Regularization Poster Session WED-AM
Jiawei Yang · Marco Pavone · Yue Wang
Self-Supervised Representation Learning for CAD Poster Session THU-PM
Benjamin T. Jones · Michael Hu · Milin Kodnongbua · Vladimir G. Kim · Adriana Schulz
AVFormer: Injecting Vision Into Frozen Speech Models for Zero-Shot AV-ASR Poster Session THU-PM
Paul Hongsuck Seo · Arsha Nagrani · Cordelia Schmid
HierVL: Learning Hierarchical Video-Language Embeddings Poster Session THU-PM
Kumar Ashutosh · Rohit Girdhar · Lorenzo Torresani · Kristen Grauman
EXIF As Language: Learning Cross-Modal Associations Between Images and Camera Metadata Poster Session TUE-PM
Chenhao Zheng · Ayush Shrivastava · Andrew Owens
Critical Learning Periods for Multisensory Integration in Deep Networks Poster Session THU-PM
Michael Kleinman · Alessandro Achille · Stefano Soatto
HouseDiffusion: Vector Floorplan Generation via a Diffusion Model With Discrete and Continuous Denoising Poster Session TUE-PM
Mohammad Amin Shabani · Sepidehsadat Hosseini · Yasutaka Furukawa
NoisyTwins: Class-Consistent and Diverse Image Generation Through StyleGANs Poster Session TUE-PM
Harsh Rangwani · Lavish Bansal · Kartik Sharma · Tejan Karmali · Varun Jampani · R. Venkatesh Babu
NeRFInvertor: High Fidelity NeRF-GAN Inversion for Single-Shot Real Image Animation Poster Session WED-AM
Yu Yin · Kamran Ghasedi · HsiangTao Wu · Jiaolong Yang · Xin Tong · Yun Fu
LEMaRT: Label-Efficient Masked Region Transform for Image Harmonization Poster Session THU-AM
Sheng Liu · Cong Phuoc Huynh · Cong Chen · Maxim Arap · Raffay Hamid
À-La-Carte Prompt Tuning (APT): Combining Distinct Data via Composable Prompting Poster Session WED-PM
Benjamin Bowman · Alessandro Achille · Luca Zancato · Matthew Trager · Pramuditha Perera · Giovanni Paolini · Stefano Soatto
Plug-and-Play Diffusion Features for Text-Driven Image-to-Image Translation Poster Session TUE-AM
Narek Tumanyan · Michal Geyer · Shai Bagon · Tali Dekel
Cross-Image-Attention for Conditional Embeddings in Deep Metric Learning Poster Session WED-AM
Dmytro Kotovenko · Pingchuan Ma · Timo Milbich · Björn Ommer
Neural Fields Meet Explicit Geometric Representations for Inverse Rendering of Urban Scenes Poster Session WED-AM
Zian Wang · Tianchang Shen · Jun Gao · Shengyu Huang · Jacob Munkberg · Jon Hasselgren · Zan Gojcic · Wenzheng Chen · Sanja Fidler
Temporal Interpolation Is All You Need for Dynamic Neural Radiance Fields Poster Session TUE-PM
Sungheon Park · Minjung Son · Seokhwan Jang · Young Chun Ahn · Ji-Yeon Kim · Nahyup Kang
Teacher-Generated Spatial-Attention Labels Boost Robustness and Accuracy of Contrastive Models Poster Session THU-PM
Yushi Yao · Chang Ye · Junfeng He · Gamaleldin Elsayed
Samples With Low Loss Curvature Improve Data Efficiency Poster Session THU-AM
Isha Garg · Kaushik Roy
TransFlow: Transformer As Flow Learner Poster Session THU-AM
Yawen Lu · Qifan Wang · Siqi Ma · Tong Geng · Yingjie Victor Chen · Huaijin Chen · Dongfang Liu
Towards Unsupervised Object Detection From LiDAR Point Clouds Poster Session WED-AM
Lunjun Zhang · Anqi Joyce Yang · Yuwen Xiong · Sergio Casas · Bin Yang · Mengye Ren · Raquel Urtasun
Directional Connectivity-Based Segmentation of Medical Images Poster Session WED-AM
Ziyun Yang · Sina Farsiu
Learning Articulated Shape With Keypoint Pseudo-Labels From Web Images Poster Session WED-PM
Anastasis Stathopoulos · Georgios Pavlakos · Ligong Han · Dimitris N. Metaxas
StarCraftImage: A Dataset for Prototyping Spatial Reasoning Methods for Multi-Agent Environments Poster Session THU-PM
Sean Kulinski · Nicholas R. Waytowich · James Z. Hare · David I. Inouye
MaLP: Manipulation Localization Using a Proactive Scheme Poster Session WED-AM
Vishal Asnani · Xi Yin · Tal Hassner · Xiaoming Liu
Hard Sample Matters a Lot in Zero-Shot Quantization Poster Session THU-PM
Huantong Li · Xiangmiao Wu · Fanbing Lv · Daihai Liao · Thomas H. Li · Yonggang Zhang · Bo Han · Mingkui Tan
Unsupervised Object Localization: Observing the Background To Discover Objects Poster Session TUE-AM
Oriane Siméoni · Chloé Sekkat · Gilles Puy · Antonín Vobecký · Éloi Zablocki · Patrick Pérez
PolyFormer: Referring Image Segmentation As Sequential Polygon Generation Poster Session THU-AM
Jiang Liu · Hui Ding · Zhaowei Cai · Yuting Zhang · Ravi Kumar Satzoda · Vijay Mahadevan · R. Manmatha
Sparsifiner: Learning Sparse Instance-Dependent Attention for Efficient Vision Transformers Poster Session THU-PM
Cong Wei · Brendan Duke · Ruowei Jiang · Parham Aarabi · Graham W. Taylor · Florian Shkurti
DART: Diversify-Aggregate-Repeat Training Improves Generalization of Neural Networks Poster Session WED-PM
Samyak Jain · Sravanti Addepalli · Pawan Kumar Sahu · Priyam Dey · R. Venkatesh Babu
Adaptive Annealing for Robust Geometric Estimation Poster Session THU-PM
Chitturi Sidhartha · Lalit Manam · Venu Madhav Govindu
Meta-Personalizing Vision-Language Models To Find Named Instances in Video Poster Session THU-AM
Chun-Hsiao Yeh · Bryan Russell · Josef Sivic · Fabian Caba Heilbron · Simon Jenni
ALTO: Alternating Latent Topologies for Implicit 3D Reconstruction Poster Session TUE-AM
Zhen Wang · Shijie Zhou · Jeong Joon Park · Despoina Paschalidou · Suya You · Gordon Wetzstein · Leonidas Guibas · Achuta Kadambi
Generating Part-Aware Editable 3D Shapes Without 3D Supervision Poster Session TUE-PM
Konstantinos Tertikas · Despoina Paschalidou · Boxiao Pan · Jeong Joon Park · Mikaela Angelina Uy · Ioannis Emiris · Yannis Avrithis · Leonidas Guibas
Towards Practical Plug-and-Play Diffusion Models Poster Session TUE-AM
Hyojun Go · Yunsung Lee · Jin-Young Kim · Seunghyun Lee · Myeongho Jeong · Hyun Seung Lee · Seungtaek Choi
RMLVQA: A Margin Loss Approach for Visual Question Answering With Language Biases Poster Session WED-AM
Abhipsa Basu · Sravanti Addepalli · R. Venkatesh Babu
3D-Aware Face Swapping Poster Session WED-PM
Yixuan Li · Chao Ma · Yichao Yan · Wenhan Zhu · Xiaokang Yang
ARCTIC: A Dataset for Dexterous Bimanual Hand-Object Manipulation Poster Session WED-PM
Zicong Fan · Omid Taheri · Dimitrios Tzionas · Muhammed Kocabas · Manuel Kaufmann · Michael J. Black · Otmar Hilliges
Boost Vision Transformer With GPU-Friendly Sparsity and Quantization Poster Session THU-PM
Chong Yu · Tao Chen · Zhongxue Gan · Jiayuan Fan
OVTrack: Open-Vocabulary Multiple Object Tracking Poster Session TUE-PM
Siyuan Li · Tobias Fischer · Lei Ke · Henghui Ding · Martin Danelljan · Fisher Yu
Learning To Generate Image Embeddings With User-Level Differential Privacy Poster Session TUE-PM
Zheng Xu · Maxwell Collins · Yuxiao Wang · Liviu Panait · Sewoong Oh · Sean Augenstein · Ting Liu · Florian Schroff · H. Brendan McMahan
CoWs on Pasture: Baselines and Benchmarks for Language-Driven Zero-Shot Object Navigation Poster Session THU-PM
Samir Yitzhak Gadre · Mitchell Wortsman · Gabriel Ilharco · Ludwig Schmidt · Shuran Song
Cap4Video: What Can Auxiliary Captions Do for Text-Video Retrieval? Poster Session WED-AM
Wenhao Wu · Haipeng Luo · Bo Fang · Jingdong Wang · Wanli Ouyang
Bidirectional Cross-Modal Knowledge Exploration for Video Recognition With Pre-Trained Vision-Language Models Poster Session TUE-PM
Wenhao Wu · Xiaohan Wang · Haipeng Luo · Jingdong Wang · Yi Yang · Wanli Ouyang
Range-Nullspace Video Frame Interpolation With Focalized Motion Estimation Poster Session THU-PM
Zhiyang Yu · Yu Zhang · Dongqing Zou · Xijun Chen · Jimmy S. Ren · Shunqing Ren
Instance Relation Graph Guided Source-Free Domain Adaptive Object Detection Poster Session TUE-AM
Vibashan VS · Poojan Oza · Vishal M. Patel
Chat2Map: Efficient Scene Mapping From Multi-Ego Conversations Poster Session WED-AM
Sagnik Majumder · Hao Jiang · Pierre Moulon · Ethan Henderson · Paul Calamia · Kristen Grauman · Vamsi Krishna Ithapu
Video Test-Time Adaptation for Action Recognition Poster Session THU-PM
Wei Lin · Muhammad Jehanzeb Mirza · Mateusz Kozinski · Horst Possegger · Hilde Kuehne · Horst Bischof
Learning Situation Hyper-Graphs for Video Question Answering Poster Session WED-PM
Aisha Urooj · Hilde Kuehne · Bo Wu · Kim Chheu · Walid Bousselham · Chuang Gan · Niels Lobo · Mubarak Shah
DA Wand: Distortion-Aware Selection Using Neural Mesh Parameterization Poster Session THU-AM
Richard Liu · Noam Aigerman · Vladimir G. Kim · Rana Hanocka
Cut and Learn for Unsupervised Object Detection and Instance Segmentation Poster Session TUE-AM
Xudong Wang · Rohit Girdhar · Stella X. Yu · Ishan Misra
Accelerating Vision-Language Pretraining With Free Language Modeling Poster Session THU-PM
Teng Wang · Yixiao Ge · Feng Zheng · Ran Cheng · Ying Shan · Xiaohu Qie · Ping Luo
HOICLIP: Efficient Knowledge Transfer for HOI Detection With Vision-Language Models Poster Session THU-PM
Shan Ning · Longtian Qiu · Yongfei Liu · Xuming He
Semi-DETR: Semi-Supervised Object Detection With Detection Transformers Poster Session THU-PM
Jiacheng Zhang · Xiangru Lin · Wei Zhang · Kuo Wang · Xiao Tan · Junyu Han · Errui Ding · Jingdong Wang · Guanbin Li
Neural Lens Modeling Poster Session WED-AM
Wenqi Xian · Aljaž Božič · Noah Snavely · Christoph Lassner
Learned Image Compression With Mixed Transformer-CNN Architectures Poster Session WED-PM
Jinming Liu · Heming Sun · Jiro Katto
NVTC: Nonlinear Vector Transform Coding Poster Session TUE-PM
Runsen Feng · Zongyu Guo · Weiping Li · Zhibo Chen
Look, Radiate, and Learn: Self-Supervised Localisation via Radio-Visual Correspondence Poster Session THU-AM
Mohammed Alloulah · Maximilian Arnold
Task Residual for Tuning Vision-Language Models Poster Session WED-AM
Tao Yu · Zhihe Lu · Xin Jin · Zhibo Chen · Xinchao Wang
Ground-Truth Free Meta-Learning for Deep Compressive Sampling Poster Session WED-AM
Xinran Qin · Yuhui Quan · Tongyao Pang · Hui Ji
PanelNet: Understanding 360 Indoor Environment via Panel Representation Poster Session TUE-AM
Haozheng Yu · Lu He · Bing Jian · Weiwei Feng · Shan Liu
DSFNet: Dual Space Fusion Network for Occlusion-Robust 3D Dense Face Alignment Poster Session TUE-PM
Heyuan Li · Bo Wang · Yu Cheng · Mohan Kankanhalli · Robby T. Tan
Seeing Through the Glass: Neural 3D Reconstruction of Object Inside a Transparent Container Poster Session WED-PM
Jinguang Tong · Sundaram Muthu · Fahira Afzal Maken · Chuong Nguyen · Hongdong Li
Multi-Label Compound Expression Recognition: C-EXPR Database & Network Poster Session TUE-PM
Dimitrios Kollias
IFSeg: Image-Free Semantic Segmentation via Vision-Language Model Poster Session TUE-AM
Sukmin Yun · Seong Hyeon Park · Paul Hongsuck Seo · Jinwoo Shin
Thermal Spread Functions (TSF): Physics-Guided Material Classification Poster Session TUE-AM
Aniket Dashpute · Vishwanath Saragadam · Emma Alexander · Florian Willomitzer · Aggelos Katsaggelos · Ashok Veeraraghavan · Oliver Cossairt
WIRE: Wavelet Implicit Neural Representations Poster Session THU-AM
Vishwanath Saragadam · Daniel LeJeune · Jasper Tan · Guha Balakrishnan · Ashok Veeraraghavan · Richard G. Baraniuk
Single View Scene Scale Estimation Using Scale Field Poster Session THU-PM
Byeong-Uk Lee · Jianming Zhang · Yannick Hold-Geoffroy · In So Kweon
Neuralangelo: High-Fidelity Neural Surface Reconstruction Poster Session WED-AM
Zhaoshuo Li · Thomas Müller · Alex Evans · Russell H. Taylor · Mathias Unberath · Ming-Yu Liu · Chen-Hsuan Lin
Mask-Free OVIS: Open-Vocabulary Instance Segmentation Without Manual Mask Annotations Poster Session THU-PM
Vibashan VS · Ning Yu · Chen Xing · Can Qin · Mingfei Gao · Juan Carlos Niebles · Vishal M. Patel · Ran Xu
Mask-Guided Matting in the Wild Poster Session TUE-AM
Kwanyong Park · Sanghyun Woo · Seoung Wug Oh · In So Kweon · Joon-Young Lee
The Differentiable Lens: Compound Lens Search Over Glass Surfaces and Materials for Object Detection Poster Session THU-PM
Geoffroi Côté · Fahim Mannan · Simon Thibault · Jean-François Lalonde · Felix Heide
Enhanced Multimodal Representation Learning With Cross-Modal KD Poster Session WED-AM
Mengxi Chen · Linyu Xing · Yu Wang · Ya Zhang
Reconstructing Signing Avatars From Video Using Linguistic Priors Poster Session WED-PM
Maria-Paola Forte · Peter Kulits · Chun-Hao P. Huang · Vasileios Choutas · Dimitrios Tzionas · Katherine J. Kuchenbecker · Michael J. Black
Multimodal Prompting With Missing Modalities for Visual Recognition Poster Session WED-PM
Yi-Lun Lee · Yi-Hsuan Tsai · Wei-Chen Chiu · Chen-Yu Lee
Guided Recommendation for Model Fine-Tuning Poster Session TUE-AM
Hao Li · Charless Fowlkes · Hao Yang · Onkar Dabeer · Zhuowen Tu · Stefano Soatto
MixPHM: Redundancy-Aware Parameter-Efficient Tuning for Low-Resource Visual Question Answering Poster Session THU-PM
Jingjing Jiang · Nanning Zheng
Learning Distortion Invariant Representation for Image Restoration From a Causality Perspective Poster Session TUE-AM
Xin Li · Bingchen Li · Xin Jin · Cuiling Lan · Zhibo Chen
Where Is My Wallet? Modeling Object Proposal Sets for Egocentric Visual Query Localization Poster Session TUE-AM
Mengmeng Xu · Yanghao Li · Cheng-Yang Fu · Bernard Ghanem · Tao Xiang · Juan-Manuel Pérez-Rúa
Toward Stable, Interpretable, and Lightweight Hyperspectral Super-Resolution Poster Session THU-PM
Wen-jin Guo · Weiying Xie · Kai Jiang · Yunsong Li · Jie Lei · Leyuan Fang
Parallel Diffusion Models of Operator and Image for Blind Inverse Problems Poster Session TUE-PM
Hyungjin Chung · Jeongsol Kim · Sehui Kim · Jong Chul Ye
Solving 3D Inverse Problems Using Pre-Trained 2D Diffusion Models Poster Session THU-PM
Hyungjin Chung · Dohoon Ryu · Michael T. McCann · Marc L. Klasky · Jong Chul Ye
CLIP2: Contrastive Language-Image-Point Pretraining From Real-World Point Cloud Data Poster Session WED-PM
Yihan Zeng · Chenhan Jiang · Jiageng Mao · Jianhua Han · Chaoqiang Ye · Qingqiu Huang · Dit-Yan Yeung · Zhen Yang · Xiaodan Liang · Hang Xu
Discriminative Co-Saliency and Background Mining Transformer for Co-Salient Object Detection Poster Session TUE-PM
Long Li · Junwei Han · Ni Zhang · Nian Liu · Salman Khan · Hisham Cholakkal · Rao Muhammad Anwer · Fahad Shahbaz Khan
3D Line Mapping Revisited Poster Session THU-PM
Shaohui Liu · Yifan Yu · Rémi Pautrat · Marc Pollefeys · Viktor Larsson
All-in-One Image Restoration for Unknown Degradations Using Adaptive Discriminative Filters for Specific Degradations Poster Session TUE-PM
Dongwon Park · Byung Hyun Lee · Se Young Chun
Contrastive Grouping With Transformer for Referring Image Segmentation Poster Session THU-PM
Jiajin Tang · Ge Zheng · Cheng Shi · Sibei Yang
Robust Single Image Reflection Removal Against Adversarial Attacks Poster Session THU-PM
Zhenbo Song · Zhenyuan Zhang · Kaihao Zhang · Wenhan Luo · Zhaoxin Fan · Wenqi Ren · Jianfeng Lu
MSMDFusion: Fusing LiDAR and Camera at Multiple Scales With Multi-Depth Seeds for 3D Object Detection Poster Session THU-PM
Yang Jiao · Zequn Jie · Shaoxiang Chen · Jingjing Chen · Lin Ma · Yu-Gang Jiang
Transformer-Based Learned Optimization Poster Session WED-AM
Erik Gärtner · Luke Metz · Mykhaylo Andriluka · C. Daniel Freeman · Cristian Sminchisescu
Pruning Parameterization With Bi-Level Optimization for Efficient Semantic Segmentation on the Edge Poster Session WED-PM
Changdi Yang · Pu Zhao · Yanyu Li · Wei Niu · Jiexiong Guan · Hao Tang · Minghai Qin · Bin Ren · Xue Lin · Yanzhi Wang
SUDS: Scalable Urban Dynamic Scenes Poster Session WED-PM
Haithem Turki · Jason Y. Zhang · Francesco Ferroni · Deva Ramanan
Bi-Level Meta-Learning for Few-Shot Domain Generalization Poster Session WED-PM
Xiaorong Qin · Xinhang Song · Shuqiang Jiang
3D Highlighter: Localizing Regions on 3D Shapes via Text Descriptions Poster Session THU-PM
Dale Decatur · Itai Lang · Rana Hanocka
Uncurated Image-Text Datasets: Shedding Light on Demographic Bias Poster Session TUE-PM
Noa Garcia · Yusuke Hirota · Yankun Wu · Yuta Nakashima
Mixed Autoencoder for Self-Supervised Visual Representation Learning Poster Session THU-PM
Kai Chen · Zhili Liu · Lanqing Hong · Hang Xu · Zhenguo Li · Dit-Yan Yeung
DNF: Decouple and Feedback Network for Seeing in the Dark Poster Session THU-AM
Xin Jin · Ling-Hao Han · Zhen Li · Chun-Le Guo · Zhi Chai · Chongyi Li
Devil’s on the Edges: Selective Quad Attention for Scene Graph Generation Poster Session THU-AM
Deunsol Jung · Sanghyun Kim · Won Hwa Kim · Minsu Cho
Visual Exemplar Driven Task-Prompting for Unified Perception in Autonomous Driving Poster Session WED-AM
Xiwen Liang · Minzhe Niu · Jianhua Han · Hang Xu · Chunjing Xu · Xiaodan Liang
Evading Forensic Classifiers With Attribute-Conditioned Adversarial Faces Poster Session WED-PM
Fahad Shamshad · Koushik Srivatsan · Karthik Nandakumar
Mofusion: A Framework for Denoising-Diffusion-Based Motion Synthesis Poster Session WED-AM
Rishabh Dabral · Muhammad Hamza Mughal · Vladislav Golyanik · Christian Theobalt
RepMode: Learning to Re-Parameterize Diverse Experts for Subcellular Structure Prediction Poster Session TUE-AM
Donghao Zhou · Chunbin Gu · Junde Xu · Furui Liu · Qiong Wang · Guangyong Chen · Pheng-Ann Heng
HyperCUT: Video Sequence From a Single Blurry Image Using Unsupervised Ordering Poster Session WED-AM
Bang-Dang Pham · Phong Tran · Anh Tran · Cuong Pham · Rang Nguyen · Minh Hoai
AutoAD: Movie Description in Context Poster Session THU-AM
Tengda Han · Max Bain · Arsha Nagrani · Gül Varol · Weidi Xie · Andrew Zisserman
Recovering 3D Hand Mesh Sequence From a Single Blurry Image: A New Dataset and Temporal Unfolding Poster Session TUE-AM
Yeonguk Oh · JoonKyu Park · Jaeha Kim · Gyeongsik Moon · Kyoung Mu Lee
AMT: All-Pairs Multi-Field Transforms for Efficient Frame Interpolation Poster Session WED-AM
Zhen Li · Zuo-Liang Zhu · Ling-Hao Han · Qibin Hou · Chun-Le Guo · Ming-Ming Cheng
StyleGAN Salon: Multi-View Latent Optimization for Pose-Invariant Hairstyle Transfer Poster Session WED-AM
Sasikarn Khwanmuang · Pakkapon Phongthawee · Patsorn Sangkloy · Supasorn Suwajanakorn
Generative Semantic Segmentation Poster Session TUE-PM
Jiaqi Chen · Jiachen Lu · Xiatian Zhu · Li Zhang
PATS: Patch Area Transportation With Subdivision for Local Feature Matching Poster Session THU-AM
Junjie Ni · Yijin Li · Zhaoyang Huang · Hongsheng Li · Hujun Bao · Zhaopeng Cui · Guofeng Zhang
Boosting Video Object Segmentation via Space-Time Correspondence Learning Poster Session TUE-AM
Yurong Zhang · Liulei Li · Wenguan Wang · Rong Xie · Li Song · Wenjun Zhang
Unified Mask Embedding and Correspondence Learning for Self-Supervised Video Segmentation Poster Session THU-AM
Liulei Li · Wenguan Wang · Tianfei Zhou · Jianwu Li · Yi Yang
Looking Through the Glass: Neural Surface Reconstruction Against High Specular Reflections Poster Session THU-PM
Jiaxiong Qiu · Peng-Tao Jiang · Yifan Zhu · Ze-Xin Yin · Ming-Ming Cheng · Bo Ren
Multi-Space Neural Radiance Fields Poster Session WED-PM
Ze-Xin Yin · Jiaxiong Qiu · Ming-Ming Cheng · Bo Ren
Relational Space-Time Query in Long-Form Videos Poster Session TUE-PM
Xitong Yang · Fu-Jen Chu · Matt Feiszli · Raghav Goyal · Lorenzo Torresani · Du Tran
Augmentation Matters: A Simple-Yet-Effective Approach to Semi-Supervised Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Zhen Zhao · Lihe Yang · Sifan Long · Jimin Pi · Luping Zhou · Jingdong Wang
Siamese DETR Poster Session WED-PM
Zeren Chen · Gengshi Huang · Wei Li · Jianing Teng · Kun Wang · Jing Shao · Chen Change Loy · Lu Sheng
VL-SAT: Visual-Linguistic Semantics Assisted Training for 3D Semantic Scene Graph Prediction in Point Cloud Poster Session THU-PM
Ziqin Wang · Bowen Cheng · Lichen Zhao · Dong Xu · Yang Tang · Lu Sheng
KERM: Knowledge Enhanced Reasoning for Vision-and-Language Navigation Poster Session TUE-AM
Xiangyang Li · Zihan Wang · Jiahao Yang · Yaowei Wang · Shuqiang Jiang
Improving Cross-Modal Retrieval With Set of Diverse Embeddings Poster Session THU-PM
Dongwon Kim · Namyup Kim · Suha Kwak
CafeBoost: Causal Feature Boost To Eliminate Task-Induced Bias for Class Incremental Learning Poster Session WED-PM
Benliu Qiu · Hongliang Li · Haitao Wen · Heqian Qiu · Lanxiao Wang · Fanman Meng · Qingbo Wu · Lili Pan
ACSeg: Adaptive Conceptualization for Unsupervised Semantic Segmentation Poster Session TUE-PM
Kehan Li · Zhennan Wang · Zesen Cheng · Runyi Yu · Yian Zhao · Guoli Song · Chang Liu · Li Yuan · Jie Chen
CloSET: Modeling Clothed Humans on Continuous Surface With Explicit Template Decomposition Poster Session TUE-AM
Hongwen Zhang · Siyou Lin · Ruizhi Shao · Yuxiang Zhang · Zerong Zheng · Han Huang · Yandong Guo · Yebin Liu
GKEAL: Gaussian Kernel Embedded Analytic Learning for Few-Shot Class Incremental Task Poster Session TUE-PM
Huiping Zhuang · Zhenyu Weng · Run He · Zhiping Lin · Ziqian Zeng
Disentangling Writer and Character Styles for Handwriting Generation Poster Session TUE-PM
Gang Dai · Yifan Zhang · Qingfeng Wang · Qing Du · Zhuliang Yu · Zhuoman Liu · Shuangping Huang
GeoVLN: Learning Geometry-Enhanced Visual Representation With Slot Attention for Vision-and-Language Navigation Poster Session THU-PM
Jingyang Huo · Qiang Sun · Boyan Jiang · Haitao Lin · Yanwei Fu
Tensor4D: Efficient Neural 4D Decomposition for High-Fidelity Dynamic Reconstruction and Rendering Poster Session THU-AM
Ruizhi Shao · Zerong Zheng · Hanzhang Tu · Boning Liu · Hongwen Zhang · Yebin Liu
Long-Term Visual Localization With Mobile Sensors Poster Session THU-AM
Shen Yan · Yu Liu · Long Wang · Zehong Shen · Zhen Peng · Haomin Liu · Maojun Zhang · Guofeng Zhang · Xiaowei Zhou
Cross-Domain Image Captioning With Discriminative Finetuning Poster Session TUE-PM
Roberto Dessì · Michele Bevilacqua · Eleonora Gualdoni · Nathanaël Carraz Rakotonirina · Francesca Franzon · Marco Baroni
Learning Expressive Prompting With Residuals for Vision Transformers Poster Session TUE-AM
Rajshekhar Das · Yonatan Dukler · Avinash Ravichandran · Ashwin Swaminathan
PLIKS: A Pseudo-Linear Inverse Kinematic Solver for 3D Human Body Estimation Poster Session TUE-AM
Karthik Shetty · Annette Birkhold · Srikrishna Jaganathan · Norbert Strobel · Markus Kowarschik · Andreas Maier · Bernhard Egger
Gloss Attention for Gloss-Free Sign Language Translation Poster Session TUE-AM
Aoxiong Yin · Tianyun Zhong · Li Tang · Weike Jin · Tao Jin · Zhou Zhao
A Strong Baseline for Generalized Few-Shot Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Sina Hajimiri · Malik Boudiaf · Ismail Ben Ayed · Jose Dolz
PartSLIP: Low-Shot Part Segmentation for 3D Point Clouds via Pretrained Image-Language Models Poster Session THU-PM
Minghua Liu · Yinhao Zhu · Hong Cai · Shizhong Han · Zhan Ling · Fatih Porikli · Hao Su
SCADE: NeRFs from Space Carving With Ambiguity-Aware Depth Estimates Poster Session THU-AM
Mikaela Angelina Uy · Ricardo Martin-Brualla · Leonidas Guibas · Ke Li
FlexNeRF: Photorealistic Free-Viewpoint Rendering of Moving Humans From Sparse Views Poster Session THU-PM
Vinoj Jayasundara · Amit Agrawal · Nicolas Heron · Abhinav Shrivastava · Larry S. Davis
Layout-Based Causal Inference for Object Navigation Poster Session WED-AM
Sixian Zhang · Xinhang Song · Weijie Li · Yubing Bai · Xinyao Yu · Shuqiang Jiang
Robust Unsupervised StyleGAN Image Restoration Poster Session THU-PM
Yohan Poirier-Ginter · Jean-François Lalonde
Panoptic Video Scene Graph Generation Poster Session THU-AM
Jingkang Yang · Wenxuan Peng · Xiangtai Li · Zujin Guo · Liangyu Chen · Bo Li · Zheng Ma · Kaiyang Zhou · Wayne Zhang · Chen Change Loy · Ziwei Liu
Scalable, Detailed and Mask-Free Universal Photometric Stereo Poster Session WED-PM
Satoshi Ikehata
Master: Meta Style Transformer for Controllable Zero-Shot and Few-Shot Artistic Style Transfer Poster Session THU-AM
Hao Tang · Songhua Liu · Tianwei Lin · Shaoli Huang · Fu Li · Dongliang He · Xinchao Wang
Masked Video Distillation: Rethinking Masked Feature Modeling for Self-Supervised Video Representation Learning Poster Session TUE-PM
Rui Wang · Dongdong Chen · Zuxuan Wu · Yinpeng Chen · Xiyang Dai · Mengchen Liu · Lu Yuan · Yu-Gang Jiang
Uni-Perceiver v2: A Generalist Model for Large-Scale Vision and Vision-Language Tasks Poster Session TUE-AM
Hao Li · Jinguo Zhu · Xiaohu Jiang · Xizhou Zhu · Hongsheng Li · Chun Yuan · Xiaohua Wang · Yu Qiao · Xiaogang Wang · Wenhai Wang · Jifeng Dai
Instance-Specific and Model-Adaptive Supervision for Semi-Supervised Semantic Segmentation Poster Session THU-PM
Zhen Zhao · Sifan Long · Jimin Pi · Jingdong Wang · Luping Zhou
CLIP2Protect: Protecting Facial Privacy Using Text-Guided Makeup via Adversarial Latent Search Poster Session THU-AM
Fahad Shamshad · Muzammal Naseer · Karthik Nandakumar
Learning 3D Representations From 2D Pre-Trained Models via Image-to-Point Masked Autoencoders Poster Session THU-PM
Renrui Zhang · Liuhui Wang · Yu Qiao · Peng Gao · Hongsheng Li
Neural Map Prior for Autonomous Driving Poster Session THU-AM
Xuan Xiong · Yicheng Liu · Tianyuan Yuan · Yue Wang · Yilun Wang · Hang Zhao
Local 3D Editing via 3D Distillation of CLIP Knowledge Poster Session WED-PM
Junha Hyung · Sungwon Hwang · Daejin Kim · Hyunji Lee · Jaegul Choo
Instant Domain Augmentation for LiDAR Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Kwonyoung Ryu · Soonmin Hwang · Jaesik Park
Conflict-Based Cross-View Consistency for Semi-Supervised Semantic Segmentation Poster Session THU-AM
Zicheng Wang · Zhen Zhao · Xiaoxia Xing · Dong Xu · Xiangyu Kong · Luping Zhou
Beyond Attentive Tokens: Incorporating Token Importance and Diversity for Efficient Vision Transformers Poster Session WED-AM
Sifan Long · Zhen Zhao · Jimin Pi · Shengsheng Wang · Jingdong Wang
Virtual Occlusions Through Implicit Depth Poster Session WED-AM
Jamie Watson · Mohamed Sayed · Zawar Qureshi · Gabriel J. Brostow · Sara Vicente · Oisin Mac Aodha · Michael Firman
Enhanced Stable View Synthesis Poster Session WED-PM
Nishant Jain · Suryansh Kumar · Luc Van Gool
High-Fidelity Guided Image Synthesis With Latent Diffusion Models Poster Session TUE-PM
Jaskirat Singh · Stephen Gould · Liang Zheng
Advancing Visual Grounding With Scene Knowledge: Benchmark and Method Poster Session WED-PM
Zhihong Chen · Ruifei Zhang · Yibing Song · Xiang Wan · Guanbin Li
Toward Verifiable and Reproducible Human Evaluation for Text-to-Image Generation Poster Session WED-PM
Mayu Otani · Riku Togashi · Yu Sawai · Ryosuke Ishigami · Yuta Nakashima · Esa Rahtu · Janne Heikkilä · Shin’ichi Satoh
Pix2map: Cross-Modal Retrieval for Inferring Street Maps From Images Poster Session THU-AM
Xindi Wu · KwunFung Lau · Francesco Ferroni · Aljoša Ošep · Deva Ramanan
Efficient Scale-Invariant Generator With Column-Row Entangled Pixel Synthesis Poster Session THU-PM
Thuan Hoang Nguyen · Thanh Van Le · Anh Tran
Object Pop-Up: Can We Infer 3D Objects and Their Poses From Human Interactions Alone? Poster Session TUE-PM
Ilya A. Petrov · Riccardo Marin · Julian Chibane · Gerard Pons-Moll
How You Feelin’? Learning Emotions and Mental States in Movie Scenes Poster Session TUE-AM
Dhruv Srivastava · Aditya Kumar Singh · Makarand Tapaswi
DATE: Domain Adaptive Product Seeker for E-Commerce Poster Session THU-AM
Haoyuan Li · Hao Jiang · Tao Jin · Mengyan Li · Yan Chen · Zhijie Lin · Yang Zhao · Zhou Zhao
SinGRAF: Learning a 3D Generative Radiance Field for a Single Scene Poster Session WED-AM
Minjung Son · Jeong Joon Park · Leonidas Guibas · Gordon Wetzstein
Slimmable Dataset Condensation Poster Session TUE-AM
Songhua Liu · Jingwen Ye · Runpeng Yu · Xinchao Wang
Auto-CARD: Efficient and Robust Codec Avatar Driving for Real-Time Mobile Telepresence Poster Session THU-PM
Yonggan Fu · Yuecheng Li · Chenghui Li · Jason Saragih · Peizhao Zhang · Xiaoliang Dai · Yingyan (Celine) Lin
OTAvatar: One-Shot Talking Face Avatar With Controllable Tri-Plane Rendering Poster Session THU-AM
Zhiyuan Ma · Xiangyu Zhu · Guo-Jun Qi · Zhen Lei · Lei Zhang
Transductive Few-Shot Learning With Prototype-Based Label Propagation by Iterative Graph Refinement Poster Session THU-PM
Hao Zhu · Piotr Koniusz
Unified Pose Sequence Modeling Poster Session WED-PM
Lin Geng Foo · Tianjiao Li · Hossein Rahmani · Qiuhong Ke · Jun Liu
Contrastive Mean Teacher for Domain Adaptive Object Detectors Poster Session THU-PM
Shengcao Cao · Dhiraj Joshi · Liang-Yan Gui · Yu-Xiong Wang
Manipulating Transfer Learning for Property Inference Poster Session WED-PM
Yulong Tian · Fnu Suya · Anshuman Suri · Fengyuan Xu · David Evans
Latency Matters: Real-Time Action Forecasting Transformer Poster Session THU-AM
Harshayu Girase · Nakul Agarwal · Chiho Choi · Karttikeya Mangalam
Variational Distribution Learning for Unsupervised Text-to-Image Generation Poster Session THU-PM
Minsoo Kang · Doyup Lee · Jiseob Kim · Saehoon Kim · Bohyung Han
Open-Set Representation Learning Through Combinatorial Embedding Poster Session THU-AM
Geeho Kim · Junoh Kang · Bohyung Han
NIRVANA: Neural Implicit Representations of Videos With Adaptive Networks and Autoregressive Patch-Wise Modeling Poster Session WED-PM
Shishira R. Maiya · Sharath Girish · Max Ehrlich · Hanyu Wang · Kwot Sin Lee · Patrick Poirson · Pengxiang Wu · Chen Wang · Abhinav Shrivastava
How to Backdoor Diffusion Models? Poster Session TUE-AM
Sheng-Yen Chou · Pin-Yu Chen · Tsung-Yi Ho
Token Boosting for Robust Self-Supervised Visual Transformer Pre-Training Poster Session THU-PM
Tianjiao Li · Lin Geng Foo · Ping Hu · Xindi Shang · Hossein Rahmani · Zehuan Yuan · Jun Liu
Model-Agnostic Gender Debiased Image Captioning Poster Session WED-PM
Yusuke Hirota · Yuta Nakashima · Noa Garcia
Knowledge Distillation for 6D Pose Estimation by Aligning Distributions of Local Predictions Poster Session THU-AM
Shuxuan Guo · Yinlin Hu · Jose M. Alvarez · Mathieu Salzmann
Learning Geometric-Aware Properties in 2D Representation Using Lightweight CAD Models, or Zero Real 3D Pairs Poster Session THU-PM
Pattaramanee Arsomngern · Sarana Nutanong · Supasorn Suwajanakorn
PAniC-3D: Stylized Single-View 3D Reconstruction From Portraits of Anime Characters Poster Session THU-PM
Shuhong Chen · Kevin Zhang · Yichun Shi · Heng Wang · Yiheng Zhu · Guoxian Song · Sizhe An · Janus Kristjansson · Xiao Yang · Matthias Zwicker
Neural Dependencies Emerging From Learning Massive Categories Poster Session WED-AM
Ruili Feng · Kecheng Zheng · Kai Zhu · Yujun Shen · Jian Zhao · Yukun Huang · Deli Zhao · Jingren Zhou · Michael Jordan · Zheng-Jun Zha
Human Pose Estimation in Extremely Low-Light Conditions Poster Session TUE-AM
Sohyun Lee · Jaesung Rim · Boseung Jeong · Geonu Kim · Byungju Woo · Haechan Lee · Sunghyun Cho · Suha Kwak
CIRCLE: Capture in Rich Contextual Environments Poster Session THU-PM
João Pedro Araújo · Jiaman Li · Karthik Vetrivel · Rishi Agarwal · Jiajun Wu · Deepak Gopinath · Alexander William Clegg · Karen Liu
Octree Guided Unoriented Surface Reconstruction Poster Session THU-AM
Chamin Hewa Koneputugodage · Yizhak Ben-Shabat · Stephen Gould
Hierarchical Semantic Correspondence Networks for Video Paragraph Grounding Poster Session THU-AM
Chaolei Tan · Zihang Lin · Jian-Fang Hu · Wei-Shi Zheng · Jianhuang Lai
Collaborative Static and Dynamic Vision-Language Streams for Spatio-Temporal Video Grounding Poster Session THU-PM
Zihang Lin · Chaolei Tan · Jian-Fang Hu · Zhi Jin · Tiancai Ye · Wei-Shi Zheng
SurfelNeRF: Neural Surfel Radiance Fields for Online Photorealistic Reconstruction of Indoor Scenes Poster Session TUE-AM
Yiming Gao · Yan-Pei Cao · Ying Shan
Rethinking the Correlation in Few-Shot Segmentation: A Buoys View Poster Session TUE-PM
Yuan Wang · Rui Sun · Tianzhu Zhang
Cross-Guided Optimization of Radiance Fields With Multi-View Image Super-Resolution for High-Resolution Novel View Synthesis Poster Session WED-PM
Youngho Yoon · Kuk-Jin Yoon
V2X-Seq: A Large-Scale Sequential Dataset for Vehicle-Infrastructure Cooperative Perception and Forecasting Poster Session TUE-PM
Haibao Yu · Wenxian Yang · Hongzhi Ruan · Zhenwei Yang · Yingjuan Tang · Xu Gao · Xin Hao · Yifeng Shi · Yifeng Pan · Ning Sun · Juan Song · Jirui Yuan · Ping Luo · Zaiqing Nie
Spatio-Focal Bidirectional Disparity Estimation From a Dual-Pixel Image Poster Session TUE-PM
Donggun Kim · Hyeonjoong Jang · Inchul Kim · Min H. Kim
Learning Human Mesh Recovery in 3D Scenes Poster Session THU-AM
Zehong Shen · Zhi Cen · Sida Peng · Qing Shuai · Hujun Bao · Xiaowei Zhou
Omni Aggregation Networks for Lightweight Image Super-Resolution Poster Session THU-PM
Hang Wang · Xuanhong Chen · Bingbing Ni · Yutian Liu · Jinfan Liu
Feature Shrinkage Pyramid for Camouflaged Object Detection With Transformers Poster Session TUE-PM
Zhou Huang · Hang Dai · Tian-Zhu Xiang · Shuo Wang · Huai-Xin Chen · Jie Qin · Huan Xiong
Jedi: Entropy-Based Localization and Removal of Adversarial Patches Poster Session TUE-AM
Bilel Tarchoun · Anouar Ben Khalifa · Mohamed Ali Mahjoub · Nael Abu-Ghazaleh · Ihsen Alouani
Neumann Network With Recursive Kernels for Single Image Defocus Deblurring Poster Session TUE-PM
Yuhui Quan · Zicong Wu · Hui Ji
Boosting Detection in Crowd Analysis via Underutilized Output Features Poster Session WED-PM
Shaokai Wu · Fengyu Yang
Single Image Depth Prediction Made Better: A Multivariate Gaussian Take Poster Session THU-AM
Ce Liu · Suryansh Kumar · Shuhang Gu · Radu Timofte · Luc Van Gool
Event-Based Frame Interpolation With Ad-Hoc Deblurring Poster Session THU-AM
Lei Sun · Christos Sakaridis · Jingyun Liang · Peng Sun · Jiezhang Cao · Kai Zhang · Qi Jiang · Kaiwei Wang · Luc Van Gool
Indiscernible Object Counting in Underwater Scenes Poster Session WED-PM
Guolei Sun · Zhaochong An · Yun Liu · Ce Liu · Christos Sakaridis · Deng-Ping Fan · Luc Van Gool
Next3D: Generative Neural Texture Rasterization for 3D-Aware Head Avatars Poster Session THU-PM
Jingxiang Sun · Xuan Wang · Lizhen Wang · Xiaoyu Li · Yong Zhang · Hongwen Zhang · Yebin Liu
Edges to Shapes to Concepts: Adversarial Augmentation for Robust Vision Poster Session THU-PM
Aditay Tripathi · Rishubh Singh · Anirban Chakraborty · Pradeep Shenoy
Histopathology Whole Slide Image Analysis With Heterogeneous Graph Representation Learning Poster Session WED-PM
Tsai Hor Chan · Fernando Julio Cendra · Lan Ma · Guosheng Yin · Lequan Yu
OCTET: Object-Aware Counterfactual Explanations Poster Session WED-PM
Mehdi Zemni · Mickaël Chen · Éloi Zablocki · Hédi Ben-Younes · Patrick Pérez · Matthieu Cord
DeAR: Debiasing Vision-Language Models With Additive Residuals Poster Session TUE-PM
Ashish Seth · Mayur Hemani · Chirag Agarwal
Fine-Grained Image-Text Matching by Cross-Modal Hard Aligning Network Poster Session THU-AM
Zhengxin Pan · Fangyu Wu · Bailing Zhang
Curricular Object Manipulation in LiDAR-Based Object Detection Poster Session TUE-AM
Ziyue Zhu · Qiang Meng · Xiao Wang · Ke Wang · Liujiang Yan · Jian Yang
GANmouflage: 3D Object Nondetection With Texture Fields Poster Session TUE-PM
Rui Guo · Jasmine Collins · Oscar de Lima · Andrew Owens
Class Relationship Embedded Learning for Source-Free Unsupervised Domain Adaptation Poster Session TUE-PM
Yixin Zhang · Zilei Wang · Weinan He
Masked Autoencoders Enable Efficient Knowledge Distillers Poster Session THU-PM
Yutong Bai · Zeyu Wang · Junfei Xiao · Chen Wei · Huiyu Wang · Alan L. Yuille · Yuyin Zhou · Cihang Xie
Diversity-Aware Meta Visual Prompting Poster Session WED-AM
Qidong Huang · Xiaoyi Dong · Dongdong Chen · Weiming Zhang · Feifei Wang · Gang Hua · Nenghai Yu
On the Convergence of IRLS and Its Variants in Outlier-Robust Estimation Poster Session THU-AM
Liangzu Peng · Christian Kümmerle · René Vidal
Towards All-in-One Pre-Training via Maximizing Multi-Modal Mutual Information Poster Session WED-PM
Weijie Su · Xizhou Zhu · Chenxin Tao · Lewei Lu · Bin Li · Gao Huang · Yu Qiao · Xiaogang Wang · Jie Zhou · Jifeng Dai
NeuralLift-360: Lifting an In-the-Wild 2D Photo to a 3D Object With 360° Views Poster Session TUE-PM
Dejia Xu · Yifan Jiang · Peihao Wang · Zhiwen Fan · Yi Wang · Zhangyang Wang
Complete 3D Human Reconstruction From a Single Incomplete Image Poster Session WED-AM
Junying Wang · Jae Shin Yoon · Tuanfeng Y. Wang · Krishna Kumar Singh · Ulrich Neumann
GeoMAE: Masked Geometric Target Prediction for Self-Supervised Point Cloud Pre-Training Poster Session WED-PM
Xiaoyu Tian · Haoxi Ran · Yue Wang · Hang Zhao
On the Effectiveness of Partial Variance Reduction in Federated Learning With Heterogeneous Data Poster Session TUE-AM
Bo Li · Mikkel N. Schmidt · Tommy S. Alstrøm · Sebastian U. Stich
Sharpness-Aware Gradient Matching for Domain Generalization Poster Session TUE-AM
Pengfei Wang · Zhaoxiang Zhang · Zhen Lei · Lei Zhang
Parameter Efficient Local Implicit Image Function Network for Face Segmentation Poster Session THU-PM
Mausoom Sarkar · Nikitha SR · Mayur Hemani · Rishabh Jain · Balaji Krishnamurthy
Vision Transformers Are Parameter-Efficient Audio-Visual Learners Poster Session TUE-AM
Yan-Bo Lin · Yi-Lin Sung · Jie Lei · Mohit Bansal · Gedas Bertasius
Out-of-Candidate Rectification for Weakly Supervised Semantic Segmentation Poster Session THU-PM
Zesen Cheng · Pengchong Qiao · Kehan Li · Siheng Li · Pengxu Wei · Xiangyang Ji · Li Yuan · Chang Liu · Jie Chen
Rebalancing Batch Normalization for Exemplar-Based Class-Incremental Learning Poster Session THU-AM
Sungmin Cha · Sungjun Cho · Dasol Hwang · Sunwon Hong · Moontae Lee · Taesup Moon
Class Prototypes Based Contrastive Learning for Classifying Multi-Label and Fine-Grained Educational Videos Poster Session THU-AM
Rohit Gupta · Anirban Roy · Claire Christensen · Sujeong Kim · Sarah Gerard · Madeline Cincebeaux · Ajay Divakaran · Todd Grindal · Mubarak Shah
Semantic Human Parsing via Scalable Semantic Transfer Over Multiple Label Domains Poster Session THU-AM
Jie Yang · Chaoqun Wang · Zhen Li · Junle Wang · Ruimao Zhang
Self-Supervised Blind Motion Deblurring With Deep Expectation Maximization Poster Session WED-PM
Ji Li · Weixi Wang · Yuesong Nan · Hui Ji
Modality-Invariant Visual Odometry for Embodied Vision Poster Session THU-PM
Marius Memmel · Roman Bachmann · Amir Zamir
iDisc: Internal Discretization for Monocular Depth Estimation Poster Session THU-PM
Luigi Piccinelli · Christos Sakaridis · Fisher Yu
End-to-End 3D Dense Captioning With Vote2Cap-DETR Poster Session WED-AM
Sijin Chen · Hongyuan Zhu · Xin Chen · Yinjie Lei · Gang Yu · Tao Chen
Executing Your Commands via Motion Diffusion in Latent Space Poster Session THU-AM
Xin Chen · Biao Jiang · Wen Liu · Zilong Huang · Bin Fu · Tao Chen · Gang Yu
Bi3D: Bi-Domain Active Learning for Cross-Domain 3D Object Detection Poster Session WED-PM
Jiakang Yuan · Bo Zhang · Xiangchao Yan · Tao Chen · Botian Shi · Yikang Li · Yu Qiao
Uni3D: A Unified Baseline for Multi-Dataset 3D Object Detection Poster Session WED-AM
Bo Zhang · Jiakang Yuan · Botian Shi · Tao Chen · Yikang Li · Yu Qiao
Understanding and Constructing Latent Modality Structures in Multi-Modal Representation Learning Poster Session TUE-PM
Qian Jiang · Changyou Chen · Han Zhao · Liqun Chen · Qing Ping · Son Dinh Tran · Yi Xu · Belinda Zeng · Trishul Chilimbi
On Calibrating Semantic Segmentation Models: Analyses and an Algorithm Poster Session THU-PM
Dongdong Wang · Boqing Gong · Liqiang Wang
Generalizable Local Feature Pre-Training for Deformable Shape Analysis Poster Session WED-PM
Souhaib Attaiki · Lei Li · Maks Ovsjanikov
Galactic: Scaling End-to-End Reinforcement Learning for Rearrangement at 100k Steps-per-Second Poster Session WED-PM
Vincent-Pierre Berges · Andrew Szot · Devendra Singh Chaplot · Aaron Gokaslan · Roozbeh Mottaghi · Dhruv Batra · Eric Undersander
HaLP: Hallucinating Latent Positives for Skeleton-Based Self-Supervised Learning of Actions Poster Session THU-AM
Anshul Shah · Aniket Roy · Ketul Shah · Shlok Mishra · David Jacobs · Anoop Cherian · Rama Chellappa
Nerflets: Local Radiance Fields for Efficient Structure-Aware 3D Scene Representation From 2D Supervision Poster Session WED-AM
Xiaoshuai Zhang · Abhijit Kundu · Thomas Funkhouser · Leonidas Guibas · Hao Su · Kyle Genova
InstructPix2Pix: Learning To Follow Image Editing Instructions Poster Session THU-AM
Tim Brooks · Aleksander Holynski · Alexei A. Efros
DATID-3D: Diversity-Preserved Domain Adaptation Using Text-to-Image Diffusion for 3D Generative Model Poster Session WED-PM
Gwanghyun Kim · Se Young Chun
Affordances From Human Videos as a Versatile Representation for Robotics Poster Session WED-PM
Shikhar Bahl · Russell Mendonca · Lili Chen · Unnat Jain · Deepak Pathak
Video Compression With Entropy-Constrained Neural Representations Poster Session THU-AM
Carlos Gomes · Roberto Azevedo · Christopher Schroers
OrienterNet: Visual Localization in 2D Public Maps With Neural Matching Poster Session THU-PM
Paul-Edouard Sarlin · Daniel DeTone · Tsun-Yi Yang · Armen Avetisyan · Julian Straub · Tomasz Malisiewicz · Samuel Rota Bulò · Richard Newcombe · Peter Kontschieder · Vasileios Balntas
Weakly Supervised Class-Agnostic Motion Prediction for Autonomous Driving Poster Session THU-AM
Ruibo Li · Hanyu Shi · Ziang Fu · Zhe Wang · Guosheng Lin
High-Fidelity 3D GAN Inversion by Pseudo-Multi-View Optimization Poster Session TUE-AM
Jiaxin Xie · Hao Ouyang · Jingtan Piao · Chenyang Lei · Qifeng Chen
Frame-Event Alignment and Fusion Network for High Frame Rate Tracking Poster Session WED-AM
Jiqing Zhang · Yuanchen Wang · Wenxi Liu · Meng Li · Jinpeng Bai · Baocai Yin · Xin Yang
Deep Polarization Reconstruction With PDAVIS Events Poster Session THU-PM
Haiyang Mei · Zuowen Wang · Xin Yang · Xiaopeng Wei · Tobi Delbruck
Computational Flash Photography Through Intrinsics Poster Session THU-AM
Sepideh Sarajian Maralan · Chris Careaga · Yağiz Aksoy
Burstormer: Burst Image Restoration and Enhancement Transformer Poster Session TUE-PM
Akshay Dudhane · Syed Waqas Zamir · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan · Ming-Hsuan Yang
SynthVSR: Scaling Up Visual Speech Recognition With Synthetic Supervision Poster Session THU-AM
Xubo Liu · Egor Lakomkin · Konstantinos Vougioukas · Pingchuan Ma · Honglie Chen · Ruiming Xie · Morrie Doulaty · Niko Moritz · Jachym Kolar · Stavros Petridis · Maja Pantic · Christian Fuegen
Graph Transformer GANs for Graph-Constrained House Generation Poster Session TUE-AM
Hao Tang · Zhenyu Zhang · Humphrey Shi · Bo Li · Ling Shao · Nicu Sebe · Radu Timofte · Luc Van Gool
Implicit 3D Human Mesh Recovery Using Consistency With Pose and Shape From Unseen-View Poster Session THU-PM
Hanbyel Cho · Yooshin Cho · Jaesung Ahn · Junmo Kim
Change-Aware Sampling and Contrastive Learning for Satellite Images Poster Session TUE-PM
Utkarsh Mall · Bharath Hariharan · Kavita Bala
Detecting Backdoors During the Inference Stage Based on Corruption Robustness Consistency Poster Session WED-PM
Xiaogeng Liu · Minghui Li · Haoyu Wang · Shengshan Hu · Dengpan Ye · Hai Jin · Libing Wu · Chaowei Xiao
TTA-COPE: Test-Time Adaptation for Category-Level Object Pose Estimation Poster Session THU-PM
Taeyeop Lee · Jonathan Tremblay · Valts Blukis · Bowen Wen · Byeong-Uk Lee · Inkyu Shin · Stan Birchfield · In So Kweon · Kuk-Jin Yoon
3D Video Object Detection With Learnable Object-Centric Global Optimization Poster Session TUE-PM
Jiawei He · Yuntao Chen · Naiyan Wang · Zhaoxiang Zhang
Probabilistic Knowledge Distillation of Face Ensembles Poster Session TUE-AM
Jianqing Xu · Shen Li · Ailin Deng · Miao Xiong · Jiaying Wu · Jiaxiang Wu · Shouhong Ding · Bryan Hooi
Neural Fourier Filter Bank Poster Session WED-PM
Zhijie Wu · Yuhe Jin · Kwang Moo Yi
Continuous Landmark Detection With 3D Queries Poster Session THU-AM
Prashanth Chandran · Gaspard Zoss · Paulo Gotardo · Derek Bradley
Objaverse: A Universe of Annotated 3D Objects Poster Session WED-PM
Matt Deitke · Dustin Schwenk · Jordi Salvador · Luca Weihs · Oscar Michel · Eli VanderBilt · Ludwig Schmidt · Kiana Ehsani · Aniruddha Kembhavi · Ali Farhadi
DeepMAD: Mathematical Architecture Design for Deep Convolutional Neural Network Poster Session TUE-PM
Xuan Shen · Yaohua Wang · Ming Lin · Yilun Huang · Hao Tang · Xiuyu Sun · Yanzhi Wang
SMAE: Few-Shot Learning for HDR Deghosting With Saturation-Aware Masked Autoencoders Poster Session TUE-PM
Qingsen Yan · Song Zhang · Weiye Chen · Hao Tang · Yu Zhu · Jinqiu Sun · Luc Van Gool · Yanning Zhang
GALIP: Generative Adversarial CLIPs for Text-to-Image Synthesis Poster Session WED-PM
Ming Tao · Bing-Kun Bao · Hao Tang · Changsheng Xu
Unsupervised Deep Probabilistic Approach for Partial Point Cloud Registration Poster Session WED-PM
Guofeng Mei · Hao Tang · Xiaoshui Huang · Weijie Wang · Juan Liu · Jian Zhang · Luc Van Gool · Qiang Wu
SemiCVT: Semi-Supervised Convolutional Vision Transformer for Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Huimin Huang · Shiao Xie · Lanfen Lin · Ruofeng Tong · Yen-Wei Chen · Yuexiang Li · Hong Wang · Yawen Huang · Yefeng Zheng
Habitat-Matterport 3D Semantics Dataset Poster Session TUE-PM
Karmesh Yadav · Ram Ramrakhya · Santhosh Kumar Ramakrishnan · Theo Gervet · John Turner · Aaron Gokaslan · Noah Maestre · Angel Xuan Chang · Dhruv Batra · Manolis Savva · Alexander William Clegg · Devendra Singh Chaplot
Learning To Generate Text-Grounded Mask for Open-World Semantic Segmentation From Only Image-Text Pairs Poster Session WED-AM
Junbum Cha · Jonghwan Mun · Byungseok Roh
MEDIC: Remove Model Backdoors via Importance Driven Cloning Poster Session THU-AM
Qiuling Xu · Guanhong Tao · Jean Honorio · Yingqi Liu · Shengwei An · Guangyu Shen · Siyuan Cheng · Xiangyu Zhang
Temporally Consistent Online Depth Estimation Using Point-Based Fusion Poster Session WED-AM
Numair Khan · Eric Penner · Douglas Lanman · Lei Xiao
Open-Set Likelihood Maximization for Few-Shot Learning Poster Session THU-PM
Malik Boudiaf · Etienne Bennequin · Myriam Tami · Antoine Toubhans · Pablo Piantanida · Celine Hudelot · Ismail Ben Ayed
Why Is the Winner the Best? Poster Session THU-AM
Matthias Eisenmann · Annika Reinke · Vivienn Weru · Minu D. Tizabi · Fabian Isensee · Tim J. Adler · Sharib Ali · Vincent Andrearczyk · Marc Aubreville · Ujjwal Baid · Spyridon Bakas · Niranjan Balu · Sophia Bano · Jorge Bernal · Sebastian Bodenstedt · Alessandro Casella · Veronika Cheplygina · Marie Daum · Marleen de Bruijne · Adrien Depeursinge · Reuben Dorent · Jan Egger · David G. Ellis · Sandy Engelhardt · Melanie Ganz · Noha Ghatwary · Gabriel Girard · Patrick Godau · Anubha Gupta · Lasse Hansen · Kanako Harada · Mattias P. Heinrich · Nicholas Heller · Alessa Hering · Arnaud Huaulmé · Pierre Jannin · Ali Emre Kavur · Oldřich Kodym · Michal Kozubek · Jianning Li · Hongwei Li · Jun Ma · Carlos Martín-Isla · Bjoern Menze · Alison Noble · Valentin Oreiller · Nicolas Padoy · Sarthak Pati · Kelly Payette · Tim Rädsch · Jonathan Rafael-Patiño · Vivek Singh Bawa · Stefanie Speidel · Carole H. Sudre · Kimberlin van Wijnen · Martin Wagner · Donglai Wei · Amine Yamlahi · Moi Hoon Yap · Chun Yuan · Maximilian Zenk · Aneeq Zia · David Zimmerer · Dogu Baran Aydogan · Binod Bhattarai · Louise Bloch · Raphael Brüngel · Jihoon Cho · Chanyeol Choi · Qi Dou · Ivan Ezhov · Christoph M. Friedrich · Clifton D. Fuller · Rebati Raman Gaire · Adrian Galdran · Álvaro García Faura · Maria Grammatikopoulou · SeulGi Hong · Mostafa Jahanifar · Ikbeom Jang · Abdolrahim Kadkhodamohammadi · Inha Kang · Florian Kofler · Satoshi Kondo · Hugo Kuijf · Mingxing Li · Minh Luu · Tomaž Martinčič · Pedro Morais · Mohamed A. Naser · Bruno Oliveira · David Owen · Subeen Pang · Jinah Park · Sung-Hong Park · Szymon Plotka · Elodie Puybareau · Nasir Rajpoot · Kanghyun Ryu · Numan Saeed · Adam Shephard · Pengcheng Shi · Dejan Štepec · Ronast Subedi · Guillaume Tochon · Helena R. Torres · Helene Urien · João L. Vilaça · Kareem A. Wahid · Haojie Wang · Jiacheng Wang · Liansheng Wang · Xiyue Wang · Benedikt Wiestler · Marek Wodzinski · Fangfang Xia · Juanying Xie · Zhiwei Xiong · Sen Yang · Yanwu Yang · Zixuan Zhao · Klaus Maier-Hein · Paul F. Jäger · Annette Kopp-Schneider · Lena Maier-Hein
MOVES: Manipulated Objects in Video Enable Segmentation Poster Session TUE-PM
Richard E. L. Higgins · David F. Fouhey
OmniObject3D: Large-Vocabulary 3D Object Dataset for Realistic Perception, Reconstruction and Generation Poster Session TUE-AM
Tong Wu · Jiarui Zhang · Xiao Fu · Yuxin Wang · Jiawei Ren · Liang Pan · Wayne Wu · Lei Yang · Jiaqi Wang · Chen Qian · Dahua Lin · Ziwei Liu
Learning Dynamic Style Kernels for Artistic Style Transfer Poster Session WED-AM
Wenju Xu · Chengjiang Long · Yongwei Nie
CNVid-3.5M: Build, Filter, and Pre-Train the Large-Scale Public Chinese Video-Text Dataset Poster Session WED-PM
Tian Gan · Qing Wang · Xingning Dong · Xiangyuan Ren · Liqiang Nie · Qingpei Guo
Tangentially Elongated Gaussian Belief Propagation for Event-Based Incremental Optical Flow Estimation Poster Session THU-PM
Jun Nagata · Yusuke Sekikawa
Endpoints Weight Fusion for Class Incremental Semantic Segmentation Poster Session TUE-PM
Jia-Wen Xiao · Chang-Bin Zhang · Jiekang Feng · Xialei Liu · Joost van de Weijer · Ming-Ming Cheng
PivoTAL: Prior-Driven Supervision for Weakly-Supervised Temporal Action Localization Poster Session THU-PM
Mamshad Nayeem Rizve · Gaurav Mittal · Ye Yu · Matthew Hall · Sandra Sajeev · Mubarak Shah · Mei Chen
Turning a CLIP Model Into a Scene Text Detector Poster Session TUE-PM
Wenwen Yu · Yuliang Liu · Wei Hua · Deqiang Jiang · Bo Ren · Xiang Bai
Inferring and Leveraging Parts From Object Shape for Improving Semantic Image Synthesis Poster Session WED-AM
Yuxiang Wei · Zhilong Ji · Xiaohe Wu · Jinfeng Bai · Lei Zhang · Wangmeng Zuo
Video Probabilistic Diffusion Models in Projected Latent Space Poster Session THU-AM
Sihyun Yu · Kihyuk Sohn · Subin Kim · Jinwoo Shin
DetCLIPv2: Scalable Open-Vocabulary Object Detection Pre-Training via Word-Region Alignment Poster Session THU-PM
Lewei Yao · Jianhua Han · Xiaodan Liang · Dan Xu · Wei Zhang · Zhenguo Li · Hang Xu
VectorFusion: Text-to-SVG by Abstracting Pixel-Based Diffusion Models Poster Session TUE-AM
Ajay Jain · Amber Xie · Pieter Abbeel
PET-NeuS: Positional Encoding Tri-Planes for Neural Surfaces Poster Session WED-PM
Yiqun Wang · Ivan Skorokhodov · Peter Wonka
Building Rearticulable Models for Arbitrary 3D Objects From 4D Point Clouds Poster Session THU-PM
Shaowei Liu · Saurabh Gupta · Shenlong Wang
Implicit Diffusion Models for Continuous Super-Resolution Poster Session WED-AM
Sicheng Gao · Xuhui Liu · Bohan Zeng · Sheng Xu · Yanjing Li · Xiaoyan Luo · Jianzhuang Liu · Xiantong Zhen · Baochang Zhang
Resource-Efficient RGBD Aerial Tracking Poster Session WED-PM
Jinyu Yang · Shang Gao · Zhe Li · Feng Zheng · Aleš Leonardis
High-Fidelity Facial Avatar Reconstruction From Monocular Video With Generative Priors Poster Session TUE-PM
Yunpeng Bai · Yanbo Fan · Xuan Wang · Yong Zhang · Jingxiang Sun · Chun Yuan · Ying Shan
Better “CMOS” Produces Clearer Images: Learning Space-Variant Blur Estimation for Blind Image Super-Resolution Poster Session TUE-AM
Xuhai Chen · Jiangning Zhang · Chao Xu · Yabiao Wang · Chengjie Wang · Yong Liu
FJMP: Factorized Joint Multi-Agent Motion Prediction Over Learned Directed Acyclic Interaction Graphs Poster Session WED-PM
Luke Rowe · Martin Ethier · Eli-Henry Dykhne · Krzysztof Czarnecki
Understanding Masked Image Modeling via Learning Occlusion Invariant Feature Poster Session TUE-PM
Xiangwen Kong · Xiangyu Zhang
GeoNet: Benchmarking Unsupervised Adaptation Across Geographies Poster Session WED-PM
Tarun Kalluri · Wangdong Xu · Manmohan Chandraker
Learning Partial Correlation Based Deep Visual Representation for Image Classification Poster Session TUE-PM
Saimunur Rahman · Piotr Koniusz · Lei Wang · Luping Zhou · Peyman Moghadam · Changming Sun
JRDB-Pose: A Large-Scale Dataset for Multi-Person Pose Estimation and Tracking Poster Session TUE-PM
Edward Vendrow · Duy Tho Le · Jianfei Cai · Hamid Rezatofighi
Computationally Budgeted Continual Learning: What Does Matter? Poster Session TUE-AM
Ameya Prabhu · Hasan Abed Al Kader Hammoud · Puneet K. Dokania · Philip H.S. Torr · Ser-Nam Lim · Bernard Ghanem · Adel Bibi
EVA: Exploring the Limits of Masked Visual Representation Learning at Scale Poster Session THU-AM
Yuxin Fang · Wen Wang · Binhui Xie · Quan Sun · Ledell Wu · Xinggang Wang · Tiejun Huang · Xinlong Wang · Yue Cao
Adversarial Normalization: I Can Visualize Everything (ICE) Poster Session WED-AM
Hoyoung Choi · Seungwan Jin · Kyungsik Han
Re-IQA: Unsupervised Learning for Image Quality Assessment in the Wild Poster Session TUE-PM
Avinab Saha · Sandeep Mishra · Alan C. Bovik
Trade-Off Between Robustness and Accuracy of Vision Transformers Poster Session TUE-PM
Yanxi Li · Chang Xu
MixSim: A Hierarchical Framework for Mixed Reality Traffic Simulation Poster Session WED-AM
Simon Suo · Kelvin Wong · Justin Xu · James Tu · Alexander Cui · Sergio Casas · Raquel Urtasun
Understanding Imbalanced Semantic Segmentation Through Neural Collapse Poster Session THU-AM
Zhisheng Zhong · Jiequan Cui · Yibo Yang · Xiaoyang Wu · Xiaojuan Qi · Xiangyu Zhang · Jiaya Jia
Referring Multi-Object Tracking Poster Session WED-PM
Dongming Wu · Wencheng Han · Tiancai Wang · Xingping Dong · Xiangyu Zhang · Jianbing Shen
MOTRv2: Bootstrapping End-to-End Multi-Object Tracking by Pretrained Object Detectors Poster Session THU-PM
Yuang Zhang · Tiancai Wang · Xiangyu Zhang
LargeKernel3D: Scaling Up Kernels in 3D Sparse CNNs Poster Session WED-PM
Yukang Chen · Jianhui Liu · Xiangyu Zhang · Xiaojuan Qi · Jiaya Jia
CapDet: Unifying Dense Captioning and Open-World Detection Pretraining Poster Session WED-PM
Yanxin Long · Youpeng Wen · Jianhua Han · Hang Xu · Pengzhen Ren · Wei Zhang · Shen Zhao · Xiaodan Liang
Real-Time Evaluation in Online Continual Learning: A New Hope Poster Session WED-AM
Yasir Ghunaim · Adel Bibi · Kumail Alhamoud · Motasem Alfarra · Hasan Abed Al Kader Hammoud · Ameya Prabhu · Philip H.S. Torr · Bernard Ghanem
EXCALIBUR: Encouraging and Evaluating Embodied Exploration Poster Session WED-PM
Hao Zhu · Raghav Kapoor · So Yeon Min · Winson Han · Jiatai Li · Kaiwen Geng · Graham Neubig · Yonatan Bisk · Aniruddha Kembhavi · Luca Weihs
OpenMix: Exploring Outlier Samples for Misclassification Detection Poster Session WED-AM
Fei Zhu · Zhen Cheng · Xu-Yao Zhang · Cheng-Lin Liu
MAGVIT: Masked Generative Video Transformer Poster Session WED-AM
Lijun Yu · Yong Cheng · Kihyuk Sohn · José Lezama · Han Zhang · Huiwen Chang · Alexander G. Hauptmann · Ming-Hsuan Yang · Yuan Hao · Irfan Essa · Lu Jiang
SGLoc: Scene Geometry Encoding for Outdoor LiDAR Localization Poster Session WED-AM
Wen Li · Shangshu Yu · Cheng Wang · Guosheng Hu · Siqi Shen · Chenglu Wen
iQuery: Instruments As Queries for Audio-Visual Sound Separation Poster Session WED-PM
Jiaben Chen · Renrui Zhang · Dongze Lian · Jiaqi Yang · Ziyao Zeng · Jianbo Shi
BoxTeacher: Exploring High-Quality Pseudo Labels for Weakly Supervised Instance Segmentation Poster Session TUE-AM
Tianheng Cheng · Xinggang Wang · Shaoyu Chen · Qian Zhang · Wenyu Liu
Learning Instance-Level Representation for Large-Scale Multi-Modal Pretraining in E-Commerce Poster Session WED-AM
Yang Jin · Yongzhi Li · Zehuan Yuan · Yadong Mu
Align Your Latents: High-Resolution Video Synthesis With Latent Diffusion Models Poster Session THU-PM
Andreas Blattmann · Robin Rombach · Huan Ling · Tim Dockhorn · Seung Wook Kim · Sanja Fidler · Karsten Kreis
Pose Synchronization Under Multiple Pair-Wise Relative Poses Poster Session WED-PM
Yifan Sun · Qixing Huang
ProphNet: Efficient Agent-Centric Motion Forecasting With Anchor-Informed Proposals Poster Session THU-PM
Xishun Wang · Tong Su · Fang Da · Xiaodong Yang
BiFormer: Vision Transformer With Bi-Level Routing Attention Poster Session WED-AM
Lei Zhu · Xinjiang Wang · Zhanghan Ke · Wayne Zhang · Rynson W.H. Lau
ConQueR: Query Contrast Voxel-DETR for 3D Object Detection Poster Session WED-AM
Benjin Zhu · Zhe Wang · Shaoshuai Shi · Hang Xu · Lanqing Hong · Hongsheng Li
DualRefine: Self-Supervised Depth and Pose Estimation Through Iterative Epipolar Sampling and Refinement Toward Equilibrium Poster Session TUE-AM
Antyanta Bangunharcana · Ahmed Magd · Kyung-Soo Kim
Detecting Human-Object Contact in Images Poster Session THU-AM
Yixin Chen · Sai Kumar Dwivedi · Michael J. Black · Dimitrios Tzionas
Reconstructing Animatable Categories From Videos Poster Session THU-AM
Gengshan Yang · Chaoyang Wang · N. Dinesh Reddy · Deva Ramanan
Hierarchical Neural Memory Network for Low Latency Event Processing Poster Session THU-PM
Ryuhei Hamaguchi · Yasutaka Furukawa · Masaki Onishi · Ken Sakurada
MixTeacher: Mining Promising Labels With Mixed Scale Teacher for Semi-Supervised Object Detection Poster Session TUE-PM
Liang Liu · Boshen Zhang · Jiangning Zhang · Wuhao Zhang · Zhenye Gan · Guanzhong Tian · Wenbing Zhu · Yabiao Wang · Chengjie Wang
PillarNeXt: Rethinking Network Designs for 3D Object Detection in LiDAR Point Clouds Poster Session THU-AM
Jinyu Li · Chenxu Luo · Xiaodong Yang
PROB: Probabilistic Objectness for Open World Object Detection Poster Session WED-AM
Orr Zohar · Kuan-Chieh Wang · Serena Yeung
Diffusion-Based Signed Distance Fields for 3D Shape Generation Poster Session THU-PM
Jaehyeok Shim · Changwoo Kang · Kyungdon Joo
GradICON: Approximate Diffeomorphisms via Gradient Inverse Consistency Poster Session THU-AM
Lin Tian · Hastings Greer · François-Xavier Vialard · Roland Kwitt · Raúl San José Estépar · Richard Jarrett Rushmore · Nikolaos Makris · Sylvain Bouix · Marc Niethammer
Progressively Optimized Local Radiance Fields for Robust View Synthesis Poster Session THU-AM
Andréas Meuleman · Yu-Lun Liu · Chen Gao · Jia-Bin Huang · Changil Kim · Min H. Kim · Johannes Kopf
Detecting Backdoors in Pre-Trained Encoders Poster Session WED-PM
Shiwei Feng · Guanhong Tao · Siyuan Cheng · Guangyu Shen · Xiangzhe Xu · Yingqi Liu · Kaiyuan Zhang · Shiqing Ma · Xiangyu Zhang
Towards Flexible Multi-Modal Document Models Poster Session WED-PM
Naoto Inoue · Kotaro Kikuchi · Edgar Simo-Serra · Mayu Otani · Kota Yamaguchi
SeSDF: Self-Evolved Signed Distance Field for Implicit 3D Clothed Human Reconstruction Poster Session TUE-PM
Yukang Cao · Kai Han · Kwan-Yee K. Wong
Real-Time Neural Light Field on Mobile Devices Poster Session WED-AM
Junli Cao · Huan Wang · Pavlo Chemerys · Vladislav Shakhrai · Ju Hu · Yun Fu · Denys Makoviichuk · Sergey Tulyakov · Jian Ren
Event-Guided Person Re-Identification via Sparse-Dense Complementary Learning Poster Session THU-AM
Chengzhi Cao · Xueyang Fu · Hongjian Liu · Yukun Huang · Kunyu Wang · Jiebo Luo · Zheng-Jun Zha
Generalized UAV Object Detection via Frequency Domain Disentanglement Poster Session TUE-AM
Kunyu Wang · Xueyang Fu · Yukun Huang · Chengzhi Cao · Gege Shi · Zheng-Jun Zha
CREPE: Can Vision-Language Foundation Models Reason Compositionally? Poster Session WED-AM
Zixian Ma · Jerry Hong · Mustafa Omer Gul · Mona Gandhi · Irena Gao · Ranjay Krishna
PCT-Net: Full Resolution Image Harmonization Using Pixel-Wise Color Transformations Poster Session TUE-PM
Julian Jorge Andrade Guerreiro · Mitsuru Nakazawa · Björn Stenger
Shakes on a Plane: Unsupervised Depth Estimation From Unstabilized Photography Poster Session WED-PM
Ilya Chugunov · Yuxuan Zhang · Felix Heide
Paired-Point Lifting for Enhanced Privacy-Preserving Visual Localization Poster Session THU-AM
Chunghwan Lee · Jaihoon Kim · Chanhyuk Yun · Je Hyeong Hong
Learning With Noisy Labels via Self-Supervised Adversarial Noisy Masking Poster Session WED-PM
Yuanpeng Tu · Boshen Zhang · Yuxi Li · Liang Liu · Jian Li · Jiangning Zhang · Yabiao Wang · Chengjie Wang · Cai Rong Zhao
RealImpact: A Dataset of Impact Sound Fields for Real Objects Poster Session TUE-AM
Samuel Clarke · Ruohan Gao · Mason Wang · Mark Rau · Julia Xu · Jui-Hsien Wang · Doug L. James · Jiajun Wu
WINNER: Weakly-Supervised hIerarchical decompositioN and aligNment for Spatio-tEmporal Video gRounding Poster Session THU-PM
Mengze Li · Han Wang · Wenqiao Zhang · Jiaxu Miao · Zhou Zhao · Shengyu Zhang · Wei Ji · Fei Wu
Implicit Neural Head Synthesis via Controllable Local Deformation Fields Poster Session TUE-AM
Chuhan Chen · Matthew O’Toole · Gaurav Bharaj · Pablo Garrido
Density-Insensitive Unsupervised Domain Adaption on 3D Object Detection Poster Session THU-AM
Qianjiang Hu · Daizong Liu · Wei Hu
HOTNAS: Hierarchical Optimal Transport for Neural Architecture Search Poster Session WED-AM
Jiechao Yang · Yong Liu · Hongteng Xu
Are Binary Annotations Sufficient? Video Moment Retrieval via Hierarchical Uncertainty-Based Active Learning Poster Session THU-PM
Wei Ji · Renjie Liang · Zhedong Zheng · Wenqiao Zhang · Shengyu Zhang · Juncheng Li · Mengze Li · Tat-seng Chua
Harmonious Feature Learning for Interactive Hand-Object Pose Estimation Poster Session WED-PM
Zhifeng Lin · Changxing Ding · Huan Yao · Zengsheng Kuang · Shaoli Huang
A Practical Upper Bound for the Worst-Case Attribution Deviations Poster Session THU-PM
Fan Wang · Adams Wai-Kin Kong
SteerNeRF: Accelerating NeRF Rendering via Smooth Viewpoint Trajectory Poster Session THU-PM
Sicheng Li · Hao Li · Yue Wang · Yiyi Liao · Lu Yu
Are Deep Neural Networks SMARTer Than Second Graders? Poster Session WED-AM
Anoop Cherian · Kuan-Chuan Peng · Suhas Lohit · Kevin A. Smith · Joshua B. Tenenbaum
TBP-Former: Learning Temporal Bird’s-Eye-View Pyramid for Joint Perception and Prediction in Vision-Centric Autonomous Driving Poster Session TUE-AM
Shaoheng Fang · Zi Wang · Yiqi Zhong · Junhao Ge · Siheng Chen
STAR Loss: Reducing Semantic Ambiguity in Facial Landmark Detection Poster Session WED-PM
Zhenglin Zhou · Huaxia Li · Hong Liu · Nanyang Wang · Gang Yu · Rongrong Ji
3D-Aware Multi-Class Image-to-Image Translation With NeRFs Poster Session WED-PM
Senmao Li · Joost van de Weijer · Yaxing Wang · Fahad Shahbaz Khan · Meiqin Liu · Jian Yang
ORCa: Glossy Objects As Radiance-Field Cameras Poster Session THU-PM
Kushagra Tiwary · Akshat Dave · Nikhil Behari · Tzofi Klinghoffer · Ashok Veeraraghavan · Ramesh Raskar
Weakly Supervised Temporal Sentence Grounding With Uncertainty-Guided Self-Training Poster Session THU-AM
Yifei Huang · Lijin Yang · Yoichi Sato
Learning Rotation-Equivariant Features for Visual Correspondence Poster Session THU-PM
Jongmin Lee · Byungjin Kim · Seungwook Kim · Minsu Cho
MaskCLIP: Masked Self-Distillation Advances Contrastive Language-Image Pretraining Poster Session WED-AM
Xiaoyi Dong · Jianmin Bao · Yinglin Zheng · Ting Zhang · Dongdong Chen · Hao Yang · Ming Zeng · Weiming Zhang · Lu Yuan · Dong Chen · Fang Wen · Nenghai Yu
On the Benefits of 3D Pose and Tracking for Human Action Recognition Poster Session TUE-AM
Jathushan Rajasegaran · Georgios Pavlakos · Angjoo Kanazawa · Christoph Feichtenhofer · Jitendra Malik
DeepMapping2: Self-Supervised Large-Scale LiDAR Map Optimization Poster Session WED-AM
Chao Chen · Xinhao Liu · Yiming Li · Li Ding · Chen Feng
VoxFormer: Sparse Voxel Transformer for Camera-Based 3D Semantic Scene Completion Poster Session WED-AM
Yiming Li · Zhiding Yu · Christopher Choy · Chaowei Xiao · Jose M. Alvarez · Sanja Fidler · Chen Feng · Anima Anandkumar
STMT: A Spatial-Temporal Mesh Transformer for MoCap-Based Action Recognition Poster Session TUE-AM
Xiaoyu Zhu · Po-Yao Huang · Junwei Liang · Celso M. de Melo · Alexander G. Hauptmann
AccelIR: Task-Aware Image Compression for Accelerating Neural Restoration Poster Session THU-AM
Juncheol Ye · Hyunho Yeo · Jinwoo Park · Dongsu Han
Transfer4D: A Framework for Frugal Motion Capture and Deformation Transfer Poster Session WED-PM
Shubh Maheshwari · Rahul Narain · Ramya Hebbalaguppe
Learning Human-to-Robot Handovers From Point Clouds Poster Session WED-AM
Sammy Christen · Wei Yang · Claudia Pérez-D’Arpino · Otmar Hilliges · Dieter Fox · Yu-Wei Chao
SceneComposer: Any-Level Semantic Image Synthesis Poster Session THU-PM
Yu Zeng · Zhe Lin · Jianming Zhang · Qing Liu · John Collomosse · Jason Kuen · Vishal M. Patel
Deep Discriminative Spatial and Temporal Network for Efficient Video Deblurring Poster Session THU-PM
Jinshan Pan · Boming Xu · Jiangxin Dong · Jianjun Ge · Jinhui Tang
The Dark Side of Dynamic Routing Neural Networks: Towards Efficiency Backdoor Injection Poster Session THU-PM
Simin Chen · Hanlin Chen · Mirazul Haque · Cong Liu · Wei Yang
MethaneMapper: Spectral Absorption Aware Hyperspectral Transformer for Methane Detection Poster Session THU-AM
Satish Kumar · Ivan Arevalo · ASM Iftekhar · B S Manjunath
DegAE: A New Pretraining Paradigm for Low-Level Vision Poster Session THU-PM
Yihao Liu · Jingwen He · Jinjin Gu · Xiangtao Kong · Yu Qiao · Chao Dong
Real-Time Multi-Person Eyeblink Detection in the Wild for Untrimmed Video Poster Session WED-PM
Wenzheng Zeng · Yang Xiao · Sicheng Wei · Jinfang Gan · Xintao Zhang · Zhiguo Cao · Zhiwen Fang · Joey Tianyi Zhou
Polarized Color Image Denoising Poster Session WED-AM
Zhuoxiao Li · Haiyang Jiang · Mingdeng Cao · Yinqiang Zheng
LightedDepth: Video Depth Estimation in Light of Limited Inference View Angles Poster Session TUE-PM
Shengjie Zhu · Xiaoming Liu
Aligning Step-by-Step Instructional Diagrams to Video Demonstrations Poster Session TUE-AM
Jiahao Zhang · Anoop Cherian · Yanbin Liu · Yizhak Ben-Shabat · Cristian Rodriguez · Stephen Gould
Visibility Constrained Wide-Band Illumination Spectrum Design for Seeing-in-the-Dark Poster Session WED-PM
Muyao Niu · Zhuoxiao Li · Zhihang Zhong · Yinqiang Zheng
Vita-CLIP: Video and Text Adaptive CLIP via Multimodal Prompting Poster Session THU-PM
Syed Talal Wasim · Muzammal Naseer · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan · Mubarak Shah
Bias Mimicking: A Simple Sampling Approach for Bias Mitigation Poster Session THU-AM
Maan Qraitem · Kate Saenko · Bryan A. Plummer
Visual Query Tuning: Towards Effective Usage of Intermediate Representations for Parameter and Memory Efficient Transfer Learning Poster Session TUE-PM
Cheng-Hao Tu · Zheda Mai · Wei-Lun Chao
DiffPose: Toward More Reliable 3D Pose Estimation Poster Session WED-PM
Jia Gong · Lin Geng Foo · Zhipeng Fan · Qiuhong Ke · Hossein Rahmani · Jun Liu
Efficient Movie Scene Detection Using State-Space Transformers Poster Session THU-AM
Md Mohaiminul Islam · Mahmudul Hasan · Kishan Shamsundar Athrey · Tony Braskich · Gedas Bertasius
A Characteristic Function-Based Method for Bottom-Up Human Pose Estimation Poster Session WED-PM
Haoxuan Qu · Yujun Cai · Lin Geng Foo · Ajay Kumar · Jun Liu
Interventional Bag Multi-Instance Learning on Whole-Slide Pathological Images Poster Session THU-AM
Tiancheng Lin · Zhimiao Yu · Hongyu Hu · Yi Xu · Chang-Wen Chen
SmartBrush: Text and Shape Guided Object Inpainting With Diffusion Model Poster Session THU-PM
Shaoan Xie · Zhifei Zhang · Zhe Lin · Tobias Hinz · Kun Zhang
SMPConv: Self-Moving Point Representations for Continuous Convolution Poster Session WED-AM
Sanghyeon Kim · Eunbyung Park
Viewpoint Equivariance for Multi-View 3D Object Detection Poster Session WED-AM
Dian Chen · Jie Li · Vitor Guizilini · Rares Andrei Ambrus · Adrien Gaidon
MetaCLUE: Towards Comprehensive Visual Metaphors Research Poster Session THU-PM
Arjun R. Akula · Brendan Driscoll · Pradyumna Narayana · Soravit Changpinyo · Zhiwei Jia · Suyash Damle · Garima Pruthi · Sugato Basu · Leonidas Guibas · William T. Freeman · Yuanzhen Li · Varun Jampani
IPCC-TP: Utilizing Incremental Pearson Correlation Coefficient for Joint Multi-Agent Trajectory Prediction Poster Session TUE-PM
Dekai Zhu · Guangyao Zhai · Yan Di · Fabian Manhardt · Hendrik Berkemeyer · Tuan Tran · Nassir Navab · Federico Tombari · Benjamin Busam
Diffusion-SDF: Text-To-Shape via Voxelized Diffusion Poster Session WED-PM
Muheng Li · Yueqi Duan · Jie Zhou · Jiwen Lu
Learning Attribute and Class-Specific Representation Duet for Fine-Grained Fashion Analysis Poster Session WED-AM
Yang Jiao · Yan Gao · Jingjing Meng · Jin Shang · Yi Sun
DyLiN: Making Light Field Networks Dynamic Poster Session WED-PM
Heng Yu · Joel Julin · Zoltán Á. Milacski · Koichiro Niinuma · László A. Jeni
Simulated Annealing in Early Layers Leads to Better Generalization Poster Session THU-AM
Amir M. Sarfi · Zahra Karimpour · Muawiz Chaudhary · Nasir M. Khalid · Mirco Ravanelli · Sudhir Mudur · Eugene Belilovsky
Consistent View Synthesis With Pose-Guided Diffusion Models Poster Session THU-AM
Hung-Yu Tseng · Qinbo Li · Changil Kim · Suhib Alsisan · Jia-Bin Huang · Johannes Kopf
Deep Depth Estimation From Thermal Image Poster Session TUE-AM
Ukcheol Shin · Jinsun Park · In So Kweon
HyperReel: High-Fidelity 6-DoF Video With Ray-Conditioned Sampling Poster Session THU-AM
Benjamin Attal · Jia-Bin Huang · Christian Richardt · Michael Zollhöfer · Johannes Kopf · Matthew O’Toole · Changil Kim
CLIP-S4: Language-Guided Self-Supervised Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Wenbin He · Suphanut Jamonnak · Liang Gou · Liu Ren
Megahertz Light Steering Without Moving Parts Poster Session TUE-AM
Adithya Pediredla · Srinivasa G. Narasimhan · Maysamreza Chamanzar · Ioannis Gkioulekas
BKinD-3D: Self-Supervised 3D Keypoint Discovery From Multi-View Videos Poster Session WED-AM
Jennifer J. Sun · Lili Karashchuk · Amil Dravid · Serim Ryou · Sonia Fereidooni · John C. Tuthill · Aggelos Katsaggelos · Bingni W. Brunton · Georgia Gkioxari · Ann Kennedy · Yisong Yue · Pietro Perona
ULIP: Learning a Unified Representation of Language, Images, and Point Clouds for 3D Understanding Poster Session TUE-AM
Le Xue · Mingfei Gao · Chen Xing · Roberto Martín-Martín · Jiajun Wu · Caiming Xiong · Ran Xu · Juan Carlos Niebles · Silvio Savarese
SVGformer: Representation Learning for Continuous Vector Graphics Using Transformers Poster Session WED-AM
Defu Cao · Zhaowen Wang · Jose Echevarria · Yan Liu
OmniCity: Omnipotent City Understanding With Multi-Level and Multi-View Images Poster Session THU-AM
Weijia Li · Yawen Lai · Linning Xu · Yuanbo Xiangli · Jinhua Yu · Conghui He · Gui-Song Xia · Dahua Lin
ConvNeXt V2: Co-Designing and Scaling ConvNets With Masked Autoencoders Poster Session WED-PM
Sanghyun Woo · Shoubhik Debnath · Ronghang Hu · Xinlei Chen · Zhuang Liu · In So Kweon · Saining Xie
Uncovering the Disentanglement Capability in Text-to-Image Diffusion Models Poster Session TUE-AM
Qiucheng Wu · Yujian Liu · Handong Zhao · Ajinkya Kale · Trung Bui · Tong Yu · Zhe Lin · Yang Zhang · Shiyu Chang
Large-Scale Training Data Search for Object Re-Identification Poster Session WED-PM
Yue Yao · Tom Gedeon · Liang Zheng
A Data-Based Perspective on Transfer Learning Poster Session TUE-AM
Saachi Jain · Hadi Salman · Alaa Khaddaj · Eric Wong · Sung Min Park · Aleksander Mądry
Disentangled Representation Learning for Unsupervised Neural Quantization Poster Session WED-AM
Haechan Noh · Sangeek Hyun · Woojin Jeong · Hanshin Lim · Jae-Pil Heo
Query-Dependent Video Representation for Moment Retrieval and Highlight Detection Poster Session THU-PM
WonJun Moon · Sangeek Hyun · SangUk Park · Dongchan Park · Jae-Pil Heo
Multispectral Video Semantic Segmentation: A Benchmark Dataset and Baseline Poster Session TUE-AM
Wei Ji · Jingjing Li · Cheng Bian · Zongwei Zhou · Jiaying Zhao · Alan L. Yuille · Li Cheng
Implicit Surface Contrastive Clustering for LiDAR Point Clouds Poster Session THU-PM
Zaiwei Zhang · Min Bai · Li Erran Li
Unsupervised Volumetric Animation Poster Session TUE-PM
Aliaksandr Siarohin · Willi Menapace · Ivan Skorokhodov · Kyle Olszewski · Jian Ren · Hsin-Ying Lee · Menglei Chai · Sergey Tulyakov
Realistic Saliency Guided Image Enhancement Poster Session TUE-AM
S. Mahdi H. Miangoleh · Zoya Bylinskii · Eric Kee · Eli Shechtman · Yağiz Aksoy
Visual Prompt Multi-Modal Tracking Poster Session WED-AM
Jiawen Zhu · Simiao Lai · Xin Chen · Dong Wang · Huchuan Lu
Large-Capacity and Flexible Video Steganography via Invertible Neural Network Poster Session THU-PM
Chong Mou · Youmin Xu · Jiechong Song · Chen Zhao · Bernard Ghanem · Jian Zhang
Dense-Localizing Audio-Visual Events in Untrimmed Videos: A Large-Scale Benchmark and Baseline Poster Session THU-PM
Tiantian Geng · Teng Wang · Jinming Duan · Runmin Cong · Feng Zheng
Modular Memorability: Tiered Representations for Video Memorability Prediction Poster Session WED-AM
Théo Dumont · Juan Segundo Hevia · Camilo L. Fosco
Self-Supervised Video Forensics by Audio-Visual Anomaly Detection Poster Session WED-AM
Chao Feng · Ziyang Chen · Andrew Owens
NICO++: Towards Better Benchmarking for Domain Generalization Poster Session WED-PM
Xingxuan Zhang · Yue He · Renzhe Xu · Han Yu · Zheyan Shen · Peng Cui
Spring: A High-Resolution High-Detail Dataset and Benchmark for Scene Flow, Optical Flow and Stereo Poster Session TUE-PM
Lukas Mehl · Jenny Schmalfuss · Azin Jahedi · Yaroslava Nalivayko · Andrés Bruhn
Gradient Norm Aware Minimization Seeks First-Order Flatness and Improves Generalization Poster Session THU-AM
Xingxuan Zhang · Renzhe Xu · Han Yu · Hao Zou · Peng Cui
MarginMatch: Improving Semi-Supervised Learning with Pseudo-Margins Poster Session WED-PM
Tiberiu Sosea · Cornelia Caragea
Dimensionality-Varying Diffusion Process Poster Session WED-PM
Han Zhang · Ruili Feng · Zhantao Yang · Lianghua Huang · Yu Liu · Yifei Zhang · Yujun Shen · Deli Zhao · Jingren Zhou · Fan Cheng
Delving Into Discrete Normalizing Flows on SO(3) Manifold for Probabilistic Rotation Modeling Poster Session THU-PM
Yulin Liu · Haoran Liu · Yingda Yin · Yang Wang · Baoquan Chen · He Wang
RIDCP: Revitalizing Real Image Dehazing via High-Quality Codebook Priors Poster Session THU-PM
Rui-Qi Wu · Zheng-Peng Duan · Chun-Le Guo · Zhi Chai · Chongyi Li
N-Gram in Swin Transformers for Efficient Lightweight Image Super-Resolution Poster Session TUE-AM
Haram Choi · Jeongmin Lee · Jihoon Yang
OReX: Object Reconstruction From Planar Cross-Sections Using Neural Fields Poster Session THU-PM
Haim Sawdayee · Amir Vaxman · Amit H. Bermano
LVQAC: Lattice Vector Quantization Coupled With Spatially Adaptive Companding for Efficient Learned Image Compression Poster Session WED-AM
Xi Zhang · Xiaolin Wu
Introducing Competition To Boost the Transferability of Targeted Adversarial Examples Through Clean Feature Mixup Poster Session THU-PM
Junyoung Byun · Myung-Joon Kwon · Seungju Cho · Yoonji Kim · Changick Kim
Integral Neural Networks Poster Session WED-PM
Kirill Solodskikh · Azim Kurbanov · Ruslan Aydarkhanov · Irina Zhelavskaya · Yury Parfenov · Dehua Song · Stamatios Lefkimmiatis
SplineCam: Exact Visualization and Characterization of Deep Network Geometry and Decision Boundaries Poster Session TUE-AM
Ahmed Imtiaz Humayun · Randall Balestriero · Guha Balakrishnan · Richard G. Baraniuk
A Probabilistic Framework for Lifelong Test-Time Adaptation Poster Session TUE-AM
Dhanajit Brahma · Piyush Rai
Dream3D: Zero-Shot Text-to-3D Synthesis Using 3D Shape Prior and Text-to-Image Diffusion Models Poster Session THU-PM
Jiale Xu · Xintao Wang · Weihao Cheng · Yan-Pei Cao · Ying Shan · Xiaohu Qie · Shenghua Gao
HRDFuse: Monocular 360° Depth Estimation by Collaboratively Learning Holistic-With-Regional Depth Distributions Poster Session WED-PM
Hao Ai · Zidong Cao · Yan-Pei Cao · Ying Shan · Lin Wang
Seeing What You Said: Talking Face Generation Guided by a Lip Reading Expert Poster Session WED-PM
Jiadong Wang · Xinyuan Qian · Malu Zhang · Robby T. Tan · Haizhou Li
Learning Neural Duplex Radiance Fields for Real-Time View Synthesis Poster Session WED-AM
Ziyu Wan · Christian Richardt · Aljaž Božič · Chao Li · Vijay Rengarajan · Seonghyeon Nam · Xiaoyu Xiang · Tuotuo Li · Bo Zhu · Rakesh Ranjan · Jing Liao
Light Source Separation and Intrinsic Image Decomposition Under AC Illumination Poster Session TUE-PM
Yusaku Yoshida · Ryo Kawahara · Takahiro Okabe
TensoIR: Tensorial Inverse Rendering Poster Session TUE-AM
Haian Jin · Isabella Liu · Peijia Xu · Xiaoshuai Zhang · Songfang Han · Sai Bi · Xiaowei Zhou · Zexiang Xu · Hao Su
SmallCap: Lightweight Image Captioning Prompted With Retrieval Augmentation Poster Session TUE-AM
Rita Ramos · Bruno Martins · Desmond Elliott · Yova Kementchedjhieva
Rate Gradient Approximation Attack Threats Deep Spiking Neural Networks Poster Session TUE-PM
Tong Bu · Jianhao Ding · Zecheng Hao · Zhaofei Yu
Masked Scene Contrast: A Scalable Framework for Unsupervised 3D Representation Learning Poster Session WED-AM
Xiaoyang Wu · Xin Wen · Xihui Liu · Hengshuang Zhao
Polarimetric iToF: Measuring High-Fidelity Depth Through Scattering Media Poster Session WED-PM
Daniel S. Jeon · Andréas Meuleman · Seung-Hwan Baek · Min H. Kim
Neural Intrinsic Embedding for Non-Rigid Point Cloud Matching Poster Session THU-PM
Puhua Jiang · Mingze Sun · Ruqi Huang
Leveraging Temporal Context in Low Representational Power Regimes Poster Session WED-AM
Camilo L. Fosco · SouYoung Jin · Emilie Josephs · Aude Oliva
Cross-GAN Auditing: Unsupervised Identification of Attribute Level Similarities and Differences Between Pretrained Generative Models Poster Session TUE-PM
Matthew L. Olson · Shusen Liu · Rushil Anirudh · Jayaraman J. Thiagarajan · Peer-Timo Bremer · Weng-Keen Wong
Backdoor Cleansing With Unlabeled Data Poster Session WED-AM
Lu Pang · Tao Sun · Haibin Ling · Chao Chen
On Distillation of Guided Diffusion Models Poster Session WED-PM
Chenlin Meng · Robin Rombach · Ruiqi Gao · Diederik Kingma · Stefano Ermon · Jonathan Ho · Tim Salimans
CAMS: CAnonicalized Manipulation Spaces for Category-Level Functional Hand-Object Manipulation Synthesis Poster Session TUE-AM
Juntian Zheng · Qingyuan Zheng · Lixing Fang · Yun Liu · Li Yi
TrojViT: Trojan Insertion in Vision Transformers Poster Session TUE-AM
Mengxin Zheng · Qian Lou · Lei Jiang
LaserMix for Semi-Supervised LiDAR Semantic Segmentation Poster Session THU-PM
Lingdong Kong · Jiawei Ren · Liang Pan · Ziwei Liu
Train-Once-for-All Personalization Poster Session WED-AM
Hong-You Chen · Yandong Li · Yin Cui · Mingda Zhang · Wei-Lun Chao · Li Zhang
Structural Multiplane Image: Bridging Neural View Synthesis and 3D Reconstruction Poster Session THU-AM
Mingfang Zhang · Jinglu Wang · Xiao Li · Yifei Huang · Yoichi Sato · Yan Lu
DeCo: Decomposition and Reconstruction for Compositional Temporal Grounding via Coarse-To-Fine Contrastive Ranking Poster Session THU-PM
Lijin Yang · Quan Kong · Hsuan-Kung Yang · Wadim Kehl · Yoichi Sato · Norimasa Kobori
Learning Geometry-Aware Representations by Sketching Poster Session THU-PM
Hyundo Lee · Inwoo Hwang · Hyunsung Go · Won-Seok Choi · Kibeom Kim · Byoung-Tak Zhang
Hierarchical B-Frame Video Coding Using Two-Layer CANF Without Motion Coding Poster Session WED-AM
David Alexandre · Hsueh-Ming Hang · Wen-Hsiao Peng
NaQ: Leveraging Narrations As Queries To Supervise Episodic Memory Poster Session TUE-PM
Santhosh Kumar Ramakrishnan · Ziad Al-Halah · Kristen Grauman
BEV-Guided Multi-Modality Fusion for Driving Perception Poster Session THU-PM
Yunze Man · Liang-Yan Gui · Yu-Xiong Wang
Mitigating Task Interference in Multi-Task Learning via Explicit Task Routing With Non-Learnable Primitives Poster Session TUE-PM
Chuntao Ding · Zhichao Lu · Shangguang Wang · Ran Cheng · Vishnu Naresh Boddeti
Standing Between Past and Future: Spatio-Temporal Modeling for Multi-Camera 3D Multi-Object Tracking Poster Session THU-AM
Ziqi Pang · Jie Li · Pavel Tokmakov · Dian Chen · Sergey Zagoruyko · Yu-Xiong Wang
MAGE: MAsked Generative Encoder To Unify Representation Learning and Image Synthesis Poster Session TUE-AM
Tianhong Li · Huiwen Chang · Shlok Mishra · Han Zhang · Dina Katabi · Dilip Krishnan
Policy Adaptation From Foundation Model Feedback Poster Session THU-AM
Yuying Ge · Annabella Macaluso · Li Erran Li · Ping Luo · Xiaolong Wang
Sliced Optimal Partial Transport Poster Session WED-PM
Yikun Bai · Bernhard Schmitzer · Matthew Thorpe · Soheil Kolouri
NeRDi: Single-View NeRF Synthesis With Language-Guided Diffusion As General Image Priors Poster Session THU-PM
Congyue Deng · Chiyu “Max” Jiang · Charles R. Qi · Xinchen Yan · Yin Zhou · Leonidas Guibas · Dragomir Anguelov
NeMo: Learning 3D Neural Motion Fields From Multiple Video Instances of the Same Action Poster Session THU-PM
Kuan-Chieh Wang · Zhenzhen Weng · Maria Xenochristou · João Pedro Araújo · Jeffrey Gu · Karen Liu · Serena Yeung
VindLU: A Recipe for Effective Video-and-Language Pretraining Poster Session WED-AM
Feng Cheng · Xizi Wang · Jie Lei · David Crandall · Mohit Bansal · Gedas Bertasius
Sibling-Attack: Rethinking Transferable Adversarial Attacks Against Face Recognition Poster Session THU-PM
Zexin Li · Bangjie Yin · Taiping Yao · Junfeng Guo · Shouhong Ding · Simin Chen · Cong Liu
Synthesizing Photorealistic Virtual Humans Through Cross-Modal Disentanglement Poster Session TUE-PM
Siddarth Ravichandran · Ondřej Texler · Dimitar Dinev · Hyun Jae Kang
Network-Free, Unsupervised Semantic Segmentation With Synthetic Images Poster Session THU-PM
Qianli Feng · Raghudeep Gadde · Wentong Liao · Eduard Ramon · Aleix Martinez
Point Cloud Forecasting as a Proxy for 4D Occupancy Forecasting Poster Session TUE-AM
Tarasha Khurana · Peiyun Hu · David Held · Deva Ramanan
PyPose: A Library for Robot Learning With Physics-Based Optimization Poster Session THU-PM
Chen Wang · Dasong Gao · Kuan Xu · Junyi Geng · Yaoyu Hu · Yuheng Qiu · Bowen Li · Fan Yang · Brady Moon · Abhinav Pandey · Aryan · Jiahe Xu · Tianhao Wu · Haonan He · Daning Huang · Zhongqiang Ren · Shibo Zhao · Taimeng Fu · Pranay Reddy · Xiao Lin · Wenshan Wang · Jingnan Shi · Rajat Talak · Kun Cao · Yi Du · Han Wang · Huai Yu · Shanzhao Wang · Siyu Chen · Ananth Kashyap · Rohan Bandaru · Karthik Dantu · Jiajun Wu · Lihua Xie · Luca Carlone · Marco Hutter · Sebastian Scherer
HARP: Personalized Hand Reconstruction From a Monocular RGB Video Poster Session WED-PM
Korrawe Karunratanakul · Sergey Prokudin · Otmar Hilliges · Siyu Tang
CLIP-Sculptor: Zero-Shot Generation of High-Fidelity and Diverse Shapes From Natural Language Poster Session THU-AM
Aditya Sanghi · Rao Fu · Vivian Liu · Karl D.D. Willis · Hooman Shayani · Amir H. Khasahmadi · Srinath Sridhar · Daniel Ritchie
Optimal Proposal Learning for Deployable End-to-End Pedestrian Detection Poster Session TUE-AM
Xiaolin Song · Binghui Chen · Pengyu Li · Jun-Yan He · Biao Wang · Yifeng Geng · Xuansong Xie · Honggang Zhang
Complete-to-Partial 4D Distillation for Self-Supervised Point Cloud Sequence Representation Learning Poster Session THU-AM
Zhuoyang Zhang · Yuhao Dong · Yunze Liu · Li Yi
Patch-Mix Transformer for Unsupervised Domain Adaptation: A Game Perspective Poster Session TUE-AM
Jinjing Zhu · Haotian Bai · Lin Wang
Post-Training Quantization on Diffusion Models Poster Session TUE-AM
Yuzhang Shang · Zhihang Yuan · Bin Xie · Bingzhe Wu · Yan Yan
Ambiguous Medical Image Segmentation Using Diffusion Models Poster Session WED-AM
Aimon Rahman · Jeya Maria Jose Valanarasu · Ilker Hacihaliloglu · Vishal M. Patel
Minimizing the Accumulated Trajectory Error To Improve Dataset Distillation Poster Session TUE-AM
Jiawei Du · Yidi Jiang · Vincent Y. F. Tan · Joey Tianyi Zhou · Haizhou Li
TimeBalance: Temporally-Invariant and Temporally-Distinctive Video Representations for Semi-Supervised Action Recognition Poster Session TUE-AM
Ishan Rajendrakumar Dave · Mamshad Nayeem Rizve · Chen Chen · Mubarak Shah
Improving Zero-Shot Generalization and Robustness of Multi-Modal Models Poster Session WED-AM
Yunhao Ge · Jie Ren · Andrew Gallagher · Yuxiao Wang · Ming-Hsuan Yang · Hartwig Adam · Laurent Itti · Balaji Lakshminarayanan · Jiaping Zhao
Hierarchical Video-Moment Retrieval and Step-Captioning Poster Session THU-PM
Abhay Zala · Jaemin Cho · Satwik Kottur · Xilun Chen · Barlas Oguz · Yashar Mehdad · Mohit Bansal
Multiple Instance Learning via Iterative Self-Paced Supervised Contrastive Learning Poster Session TUE-AM
Kangning Liu · Weicheng Zhu · Yiqiu Shen · Sheng Liu · Narges Razavian · Krzysztof J. Geras · Carlos Fernandez-Granda
Infinite Photorealistic Worlds Using Procedural Generation Poster Session WED-PM
Alexander Raistrick · Lahav Lipson · Zeyu Ma · Lingjie Mei · Mingzhe Wang · Yiming Zuo · Karhan Kayan · Hongyu Wen · Beining Han · Yihan Wang · Alejandro Newell · Hei Law · Ankit Goyal · Kaiyu Yang · Jia Deng
Sequential Training of GANs Against GAN-Classifiers Reveals Correlated “Knowledge Gaps” Present Among Independently Trained GAN Instances Poster Session THU-PM
Arkanath Pathak · Nicholas Dufour
Proximal Splitting Adversarial Attack for Semantic Segmentation Poster Session THU-AM
Jérôme Rony · Jean-Christophe Pesquet · Ismail Ben Ayed
Class Adaptive Network Calibration Poster Session WED-PM
Bingyuan Liu · Jérôme Rony · Adrian Galdran · Jose Dolz · Ismail Ben Ayed
Token Turing Machines Poster Session THU-AM
Michael S. Ryoo · Keerthana Gopalakrishnan · Kumara Kahatapitiya · Ted Xiao · Kanishka Rao · Austin Stone · Yao Lu · Julian Ibarz · Anurag Arnab
ConStruct-VL: Data-Free Continual Structured VL Concepts Learning Poster Session WED-PM
James Seale Smith · Paola Cascante-Bonilla · Assaf Arbelle · Donghyun Kim · Rameswar Panda · David Cox · Diyi Yang · Zsolt Kira · Rogerio Feris · Leonid Karlinsky
Learning To Predict Scene-Level Implicit 3D From Posed RGBD Data Poster Session THU-AM
Nilesh Kulkarni · Linyi Jin · Justin Johnson · David F. Fouhey
Towards Better Decision Forests: Forest Alternating Optimization Poster Session TUE-PM
Miguel Á. Carreira-Perpiñán · Magzhan Gabidolla · Arman Zharmagambetov
CODA-Prompt: COntinual Decomposed Attention-Based Prompting for Rehearsal-Free Continual Learning Poster Session WED-AM
James Seale Smith · Leonid Karlinsky · Vyshnavi Gutta · Paola Cascante-Bonilla · Donghyun Kim · Assaf Arbelle · Rameswar Panda · Rogerio Feris · Zsolt Kira
Conditional Image-to-Video Generation With Latent Flow Diffusion Models Poster Session THU-AM
Haomiao Ni · Changhao Shi · Kai Li · Sharon X. Huang · Martin Renqiang Min
Ego-Body Pose Estimation via Ego-Head Pose Estimation Poster Session THU-AM
Jiaman Li · Karen Liu · Jiajun Wu
PointListNet: Deep Learning on 3D Point Lists Poster Session THU-AM
Hehe Fan · Linchao Zhu · Yi Yang · Mohan Kankanhalli
Distilling Neural Fields for Real-Time Articulated Shape Reconstruction Poster Session TUE-PM
Jeff Tan · Gengshan Yang · Deva Ramanan
NeuralDome: A Neural Modeling Pipeline on Multi-View Human-Object Interactions Poster Session WED-AM
Juze Zhang · Haimin Luo · Hongdi Yang · Xinru Xu · Qianyang Wu · Ye Shi · Jingyi Yu · Lan Xu · Jingya Wang
Neural Residual Radiance Fields for Streamably Free-Viewpoint Videos Poster Session TUE-AM
Liao Wang · Qiang Hu · Qihan He · Ziyu Wang · Jingyi Yu · Tinne Tuytelaars · Lan Xu · Minye Wu
Relightable Neural Human Assets From Multi-View Gradient Illuminations Poster Session TUE-PM
Taotao Zhou · Kai He · Di Wu · Teng Xu · Qixuan Zhang · Kuixiang Shao · Wenzheng Chen · Lan Xu · Jingyi Yu
Siamese Image Modeling for Self-Supervised Vision Representation Learning Poster Session TUE-AM
Chenxin Tao · Xizhou Zhu · Weijie Su · Gao Huang · Bin Li · Jie Zhou · Yu Qiao · Xiaogang Wang · Jifeng Dai
Progressive Transformation Learning for Leveraging Virtual Images in Training Poster Session TUE-AM
Yi-Ting Shen · Hyungtae Lee · Heesung Kwon · Shuvra S. Bhattacharyya
PIRLNav: Pretraining With Imitation and RL Finetuning for ObjectNav Poster Session THU-AM
Ram Ramrakhya · Dhruv Batra · Erik Wijmans · Abhishek Das
ObjectStitch: Object Compositing With Diffusion Model Poster Session THU-AM
Yizhi Song · Zhifei Zhang · Zhe Lin · Scott Cohen · Brian Price · Jianming Zhang · Soo Ye Kim · Daniel Aliaga
Movies2Scenes: Using Movie Metadata To Learn Scene Representation Poster Session TUE-PM
Shixing Chen · Chun-Hao Liu · Xiang Hao · Xiaohan Nie · Maxim Arap · Raffay Hamid
OcTr: Octree-Based Transformer for 3D Object Detection Poster Session TUE-PM
Chao Zhou · Yanan Zhang · Jiaxin Chen · Di Huang
DiGeo: Discriminative Geometry-Aware Learning for Generalized Few-Shot Object Detection Poster Session TUE-AM
Jiawei Ma · Yulei Niu · Jincheng Xu · Shiyuan Huang · Guangxing Han · Shih-Fu Chang
SAP-DETR: Bridging the Gap Between Salient Points and Queries-Based Transformer Detector for Fast Model Convergency Poster Session WED-PM
Yang Liu · Yao Zhang · Yixin Wang · Yang Zhang · Jiang Tian · Zhongchao Shi · Jianping Fan · Zhiqiang He
High Fidelity 3D Hand Shape Reconstruction via Scalable Graph Frequency Decomposition Poster Session THU-AM
Tianyu Luan · Yuanhao Zhai · Jingjing Meng · Zhong Li · Zhang Chen · Yi Xu · Junsong Yuan
Neural Volumetric Memory for Visual Locomotion Control Poster Session TUE-AM
Ruihan Yang · Ge Yang · Xiaolong Wang
BiFormer: Learning Bilateral Motion Estimation via Bilateral Transformer for 4K Video Frame Interpolation Poster Session TUE-AM
Junheum Park · Jintae Kim · Chang-Su Kim
PanoHead: Geometry-Aware 3D Full-Head Synthesis in 360° Poster Session THU-PM
Sizhe An · Hongyi Xu · Yichun Shi · Guoxian Song · Umit Y. Ogras · Linjie Luo
Seeing Beyond the Brain: Conditional Diffusion Model With Sparse Masked Modeling for Vision Decoding Poster Session THU-PM
Zijiao Chen · Jiaxin Qing · Tiange Xiang · Wan Lin Yue · Juan Helen Zhou
SQUID: Deep Feature In-Painting for Unsupervised Anomaly Detection Poster Session THU-PM
Tiange Xiang · Yixiao Zhang · Yongyi Lu · Alan L. Yuille · Chaoyi Zhang · Weidong Cai · Zongwei Zhou
Neural Preset for Color Style Transfer Poster Session WED-PM
Zhanghan Ke · Yuhao Liu · Lei Zhu · Nanxuan Zhao · Rynson W.H. Lau
UniSim: A Neural Closed-Loop Sensor Simulator Poster Session TUE-AM
Ze Yang · Yun Chen · Jingkang Wang · Sivabalan Manivasagam · Wei-Chiu Ma · Anqi Joyce Yang · Raquel Urtasun
NeRFLix: High-Quality Neural View Synthesis by Learning a Degradation-Driven Inter-Viewpoint MiXer Poster Session WED-PM
Kun Zhou · Wenbo Li · Yi Wang · Tao Hu · Nianjuan Jiang · Xiaoguang Han · Jiangbo Lu
Improving Visual Representation Learning Through Perceptual Understanding Poster Session WED-PM
Samyakh Tukra · Frederick Hoffman · Ken Chatfield
Probabilistic Prompt Learning for Dense Prediction Poster Session TUE-PM
Hyeongjun Kwon · Taeyong Song · Somi Jeong · Jin Kim · Jinhyun Jang · Kwanghoon Sohn
How To Prevent the Poor Performance Clients for Personalized Federated Learning? Poster Session WED-AM
Zhe Qu · Xingyu Li · Xiao Han · Rui Duan · Chengchao Shen · Lixing Chen
3D Human Keypoints Estimation From Point Clouds in the Wild Without Human Labels Poster Session TUE-AM
Zhenzhen Weng · Alexander S. Gorban · Jingwei Ji · Mahyar Najibi · Yin Zhou · Dragomir Anguelov
Swept-Angle Synthetic Wavelength Interferometry Poster Session WED-AM
Alankar Kotwal · Anat Levin · Ioannis Gkioulekas
EqMotion: Equivariant Multi-Agent Motion Prediction With Invariant Interaction Reasoning Poster Session TUE-AM
Chenxin Xu · Robby T. Tan · Yuhong Tan · Siheng Chen · Yu Guang Wang · Xinchao Wang · Yanfeng Wang
Passive Micron-Scale Time-of-Flight With Sunlight Interferometry Poster Session TUE-PM
Alankar Kotwal · Anat Levin · Ioannis Gkioulekas
Beyond mAP: Towards Better Evaluation of Instance Segmentation Poster Session WED-AM
Rohit Jena · Lukas Zhornyak · Nehal Doiphode · Pratik Chaudhari · Vivek Buch · James Gee · Jianbo Shi
Neural Kernel Surface Reconstruction Poster Session TUE-PM
Jiahui Huang · Zan Gojcic · Matan Atzmon · Or Litany · Sanja Fidler · Francis Williams
GIVL: Improving Geographical Inclusivity of Vision-Language Models With Pre-Training Methods Poster Session WED-AM
Da Yin · Feng Gao · Govind Thattai · Michael Johnston · Kai-Wei Chang
High-Fidelity Clothed Avatar Reconstruction From a Single Image Poster Session WED-AM
Tingting Liao · Xiaomei Zhang · Yuliang Xiu · Hongwei Yi · Xudong Liu · Guo-Jun Qi · Yong Zhang · Xuan Wang · Xiangyu Zhu · Zhen Lei
Multiscale Tensor Decomposition and Rendering Equation Encoding for View Synthesis Poster Session TUE-PM
Kang Han · Wei Xiang
Exploring Motion Ambiguity and Alignment for High-Quality Video Frame Interpolation Poster Session THU-PM
Kun Zhou · Wenbo Li · Xiaoguang Han · Jiangbo Lu
Few-Shot Geometry-Aware Keypoint Localization Poster Session THU-PM
Xingzhe He · Gaurav Bharaj · David Ferman · Helge Rhodin · Pablo Garrido
Learning Customized Visual Models With Retrieval-Augmented Knowledge Poster Session WED-PM
Haotian Liu · Kilho Son · Jianwei Yang · Ce Liu · Jianfeng Gao · Yong Jae Lee · Chunyuan Li
Fast Point Cloud Generation With Straight Flows Poster Session WED-AM
Lemeng Wu · Dilin Wang · Chengyue Gong · Xingchao Liu · Yunyang Xiong · Rakesh Ranjan · Raghuraman Krishnamoorthi · Vikas Chandra · Qiang Liu
FlowGrad: Controlling the Output of Generative ODEs With Gradients Poster Session THU-PM
Xingchao Liu · Lemeng Wu · Shujian Zhang · Chengyue Gong · Wei Ping · Qiang Liu
PaletteNeRF: Palette-Based Appearance Editing of Neural Radiance Fields Poster Session THU-PM
Zhengfei Kuang · Fujun Luan · Sai Bi · Zhixin Shu · Gordon Wetzstein · Kalyan Sunkavalli
3D-Aware Facial Landmark Detection via Multi-View Consistent Training on Synthetic Data Poster Session WED-PM
Libing Zeng · Lele Chen · Wentao Bao · Zhong Li · Yi Xu · Junsong Yuan · Nima Khademi Kalantari
Object Discovery From Motion-Guided Tokens Poster Session THU-PM
Zhipeng Bao · Pavel Tokmakov · Yu-Xiong Wang · Adrien Gaidon · Martial Hebert
Neural Kaleidoscopic Space Sculpting Poster Session TUE-PM
Byeongjoo Ahn · Michael De Zeeuw · Ioannis Gkioulekas · Aswin C. Sankaranarayanan
Blind Video Deflickering by Neural Filtering With a Flawed Atlas Poster Session WED-AM
Chenyang Lei · Xuanchi Ren · Zhaoxiang Zhang · Qifeng Chen
R2Former: Unified Retrieval and Reranking Transformer for Place Recognition Poster Session THU-AM
Sijie Zhu · Linjie Yang · Chen Chen · Mubarak Shah · Xiaohui Shen · Heng Wang
Generalized Deep 3D Shape Prior via Part-Discretized Diffusion Process Poster Session THU-AM
Yuhan Li · Yishun Dou · Xuanhong Chen · Bingbing Ni · Yilin Sun · Yutian Liu · Fuzhen Wang
Deep Arbitrary-Scale Image Super-Resolution via Scale-Equivariance Pursuit Poster Session TUE-AM
Xiaohang Wang · Xuanhong Chen · Bingbing Ni · Hang Wang · Zhengyan Tong · Yutian Liu
Dual Alignment Unsupervised Domain Adaptation for Video-Text Retrieval Poster Session THU-AM
Xiaoshuai Hao · Wanqian Zhang · Dayan Wu · Fei Zhu · Bo Li
Egocentric Auditory Attention Localization in Conversations Poster Session WED-PM
Fiona Ryan · Hao Jiang · Abhinav Shukla · James M. Rehg · Vamsi Krishna Ithapu
Vision Transformers Are Good Mask Auto-Labelers Poster Session THU-PM
Shiyi Lan · Xitong Yang · Zhiding Yu · Zuxuan Wu · Jose M. Alvarez · Anima Anandkumar
Towards Scalable Neural Representation for Diverse Videos Poster Session TUE-PM
Bo He · Xitong Yang · Hanyu Wang · Zuxuan Wu · Hao Chen · Shuaiyi Huang · Yixuan Ren · Ser-Nam Lim · Abhinav Shrivastava
IDGI: A Framework To Eliminate Explanation Noise From Integrated Gradients Poster Session THU-PM
Ruo Yang · Binghui Wang · Mustafa Bilgic
CoralStyleCLIP: Co-Optimized Region and Layer Selection for Image Editing Poster Session WED-PM
Ambareesh Revanur · Debraj Basu · Shradha Agrawal · Dhwanit Agarwal · Deepak Pai
Improving Visual Grounding by Encouraging Consistent Gradient-Based Explanations Poster Session THU-AM
Ziyan Yang · Kushal Kafle · Franck Dernoncourt · Vicente Ordonez
Unifying Vision, Text, and Layout for Universal Document Processing Poster Session THU-AM
Zineng Tang · Ziyi Yang · Guoxin Wang · Yuwei Fang · Yang Liu · Chenguang Zhu · Michael Zeng · Cha Zhang · Mohit Bansal
PointConvFormer: Revenge of the Point-Based Convolution Poster Session THU-PM
Wenxuan Wu · Li Fuxin · Qi Shan
Seeing a Rose in Five Thousand Ways Poster Session TUE-AM
Yunzhi Zhang · Shangzhe Wu · Noah Snavely · Jiajun Wu
CUDA: Convolution-Based Unlearnable Datasets Poster Session TUE-AM
Vinu Sankar Sadasivan · Soltanolkotabi · Soheil Feizi
Generating Holistic 3D Human Motion From Speech Poster Session TUE-AM
Hongwei Yi · Hualin Liang · Yifei Liu · Qiong Cao · Yandong Wen · Timo Bolkart · Dacheng Tao · Michael J. Black
Semi-Supervised Domain Adaptation With Source Label Adaptation Poster Session THU-PM
Yu-Chu Yu · Hsuan-Tien Lin
Towards Better Gradient Consistency for Neural Signed Distance Functions via Level Set Alignment Poster Session THU-AM
Baorui Ma · Junsheng Zhou · Yu-Shen Liu · Zhizhong Han
Finetune Like You Pretrain: Improved Finetuning of Zero-Shot Vision Models Poster Session THU-AM
Sachin Goyal · Ananya Kumar · Sankalp Garg · Zico Kolter · Aditi Raghunathan
MIME: Human-Aware 3D Scene Generation Poster Session WED-PM
Hongwei Yi · Chun-Hao P. Huang · Shashank Tripathi · Lea Hering · Justus Thies · Michael J. Black
AutoFocusFormer: Image Segmentation off the Grid Poster Session THU-AM
Chen Ziwen · Kaushik Patnaik · Shuangfei Zhai · Alvin Wan · Zhile Ren · Alexander G. Schwing · Alex Colburn · Li Fuxin
SparseFusion: Distilling View-Conditioned Diffusion for 3D Reconstruction Poster Session WED-PM
Zhizhuo Zhou · Shubham Tulsiani
Distilling Self-Supervised Vision Transformers for Weakly-Supervised Few-Shot Classification & Segmentation Poster Session THU-AM
Dahyun Kang · Piotr Koniusz · Minsu Cho · Naila Murray
Language-Guided Music Recommendation for Video via Prompt Analogies Poster Session WED-PM
Daniel McKee · Justin Salamon · Josef Sivic · Bryan Russell
Behavioral Analysis of Vision-and-Language Navigation Agents Poster Session TUE-AM
Zijiao Yang · Arjun Majumdar · Stefan Lee
Coaching a Teachable Student Poster Session TUE-PM
Jimuyang Zhang · Zanming Huang · Eshed Ohn-Bar
Visual Localization Using Imperfect 3D Models From the Internet Poster Session WED-PM
Vojtech Panek · Zuzana Kukelova · Torsten Sattler
ScaleDet: A Scalable Multi-Dataset Object Detector Poster Session TUE-PM
Yanbei Chen · Manchen Wang · Abhay Mittal · Zhenlin Xu · Paolo Favaro · Joseph Tighe · Davide Modolo
HexPlane: A Fast Representation for Dynamic Scenes Poster Session TUE-AM
Ang Cao · Justin Johnson
Analyzing Physical Impacts Using Transient Surface Wave Imaging Poster Session TUE-PM
Tianyuan Zhang · Mark Sheinin · Dorian Chan · Mark Rau · Matthew O’Toole · Srinivasa G. Narasimhan
BITE: Beyond Priors for Improved Three-D Dog Pose Estimation Poster Session WED-AM
Nadine Rüegg · Shashank Tripathi · Konrad Schindler · Michael J. Black · Silvia Zuffi
Recurrence Without Recurrence: Stable Video Landmark Detection With Deep Equilibrium Models Poster Session THU-PM
Paul Micaelli · Arash Vahdat · Hongxu Yin · Jan Kautz · Pavlo Molchanov
AVFace: Towards Detailed Audio-Visual 4D Face Reconstruction Poster Session THU-AM
Aggelina Chatziagapi · Dimitris Samaras
Where We Are and What We’re Looking At: Query Based Worldwide Image Geo-Localization Using Hierarchies and Scenes Poster Session THU-PM
Brandon Clark · Alec Kerrigan · Parth Parag Kulkarni · Vicente Vivanco Cepeda · Mubarak Shah
Novel-View Acoustic Synthesis Poster Session TUE-PM
Changan Chen · Alexander Richard · Roman Shapovalov · Vamsi Krishna Ithapu · Natalia Neverova · Kristen Grauman · Andrea Vedaldi
PartDistillation: Learning Parts From Instance Segmentation Poster Session TUE-PM
Jang Hyun Cho · Philipp Krähenbühl · Vignesh Ramanathan
Conditional Generation of Audio From Video via Foley Analogies Poster Session TUE-AM
Yuexi Du · Ziyang Chen · Justin Salamon · Bryan Russell · Andrew Owens
DreamBooth: Fine Tuning Text-to-Image Diffusion Models for Subject-Driven Generation Poster Session THU-PM
Nataniel Ruiz · Yuanzhen Li · Varun Jampani · Yael Pritch · Michael Rubinstein · Kfir Aberman
DKM: Dense Kernelized Feature Matching for Geometry Estimation Poster Session THU-AM
Johan Edstedt · Ioannis Athanasiadis · Mårten Wadenbäck · Michael Felsberg
Heterogeneous Continual Learning Poster Session WED-PM
Divyam Madaan · Hongxu Yin · Wonmin Byeon · Jan Kautz · Pavlo Molchanov
WeatherStream: Light Transport Automation of Single Image Deweathering Poster Session WED-PM
Howard Zhang · Yunhao Ba · Ethan Yang · Varan Mehra · Blake Gella · Akira Suzuki · Arnold Pfahnl · Chethan Chinder Chandrappa · Alex Wong · Achuta Kadambi
Initialization Noise in Image Gradients and Saliency Maps Poster Session TUE-AM
Ann-Christin Woerl · Jan Disselhoff · Michael Wand
Revisiting Rotation Averaging: Uncertainties and Robust Losses Poster Session THU-AM
Ganlin Zhang · Viktor Larsson · Daniel Barath
Meta Omnium: A Benchmark for General-Purpose Learning-To-Learn Poster Session TUE-PM
Ondrej Bohdal · Yinbing Tian · Yongshuo Zong · Ruchika Chavhan · Da Li · Henry Gouk · Li Guo · Timothy Hospedales
Connecting the Dots: Floorplan Reconstruction Using Two-Level Queries Poster Session TUE-AM
Yuanwen Yue · Theodora Kontogianni · Konrad Schindler · Francis Engelmann
Architectural Backdoors in Neural Networks Poster Session THU-PM
Mikel Bober-Irizar · Ilia Shumailov · Yiren Zhao · Robert Mullins · Nicolas Papernot
ACL-SPC: Adaptive Closed-Loop System for Self-Supervised Point Cloud Completion Poster Session WED-AM
Sangmin Hong · Mohsen Yavartanoo · Reyhaneh Neshatavar · Kyoung Mu Lee
Learning Visual Representations via Language-Guided Sampling Poster Session THU-AM
Mohamed El Banani · Karan Desai · Justin Johnson
PMatch: Paired Masked Image Modeling for Dense Geometric Matching Poster Session THU-PM
Shengjie Zhu · Xiaoming Liu
DisCoScene: Spatially Disentangled Generative Radiance Fields for Controllable 3D-Aware Scene Synthesis Poster Session TUE-PM
Yinghao Xu · Menglei Chai · Zifan Shi · Sida Peng · Ivan Skorokhodov · Aliaksandr Siarohin · Ceyuan Yang · Yujun Shen · Hsin-Ying Lee · Bolei Zhou · Sergey Tulyakov
3DAvatarGAN: Bridging Domains for Personalized Editable Avatars Poster Session TUE-PM
Rameen Abdal · Hsin-Ying Lee · Peihao Zhu · Menglei Chai · Aliaksandr Siarohin · Peter Wonka · Sergey Tulyakov
Invertible Neural Skinning Poster Session WED-AM
Yash Kant · Aliaksandr Siarohin · Riza Alp Guler · Menglei Chai · Jian Ren · Sergey Tulyakov · Igor Gilitschenski
Neural Pixel Composition for 3D-4D View Synthesis From Multi-Views Poster Session TUE-AM
Aayush Bansal · Michael Zollhöfer
Dynamic Inference With Grounding Based Vision and Language Models Poster Session TUE-AM
Burak Uzkent · Amanmeet Garg · Wentao Zhu · Keval Doshi · Jingru Yi · Xiaolong Wang · Mohamed Omar
Teleidoscopic Imaging System for Microscale 3D Shape Reconstruction Poster Session THU-PM
Ryo Kawahara · Meng-Yu Jennifer Kuo · Shohei Nobuhara
Text With Knowledge Graph Augmented Transformer for Video Captioning Poster Session THU-AM
Xin Gu · Guang Chen · Yufei Wang · Libo Zhang · Tiejian Luo · Longyin Wen
Fine-Tuned CLIP Models Are Efficient Video Learners Poster Session TUE-PM
Hanoona Rasheed · Muhammad Uzair Khattak · Muhammad Maaz · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan
Castling-ViT: Compressing Self-Attention via Switching Towards Linear-Angular Attention at Vision Transformer Inference Poster Session WED-PM
Haoran You · Yunyang Xiong · Xiaoliang Dai · Bichen Wu · Peizhao Zhang · Haoqi Fan · Peter Vajda · Yingyan (Celine) Lin
MaPLe: Multi-Modal Prompt Learning Poster Session THU-AM
Muhammad Uzair Khattak · Hanoona Rasheed · Muhammad Maaz · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan
Robust Mean Teacher for Continual and Gradual Test-Time Adaptation Poster Session TUE-PM
Mario Döbler · Robert A. Marsden · Bin Yang
PixHt-Lab: Pixel Height Based Light Effect Generation for Image Compositing Poster Session THU-AM
Yichen Sheng · Jianming Zhang · Julien Philip · Yannick Hold-Geoffroy · Xin Sun · He Zhang · Lu Ling · Bedrich Benes
Post-Processing Temporal Action Detection Poster Session THU-AM
Sauradip Nag · Xiatian Zhu · Yi-Zhe Song · Tao Xiang
Align and Attend: Multimodal Summarization With Dual Contrastive Losses Poster Session WED-PM
Bo He · Jun Wang · Jielin Qiu · Trung Bui · Abhinav Shrivastava · Zhaowen Wang
SegLoc: Learning Segmentation-Based Representations for Privacy-Preserving Visual Localization Poster Session WED-PM
Maxime Pietrantoni · Martin Humenberger · Torsten Sattler · Gabriela Csurka
Unsupervised Sampling Promoting for Stochastic Human Trajectory Prediction Poster Session THU-AM
Guangyi Chen · Zhenhao Chen · Shunxing Fan · Kun Zhang
Learning To Render Novel Views From Wide-Baseline Stereo Pairs Poster Session TUE-PM
Yilun Du · Cameron Smith · Ayush Tewari · Vincent Sitzmann
ARO-Net: Learning Implicit Fields From Anchored Radial Observations Poster Session TUE-AM
Yizhi Wang · Zeyu Huang · Ariel Shamir · Hui Huang · Hao Zhang · Ruizhen Hu
GEN: Pushing the Limits of Softmax-Based Out-of-Distribution Detection Poster Session THU-PM
Xixi Liu · Yaroslava Lochman · Christopher Zach
AligNeRF: High-Fidelity Neural Radiance Fields via Alignment-Aware Training Poster Session TUE-AM
Yifan Jiang · Peter Hedman · Ben Mildenhall · Dejia Xu · Jonathan T. Barron · Zhangyang Wang · Tianfan Xue
Implicit View-Time Interpolation of Stereo Videos Using Multi-Plane Disparities and Non-Uniform Coordinates Poster Session TUE-AM
Avinash Paliwal · Andrii Tsarov · Nima Khademi Kalantari
RobustNeRF: Ignoring Distractors With Robust Losses Poster Session THU-PM
Sara Sabour · Suhani Vora · Daniel Duckworth · Ivan Krasin · David J. Fleet · Andrea Tagliasacchi
Role of Transients in Two-Bounce Non-Line-of-Sight Imaging Poster Session WED-AM
Siddharth Somasundaram · Akshat Dave · Connor Henley · Ashok Veeraraghavan · Ramesh Raskar
Soft-Landing Strategy for Alleviating the Task Discrepancy Problem in Temporal Action Localization Tasks Poster Session TUE-PM
Hyolim Kang · Hanjung Kim · Joungbin An · Minsu Cho · Seon Joo Kim
DeepVecFont-v2: Exploiting Transformers To Synthesize Vector Fonts With Higher Quality Poster Session THU-AM
Yuqing Wang · Yizhi Wang · Longhui Yu · Yuesheng Zhu · Zhouhui Lian
Zero-Shot Noise2Noise: Efficient Image Denoising Without Any Data Poster Session WED-PM
Youssef Mansour · Reinhard Heckel
ACR: Attention Collaboration-Based Regressor for Arbitrary Two-Hand Reconstruction Poster Session WED-PM
Zhengdi Yu · Shaoli Huang · Chen Fang · Toby P. Breckon · Jue Wang
Query-Centric Trajectory Prediction Poster Session THU-AM
Zikang Zhou · Jianping Wang · Yung-Hui Li · Yu-Kai Huang
Privacy-Preserving Representations Are Not Enough: Recovering Scene Content From Camera Poses Poster Session WED-PM
Kunal Chelani · Torsten Sattler · Fredrik Kahl · Zuzana Kukelova
Revisiting the P3P Problem Poster Session TUE-PM
Yaqing Ding · Jian Yang · Viktor Larsson · Carl Olsson · Kalle Åström
Planning-Oriented Autonomous Driving Poster Session THU-AM
Yihan Hu · Jiazhi Yang · Li Chen · Keyu Li · Chonghao Sima · Xizhou Zhu · Siqi Chai · Senyao Du · Tianwei Lin · Wenhai Wang · Lewei Lu · Xiaosong Jia · Qiang Liu · Jifeng Dai · Yu Qiao · Hongyang Li
3D Human Pose Estimation via Intuitive Physics Poster Session TUE-PM
Shashank Tripathi · Lea Müller · Chun-Hao P. Huang · Omid Taheri · Michael J. Black · Dimitrios Tzionas
Relational Context Learning for Human-Object Interaction Detection Poster Session TUE-AM
Sanghyun Kim · Deunsol Jung · Minsu Cho
AdamsFormer for Spatial Action Localization in the Future Poster Session THU-AM
Hyung-gun Chi · Kwonjoon Lee · Nakul Agarwal · Yi Xu · Karthik Ramani · Chiho Choi
HIER: Metric Learning Beyond Class Labels via Hierarchical Regularization Poster Session THU-AM
Sungyeon Kim · Boseung Jeong · Suha Kwak
Re-Basin via Implicit Sinkhorn Differentiation Poster Session THU-AM
Fidel A. Guerrero Peña · Heitor Rapela Medeiros · Thomas Dubail · Masih Aminbeidokhti · Eric Granger · Marco Pedersoli
Attention-Based Point Cloud Edge Sampling Poster Session TUE-PM
Chengzhi Wu · Junwei Zheng · Julius Pfrommer · Jürgen Beyerer
Ensemble-Based Blackbox Attacks on Dense Prediction Poster Session TUE-AM
Zikui Cai · Yaoteng Tan · M. Salman Asif
SeaThru-NeRF: Neural Radiance Fields in Scattering Media Poster Session TUE-AM
Deborah Levy · Amit Peleg · Naama Pearl · Dan Rosenbaum · Derya Akkaynak · Simon Korman · Tali Treibitz
Fully Self-Supervised Depth Estimation From Defocus Clue Poster Session WED-AM
Haozhe Si · Bin Zhao · Dong Wang · Yunpeng Gao · Mulin Chen · Zhigang Wang · Xuelong Li
Masked Autoencoding Does Not Help Natural Language Supervision at Scale Poster Session THU-PM
Floris Weers · Vaishaal Shankar · Angelos Katharopoulos · Yinfei Yang · Tom Gunter
Instant Multi-View Head Capture Through Learnable Registration Poster Session TUE-AM
Timo Bolkart · Tianye Li · Michael J. Black
NewsNet: A Novel Dataset for Hierarchical Temporal Segmentation Poster Session WED-AM
Haoqian Wu · Keyu Chen · Haozhe Liu · Mingchen Zhuge · Bing Li · Ruizhi Qiao · Xiujun Shu · Bei Gan · Liangsheng Xu · Bo Ren · Mengmeng Xu · Wentian Zhang · Raghavendra Ramachandra · Chia-Wen Lin · Bernard Ghanem
Is BERT Blind? Exploring the Effect of Vision-and-Language Pretraining on Visual Language Understanding Poster Session TUE-PM
Morris Alper · Michael Fiman · Hadar Averbuch-Elor
A New Path: Scaling Vision-and-Language Navigation With Synthetic Instructions and Imitation Learning Poster Session WED-AM
Aishwarya Kamath · Peter Anderson · Su Wang · Jing Yu Koh · Alexander Ku · Austin Waters · Yinfei Yang · Jason Baldridge · Zarana Parekh
Bridging Precision and Confidence: A Train-Time Loss for Calibrating Object Detection Poster Session WED-AM
Muhammad Akhtar Munir · Muhammad Haris Khan · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan
Content-Aware Token Sharing for Efficient Semantic Segmentation With Vision Transformers Poster Session THU-PM
Chenyang Lu · Daan de Geus · Gijs Dubbelman
Selective Structured State-Spaces for Long-Form Video Understanding Poster Session TUE-PM
Jue Wang · Wentao Zhu · Pichao Wang · Xiang Yu · Linda Liu · Mohamed Omar · Raffay Hamid
AdaptiveMix: Improving GAN Training via Feature Space Shrinkage Poster Session WED-PM
Haozhe Liu · Wentian Zhang · Bing Li · Haoqian Wu · Nanjun He · Yawen Huang · Yuexiang Li · Bernard Ghanem · Yefeng Zheng
Twin Contrastive Learning With Noisy Labels Poster Session WED-AM
Zhizhong Huang · Junping Zhang · Hongming Shan
Single Domain Generalization for LiDAR Semantic Segmentation Poster Session THU-AM
Hyeonseong Kim · Yoonsu Kang · Changgyoon Oh · Kuk-Jin Yoon
Modeling Video As Stochastic Processes for Fine-Grained Video Representation Learning Poster Session TUE-AM
Heng Zhang · Daqing Liu · Qi Zheng · Bing Su
Language-Guided Audio-Visual Source Separation via Trimodal Consistency Poster Session WED-AM
Reuben Tan · Arijit Ray · Andrea Burns · Bryan A. Plummer · Justin Salamon · Oriol Nieto · Bryan Russell · Kate Saenko
SDFusion: Multimodal 3D Shape Completion, Reconstruction, and Generation Poster Session TUE-PM
Yen-Chi Cheng · Hsin-Ying Lee · Sergey Tulyakov · Alexander G. Schwing · Liang-Yan Gui
Learning To Name Classes for Vision and Language Models Poster Session THU-PM
Sarah Parisot · Yongxin Yang · Steven McDonagh
Revisiting Weak-to-Strong Consistency in Semi-Supervised Semantic Segmentation Poster Session TUE-PM
Lihe Yang · Lei Qi · Litong Feng · Wayne Zhang · Yinghuan Shi
Multiview Compressive Coding for 3D Reconstruction Poster Session WED-AM
Chao-Yuan Wu · Justin Johnson · Jitendra Malik · Christoph Feichtenhofer · Georgia Gkioxari
Graph Representation for Order-Aware Visual Transformation Poster Session THU-PM
Yue Qiu · Yanjun Sun · Fumiya Matsuzawa · Kenji Iwata · Hirokatsu Kataoka
Putting People in Their Place: Affordance-Aware Human Insertion Into Scenes Poster Session THU-AM
Sumith Kulal · Tim Brooks · Alex Aiken · Jiajun Wu · Jimei Yang · Jingwan Lu · Alexei A. Efros · Krishna Kumar Singh
EDICT: Exact Diffusion Inversion via Coupled Transformations Poster Session THU-PM
Bram Wallace · Akash Gokul · Nikhil Naik
EFEM: Equivariant Neural Field Expectation Maximization for 3D Object Segmentation Without Scene Supervision Poster Session TUE-PM
Jiahui Lei · Congyue Deng · Karl Schmeckpeper · Leonidas Guibas · Kostas Daniilidis
Don’t Lie to Me! Robust and Efficient Explainability With Verified Perturbation Analysis Poster Session WED-PM
Thomas Fel · Melanie Ducoffe · David Vigouroux · Rémi Cadène · Mikaël Capelle · Claire Nicodème · Thomas Serre
Compacting Binary Neural Networks by Sparse Kernel Selection Poster Session THU-PM
Yikai Wang · Wenbing Huang · Yinpeng Dong · Fuchun Sun · Anbang Yao
Prompt, Generate, Then Cache: Cascade of Foundation Models Makes Strong Few-Shot Learners Poster Session WED-PM
Renrui Zhang · Xiangfei Hu · Bohao Li · Siyuan Huang · Hanqiu Deng · Yu Qiao · Peng Gao · Hongsheng Li
VGFlow: Visibility Guided Flow Network for Human Reposing Poster Session THU-PM
Rishabh Jain · Krishna Kumar Singh · Mayur Hemani · Jingwan Lu · Mausoom Sarkar · Duygu Ceylan · Balaji Krishnamurthy
Hierarchical Fine-Grained Image Forgery Detection and Localization Poster Session TUE-AM
Xiao Guo · Xiaohong Liu · Zhiyuan Ren · Steven Grosz · Iacopo Masi · Xiaoming Liu
EDA: Explicit Text-Decoupling and Dense Alignment for 3D Visual Grounding Poster Session THU-AM
Yanmin Wu · Xinhua Cheng · Renrui Zhang · Zesen Cheng · Jian Zhang
Visual Programming: Compositional Visual Reasoning Without Training Poster Session WED-PM
Tanmay Gupta · Aniruddha Kembhavi
Fake It Till You Make It: Learning Transferable Representations From Synthetic ImageNet Clones Poster Session TUE-PM
Mert Bülent Sarıyıldız · Karteek Alahari · Diane Larlus · Yannis Kalantidis
Detecting and Grounding Multi-Modal Media Manipulation Poster Session TUE-PM
Rui Shao · Tianxing Wu · Ziwei Liu
Detection Hub: Unifying Object Detection Datasets via Query Adaptation on Language Embedding Poster Session WED-AM
Lingchen Meng · Xiyang Dai · Yinpeng Chen · Pengchuan Zhang · Dongdong Chen · Mengchen Liu · Jianfeng Wang · Zuxuan Wu · Lu Yuan · Yu-Gang Jiang
Benchmarking Robustness of 3D Object Detection to Common Corruptions Poster Session TUE-AM
Yinpeng Dong · Caixin Kang · Jinlai Zhang · Zijian Zhu · Yikai Wang · Xiao Yang · Hang Su · Xingxing Wei · Jun Zhu
Towards Effective Adversarial Textured 3D Meshes on Physical Face Recognition Poster Session TUE-AM
Xiao Yang · Chang Liu · Longlong Xu · Yikai Wang · Yinpeng Dong · Ning Chen · Hang Su · Jun Zhu
NeRF in the Palm of Your Hand: Corrective Augmentation for Robotics via Novel-View Synthesis Poster Session THU-AM
Allan Zhou · Moo Jin Kim · Lirui Wang · Pete Florence · Chelsea Finn
How Can Objects Help Action Recognition? Poster Session TUE-AM
Xingyi Zhou · Anurag Arnab · Chen Sun · Cordelia Schmid
Global Vision Transformer Pruning With Hessian-Aware Saliency Poster Session THU-AM
Huanrui Yang · Hongxu Yin · Maying Shen · Pavlo Molchanov · Hai Li · Jan Kautz
Markerless Camera-to-Robot Pose Estimation via Self-Supervised Sim-to-Real Transfer Poster Session THU-PM
Jingpei Lu · Florian Richter · Michael C. Yip
Differentiable Architecture Search With Random Features Poster Session WED-PM
Xuanyang Zhang · Yonggang Li · Xiangyu Zhang · Yongtao Wang · Jian Sun
Towards Robust Tampered Text Detection in Document Image: New Dataset and New Solution Poster Session TUE-PM
Chenfan Qu · Chongyu Liu · Yuliang Liu · Xinhong Chen · Dezhi Peng · Fengjun Guo · Lianwen Jin
Few-Shot Referring Relationships in Videos Poster Session TUE-AM
Yogesh Kumar · Anand Mishra
Patch-Based 3D Natural Scene Generation From a Single Example Poster Session THU-AM
Weiyu Li · Xuelin Chen · Jue Wang · Baoquan Chen
Affordance Diffusion: Synthesizing Hand-Object Interactions Poster Session THU-PM
Yufei Ye · Xueting Li · Abhinav Gupta · Shalini De Mello · Stan Birchfield · Jiaming Song · Shubham Tulsiani · Sifei Liu
Zero-Shot Object Counting Poster Session WED-PM
Jingyi Xu · Hieu Le · Vu Nguyen · Viresh Ranjan · Dimitris Samaras
Generating Features With Increased Crop-Related Diversity for Few-Shot Object Detection Poster Session THU-AM
Jingyi Xu · Hieu Le · Dimitris Samaras
Geometry and Uncertainty-Aware 3D Point Cloud Class-Incremental Semantic Segmentation Poster Session THU-PM
Yuwei Yang · Munawar Hayat · Zhao Jin · Chao Ren · Yinjie Lei
Self-Positioning Point-Based Transformer for Point Cloud Understanding Poster Session THU-PM
Jinyoung Park · Sanghyeok Lee · Sihyeon Kim · Yunyang Xiong · Hyunwoo J. Kim
SPIn-NeRF: Multiview Segmentation and Perceptual Inpainting With Neural Radiance Fields Poster Session THU-PM
Ashkan Mirzaei · Tristan Aumentado-Armstrong · Kosta Derpanis · Jonathan Kelly · Marcus A. Brubaker · Igor Gilitschenski · Alex Levinshtein
Collaborative Noisy Label Cleaner: Learning Scene-Aware Trailers for Multi-Modal Highlight Detection in Movies Poster Session THU-AM
Bei Gan · Xiujun Shu · Ruizhi Qiao · Haoqian Wu · Keyu Chen · Hanjun Li · Bo Ren
Fine-Grained Audible Video Description Poster Session WED-AM
Xuyang Shen · Dong Li · Jinxing Zhou · Zhen Qin · Bowen He · Xiaodong Han · Aixuan Li · Mochu Xiang · Lingpeng Kong · Meng Wang · Yu Qiao · Yiran Zhong
Feature Representation Learning With Adaptive Displacement Generation and Transformer Fusion for Micro-Expression Recognition Poster Session THU-PM
Zhijun Zhai · Jianhui Zhao · Chengjiang Long · Wenju Xu · Shuangjiang He · Huijuan Zhao
Progressive Random Convolutions for Single Domain Generalization Poster Session WED-AM
Seokeon Choi · Debasmit Das · Sungha Choi · Seunghan Yang · Hyunsin Park · Sungrack Yun
Multilateral Semantic Relations Modeling for Image Text Retrieval Poster Session TUE-AM
Zheng Wang · Zhenwei Gao · Kangshuai Guo · Yang Yang · Xiaoming Wang · Heng Tao Shen
HyperMatch: Noise-Tolerant Semi-Supervised Learning via Relaxed Contrastive Constraint Poster Session THU-PM
Beitong Zhou · Jing Lu · Kerui Liu · Yunlu Xu · Zhanzhan Cheng · Yi Niu
The Best Defense Is a Good Offense: Adversarial Augmentation Against Adversarial Attacks Poster Session TUE-AM
Iuri Frosio · Jan Kautz
HNeRV: A Hybrid Neural Representation for Videos Poster Session WED-AM
Hao Chen · Matthew Gwilliam · Ser-Nam Lim · Abhinav Shrivastava
PointAvatar: Deformable Point-Based Head Avatars From Videos Poster Session THU-PM
Yufeng Zheng · Wang Yifan · Gordon Wetzstein · Michael J. Black · Otmar Hilliges
Generalized Decoding for Pixel, Image, and Language Poster Session WED-PM
Xueyan Zou · Zi-Yi Dou · Jianwei Yang · Zhe Gan · Linjie Li · Chunyuan Li · Xiyang Dai · Harkirat Behl · Jianfeng Wang · Lu Yuan · Nanyun Peng · Lijuan Wang · Yong Jae Lee · Jianfeng Gao
Make-a-Story: Visual Memory Conditioned Consistent Story Generation Poster Session TUE-AM
Tanzila Rahman · Hsin-Ying Lee · Jian Ren · Sergey Tulyakov · Shweta Mahajan · Leonid Sigal
Command-Driven Articulated Object Understanding and Manipulation Poster Session WED-AM
Ruihang Chu · Zhengzhe Liu · Xiaoqing Ye · Xiao Tan · Xiaojuan Qi · Chi-Wing Fu · Jiaya Jia
Unifying Short and Long-Term Tracking With Graph Hierarchies Poster Session THU-PM
Orcun Cetintas · Guillem Brasó · Laura Leal-Taixé
Instant Volumetric Head Avatars Poster Session TUE-PM
Wojciech Zielonka · Timo Bolkart · Justus Thies
Bias in Pruned Vision Models: In-Depth Analysis and Countermeasures Poster Session THU-PM
Eugenia Iofinova · Alexandra Peste · Dan Alistarh
TarViS: A Unified Approach for Target-Based Video Segmentation Poster Session THU-AM
Ali Athar · Alexander Hermans · Jonathon Luiten · Deva Ramanan · Bastian Leibe
TAPS3D: Text-Guided 3D Textured Shape Generation From Pseudo Supervision Poster Session THU-AM
Jiacheng Wei · Hao Wang · Jiashi Feng · Guosheng Lin · Kim-Hui Yap
Incremental 3D Semantic Scene Graph Prediction From RGB Sequences Poster Session TUE-PM
Shun-Cheng Wu · Keisuke Tateno · Nassir Navab · Federico Tombari
Latent-NeRF for Shape-Guided Generation of 3D Shapes and Textures Poster Session WED-PM
Gal Metzer · Elad Richardson · Or Patashnik · Raja Giryes · Daniel Cohen-Or
Neural Congealing: Aligning Images to a Joint Semantic Atlas Poster Session THU-AM
Dolev Ofri-Amar · Michal Geyer · Yoni Kasten · Tali Dekel
Multi-Object Manipulation via Object-Centric Neural Scattering Functions Poster Session WED-AM
Stephen Tian · Yancheng Cai · Hong-Xing Yu · Sergey Zakharov · Katherine Liu · Adrien Gaidon · Yunzhu Li · Jiajun Wu
Removing Objects From Neural Radiance Fields Poster Session THU-AM
Silvan Weder · Guillermo Garcia-Hernando · Áron Monszpart · Marc Pollefeys · Gabriel J. Brostow · Michael Firman · Sara Vicente
Few-Shot Semantic Image Synthesis With Class Affinity Transfer Poster Session THU-PM
Marlène Careil · Jakob Verbeek · Stéphane Lathuilière
StepFormer: Self-Supervised Step Discovery and Localization in Instructional Videos Poster Session THU-AM
Nikita Dvornik · Isma Hadji · Ran Zhang · Kosta Derpanis · Richard P. Wildes · Allan D. Jepson
BAD-NeRF: Bundle Adjusted Deblur Neural Radiance Fields Poster Session TUE-PM
Peng Wang · Lingzhe Zhao · Ruijie Ma · Peidong Liu
Understanding and Improving Features Learned in Deep Functional Maps Poster Session TUE-AM
Souhaib Attaiki · Maks Ovsjanikov
Phone2Proc: Bringing Robust Robots Into Our Chaotic World Poster Session WED-AM
Matt Deitke · Rose Hendrix · Ali Farhadi · Kiana Ehsani · Aniruddha Kembhavi
SuperDisco: Super-Class Discovery Improves Visual Recognition for the Long-Tail Poster Session THU-AM
Yingjun Du · Jiayi Shen · Xiantong Zhen · Cees G. M. Snoek
Soft Augmentation for Image Classification Poster Session WED-PM
Yang Liu · Shen Yan · Laura Leal-Taixé · James Hays · Deva Ramanan
Deep Graph-Based Spatial Consistency for Robust Non-Rigid Point Cloud Registration Poster Session TUE-PM
Zheng Qin · Hao Yu · Changjian Wang · Yuxing Peng · Kai Xu
Rotation-Invariant Transformer for Point Cloud Matching Poster Session TUE-PM
Hao Yu · Zheng Qin · Ji Hou · Saleh · Dongsheng Li · Benjamin Busam · Slobodan Ilic
Supervised Masked Knowledge Distillation for Few-Shot Transformers Poster Session THU-AM
Han Lin · Guangxing Han · Jiawei Ma · Shiyuan Huang · Xudong Lin · Shih-Fu Chang
ReLight My NeRF: A Dataset for Novel View Synthesis and Relighting of Real World Objects Poster Session THU-PM
Marco Toschi · Riccardo De Matteo · Riccardo Spezialetti · Daniele De Gregorio · Luigi Di Stefano · Samuele Salti
Persistent Nature: A Generative Model of Unbounded 3D Worlds Poster Session THU-PM
Lucy Chai · Richard Tucker · Zhengqi Li · Phillip Isola · Noah Snavely
GraVoS: Voxel Selection for 3D Point-Cloud Detection Poster Session THU-PM
Oren Shrout · Yizhak Ben-Shabat · Ayellet Tal
PosterLayout: A New Benchmark and Approach for Content-Aware Visual-Textual Presentation Layout Poster Session TUE-PM
Hsiao Yuan Hsu · Xiangteng He · Yuxin Peng · Hao Kong · Qing Zhang
Q: How To Specialize Large Vision-Language Models to Data-Scarce VQA Tasks? A: Self-Train on Unlabeled Images! Poster Session WED-PM
Zaid Khan · Vijay Kumar BG · Samuel Schulter · Xiang Yu · Yun Fu · Manmohan Chandraker
SViTT: Temporal Learning of Sparse Video-Text Transformers Poster Session THU-AM
Yi Li · Kyle Min · Subarna Tripathi · Nuno Vasconcelos
A Practical Stereo Depth System for Smart Glasses Poster Session THU-PM
Jialiang Wang · Daniel Scharstein · Akash Bapat · Kevin Blackburn-Matzen · Matthew Yu · Jonathan Lehman · Suhib Alsisan · Yanghan Wang · Sam Tsai · Jan-Michael Frahm · Zijian He · Peter Vajda · Michael F. Cohen · Matt Uyttendaele
EventNeRF: Neural Radiance Fields From a Single Colour Event Camera Poster Session TUE-PM
Viktor Rudnev · Mohamed Elgharib · Christian Theobalt · Vladislav Golyanik
Open-Vocabulary Panoptic Segmentation With Text-to-Image Diffusion Models Poster Session TUE-AM
Jiarui Xu · Sifei Liu · Arash Vahdat · Wonmin Byeon · Xiaolong Wang · Shalini De Mello
HAAV: Hierarchical Aggregation of Augmented Views for Image Captioning Poster Session WED-AM
Chia-Wen Kuo · Zsolt Kira
Starting From Non-Parametric Networks for 3D Point Cloud Analysis Poster Session TUE-PM
Renrui Zhang · Liuhui Wang · Yali Wang · Peng Gao · Hongsheng Li · Jianbo Shi
Meta-Tuning Loss Functions and Data Augmentation for Few-Shot Object Detection Poster Session TUE-PM
Berkan Demirel · Orhun Buğra Baran · Ramazan Gokberk Cinbis
SLACK: Stable Learning of Augmentations With Cold-Start and KL Regularization Poster Session THU-PM
Juliette Marrie · Michael Arbel · Diane Larlus · Julien Mairal
Multiclass Confidence and Localization Calibration for Object Detection Poster Session THU-AM
Bimsara Pathiraja · Malitha Gunawardhana · Muhammad Haris Khan
Multi-Realism Image Compression With a Conditional Generator Poster Session THU-PM
Eirikur Agustsson · David Minnen · George Toderici · Fabian Mentzer
CLIP2Scene: Towards Label-Efficient 3D Scene Understanding by CLIP Poster Session TUE-PM
Runnan Chen · Youquan Liu · Lingdong Kong · Xinge Zhu · Yuexin Ma · Yikang Li · Yuenan Hou · Yu Qiao · Wenping Wang
Focused and Collaborative Feedback Integration for Interactive Image Segmentation Poster Session THU-AM
Qiaoqiao Wei · Hui Zhang · Jun-Hai Yong
Learning Emotion Representations From Verbal and Nonverbal Communication Poster Session THU-AM
Sitao Zhang · Yimu Pan · James Z. Wang
NIPQ: Noise Proxy-Based Integrated Pseudo-Quantization Poster Session TUE-AM
Juncheol Shin · Junhyuk So · Sein Park · Seungyeop Kang · Sungjoo Yoo · Eunhyeok Park
Single Image Backdoor Inversion via Robust Smoothed Classifiers Poster Session TUE-PM
Mingjie Sun · Zico Kolter
Fair Scratch Tickets: Finding Fair Sparse Networks Without Weight Training Poster Session THU-PM
Pengwei Tang · Wei Yao · Zhicong Li · Yong Liu
Learning To Dub Movies via Hierarchical Prosody Models Poster Session WED-PM
Gaoxiang Cong · Liang Li · Yuankai Qi · Zheng-Jun Zha · Qi Wu · Wenyu Wang · Bin Jiang · Ming-Hsuan Yang · Qingming Huang
Unicode Analogies: An Anti-Objectivist Visual Reasoning Challenge Poster Session THU-AM
Steven Spratley · Krista A. Ehinger · Tim Miller
Task Difficulty Aware Parameter Allocation & Regularization for Lifelong Learning Poster Session TUE-PM
Wenjin Wang · Yunqing Hu · Qianglong Chen · Yin Zhang
Spherical Transformer for LiDAR-Based 3D Recognition Poster Session THU-AM
Xin Lai · Yukang Chen · Fanbin Lu · Jianhui Liu · Jiaya Jia
FitMe: Deep Photorealistic 3D Morphable Model Avatars Poster Session WED-AM
Alexandros Lattas · Stylianos Moschoglou · Stylianos Ploumpis · Baris Gecer · Jiankang Deng · Stefanos Zafeiriou
Optimization-Inspired Cross-Attention Transformer for Compressive Sensing Poster Session TUE-PM
Jiechong Song · Chong Mou · Shiqi Wang · Siwei Ma · Jian Zhang
DIFu: Depth-Guided Implicit Function for Clothed Human Reconstruction Poster Session WED-AM
Dae-Young Song · HeeKyung Lee · Jeongil Seo · Donghyeon Cho
Learning and Aggregating Lane Graphs for Urban Automated Driving Poster Session WED-PM
Martin Büchner · Jannik Zürn · Ion-George Todoran · Abhinav Valada · Wolfram Burgard
Open-Vocabulary Attribute Detection Poster Session TUE-PM
María A. Bravo · Sudhanshu Mittal · Simon Ging · Thomas Brox
Few-Shot Learning With Visual Distribution Calibration and Cross-Modal Distribution Alignment Poster Session THU-PM
Runqi Wang · Hao Zheng · Xiaoyue Duan · Jianzhuang Liu · Yuning Lu · Tian Wang · Songcen Xu · Baochang Zhang
Hierarchical Prompt Learning for Multi-Task Learning Poster Session WED-AM
Yajing Liu · Yuning Lu · Hao Liu · Yaozu An · Zhuoran Xu · Zhuokun Yao · Baofeng Zhang · Zhiwei Xiong · Chenguang Gui
Label-Free Liver Tumor Segmentation Poster Session TUE-PM
Qixin Hu · Yixiong Chen · Junfei Xiao · Shuwen Sun · Jieneng Chen · Alan L. Yuille · Zongwei Zhou
SfM-TTR: Using Structure From Motion for Test-Time Refinement of Single-View Depth Networks Poster Session THU-PM
Sergio Izquierdo · Javier Civera
Restoration of Hand-Drawn Architectural Drawings Using Latent Space Mapping With Degradation Generator Poster Session WED-PM
Nakkwan Choi · Seungjae Lee · Yongsik Lee · Seungjoon Yang
Visual Prompt Tuning for Generative Transfer Learning Poster Session THU-AM
Kihyuk Sohn · Huiwen Chang · José Lezama · Luisa Polania · Han Zhang · Yuan Hao · Irfan Essa · Lu Jiang
Multi-View Stereo Representation Revist: Region-Aware MVSNet Poster Session THU-AM
Yisu Zhang · Jianke Zhu · Lixiang Lin
Global-to-Local Modeling for Video-Based 3D Human Pose and Shape Estimation Poster Session WED-AM
Xiaolong Shen · Zongxin Yang · Xiaohan Wang · Jianxin Ma · Chang Zhou · Yi Yang
EvShutter: Transforming Events for Unconstrained Rolling Shutter Correction Poster Session WED-PM
Julius Erbach · Stepan Tulyakov · Patricia Vitoria · Alfredo Bochicchio · Yuanyou Li
RenderDiffusion: Image Diffusion for 3D Reconstruction, Inpainting and Generation Poster Session WED-PM
Titas Anciukevičius · Zexiang Xu · Matthew Fisher · Paul Henderson · Hakan Bilen · Niloy J. Mitra · Paul Guerrero
Learned Two-Plane Perspective Prior Based Image Resampling for Efficient Object Detection Poster Session WED-PM
Anurag Ghosh · N. Dinesh Reddy · Christoph Mertz · Srinivasa G. Narasimhan
Unbalanced Optimal Transport: A Unified Framework for Object Detection Poster Session TUE-AM
Henri De Plaen · Pierre-François De Plaen · Johan A. K. Suykens · Marc Proesmans · Tinne Tuytelaars · Luc Van Gool
CrOC: Cross-View Online Clustering for Dense Visual Representation Learning Poster Session TUE-PM
Thomas Stegmüller · Tim Lebailly · Behzad Bozorgtabar · Tinne Tuytelaars · Jean-Philippe Thiran
MV-JAR: Masked Voxel Jigsaw and Reconstruction for LiDAR-Based Self-Supervised Pre-Training Poster Session WED-PM
Runsen Xu · Tai Wang · Wenwei Zhang · Runjian Chen · Jinkun Cao · Jiangmiao Pang · Dahua Lin
Physically Realizable Natural-Looking Clothing Textures Evade Person Detectors via 3D Modeling Poster Session THU-AM
Zhanhao Hu · Wenda Chu · Xiaopei Zhu · Hui Zhang · Bo Zhang · Xiaolin Hu
Adaptive Channel Sparsity for Federated Learning Under System Heterogeneity Poster Session THU-AM
Dongping Liao · Xitong Gao · Yiren Zhao · Cheng-Zhong Xu
ObjectMatch: Robust Registration Using Canonical Object Correspondences Poster Session WED-PM
Can Gümeli · Angela Dai · Matthias Nießner
Self-Correctable and Adaptable Inference for Generalizable Human Pose Estimation Poster Session TUE-PM
Zhehan Kan · Shuoshuo Chen · Ce Zhang · Yushun Tang · Zhihai He
Learning Compact Representations for LiDAR Completion and Generation Poster Session TUE-AM
Yuwen Xiong · Wei-Chiu Ma · Jingkang Wang · Raquel Urtasun
Unsupervised 3D Shape Reconstruction by Part Retrieval and Assembly Poster Session WED-AM
Xianghao Xu · Paul Guerrero · Matthew Fisher · Siddhartha Chaudhuri · Daniel Ritchie
Exemplar-FreeSOLO: Enhancing Unsupervised Instance Segmentation With Exemplars Poster Session WED-PM
Taoseef Ishtiak · Qing En · Yuhong Guo
Neuro-Modulated Hebbian Learning for Fully Test-Time Adaptation Poster Session TUE-AM
Yushun Tang · Ce Zhang · Heng Xu · Shuoshuo Chen · Jie Cheng · Luziwei Leng · Qinghai Guo · Zhihai He
CaPriDe Learning: Confidential and Private Decentralized Learning Based on Encryption-Friendly Distillation Loss Poster Session TUE-PM
Nurbek Tastan · Karthik Nandakumar
Masked Images Are Counterfactual Samples for Robust Fine-Tuning Poster Session THU-AM
Yao Xiao · Ziyi Tang · Pengxu Wei · Cong Liu · Liang Lin
SINE: SINgle Image Editing With Text-to-Image Diffusion Models Poster Session TUE-PM
Zhixing Zhang · Ligong Han · Arnab Ghosh · Dimitris N. Metaxas · Jian Ren
Teaching Structured Vision & Language Concepts to Vision & Language Models Poster Session TUE-AM
Sivan Doveh · Assaf Arbelle · Sivan Harary · Eli Schwartz · Roei Herzig · Raja Giryes · Rogerio Feris · Rameswar Panda · Shimon Ullman · Leonid Karlinsky
Bayesian Posterior Approximation With Stochastic Ensembles Poster Session WED-PM
Oleksandr Balabanov · Bernhard Mehlig · Hampus Linander
Enhancing Multiple Reliability Measures via Nuisance-Extended Information Bottleneck Poster Session WED-PM
Jongheon Jeong · Sihyun Yu · Hankook Lee · Jinwoo Shin
Context-Aware Relative Object Queries To Unify Video Instance and Panoptic Segmentation Poster Session TUE-PM
Anwesa Choudhuri · Girish Chowdhary · Alexander G. Schwing
SCOTCH and SODA: A Transformer Video Shadow Detection Framework Poster Session WED-AM
Lihao Liu · Jean Prost · Lei Zhu · Nicolas Papadakis · Pietro Liò · Carola-Bibiane Schönlieb · Angelica I. Aviles-Rivero
Balanced Energy Regularization Loss for Out-of-Distribution Detection Poster Session WED-PM
hyunjun choi · Hawook Jeong · Jin Young Choi
Weakly Supervised Video Emotion Detection and Prediction via Cross-Modal Temporal Erasing Network Poster Session THU-AM
Zhicheng Zhang · Lijuan Wang · Jufeng Yang
FeatureBooster: Boosting Feature Descriptors With a Lightweight Neural Network Poster Session TUE-PM
Xinjiang Wang · Zeyu Liu · Yu Hu · Wei Xi · Wenxian Yu · Danping Zou
Learning Weather-General and Weather-Specific Features for Image Restoration Under Multiple Adverse Weather Conditions Poster Session THU-PM
Yurui Zhu · Tianyu Wang · Xueyang Fu · Xuanyu Yang · Xin Guo · Jifeng Dai · Yu Qiao · Xiaowei Hu
PEAL: Prior-Embedded Explicit Attention Learning for Low-Overlap Point Cloud Registration Poster Session THU-AM
Junle Yu · Luwei Ren · Yu Zhang · Wenhui Zhou · Lili Lin · Guojun Dai
Flow Supervision for Deformable NeRF Poster Session THU-PM
Chaoyang Wang · Lachlan Ewen MacDonald · László A. Jeni · Simon Lucey
Co-SLAM: Joint Coordinate and Sparse Parametric Encodings for Neural Real-Time SLAM Poster Session WED-PM
Hengyi Wang · Jingwen Wang · Lourdes Agapito
Probing Neural Representations of Scene Perception in a Hippocampally Dependent Task Using Artificial Neural Networks Poster Session TUE-AM
Markus Frey · Christian F. Doeller · Caswell Barry
Adversarial Counterfactual Visual Explanations Poster Session WED-PM
Guillaume Jeanneret · Loïc Simon · Frédéric Jurie
Balanced Product of Calibrated Experts for Long-Tailed Recognition Poster Session THU-AM
Emanuel Sanchez Aimar · Arvi Jonnarth · Michael Felsberg · Marco Kuhlmann
MAESTER: Masked Autoencoder Guided Segmentation at Pixel Resolution for Accurate, Self-Supervised Subcellular Structure Recognition Poster Session TUE-AM
Ronald Xie · Kuan Pang · Gary D. Bader · Bo Wang
Shape, Pose, and Appearance From a Single Image via Bootstrapped Radiance Field Inversion Poster Session TUE-PM
Dario Pavllo · David Joseph Tan · Marie-Julie Rakotosaona · Federico Tombari
On the Stability-Plasticity Dilemma of Class-Incremental Learning Poster Session THU-AM
Dongwan Kim · Bohyung Han
PermutoSDF: Fast Multi-View Reconstruction With Implicit Surfaces Using Permutohedral Lattices Poster Session WED-AM
Radu Alexandru Rosu · Sven Behnke
PiMAE: Point Cloud and Image Interactive Masked Autoencoders for 3D Object Detection Poster Session TUE-PM
Anthony Chen · Kevin Zhang · Renrui Zhang · Zihan Wang · Yuheng Lu · Yandong Guo · Shanghang Zhang
Detecting Everything in the Open World: Towards Universal Object Detection Poster Session WED-AM
Zhenyu Wang · Yali Li · Xi Chen · Ser-Nam Lim · Antonio Torralba · Hengshuang Zhao · Shengjin Wang
PaCa-ViT: Learning Patch-to-Cluster Attention in Vision Transformers Poster Session THU-AM
Ryan Grainger · Thomas Paniagua · Xi Song · Naresh Cuntoor · Mun Wai Lee · Tianfu Wu
Delving StyleGAN Inversion for Image Editing: A Foundation Latent Space Viewpoint Poster Session WED-AM
Hongyu Liu · Yibing Song · Qifeng Chen
Egocentric Video Task Translation Poster Session TUE-AM
Zihui Xue · Yale Song · Kristen Grauman · Lorenzo Torresani
Tracking Multiple Deformable Objects in Egocentric Videos Poster Session TUE-AM
Mingzhen Huang · Xiaoxing Li · Jun Hu · Honghong Peng · Siwei Lyu
Exact-NeRF: An Exploration of a Precise Volumetric Parameterization for Neural Radiance Fields Poster Session TUE-AM
Brian K. S. Isaac-Medina · Chris G. Willcocks · Toby P. Breckon
DropMAE: Masked Autoencoders With Spatial-Attention Dropout for Tracking Tasks Poster Session WED-PM
Qiangqiang Wu · Tianyu Yang · Ziquan Liu · Baoyuan Wu · Ying Shan · Antoni B. Chan
Revisiting Self-Similarity: Structural Embedding for Image Retrieval Poster Session THU-PM
Seongwon Lee · Suhyeon Lee · Hongje Seong · Euntai Kim
PHA: Patch-Wise High-Frequency Augmentation for Transformer-Based Person Re-Identification Poster Session WED-PM
Guiwei Zhang · Yongfei Zhang · Tianyu Zhang · Bo Li · Shiliang Pu
Normal-Guided Garment UV Prediction for Human Re-Texturing Poster Session TUE-PM
Yasamin Jafarian · Tuanfeng Y. Wang · Duygu Ceylan · Jimei Yang · Nathan Carr · Yi Zhou · Hyun Soo Park
Parts2Words: Learning Joint Embedding of Point Clouds and Texts by Bidirectional Matching Between Parts and Words Poster Session TUE-PM
Chuan Tang · Xi Yang · Bojian Wu · Zhizhong Han · Yi Chang
Hierarchical Discriminative Learning Improves Visual Representations of Biomedical Microscopy Poster Session THU-AM
Cheng Jiang · Xinhai Hou · Akhil Kondepudi · Asadur Chowdury · Christian W. Freudiger · Daniel A. Orringer · Honglak Lee · Todd C. Hollon
DistilPose: Tokenized Pose Regression With Heatmap Distillation Poster Session TUE-AM
Suhang Ye · Yingyi Zhang · Jie Hu · Liujuan Cao · Shengchuan Zhang · Lei Shen · Jun Wang · Shouhong Ding · Rongrong Ji
Improving Selective Visual Question Answering by Learning From Your Peers Poster Session THU-PM
Corentin Dancette · Spencer Whitehead · Rishabh Maheshwary · Ramakrishna Vedantam · Stefan Scherer · Xinlei Chen · Matthieu Cord · Marcus Rohrbach
A Light Touch Approach to Teaching Transformers Multi-View Geometry Poster Session TUE-PM
Yash Bhalgat · João F. Henriques · Andrew Zisserman
Learning Attention As Disentangler for Compositional Zero-Shot Learning Poster Session WED-PM
Shaozhe Hao · Kai Han · Kwan-Yee K. Wong
Visual Atoms: Pre-Training Vision Transformers With Sinusoidal Waves Poster Session THU-AM
Sora Takashima · Ryo Hayamizu · Nakamasa Inoue · Hirokatsu Kataoka · Rio Yokota
Context-Aware Alignment and Mutual Masking for 3D-Language Pre-Training Poster Session WED-AM
Zhao Jin · Munawar Hayat · Yuwei Yang · Yulan Guo · Yinjie Lei
Learnable Skeleton-Aware 3D Point Cloud Sampling Poster Session THU-AM
Cheng Wen · Baosheng Yu · Dacheng Tao
FlexiViT: One Model for All Patch Sizes Poster Session WED-PM
Lucas Beyer · Pavel Izmailov · Alexander Kolesnikov · Mathilde Caron · Simon Kornblith · Xiaohua Zhai · Matthias Minderer · Michael Tschannen · Ibrahim Alabdulmohsin · Filip Pavetic
Canonical Fields: Self-Supervised Learning of Pose-Canonicalized Neural Fields Poster Session TUE-PM
Rohith Agaram · Shaurya Dewan · Rahul Sajnani · Adrien Poulenard · Madhava Krishna · Srinath Sridhar
Side Adapter Network for Open-Vocabulary Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Mengde Xu · Zheng Zhang · Fangyun Wei · Han Hu · Xiang Bai
Guided Depth Super-Resolution by Deep Anisotropic Diffusion Poster Session THU-AM
Nando Metzger · Rodrigo Caye Daudt · Konrad Schindler
Leapfrog Diffusion Model for Stochastic Trajectory Prediction Poster Session TUE-PM
Weibo Mao · Chenxin Xu · Qi Zhu · Siheng Chen · Yanfeng Wang
Tri-Perspective View for Vision-Based 3D Semantic Occupancy Prediction Poster Session WED-AM
Yuanhui Huang · Wenzhao Zheng · Yunpeng Zhang · Jie Zhou · Jiwen Lu
Co-Training 2L Submodels for Visual Recognition Poster Session WED-AM
Hugo Touvron · Matthieu Cord · Maxime Oquab · Piotr Bojanowski · Jakob Verbeek · Hervé Jégou
LINe: Out-of-Distribution Detection by Leveraging Important Neurons Poster Session THU-AM
Yong Hyun Ahn · Gyeong-Moon Park · Seong Tae Kim
ALSO: Automotive Lidar Self-Supervision by Occupancy Estimation Poster Session WED-PM
Alexandre Boulch · Corentin Sautier · Björn Michele · Gilles Puy · Renaud Marlet
Generating Aligned Pseudo-Supervision From Non-Aligned Data for Image Restoration in Under-Display Camera Poster Session TUE-PM
Ruicheng Feng · Chongyi Li · Huaijin Chen · Shuai Li · Jinwei Gu · Chen Change Loy
Trainable Projected Gradient Method for Robust Fine-Tuning Poster Session TUE-PM
Junjiao Tian · Zecheng He · Xiaoliang Dai · Chih-Yao Ma · Yen-Cheng Liu · Zsolt Kira
CUF: Continuous Upsampling Filters Poster Session WED-AM
Cristina N. Vasconcelos · Cengiz Oztireli · Mark Matthews · Milad Hashemi · Kevin Swersky · Andrea Tagliasacchi
GamutMLP: A Lightweight MLP for Color Loss Recovery Poster Session THU-AM
Hoang M. Le · Brian Price · Scott Cohen · Michael S. Brown
A New Dataset Based on Images Taken by Blind People for Testing the Robustness of Image Classification Models Trained for ImageNet Categories Poster Session WED-PM
Reza Akbarian Bafghi · Danna Gurari
Gated Multi-Resolution Transfer Network for Burst Restoration and Enhancement Poster Session THU-PM
Nancy Mehta · Akshay Dudhane · Subrahmanyam Murala · Syed Waqas Zamir · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan
Learning Sample Relationship for Exposure Correction Poster Session WED-AM
Jie Huang · Feng Zhao · Man Zhou · Jie Xiao · Naishan Zheng · Kaiwen Zheng · Zhiwei Xiong
Improving Graph Representation for Point Cloud Segmentation via Attentive Filtering Poster Session TUE-AM
Nan Zhang · Zhiyi Pan · Thomas H. Li · Wei Gao · Ge Li
gSDF: Geometry-Driven Signed Distance Functions for 3D Hand-Object Reconstruction Poster Session WED-PM
Zerui Chen · Shizhe Chen · Cordelia Schmid · Ivan Laptev
On the Difficulty of Unpaired Infrared-to-Visible Video Translation: Fine-Grained Content-Rich Patches Transfer Poster Session TUE-AM
Zhenjie Yu · Shuang Li · Yirui Shen · Chi Harold Liu · Shuigen Wang
Source-Free Video Domain Adaptation With Spatial-Temporal-Historical Consistency Learning Poster Session WED-PM
Kai Li · Deep Patel · Erik Kruus · Martin Renqiang Min
AnyFlow: Arbitrary Scale Optical Flow With Implicit Neural Representation Poster Session TUE-PM
Hyunyoung Jung · Zhuo Hui · Lei Luo · Haitao Yang · Feng Liu · Sungjoo Yoo · Rakesh Ranjan · Denis Demandolx
DoNet: Deep De-Overlapping Network for Cytology Instance Segmentation Poster Session WED-PM
Hao Jiang · Rushan Zhang · Yanning Zhou · Yumeng Wang · Hao Chen
Compressing Volumetric Radiance Fields to 1 MB Poster Session TUE-PM
Lingzhi Li · Zhen Shen · Zhongshu Wang · Li Shen · Liefeng Bo
Efficient View Synthesis and 3D-Based Multi-Frame Denoising With Multiplane Feature Representations Poster Session THU-PM
Thomas Tanay · Aleš Leonardis · Matteo Maggioni
LOCATE: Localize and Transfer Object Parts for Weakly Supervised Affordance Grounding Poster Session WED-AM
Li · Varun Jampani · Deqing Sun · Laura Sevilla-Lara
You Do Not Need Additional Priors or Regularizers in Retinex-Based Low-Light Image Enhancement Poster Session THU-AM
Huiyuan Fu · Wenkai Zheng · Xiangyu Meng · Xin Wang · Chuanming Wang · Huadong Ma
Metadata-Based RAW Reconstruction via Implicit Neural Functions Poster Session THU-AM
Leyi Li · Huijie Qiao · Qi Ye · Qinmin Yang
ReasonNet: End-to-End Driving With Temporal and Global Reasoning Poster Session WED-PM
Hao Shao · Letian Wang · Ruobing Chen · Steven L. Waslander · Hongsheng Li · Yu Liu
Grid-Guided Neural Radiance Fields for Large Urban Scenes Poster Session WED-AM
Linning Xu · Yuanbo Xiangli · Sida Peng · Xingang Pan · Nanxuan Zhao · Christian Theobalt · Bo Dai · Dahua Lin
A2J-Transformer: Anchor-to-Joint Transformer Network for 3D Interacting Hand Pose Estimation From a Single RGB Image Poster Session WED-AM
Changlong Jiang · Yang Xiao · Cunlin Wu · Mingyang Zhang · Jinghong Zheng · Zhiguo Cao · Joey Tianyi Zhou
SHS-Net: Learning Signed Hyper Surfaces for Oriented Normal Estimation of Point Clouds Poster Session WED-PM
Qing Li · Huifang Feng · Kanle Shi · Yue Gao · Yi Fang · Yu-Shen Liu · Zhizhong Han
JAWS: Just a Wild Shot for Cinematic Transfer in Neural Radiance Fields Poster Session THU-AM
Xi Wang · Robin Courant · Jinglei Shi · Eric Marchand · Marc Christie
Dionysus: Recovering Scene Structures by Dividing Into Semantic Pieces Poster Session WED-PM
Likang Wang · Lei Chen
DANI-Net: Uncalibrated Photometric Stereo by Differentiable Shadow Handling, Anisotropic Reflectance Modeling, and Neural Inverse Rendering Poster Session WED-AM
Zongrui Li · Qian Zheng · Boxin Shi · Gang Pan · Xudong Jiang
MIC: Masked Image Consistency for Context-Enhanced Domain Adaptation Poster Session WED-AM
Lukas Hoyer · Dengxin Dai · Haoran Wang · Luc Van Gool
Revisiting Residual Networks for Adversarial Robustness Poster Session TUE-PM
Shihua Huang · Zhichao Lu · Kalyanmoy Deb · Vishnu Naresh Boddeti
VideoMAE V2: Scaling Video Masked Autoencoders With Dual Masking Poster Session WED-PM
Limin Wang · Bingkun Huang · Zhiyu Zhao · Zhan Tong · Yinan He · Yi Wang · Yali Wang · Yu Qiao
Perception and Semantic Aware Regularization for Sequential Confidence Calibration Poster Session WED-AM
Zhenghua Peng · Yu Luo · Tianshui Chen · Keke Xu · Shuangping Huang
BEVFormer v2: Adapting Modern Image Backbones to Bird’s-Eye-View Recognition via Perspective Supervision Poster Session THU-AM
Chenyu Yang · Yuntao Chen · Hao Tian · Chenxin Tao · Xizhou Zhu · Zhaoxiang Zhang · Gao Huang · Hongyang Li · Yu Qiao · Lewei Lu · Jie Zhou · Jifeng Dai
Tunable Convolutions With Parametric Multi-Loss Optimization Poster Session THU-AM
Matteo Maggioni · Thomas Tanay · Francesca Babiloni · Steven McDonagh · Aleš Leonardis
Masked Jigsaw Puzzle: A Versatile Position Embedding for Vision Transformers Poster Session THU-AM
Bin Ren · Yahui Liu · Yue Song · Wei Bi · Rita Cucchiara · Nicu Sebe · Wei Wang
NeRF-RPN: A General Framework for Object Detection in NeRFs Poster Session THU-PM
Benran Hu · Junkai Huang · Yichen Liu · Yu-Wing Tai · Chi-Keung Tang
Understanding Deep Generative Models With Generalized Empirical Likelihoods Poster Session THU-PM
Suman Ravuri · Mélanie Rey · Shakir Mohamed · Marc Peter Deisenroth
MobileVOS: Real-Time Video Object Segmentation Contrastive Learning Meets Knowledge Distillation Poster Session WED-AM
Roy Miles · Mehmet Kerim Yucel · Bruno Manganelli · Albert Saà-Garriga
One-Stage 3D Whole-Body Mesh Recovery With Component Aware Transformer Poster Session THU-PM
Jing Lin · Ailing Zeng · Haoqian Wang · Lei Zhang · Yu Li
UMat: Uncertainty-Aware Single Image High Resolution Material Capture Poster Session TUE-PM
Carlos Rodriguez-Pardo · Henar Domínguez-Elvira · David Pascual-Hernández · Elena Garces
Preserving Linear Separability in Continual Learning by Backward Feature Projection Poster Session THU-PM
Qiao Gu · Dongsub Shim · Florian Shkurti
STMixer: A One-Stage Sparse Action Detector Poster Session WED-PM
Tao Wu · Mengqi Cao · Ziteng Gao · Gangshan Wu · Limin Wang
FrustumFormer: Adaptive Instance-Aware Resampling for Multi-View 3D Detection Poster Session TUE-PM
Yuqi Wang · Yuntao Chen · Zhaoxiang Zhang
Distribution Shift Inversion for Out-of-Distribution Prediction Poster Session TUE-AM
Runpeng Yu · Songhua Liu · Xingyi Yang · Xinchao Wang
3D-POP – An Automated Annotation Approach to Facilitate Markerless 2D-3D Tracking of Freely Moving Birds With Marker-Based Motion Capture Poster Session THU-PM
Hemal Naik · Alex Hoi Hang Chan · Junran Yang · Mathilde Delacoux · Iain D. Couzin · Fumihiro Kano · Máté Nagy
CLIP the Gap: A Single Domain Generalization Approach for Object Detection Poster Session TUE-AM
Vidit Vidit · Martin Engilberge · Mathieu Salzmann
Learning Transformations To Reduce the Geometric Shift in Object Detection Poster Session THU-AM
Vidit Vidit · Martin Engilberge · Mathieu Salzmann
Open-Category Human-Object Interaction Pre-Training via Language Modeling Framework Poster Session THU-AM
Sipeng Zheng · Boshen Xu · Qin Jin
Omni3D: A Large Benchmark and Model for 3D Object Detection in the Wild Poster Session WED-PM
Garrick Brazil · Abhinav Kumar · Julian Straub · Nikhila Ravi · Justin Johnson · Georgia Gkioxari
BiasBed – Rigorous Texture Bias Evaluation Poster Session THU-PM
Nikolai Kalischek · Rodrigo Caye Daudt · Torben Peters · Reinhard Furrer · Jan D. Wegner · Konrad Schindler
ViTs for SITS: Vision Transformers for Satellite Image Time Series Poster Session WED-AM
Michail Tarasiou · Erik Chavez · Stefanos Zafeiriou
Boosting Semi-Supervised Learning by Exploiting All Unlabeled Data Poster Session TUE-PM
Yuhao Chen · Xin Tan · Borui Zhao · Zhaowei Chen · Renjie Song · Jiajun Liang · Xuequan Lu
Simple Cues Lead to a Strong Multi-Object Tracker Poster Session WED-PM
Jenny Seidenschwarz · Guillem Brasó · Víctor Castro Serrano · Ismail Elezi · Laura Leal-Taixé
A Large-Scale Homography Benchmark Poster Session THU-PM
Daniel Barath · Dmytro Mishkin · Michal Polic · Wolfgang Förstner · Jiri Matas
Robust Generalization Against Photon-Limited Corruptions via Worst-Case Sharpness Minimization Poster Session WED-PM
Zhuo Huang · Miaoxi Zhu · Xiaobo Xia · Li Shen · Jun Yu · Chen Gong · Bo Han · Bo Du · Tongliang Liu
Spectral Enhanced Rectangle Transformer for Hyperspectral Image Denoising Poster Session TUE-PM
Miaoyu Li · Ji Liu · Ying Fu · Yulun Zhang · Dejing Dou
3D Semantic Segmentation in the Wild: Learning Generalized Models for Adverse-Condition Point Clouds Poster Session WED-AM
Aoran Xiao · Jiaxing Huang · Weihao Xuan · Ruijie Ren · Kangcheng Liu · Dayan Guan · Abdulmotaleb El Saddik · Shijian Lu · Eric P. Xing
FAC: 3D Representation Learning via Foreground Aware Feature Contrast Poster Session WED-AM
Kangcheng Liu · Aoran Xiao · Xiaoqin Zhang · Shijian Lu · Ling Shao
Ultrahigh Resolution Image/Video Matting With Spatio-Temporal Sparsity Poster Session WED-PM
Yanan Sun · Chi-Keung Tang · Yu-Wing Tai
On the Pitfall of Mixup for Uncertainty Calibration Poster Session TUE-PM
Deng-Bao Wang · Lanqing Li · Peilin Zhao · Pheng-Ann Heng · Min-Ling Zhang
Unsupervised Continual Semantic Adaptation Through Neural Rendering Poster Session TUE-AM
Zhizheng Liu · Francesco Milano · Jonas Frey · Roland Siegwart · Hermann Blum · Cesar Cadena
Adapting Shortcut With Normalizing Flow: An Efficient Tuning Framework for Visual Recognition Poster Session WED-PM
Yaoming Wang · Bowen Shi · Xiaopeng Zhang · Jin Li · Yuchen Liu · Wenrui Dai · Chenglin Li · Hongkai Xiong · Qi Tian
Vid2Avatar: 3D Avatar Reconstruction From Videos in the Wild via Self-Supervised Scene Decomposition Poster Session WED-PM
Chen Guo · Tianjian Jiang · Xu Chen · Jie Song · Otmar Hilliges
Improving Image Recognition by Retrieving From Web-Scale Image-Text Data Poster Session THU-AM
Ahmet Iscen · Alireza Fathi · Cordelia Schmid
Paint by Example: Exemplar-Based Image Editing With Diffusion Models Poster Session THU-AM
Binxin Yang · Shuyang Gu · Bo Zhang · Ting Zhang · Xuejin Chen · Xiaoyan Sun · Dong Chen · Fang Wen
Positive-Augmented Contrastive Learning for Image and Video Captioning Evaluation Poster Session TUE-PM
Sara Sarto · Manuele Barraco · Marcella Cornia · Lorenzo Baraldi · Rita Cucchiara
Efficient Hierarchical Entropy Model for Learned Point Cloud Compression Poster Session WED-PM
Rui Song · Chunyang Fu · Shan Liu · Ge Li
PanoSwin: A Pano-Style Swin Transformer for Panorama Understanding Poster Session THU-AM
Zhixin Ling · Zhen Xing · Xiangdong Zhou · Manliang Cao · Guichun Zhou
CLIPPO: Image-and-Language Understanding From Pixels Only Poster Session WED-AM
Michael Tschannen · Basil Mustafa · Neil Houlsby
Look Around for Anomalies: Weakly-Supervised Anomaly Detection via Context-Motion Relational Learning Poster Session WED-AM
MyeongAh Cho · Minjung Kim · Sangwon Hwang · Chaewon Park · Kyungjae Lee · Sangyoun Lee
Can’t Steal? Cont-Steal! Contrastive Stealing Attacks Against Image Encoders Poster Session WED-PM
Zeyang Sha · Xinlei He · Ning Yu · Michael Backes · Yang Zhang
DBARF: Deep Bundle-Adjusting Generalizable Neural Radiance Fields Poster Session TUE-AM
Yu Chen · Gim Hee Lee
Collaborative Diffusion for Multi-Modal Face Generation and Editing Poster Session TUE-PM
Ziqi Huang · Kelvin C.K. Chan · Yuming Jiang · Ziwei Liu
Improving Commonsense in Vision-Language Models via Knowledge Graph Riddles Poster Session TUE-AM
Shuquan Ye · Yujia Xie · Dongdong Chen · Yichong Xu · Lu Yuan · Chenguang Zhu · Jing Liao
Zero-Shot Everything Sketch-Based Image Retrieval, and in Explainable Style Poster Session THU-PM
Fengyin Lin · Mingkang Li · Da Li · Timothy Hospedales · Yi-Zhe Song · Yonggang Qi
RangeViT: Towards Vision Transformers for 3D Semantic Segmentation in Autonomous Driving Poster Session TUE-PM
Angelika Ando · Spyros Gidaris · Andrei Bursuc · Gilles Puy · Alexandre Boulch · Renaud Marlet
Four-View Geometry With Unknown Radial Distortion Poster Session WED-AM
Petr Hruby · Viktor Korotynskiy · Timothy Duff · Luke Oeding · Marc Pollefeys · Tomas Pajdla · Viktor Larsson
GRES: Generalized Referring Expression Segmentation Poster Session THU-PM
Chang Liu · Henghui Ding · Xudong Jiang
HOOD: Hierarchical Graphs for Generalized Modelling of Clothing Dynamics Poster Session THU-AM
Artur Grigorev · Michael J. Black · Otmar Hilliges
GLeaD: Improving GANs With a Generator-Leading Task Poster Session WED-AM
Qingyan Bai · Ceyuan Yang · Yinghao Xu · Xihui Liu · Yujiu Yang · Yujun Shen
Towards Open-World Segmentation of Parts Poster Session WED-PM
Tai-Yu Pan · Qing Liu · Wei-Lun Chao · Brian Price
REVEAL: Retrieval-Augmented Visual-Language Pre-Training With Multi-Source Multimodal Knowledge Memory Poster Session THU-PM
Ziniu Hu · Ahmet Iscen · Chen Sun · Zirui Wang · Kai-Wei Chang · Yizhou Sun · Cordelia Schmid · David A. Ross · Alireza Fathi
RUST: Latent Neural Scene Representations From Unposed Imagery Poster Session THU-AM
Mehdi S. M. Sajjadi · Aravindh Mahendran · Thomas Kipf · Etienne Pot · Daniel Duckworth · Mario Lučić · Klaus Greff
Novel Class Discovery for 3D Point Cloud Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Luigi Riz · Cristiano Saltori · Elisa Ricci · Fabio Poiesi
CutMIB: Boosting Light Field Super-Resolution via Multi-View Image Blending Poster Session TUE-AM
Zeyu Xiao · Yutong Liu · Ruisheng Gao · Zhiwei Xiong
Hybrid Neural Rendering for Large-Scale Scenes With Motion Blur Poster Session TUE-AM
Peng Dai · Yinda Zhang · Xin Yu · Xiaoyang Lyu · Xiaojuan Qi
Quantum Multi-Model Fitting Poster Session WED-PM
Matteo Farina · Luca Magri · Willi Menapace · Elisa Ricci · Vladislav Golyanik · Federica Arrigoni
Phase-Shifting Coder: Predicting Accurate Orientation in Oriented Object Detection Poster Session WED-PM
Yi Yu · Feipeng Da
Federated Incremental Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Jiahua Dong · Duzhen Zhang · Yang Cong · Wei Cong · Henghui Ding · Dengxin Dai
Use Your Head: Improving Long-Tail Video Recognition Poster Session TUE-AM
Toby Perrett · Saptarshi Sinha · Tilo Burghardt · Majid Mirmehdi · Dima Damen
Im2Hands: Learning Attentive Implicit Representation of Interacting Two-Hand Shapes Poster Session THU-PM
Jihyun Lee · Minhyuk Sung · Honggyu Choi · Tae-Kyun Kim
Context-Aware Pretraining for Efficient Blind Image Decomposition Poster Session THU-AM
Chao Wang · Zhedong Zheng · Ruijie Quan · Yifan Sun · Yi Yang
Neuron Structure Modeling for Generalizable Remote Physiological Measurement Poster Session THU-AM
Hao Lu · Zitong Yu · Xuesong Niu · Ying-Cong Chen
BEDLAM: A Synthetic Dataset of Bodies Exhibiting Detailed Lifelike Animated Motion Poster Session WED-AM
Michael J. Black · Priyanka Patel · Joachim Tesch · Jinlong Yang
DynaMask: Dynamic Mask Selection for Instance Segmentation Poster Session WED-AM
Ruihuang Li · Chenhang He · Shuai Li · Yabin Zhang · Lei Zhang
Progressive Open Space Expansion for Open-Set Model Attribution Poster Session WED-PM
Tianyun Yang · Danding Wang · Fan Tang · Xinying Zhao · Juan Cao · Sheng Tang
SimpleNet: A Simple Network for Image Anomaly Detection and Localization Poster Session THU-AM
Zhikang Liu · Yiming Zhou · Yuansheng Xu · Zilei Wang
MammalNet: A Large-Scale Video Benchmark for Mammal Recognition and Behavior Understanding Poster Session WED-PM
Jun Chen · Ming Hu · Darren J. Coker · Michael L. Berumen · Blair Costelloe · Sara Beery · Anna Rohrbach · Mohamed Elhoseiny
Human-Art: A Versatile Human-Centric Dataset Bridging Natural and Artificial Scenes Poster Session TUE-AM
Xuan Ju · Ailing Zeng · Jianan Wang · Qiang Xu · Lei Zhang
Representing Volumetric Videos As Dynamic MLP Maps Poster Session TUE-PM
Sida Peng · Yunzhi Yan · Qing Shuai · Hujun Bao · Xiaowei Zhou
BUOL: A Bottom-Up Framework With Occupancy-Aware Lifting for Panoptic 3D Scene Reconstruction From a Single Image Poster Session TUE-PM
Tao Chu · Pan Zhang · Qiong Liu · Jiaqi Wang
Beyond Appearance: A Semantic Controllable Self-Supervised Learning Framework for Human-Centric Visual Tasks Poster Session WED-PM
Weihua Chen · Xianzhe Xu · Jian Jia · Hao Luo · Yaohua Wang · Fan Wang · Rong Jin · Xiuyu Sun
Q-DETR: An Efficient Low-Bit Quantized Detection Transformer Poster Session TUE-AM
Sheng Xu · Yanjing Li · Mingbao Lin · Peng Gao · Guodong Guo · Jinhu Lü · Baochang Zhang
Recognizing Rigid Patterns of Unlabeled Point Clouds by Complete and Continuous Isometry Invariants With No False Negatives and No False Positives Poster Session TUE-AM
Daniel Widdowson · Vitaliy Kurlin
Common Pets in 3D: Dynamic New-View Synthesis of Real-Life Deformable Categories Poster Session TUE-PM
Samarth Sinha · Roman Shapovalov · Jeremy Reizenstein · Ignacio Rocco · Natalia Neverova · Andrea Vedaldi · David Novotny
Learning 3D-Aware Image Synthesis With Unknown Pose Distribution Poster Session WED-PM
Zifan Shi · Yujun Shen · Yinghao Xu · Sida Peng · Yiyi Liao · Sheng Guo · Qifeng Chen · Dit-Yan Yeung
Neural Scene Chronology Poster Session THU-PM
Haotong Lin · Qianqian Wang · Ruojin Cai · Sida Peng · Hadar Averbuch-Elor · Xiaowei Zhou · Noah Snavely
AutoRecon: Automated 3D Object Discovery and Reconstruction Poster Session THU-PM
Yuang Wang · Xingyi He · Sida Peng · Haotong Lin · Hujun Bao · Xiaowei Zhou
Learning Neural Volumetric Representations of Dynamic Humans in Minutes Poster Session WED-AM
Chen Geng · Sida Peng · Zhen Xu · Hujun Bao · Xiaowei Zhou
GaitGCI: Generative Counterfactual Intervention for Gait Recognition Poster Session TUE-PM
Huanzhang Dou · Pengyi Zhang · Wei Su · Yunlong Yu · Yining Lin · Xi Li
Language Adaptive Weight Generation for Multi-Task Visual Grounding Poster Session WED-AM
Wei Su · Peihan Miao · Huanzhang Dou · Gaoang Wang · Liang Qiao · Zheyang Li · Xi Li
Similarity Maps for Self-Training Weakly-Supervised Phrase Grounding Poster Session TUE-PM
Tal Shaharabany · Lior Wolf
Linking Garment With Person via Semantically Associated Landmarks for Virtual Try-On Poster Session THU-AM
Keyu Yan · Tingwei Gao · Hui Zhang · Chengjun Xie
SIM: Semantic-Aware Instance Mask Generation for Box-Supervised Instance Segmentation Poster Session TUE-PM
Ruihuang Li · Chenhang He · Yabin Zhang · Shuai Li · Liyi Chen · Lei Zhang
Exploring and Utilizing Pattern Imbalance Poster Session TUE-PM
Shibin Mei · Chenglong Zhao · Shengchao Yuan · Bingbing Ni
Multi-Sensor Large-Scale Dataset for Multi-View 3D Reconstruction Poster Session THU-PM
Oleg Voynov · Gleb Bobrovskikh · Pavel Karpyshev · Saveliy Galochkin · Andrei-Timotei Ardelean · Arseniy Bozhenko · Ekaterina Karmanova · Pavel Kopanev · Yaroslav Labutin-Rymsho · Ruslan Rakhimov · Aleksandr Safin · Valerii Serpiva · Alexey Artemov · Evgeny Burnaev · Dzmitry Tsetserukou · Denis Zorin
C-SFDA: A Curriculum Learning Aided Self-Training Framework for Efficient Source Free Domain Adaptation Poster Session THU-PM
Nazmul Karim · Niluthpol Chowdhury Mithun · Abhinav Rajvanshi · Han-pang Chiu · Supun Samarasekera · Nazanin Rahnavard
Perception-Oriented Single Image Super-Resolution Using Optimal Objective Estimation Poster Session TUE-AM
Seung Ho Park · Young Su Moon · Nam Ik Cho
ASPnet: Action Segmentation With Shared-Private Representation of Multiple Data Sources Poster Session TUE-AM
Beatrice van Amsterdam · Abdolrahim Kadkhodamohammadi · Imanol Luengo · Danail Stoyanov
Aligning Bag of Regions for Open-Vocabulary Object Detection Poster Session WED-PM
Size Wu · Wenwei Zhang · Sheng Jin · Wentao Liu · Chen Change Loy
MSF: Motion-Guided Sequential Fusion for Efficient 3D Object Detection From Point Cloud Sequences Poster Session TUE-PM
Chenhang He · Ruihuang Li · Yabin Zhang · Shuai Li · Lei Zhang
Learning Audio-Visual Source Localization via False Negative Aware Contrastive Learning Poster Session TUE-PM
Weixuan Sun · Jiayi Zhang · Jianyuan Wang · Zheyuan Liu · Yiran Zhong · Tianpeng Feng · Yandong Guo · Yanhao Zhang · Nick Barnes
Event-Based Video Frame Interpolation With Cross-Modal Asymmetric Bidirectional Motion Fields Poster Session THU-AM
Taewoo Kim · Yujeong Chae · Hyun-Kurl Jang · Kuk-Jin Yoon
TOPLight: Lightweight Neural Networks With Task-Oriented Pretraining for Visible-Infrared Recognition Poster Session TUE-AM
Hao Yu · Xu Cheng · Wei Peng
Curricular Contrastive Regularization for Physics-Aware Single Image Dehazing Poster Session TUE-PM
Yu Zheng · Jiahui Zhan · Shengfeng He · Junyu Dong · Yong Du
Towards Better Stability and Adaptability: Improve Online Self-Training for Model Adaptation in Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Dong Zhao · Shuang Wang · Qi Zang · Dou Quan · Xiutiao Ye · Licheng Jiao
A Probabilistic Attention Model With Occlusion-Aware Texture Regression for 3D Hand Reconstruction From a Single RGB Image Poster Session TUE-AM
Zheheng Jiang · Hossein Rahmani · Sue Black · Bryan M. Williams
EfficientSCI: Densely Connected Network With Space-Time Factorization for Large-Scale Video Snapshot Compressive Imaging Poster Session THU-AM
Lishun Wang · Miao Cao · Xin Yuan
A-Cap: Anticipation Captioning With Commonsense Knowledge Poster Session WED-AM
Duc Minh Vo · Quoc-An Luong · Akihiro Sugimoto · Hideki Nakayama
Activating More Pixels in Image Super-Resolution Transformer Poster Session THU-PM
Xiangyu Chen · Xintao Wang · Jiantao Zhou · Yu Qiao · Chao Dong
Leveraging per Image-Token Consistency for Vision-Language Pre-Training Poster Session THU-AM
Yunhao Gou · Tom Ko · Hansi Yang · James Kwok · Yu Zhang · Mingxuan Wang
Adaptive Sparse Pairwise Loss for Object Re-Identification Poster Session THU-AM
Xiao Zhou · Yujie Zhong · Zhen Cheng · Fan Liang · Lin Ma
I2-SDF: Intrinsic Indoor Scene Reconstruction and Editing via Raytracing in Neural SDFs Poster Session WED-PM
Jingsen Zhu · Yuchi Huo · Qi Ye · Fujun Luan · Jifan Li · Dianbing Xi · Lisha Wang · Rui Tang · Wei Hua · Hujun Bao · Rui Wang
One-to-Few Label Assignment for End-to-End Dense Detection Poster Session TUE-PM
Shuai Li · Minghan Li · Ruihuang Li · Chenhang He · Lei Zhang
ReVISE: Self-Supervised Speech Resynthesis With Visual Input for Universal and Generalized Speech Regeneration Poster Session THU-AM
Wei-Ning Hsu · Tal Remez · Bowen Shi · Jacob Donley · Yossi Adi
BEVHeight: A Robust Framework for Vision-Based Roadside 3D Object Detection Poster Session THU-PM
Lei Yang · Kaicheng Yu · Tao Tang · Jun Li · Kun Yuan · Li Wang · Xinyu Zhang · Peng Chen
ERNIE-ViLG 2.0: Improving Text-to-Image Diffusion Model With Knowledge-Enhanced Mixture-of-Denoising-Experts Poster Session WED-AM
Zhida Feng · Zhenyu Zhang · Xintong Yu · Yewei Fang · Lanxin Li · Xuyi Chen · Yuxiang Lu · Jiaxiang Liu · Weichong Yin · Shikun Feng · Yu Sun · Li Chen · Hao Tian · Hua Wu · Haifeng Wang
LayoutDiffusion: Controllable Diffusion Model for Layout-to-Image Generation Poster Session THU-PM
Guangcong Zheng · Xianpan Zhou · Xuewei Li · Zhongang Qi · Ying Shan · Xi Li
SparsePose: Sparse-View Camera Pose Regression and Refinement Poster Session THU-PM
Samarth Sinha · Jason Y. Zhang · Andrea Tagliasacchi · Igor Gilitschenski · David B. Lindell
ProtoCon: Pseudo-Label Refinement via Online Clustering and Prototypical Consistency for Efficient Semi-Supervised Learning Poster Session WED-AM
Islam Nassar · Munawar Hayat · Ehsan Abbasnejad · Hamid Rezatofighi · Gholamreza Haffari
Conjugate Product Graphs for Globally Optimal 2D-3D Shape Matching Poster Session THU-PM
Paul Roetzer · Zorah Lähner · Florian Bernard
CCuantuMM: Cycle-Consistent Quantum-Hybrid Matching of Multiple Shapes Poster Session TUE-AM
Harshil Bhatia · Edith Tretschk · Zorah Lähner · Marcel Seelbach Benkner · Michael Moeller · Christian Theobalt · Vladislav Golyanik
VolRecon: Volume Rendering of Signed Ray Distance Functions for Generalizable Multi-View Reconstruction Poster Session THU-AM
Yufan Ren · Fangjinhua Wang · Tong Zhang · Marc Pollefeys · Sabine Süsstrunk
DyNCA: Real-Time Dynamic Texture Synthesis Using Neural Cellular Automata Poster Session THU-PM
Ehsan Pajouheshgar · Yitao Xu · Tong Zhang · Sabine Süsstrunk
TempSAL – Uncovering Temporal Information for Deep Saliency Prediction Poster Session TUE-PM
Bahar Aydemir · Ludo Hoffstetter · Tong Zhang · Mathieu Salzmann · Sabine Süsstrunk
Prototypical Residual Networks for Anomaly Detection and Localization Poster Session WED-PM
Hui Zhang · Zuxuan Wu · Zheng Wang · Zhineng Chen · Yu-Gang Jiang
Blemish-Aware and Progressive Face Retouching With Limited Paired Data Poster Session TUE-PM
Lianxin Xie · Wen Xue · Zhen Xu · Si Wu · Zhiwen Yu · Hau San Wong
Text-Guided Unsupervised Latent Transformation for Multi-Attribute Image Manipulation Poster Session THU-AM
Xiwen Wei · Zhen Xu · Cheng Liu · Si Wu · Zhiwen Yu · Hau San Wong
Exploring Intra-Class Variation Factors With Learnable Cluster Prompts for Semi-Supervised Image Synthesis Poster Session TUE-PM
Yunfei Zhang · Xiaoyang Huo · Tianyi Chen · Si Wu · Hau San Wong
Semi-Supervised Stereo-Based 3D Object Detection via Cross-View Consensus Poster Session THU-AM
Wenhao Wu · Hau San Wong · Si Wu
Learning Multi-Modal Class-Specific Tokens for Weakly Supervised Dense Object Localization Poster Session THU-AM
Lian Xu · Wanli Ouyang · Mohammed Bennamoun · Farid Boussaid · Dan Xu
Localized Semantic Feature Mixers for Efficient Pedestrian Detection in Autonomous Driving Poster Session TUE-PM
Abdul Hannan Khan · Mohammed Shariq Nawaz · Andreas Dengel
LEGO-Net: Learning Regular Rearrangements of Objects in Rooms Poster Session THU-AM
Qiuhong Anna Wei · Sijie Ding · Jeong Joon Park · Rahul Sajnani · Adrien Poulenard · Srinath Sridhar · Leonidas Guibas
The Dialog Must Go On: Improving Visual Dialog via Generative Self-Training Poster Session TUE-PM
Gi-Cheon Kang · Sungdong Kim · Jin-Hwa Kim · Donghyun Kwak · Byoung-Tak Zhang
Joint HDR Denoising and Fusion: A Real-World Mobile HDR Image Dataset Poster Session WED-PM
Shuaizheng Liu · Xindong Zhang · Lingchen Sun · Zhetong Liang · Hui Zeng · Lei Zhang
Multimodal Industrial Anomaly Detection via Hybrid Fusion Poster Session TUE-PM
Yue Wang · Jinlong Peng · Jiangning Zhang · Ran Yi · Yabiao Wang · Chengjie Wang
Crossing the Gap: Domain Generalization for Image Captioning Poster Session TUE-AM
Yuchen Ren · Zhendong Mao · Shancheng Fang · Yan Lu · Tong He · Hao Du · Yongdong Zhang · Wanli Ouyang
Detection of Out-of-Distribution Samples Using Binary Neuron Activation Patterns Poster Session TUE-PM
Bartłomiej Olber · Krystian Radlak · Adam Popowicz · Michal Szczepankiewicz · Krystian Chachuła
IterativePFN: True Iterative Point Cloud Filtering Poster Session WED-PM
Dasith de Silva Edirimuni · Xuequan Lu · Zhiwen Shao · Gang Li · Antonio Robles-Kelly · Ying He
Constrained Evolutionary Diffusion Filter for Monocular Endoscope Tracking Poster Session TUE-PM
Xiongbiao Luo
Human Pose As Compositional Tokens Poster Session TUE-AM
Zigang Geng · Chunyu Wang · Yixuan Wei · Ze Liu · Houqiang Li · Han Hu
Towards Unbiased Volume Rendering of Neural Implicit Surfaces With Geometry Priors Poster Session TUE-PM
Yongqiang Zhang · Zhipeng Hu · Haoqian Wu · Minda Zhao · Lincheng Li · Zhengxia Zou · Changjie Fan
Leveraging Hidden Positives for Unsupervised Semantic Segmentation Poster Session THU-AM
Hyun Seok Seong · WonJun Moon · SuBeen Lee · Jae-Pil Heo
GazeNeRF: 3D-Aware Gaze Redirection With Neural Radiance Fields Poster Session WED-AM
Alessandro Ruzzi · Xiangwei Shi · Xi Wang · Gengyan Li · Shalini De Mello · Hyung Jin Chang · Xucong Zhang · Otmar Hilliges
Sphere-Guided Training of Neural Implicit Surfaces Poster Session THU-PM
Andreea Dogaru · Andrei-Timotei Ardelean · Savva Ignatyev · Egor Zakharov · Evgeny Burnaev
StyleRes: Transforming the Residuals for Real Image Editing With StyleGAN Poster Session TUE-AM
Hamza Pehlivan · Yusuf Dalva · Aysegul Dundar
Regularization of Polynomial Networks for Image Recognition Poster Session WED-PM
Grigorios G. Chrysos · Bohan Wang · Jiankang Deng · Volkan Cevher
Architecture, Dataset and Model-Scale Agnostic Data-Free Meta-Learning Poster Session TUE-PM
Zixuan Hu · Li Shen · Zhenyi Wang · Tongliang Liu · Chun Yuan · Dacheng Tao
Abstract Visual Reasoning: An Algebraic Approach for Solving Raven’s Progressive Matrices Poster Session TUE-PM
Jingyi Xu · Tushar Vaidya · Yufei Wu · Saket Chandra · Zhangsheng Lai · Kai Fong Ernest Chong
Unsupervised Space-Time Network for Temporally-Consistent Segmentation of Multiple Motions Poster Session THU-PM
Etienne Meunier · Patrick Bouthemy
Alias-Free Convnets: Fractional Shift Invariance via Polynomial Activations Poster Session WED-PM
Hagay Michaeli · Tomer Michaeli · Daniel Soudry
Learning To Generate Language-Supervised and Open-Vocabulary Scene Graph Using Pre-Trained Visual-Semantic Space Poster Session TUE-AM
Yong Zhang · Yingwei Pan · Ting Yao · Rui Huang · Tao Mei · Chang-Wen Chen
On the Effects of Self-Supervision and Contrastive Alignment in Deep Multi-View Clustering Poster Session THU-PM
Daniel J. Trosten · Sigurd Løkse · Robert Jenssen · Michael C. Kampffmeyer
Hubs and Hyperspheres: Reducing Hubness and Improving Transductive Few-Shot Learning With Hyperspherical Embeddings Poster Session TUE-PM
Daniel J. Trosten · Rwiddhi Chakraborty · Sigurd Løkse · Kristoffer Knutsen Wickstrøm · Robert Jenssen · Michael C. Kampffmeyer
SkyEye: Self-Supervised Bird’s-Eye-View Semantic Mapping Using Monocular Frontal View Images Poster Session WED-PM
Nikhil Gosala · Kürsat Petek · Paulo L. J. Drews-Jr · Wolfram Burgard · Abhinav Valada
Deep Random Projector: Accelerated Deep Image Prior Poster Session THU-AM
Taihui Li · Hengkang Wang · Zhong Zhuang · Ju Sun
Finding Geometric Models by Clustering in the Consensus Space Poster Session TUE-PM
Daniel Barath · Denys Rozumnyi · Ivan Eichhardt · Levente Hajder · Jiri Matas
Demystifying Causal Features on Adversarial Examples and Causal Inoculation for Robust Network by Adversarial Instrumental Variable Regression Poster Session WED-AM
Junho Kim · Byung-Kwan Lee · Yong Man Ro
MP-Former: Mask-Piloted Transformer for Image Segmentation Poster Session THU-AM
Hao Zhang · Feng Li · Huaizhe Xu · Shijia Huang · Shilong Liu · Lionel M. Ni · Lei Zhang
Differentiable Shadow Mapping for Efficient Inverse Graphics Poster Session TUE-AM
Markus Worchel · Marc Alexa
3D Shape Reconstruction of Semi-Transparent Worms Poster Session WED-PM
Thomas P. Ilett · Omer Yuval · Thomas Ranner · Netta Cohen · David C. Hogg
L-CoIns: Language-Based Colorization With Instance Awareness Poster Session THU-AM
Zheng Chang · Shuchen Weng · Peixuan Zhang · Yu Li · Si Li · Boxin Shi
Normalizing Flow Based Feature Synthesis for Outlier-Aware Object Detection Poster Session TUE-PM
Nishant Kumar · Siniša Šegvić · Abouzar Eslami · Stefan Gumhold
NoisyQuant: Noisy Bias-Enhanced Post-Training Activation Quantization for Vision Transformers Poster Session THU-AM
Yijiang Liu · Huanrui Yang · Zhen Dong · Kurt Keutzer · Li Du · Shanghang Zhang
Affordance Grounding From Demonstration Video To Target Image Poster Session TUE-PM
Joya Chen · Difei Gao · Kevin Qinghong Lin · Mike Zheng Shou
Raw Image Reconstruction With Learned Compact Metadata Poster Session THU-AM
Yufei Wang · Yi Yu · Wenhan Yang · Lanqing Guo · Lap-Pui Chau · Alex C. Kot · Bihan Wen
Backdoor Attacks Against Deep Image Compression via Adaptive Frequency Trigger Poster Session WED-AM
Yi Yu · Yufei Wang · Wenhan Yang · Shijian Lu · Yap-peng Tan · Alex C. Kot
Real-Time Controllable Denoising for Image and Video Poster Session WED-PM
Zhaoyang Zhang · Yitong Jiang · Wenqi Shao · Xiaogang Wang · Ping Luo · Kaimo Lin · Jinwei Gu
DINER: Depth-Aware Image-Based NEural Radiance Fields Poster Session WED-PM
Malte Prinzler · Otmar Hilliges · Justus Thies
Towards End-to-End Generative Modeling of Long Videos With Memory-Efficient Bidirectional Transformers Poster Session THU-PM
Jaehoon Yoo · Semin Kim · Doyup Lee · Chiheon Kim · Seunghoon Hong
Adaptive Assignment for Geometry Aware Local Feature Matching Poster Session TUE-PM
Dihe Huang · Ying Chen · Yong Liu · Jianlin Liu · Shang Xu · Wenlong Wu · Yikang Ding · Fan Tang · Chengjie Wang
Unsupervised Deep Asymmetric Stereo Matching With Spatially-Adaptive Self-Similarity Poster Session WED-PM
Taeyong Song · Sunok Kim · Kwanghoon Sohn
SCPNet: Semantic Scene Completion on Point Cloud Poster Session THU-AM
Zhaoyang Xia · Youquan Liu · Xin Li · Xinge Zhu · Yuexin Ma · Yikang Li · Yuenan Hou · Yu Qiao
Robust and Scalable Gaussian Process Regression and Its Applications Poster Session THU-PM
Yifan Lu · Jiayi Ma · Leyuan Fang · Xin Tian · Junjun Jiang
DeGPR: Deep Guided Posterior Regularization for Multi-Class Cell Detection and Counting Poster Session THU-PM
Aayush Kumar Tyagi · Chirag Mohapatra · Prasenjit Das · Govind Makharia · Lalita Mehra · Prathosh AP · Mausam
SINE: Semantic-Driven Image-Based NeRF Editing With Prior-Guided Editing Field Poster Session THU-PM
Chong Bao · Yinda Zhang · Bangbang Yang · Tianxing Fan · Zesong Yang · Hujun Bao · Guofeng Zhang · Zhaopeng Cui
RA-CLIP: Retrieval Augmented Contrastive Language-Image Pre-Training Poster Session THU-AM
Chen-Wei Xie · Siyang Sun · Xiong Xiong · Yun Zheng · Deli Zhao · Jingren Zhou
Being Comes From Not-Being: Open-Vocabulary Text-to-Motion Generation With Wordless Training Poster Session THU-PM
Junfan Lin · Jianlong Chang · Lingbo Liu · Guanbin Li · Liang Lin · Qi Tian · Chang-Wen Chen
InstantAvatar: Learning Avatars From Monocular Video in 60 Seconds Poster Session THU-AM
Tianjian Jiang · Xu Chen · Jie Song · Otmar Hilliges
ScaleKD: Distilling Scale-Aware Knowledge in Small Object Detector Poster Session THU-AM
Yichen Zhu · Qiqi Zhou · Ning Liu · Zhiyuan Xu · Zhicai Ou · Xiaofeng Mou · Jian Tang
Revisiting Reverse Distillation for Anomaly Detection Poster Session THU-PM
Tran Dinh Tien · Anh Tuan Nguyen · Nguyen Hoang Tran · Ta Duc Huy · Soan T.M. Duong · Chanh D. Tr. Nguyen · Steven Q. H. Truong
What Happened 3 Seconds Ago? Inferring the Past With Thermal Imaging Poster Session THU-AM
Zitian Tang · Wenjie Ye · Wei-Chiu Ma · Hang Zhao
GradMA: A Gradient-Memory-Based Accelerated Federated Learning With Alleviated Catastrophic Forgetting Poster Session TUE-AM
Kangyang Luo · Xiang Li · Yunshi Lan · Ming Gao
Residual Degradation Learning Unfolding Framework With Mixing Priors Across Spectral and Spatial for Compressive Spectral Imaging Poster Session THU-PM
Yubo Dong · Dahua Gao · Tian Qiu · Yuyan Li · Minxi Yang · Guangming Shi
Task-Specific Fine-Tuning via Variational Information Bottleneck for Weakly-Supervised Pathology Whole Slide Image Classification Poster Session TUE-PM
Honglin Li · Chenglu Zhu · Yunlong Zhang · Yuxuan Sun · Zhongyi Shui · Wenwei Kuang · Sunyi Zheng · Lin Yang
Wide-Angle Rectification via Content-Aware Conformal Mapping Poster Session THU-AM
Qi Zhang · Hongdong Li · Qing Wang
Learning a Practical SDR-to-HDRTV Up-Conversion Using New Dataset and Degradation Models Poster Session THU-PM
Cheng Guo · Leidong Fan · Ziyu Xue · Xiuhua Jiang
EcoTTA: Memory-Efficient Continual Test-Time Adaptation via Self-Distilled Regularization Poster Session WED-AM
Junha Song · Jungsoo Lee · In So Kweon · Sungha Choi
MAIR: Multi-View Attention Inverse Rendering With 3D Spatially-Varying Lighting Estimation Poster Session WED-AM
JunYong Choi · SeokYeong Lee · Haesol Park · Seung-Won Jung · Ig-Jae Kim · Junghyun Cho
Generative Bias for Robust Visual Question Answering Poster Session WED-AM
Jae Won Cho · Dong-Jin Kim · Hyeonggon Ryu · In So Kweon
Learning Federated Visual Prompt in Null Space for MRI Reconstruction Poster Session TUE-PM
Chun-Mei Feng · Bangjun Li · Xinxing Xu · Yong Liu · Huazhu Fu · Wangmeng Zuo
Fuzzy Positive Learning for Semi-Supervised Semantic Segmentation Poster Session WED-PM
Pengchong Qiao · Zhidan Wei · Yu Wang · Zhennan Wang · Guoli Song · Fan Xu · Xiangyang Ji · Chang Liu · Jie Chen
Object-Aware Distillation Pyramid for Open-Vocabulary Object Detection Poster Session WED-AM
Luting Wang · Yi Liu · Penghui Du · Zihan Ding · Yue Liao · Qiaosong Qi · Biaolong Chen · Si Liu
Data-Free Knowledge Distillation via Feature Exchange and Activation Region Constraint Poster Session THU-PM
Shikang Yu · Jiachen Chen · Hu Han · Shuqiang Jiang
Unsupervised Contour Tracking of Live Cells by Mechanical and Cycle Consistency Losses Poster Session TUE-AM
Junbong Jang · Kwonmoo Lee · Tae-Kyun Kim
Fine-Grained Face Swapping via Regional GAN Inversion Poster Session WED-AM
Zhian Liu · Maomao Li · Yong Zhang · Cairong Wang · Qi Zhang · Jue Wang · Yongwei Nie
UV Volumes for Real-Time Rendering of Editable Free-View Human Performance Poster Session THU-AM
Yue Chen · Xuan Wang · Xingyu Chen · Qi Zhang · Xiaoyu Li · Yu Guo · Jue Wang · Fei Wang
DINER: Disorder-Invariant Implicit Neural Representation Poster Session TUE-PM
Shaowen Xie · Hao Zhu · Zhen Liu · Qi Zhang · You Zhou · Xun Cao · Zhan Ma
Local-to-Global Registration for Bundle-Adjusting Neural Radiance Fields Poster Session WED-AM
Yue Chen · Xingyu Chen · Xuan Wang · Qi Zhang · Yu Guo · Ying Shan · Fei Wang
Inverting the Imaging Process by Learning an Implicit Camera Model Poster Session THU-PM
Xin Huang · Qi Zhang · Ying Feng · Hongdong Li · Qing Wang
ContraNeRF: Generalizable Neural Radiance Fields for Synthetic-to-Real Novel View Synthesis via Contrastive Learning Poster Session THU-AM
Hao Yang · Lanqing Hong · Aoxue Li · Tianyang Hu · Zhenguo Li · Gim Hee Lee · Liwei Wang
Continuous Sign Language Recognition With Correlation Network Poster Session TUE-AM
Lianyu Hu · Liqing Gao · Zekang Liu · Wei Feng
Nighttime Smartphone Reflective Flare Removal Using Optical Center Symmetry Prior Poster Session THU-PM
Yuekun Dai · Yihang Luo · Shangchen Zhou · Chongyi Li · Chen Change Loy
Learning Procedure-Aware Video Representation From Instructional Videos and Their Narrations Poster Session WED-PM
Yiwu Zhong · Licheng Yu · Yang Bai · Shangwen Li · Xueting Yan · Yin Li
Few-Shot Class-Incremental Learning via Class-Aware Bilateral Distillation Poster Session WED-AM
Linglan Zhao · Jing Lu · Yunlu Xu · Zhanzhan Cheng · Dashan Guo · Yi Niu · Xiangzhong Fang
ActMAD: Activation Matching To Align Distributions for Test-Time-Training Poster Session THU-PM
Muhammad Jehanzeb Mirza · Pol Jané Soneira · Wei Lin · Mateusz Kozinski · Horst Possegger · Horst Bischof
Good Is Bad: Causality Inspired Cloth-Debiasing for Cloth-Changing Person Re-Identification Poster Session TUE-AM
Zhengwei Yang · Meng Lin · Xian Zhong · Yu Wu · Zheng Wang
NeuralField-LDM: Scene Generation With Hierarchical Latent Diffusion Models Poster Session WED-AM
Seung Wook Kim · Bradley Brown · Kangxue Yin · Karsten Kreis · Katja Schwarz · Daiqing Li · Robin Rombach · Antonio Torralba · Sanja Fidler
MDQE: Mining Discriminative Query Embeddings To Segment Occluded Instances on Challenging Videos Poster Session WED-AM
Minghan Li · Shuai Li · Wangmeng Xiang · Lei Zhang
Zero-Shot Pose Transfer for Unrigged Stylized 3D Characters Poster Session WED-AM
Jiashun Wang · Xueting Li · Sifei Liu · Shalini De Mello · Orazio Gallo · Xiaolong Wang · Jan Kautz
A Bag-of-Prototypes Representation for Dataset-Level Applications Poster Session TUE-AM
Weijie Tu · Weijian Deng · Tom Gedeon · Liang Zheng
Painting 3D Nature in 2D: View Synthesis of Natural Scenes From a Single Semantic Mask Poster Session WED-AM
Shangzhan Zhang · Sida Peng · Tianrun Chen · Linzhan Mou · Haotong Lin · Kaicheng Yu · Yiyi Liao · Xiaowei Zhou
In-Hand 3D Object Scanning From an RGB Sequence Poster Session THU-AM
Shreyas Hampali · Tomas Hodan · Luan Tran · Lingni Ma · Cem Keskin · Vincent Lepetit
CP3: Channel Pruning Plug-In for Point-Based Networks Poster Session TUE-PM
Yaomin Huang · Ning Liu · Zhengping Che · Zhiyuan Xu · Chaomin Shen · Yaxin Peng · Guixu Zhang · Xinmei Liu · Feifei Feng · Jian Tang
Genie: Show Me the Data for Quantization Poster Session WED-AM
Yongkweon Jeon · Chungman Lee · Ho-young Kim
FIANCEE: Faster Inference of Adversarial Networks via Conditional Early Exits Poster Session WED-AM
Polina Karpikova · Ekaterina Radionova · Anastasia Yaschenko · Andrei Spiridonov · Leonid Kostyushko · Riccardo Fabbricatore · Aleksei Ivakhnenko
ALOFT: A Lightweight MLP-Like Architecture With Dynamic Low-Frequency Transform for Domain Generalization Poster Session THU-PM
Jintao Guo · Na Wang · Lei Qi · Yinghuan Shi
Towards Domain Generalization for Multi-View 3D Object Detection in Bird-Eye-View Poster Session WED-PM
Shuo Wang · Xinhai Zhao · Hai-Ming Xu · Zehui Chen · Dameng Yu · Jiahao Chang · Zhen Yang · Feng Zhao
Visual Recognition-Driven Image Restoration for Multiple Degradation With Intrinsic Semantics Recovery Poster Session WED-PM
Zizheng Yang · Jie Huang · Jiahao Chang · Man Zhou · Hu Yu · Jinghao Zhang · Feng Zhao
Ultra-High Resolution Segmentation With Ultra-Rich Context: A Novel Benchmark Poster Session THU-PM
Deyi Ji · Feng Zhao · Hongtao Lu · Mingyuan Tao · Jieping Ye
Transforming Radiance Field With Lipschitz Network for Photorealistic 3D Scene Stylization Poster Session THU-PM
Zicheng Zhang · Yinglu Liu · Congying Han · Yingwei Pan · Tiande Guo · Ting Yao
HGNet: Learning Hierarchical Geometry From Points, Edges, and Surfaces Poster Session THU-PM
Ting Yao · Yehao Li · Yingwei Pan · Tao Mei
Semantic-Conditional Diffusion Networks for Image Captioning Poster Session THU-PM
Jianjie Luo · Yehao Li · Yingwei Pan · Ting Yao · Jianlin Feng · Hongyang Chao · Tao Mei
Modality-Agnostic Debiasing for Single Domain Generalization Poster Session THU-PM
Sanqing Qu · Yingwei Pan · Guang Chen · Ting Yao · Changjun Jiang · Tao Mei
Vision Transformer With Super Token Sampling Poster Session THU-PM
Huaibo Huang · Xiaoqiang Zhou · Jie Cao · Ran He · Tieniu Tan
Cross-Domain 3D Hand Pose Estimation With Dual Modalities Poster Session THU-AM
Qiuxia Lin · Linlin Yang · Angela Yao
PointVector: A Vector Representation in Point Cloud Analysis Poster Session WED-AM
Xin Deng · WenYu Zhang · Qing Ding · XinMing Zhang
Privacy-Preserving Adversarial Facial Features Poster Session TUE-PM
Zhibo Wang · He Wang · Shuaifan Jin · Wenwen Zhang · Jiahui Hu · Yan Wang · Peng Sun · Wei Yuan · Kaixin Liu · Kui Ren
Promoting Semantic Connectivity: Dual Nearest Neighbors Contrastive Learning for Unsupervised Domain Generalization Poster Session TUE-AM
Yuchen Liu · Yaoming Wang · Yabo Chen · Wenrui Dai · Chenglin Li · Junni Zou · Hongkai Xiong
Bitstream-Corrupted JPEG Images Are Restorable: Two-Stage Compensation and Alignment Framework for Image Restoration Poster Session WED-AM
Wenyang Liu · Yi Wang · Kim-Hui Yap · Lap-Pui Chau
Towards Building Self-Aware Object Detectors via Reliable Uncertainty Quantification and Calibration Poster Session WED-AM
Kemal Oksuz · Tom Joy · Puneet K. Dokania
Self-Supervised Super-Plane for Neural 3D Reconstruction Poster Session THU-PM
Botao Ye · Sifei Liu · Xueting Li · Ming-Hsuan Yang
Meta Compositional Referring Expression Segmentation Poster Session THU-AM
Li Xu · Mark He Huang · Xindi Shang · Zehuan Yuan · Ying Sun · Jun Liu
FFF: Fragment-Guided Flexible Fitting for Building Complete Protein Structures Poster Session THU-AM
Weijie Chen · Xinyan Wang · Yuhang Wang
Image Quality-Aware Diagnosis via Meta-Knowledge Co-Embedding Poster Session THU-AM
Haoxuan Che · Siyu Chen · Hao Chen
Backdoor Defense via Adaptively Splitting Poisoned Dataset Poster Session TUE-AM
Kuofeng Gao · Yang Bai · Jindong Gu · Yong Yang · Shu-Tao Xia
One-Shot Model for Mixed-Precision Quantization Poster Session TUE-PM
Ivan Koryakovskiy · Alexandra Yakovleva · Valentin Buchnev · Temur Isaev · Gleb Odinokikh
Box-Level Active Detection Poster Session THU-PM
Mengyao Lyu · Jundong Zhou · Hui Chen · Yijie Huang · Dongdong Yu · Yaqian Li · Yandong Guo · Yuchen Guo · Liuyu Xiang · Guiguang Ding
DARE-GRAM: Unsupervised Domain Adaptation Regression by Aligning Inverse Gram Matrices Poster Session WED-AM
Ismail Nejjar · Qin Wang · Olga Fink
Spatiotemporal Self-Supervised Learning for Point Clouds in the Wild Poster Session TUE-PM
Yanhao Wu · Tong Zhang · Wei Ke · Sabine Süsstrunk · Mathieu Salzmann
Position-Guided Text Prompt for Vision-Language Pre-Training Poster Session THU-PM
Jinpeng Wang · Pan Zhou · Mike Zheng Shou · Shuicheng Yan
All in One: Exploring Unified Video-Language Pre-Training Poster Session TUE-PM
Jinpeng Wang · Yixiao Ge · Rui Yan · Yuying Ge · Kevin Qinghong Lin · Satoshi Tsutsui · Xudong Lin · Guanyu Cai · Jianping Wu · Ying Shan · Xiaohu Qie · Mike Zheng Shou
SLOPER4D: A Scene-Aware Dataset for Global 4D Human Pose Estimation in Urban Environments Poster Session TUE-AM
Yudi Dai · Yitai Lin · Xiping Lin · Chenglu Wen · Lan Xu · Hongwei Yi · Siqi Shen · Yuexin Ma · Cheng Wang
X-Avatar: Expressive Human Avatars Poster Session THU-AM
Kaiyue Shen · Chen Guo · Manuel Kaufmann · Juan Jose Zarate · Julien Valentin · Jie Song · Otmar Hilliges
CLIP Is Also an Efficient Segmenter: A Text-Driven Approach for Weakly Supervised Semantic Segmentation Poster Session WED-PM
Yuqi Lin · Minghao Chen · Wenxiao Wang · Boxi Wu · Ke Li · Binbin Lin · Haifeng Liu · Xiaofei He
Renderable Neural Radiance Map for Visual Navigation Poster Session WED-AM
Obin Kwon · Jeongho Park · Songhwai Oh
DETRs With Hybrid Matching Poster Session THU-AM
Ding Jia · Yuhui Yuan · Haodi He · Xiaopei Wu · Haojun Yu · Weihong Lin · Lei Sun · Chao Zhang · Han Hu
DiffRF: Rendering-Guided 3D Radiance Field Diffusion Poster Session TUE-PM
Norman Müller · Yawar Siddiqui · Lorenzo Porzi · Samuel Rota Bulò · Peter Kontschieder · Matthias Nießner
High-Fidelity Event-Radiance Recovery via Transient Event Frequency Poster Session THU-PM
Jin Han · Yuta Asano · Boxin Shi · Yinqiang Zheng · Zhihang Zhong
Catch Missing Details: Image Reconstruction With Frequency Augmented Variational Autoencoder Poster Session TUE-AM
Xinmiao Lin · Yikang Li · Jenhao Hsiao · Chiuman Ho · Yu Kong
LiDAR2Map: In Defense of LiDAR-Based Semantic Map Construction Using Online Camera Distillation Poster Session TUE-PM
Song Wang · Wentong Li · Wenyu Liu · Xiaolu Liu · Jianke Zhu
Local Implicit Normalizing Flow for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution Poster Session TUE-AM
Jie-En Yao · Li-Yuan Tsao · Yi-Chen Lo · Roy Tseng · Chia-Che Chang · Chun-Yi Lee
K-Planes: Explicit Radiance Fields in Space, Time, and Appearance Poster Session WED-PM
Sara Fridovich-Keil · Giacomo Meanti · Frederik Rahbæk Warburg · Benjamin Recht · Angjoo Kanazawa
Extracting Class Activation Maps From Non-Discriminative Features As Well Poster Session TUE-AM
Zhaozheng Chen · Qianru Sun
TRACE: 5D Temporal Regression of Avatars With Dynamic Cameras in 3D Environments Poster Session WED-AM
Yu Sun · Qian Bao · Wu Liu · Tao Mei · Michael J. Black
Re-GAN: Data-Efficient GANs Training via Architectural Reconfiguration Poster Session WED-PM
Divya Saxena · Jiannong Cao · Jiahao Xu · Tarun Kulshrestha
OSAN: A One-Stage Alignment Network To Unify Multimodal Alignment and Unsupervised Domain Adaptation Poster Session TUE-AM
Ye Liu · Lingfeng Qiao · Changchong Lu · Di Yin · Chen Lin · Haoyuan Peng · Bo Ren
CFA: Class-Wise Calibrated Fair Adversarial Training Poster Session TUE-PM
Zeming Wei · Yifei Wang · Yiwen Guo · Yisen Wang
Open-Vocabulary Point-Cloud Object Detection Without 3D Annotation Poster Session TUE-AM
Yuheng Lu · Chenfeng Xu · Xiaobao Wei · Xiaodong Xie · Masayoshi Tomizuka · Kurt Keutzer · Shanghang Zhang
Transformer Scale Gate for Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Hengcan Shi · Munawar Hayat · Jianfei Cai
Out-of-Distributed Semantic Pruning for Robust Semi-Supervised Learning Poster Session THU-PM
Yu Wang · Pengchong Qiao · Chang Liu · Guoli Song · Xiawu Zheng · Jie Chen
Crowd3D: Towards Hundreds of People Reconstruction From a Single Image Poster Session WED-AM
Hao Wen · Jing Huang · Huili Cui · Haozhe Lin · Yu-Kun Lai · Lu Fang · Kun Li
GP-VTON: Towards General Purpose Virtual Try-On via Collaborative Local-Flow Global-Parsing Learning Poster Session THU-PM
Zhenyu Xie · Zaiyu Huang · Xin Dong · Fuwei Zhao · Haoye Dong · Xijin Zhang · Feida Zhu · Xiaodan Liang
Weakly Supervised Video Representation Learning With Unaligned Text for Sequential Videos Poster Session TUE-AM
Sixun Dong · Huazhang Hu · Dongze Lian · Weixin Luo · Yicheng Qian · Shenghua Gao
Unsupervised Domain Adaption With Pixel-Level Discriminator for Image-Aware Layout Generation Poster Session WED-AM
Chenchen Xu · Min Zhou · Tiezheng Ge · Yuning Jiang · Weiwei Xu
PVT-SSD: Single-Stage 3D Object Detector With Point-Voxel Transformer Poster Session WED-PM
Honghui Yang · Wenxiao Wang · Minghao Chen · Binbin Lin · Tong He · Hua Chen · Xiaofei He · Wanli Ouyang
Magic3D: High-Resolution Text-to-3D Content Creation Poster Session TUE-AM
Chen-Hsuan Lin · Jun Gao · Luming Tang · Towaki Takikawa · Xiaohui Zeng · Xun Huang · Karsten Kreis · Sanja Fidler · Ming-Yu Liu · Tsung-Yi Lin
PromptCAL: Contrastive Affinity Learning via Auxiliary Prompts for Generalized Novel Category Discovery Poster Session TUE-AM
Sheng Zhang · Salman Khan · Zhiqiang Shen · Muzammal Naseer · Guangyi Chen · Fahad Shahbaz Khan
TeSLA: Test-Time Self-Learning With Automatic Adversarial Augmentation Poster Session THU-AM
Devavrat Tomar · Guillaume Vray · Behzad Bozorgtabar · Jean-Philippe Thiran
MonoATT: Online Monocular 3D Object Detection With Adaptive Token Transformer Poster Session THU-AM
Yunsong Zhou · Hongzi Zhu · Quan Liu · Shan Chang · Minyi Guo
Spectral Bayesian Uncertainty for Image Super-Resolution Poster Session THU-AM
Tao Liu · Jun Cheng · Shan Tan
Dynamic Coarse-To-Fine Learning for Oriented Tiny Object Detection Poster Session TUE-PM
Chang Xu · Jian Ding · Jinwang Wang · Wen Yang · Huai Yu · Lei Yu · Gui-Song Xia
MixMAE: Mixed and Masked Autoencoder for Efficient Pretraining of Hierarchical Vision Transformers Poster Session TUE-PM
Jihao Liu · Xin Huang · Jinliang Zheng · Yu Liu · Hongsheng Li
Token Contrast for Weakly-Supervised Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Lixiang Ru · Heliang Zheng · Yibing Zhan · Bo Du
Consistent Direct Time-of-Flight Video Depth Super-Resolution Poster Session TUE-PM
Zhanghao Sun · Wei Ye · Jinhui Xiong · Gyeongmin Choe · Jialiang Wang · Shuochen Su · Rakesh Ranjan
VDN-NeRF: Resolving Shape-Radiance Ambiguity via View-Dependence Normalization Poster Session TUE-AM
Bingfan Zhu · Yanchao Yang · Xulong Wang · Youyi Zheng · Leonidas Guibas
CHMATCH: Contrastive Hierarchical Matching and Robust Adaptive Threshold Boosted Semi-Supervised Learning Poster Session WED-PM
Jianlong Wu · Haozhe Yang · Tian Gan · Ning Ding · Feijun Jiang · Liqiang Nie
Modeling Inter-Class and Intra-Class Constraints in Novel Class Discovery Poster Session TUE-AM
Wenbin Li · Zhichen Fan · Jing Huo · Yang Gao
Kernel Aware Resampler Poster Session THU-PM
Michael Bernasconi · Abdelaziz Djelouah · Farnood Salehi · Markus Gross · Christopher Schroers
Frame Interpolation Transformer and Uncertainty Guidance Poster Session WED-AM
Markus Plack · Karlis Martins Briedis · Abdelaziz Djelouah · Matthias B. Hullin · Markus Gross · Christopher Schroers
MoDAR: Using Motion Forecasting for 3D Object Detection in Point Cloud Sequences Poster Session WED-AM
Yingwei Li · Charles R. Qi · Yin Zhou · Chenxi Liu · Dragomir Anguelov
Progressive Spatio-Temporal Alignment for Efficient Event-Based Motion Estimation Poster Session TUE-AM
Xueyan Huang · Yueyi Zhang · Zhiwei Xiong
Texts as Images in Prompt Tuning for Multi-Label Image Recognition Poster Session TUE-AM
Zixian Guo · Bowen Dong · Zhilong Ji · Jinfeng Bai · Yiwen Guo · Wangmeng Zuo
FCC: Feature Clusters Compression for Long-Tailed Visual Recognition Poster Session THU-PM
Jian Li · Ziyao Meng · Daqian Shi · Rui Song · Xiaolei Diao · Jingwen Wang · Hao Xu
Towards Transferable Targeted Adversarial Examples Poster Session THU-AM
Zhibo Wang · Hongshan Yang · Yunhe Feng · Peng Sun · Hengchang Guo · Zhifei Zhang · Kui Ren
MAGVLT: Masked Generative Vision-and-Language Transformer Poster Session THU-PM
Sungwoong Kim · Daejin Jo · Donghoon Lee · Jongmin Kim
Generalizable Implicit Neural Representations via Instance Pattern Composers Poster Session WED-AM
Chiheon Kim · Doyup Lee · Saehoon Kim · Minsu Cho · Wook-Shin Han
Effective Ambiguity Attack Against Passport-Based DNN Intellectual Property Protection Schemes Through Fully Connected Layer Substitution Poster Session TUE-PM
Yiming Chen · Jinyu Tian · Xiangyu Chen · Jiantao Zhou
Annealing-Based Label-Transfer Learning for Open World Object Detection Poster Session WED-AM
Yuqing Ma · Hainan Li · Zhange Zhang · Jinyang Guo · Shanghang Zhang · Ruihao Gong · Xianglong Liu
Depth Estimation From Camera Image and mmWave Radar Point Cloud Poster Session WED-AM
Akash Deep Singh · Yunhao Ba · Ankur Sarker · Howard Zhang · Achuta Kadambi · Stefano Soatto · Mani Srivastava · Alex Wong
Images Speak in Images: A Generalist Painter for In-Context Visual Learning Poster Session TUE-PM
Xinlong Wang · Wen Wang · Yue Cao · Chunhua Shen · Tiejun Huang
Blur Interpolation Transformer for Real-World Motion From Blur Poster Session TUE-PM
Zhihang Zhong · Mingdeng Cao · Xiang Ji · Yinqiang Zheng · Zhihang Zhong
Affection: Learning Affective Explanations for Real-World Visual Data Poster Session TUE-PM
Panos Achlioptas · Maks Ovsjanikov · Leonidas Guibas · Sergey Tulyakov
ShapeTalk: A Language Dataset and Framework for 3D Shape Edits and Deformations Poster Session WED-PM
Panos Achlioptas · Ian Huang · Minhyuk Sung · Sergey Tulyakov · Leonidas Guibas
PLA: Language-Driven Open-Vocabulary 3D Scene Understanding Poster Session TUE-PM
Runyu Ding · Jihan Yang · Chuhui Xue · Wenqing Zhang · Song Bai · Xiaojuan Qi
Learning Debiased Representations via Conditional Attribute Interpolation Poster Session TUE-PM
Yi-Kai Zhang · Qi-Wei Wang · De-Chuan Zhan · Han-Jia Ye
Gradient-Based Uncertainty Attribution for Explainable Bayesian Deep Learning Poster Session WED-AM
Hanjing Wang · Dhiraj Joshi · Shiqiang Wang · Qiang Ji
Procedure-Aware Pretraining for Instructional Video Understanding Poster Session WED-AM
Honglu Zhou · Roberto Martín-Martín · Mubbasir Kapadia · Silvio Savarese · Juan Carlos Niebles
MetaPortrait: Identity-Preserving Talking Head Generation With Fast Personalized Adaptation Poster Session THU-PM
Bowen Zhang · Chenyang Qi · Pan Zhang · Bo Zhang · HsiangTao Wu · Dong Chen · Qifeng Chen · Yong Wang · Fang Wen
Music-Driven Group Choreography Poster Session WED-AM
Nhat Le · Thang Pham · Tuong Do · Erman Tjiputra · Quang D. Tran · Anh Nguyen
MixNeRF: Modeling a Ray With Mixture Density for Novel View Synthesis From Sparse Inputs Poster Session THU-PM
Seunghyeon Seo · Donghoon Han · Yeonjin Chang · Nojun Kwak
Trace and Pace: Controllable Pedestrian Animation via Guided Trajectory Diffusion Poster Session WED-PM
Davis Rempe · Zhengyi Luo · Xue Bin Peng · Ye Yuan · Kris Kitani · Karsten Kreis · Sanja Fidler · Or Litany
Enhancing the Self-Universality for Transferable Targeted Attacks Poster Session WED-AM
Zhipeng Wei · Jingjing Chen · Zuxuan Wu · Yu-Gang Jiang
NeUDF: Leaning Neural Unsigned Distance Fields With Volume Rendering Poster Session TUE-AM
Yu-Tao Liu · Li Wang · Jie Yang · Weikai Chen · Xiaoxu Meng · Bo Yang · Lin Gao
Masked Wavelet Representation for Compact Neural Radiance Fields Poster Session THU-PM
Daniel Rho · Byeonghyeon Lee · Seungtae Nam · Joo Chan Lee · Jong Hwan Ko · Eunbyung Park
Top-Down Visual Attention From Analysis by Synthesis Poster Session TUE-AM
Baifeng Shi · Trevor Darrell · Xin Wang
FLEX: Full-Body Grasping Without Full-Body Grasps Poster Session THU-PM
Purva Tendulkar · Dídac Surís · Carl Vondrick
Distilling Vision-Language Pre-Training To Collaborate With Weakly-Supervised Temporal Action Localization Poster Session WED-PM
Chen Ju · Kunhao Zheng · Jinxiang Liu · Peisen Zhao · Ya Zhang · Jianlong Chang · Qi Tian · Yanfeng Wang
Referring Image Matting Poster Session THU-PM
Jizhizi Li · Jing Zhang · Dacheng Tao
HuManiFlow: Ancestor-Conditioned Normalising Flows on SO(3) Manifolds for Human Pose and Shape Distribution Estimation Poster Session TUE-PM
Akash Sengupta · Ignas Budvytis · Roberto Cipolla
Enhancing Deformable Local Features by Jointly Learning To Detect and Describe Keypoints Poster Session TUE-AM
Guilherme Potje · Felipe Cadar · André Araujo · Renato Martins · Erickson R. Nascimento
NerVE: Neural Volumetric Edges for Parametric Curve Extraction From Point Cloud Poster Session WED-PM
Xiangyu Zhu · Dong Du · Weikai Chen · Zhiyou Zhao · Yinyu Nie · Xiaoguang Han
Deformable Mesh Transformer for 3D Human Mesh Recovery Poster Session THU-AM
Yusuke Yoshiyasu
GINA-3D: Learning To Generate Implicit Neural Assets in the Wild Poster Session TUE-PM
Bokui Shen · Xinchen Yan · Charles R. Qi · Mahyar Najibi · Boyang Deng · Leonidas Guibas · Yin Zhou · Dragomir Anguelov
LP-DIF: Learning Local Pattern-Specific Deep Implicit Function for 3D Objects and Scenes Poster Session THU-PM
Meng Wang · Yu-Shen Liu · Yue Gao · Kanle Shi · Yi Fang · Zhizhong Han
Semi-Supervised Parametric Real-World Image Harmonization Poster Session TUE-PM
Ke Wang · Michaël Gharbi · He Zhang · Zhihao Xia · Eli Shechtman
Accidental Light Probes Poster Session WED-PM
Hong-Xing Yu · Samir Agarwala · Charles Herrmann · Richard Szeliski · Noah Snavely · Jiajun Wu · Deqing Sun
Understanding Masked Autoencoders via Hierarchical Latent Variable Models Poster Session TUE-PM
Lingjing Kong · Martin Q. Ma · Guangyi Chen · Eric P. Xing · Yuejie Chi · Louis-Philippe Morency · Kun Zhang
HairStep: Transfer Synthetic to Real Using Strand and Depth Maps for Single-View 3D Hair Modeling Poster Session WED-PM
Yujian Zheng · Zirong Jin · Moran Li · Haibin Huang · Chongyang Ma · Shuguang Cui · Xiaoguang Han
GD-MAE: Generative Decoder for MAE Pre-Training on LiDAR Point Clouds Poster Session WED-AM
Honghui Yang · Tong He · Jiaheng Liu · Hua Chen · Boxi Wu · Binbin Lin · Xiaofei He · Wanli Ouyang
Tell Me What Happened: Unifying Text-Guided Video Completion via Multimodal Masked Video Generation Poster Session WED-AM
Tsu-Jui Fu · Licheng Yu · Ning Zhang · Cheng-Yang Fu · Jong-Chyi Su · William Yang Wang · Sean Bell
Towards Stable Human Pose Estimation via Cross-View Fusion and Foot Stabilization Poster Session TUE-AM
Li’an Zhuo · Jian Cao · Qi Wang · Bang Zhang · Liefeng Bo
ShadowDiffusion: When Degradation Prior Meets Diffusion Model for Shadow Removal Poster Session WED-PM
Lanqing Guo · Chong Wang · Wenhan Yang · Siyu Huang · Yufei Wang · Hanspeter Pfister · Bihan Wen
CR-FIQA: Face Image Quality Assessment by Learning Sample Relative Classifiability Poster Session TUE-PM
Fadi Boutros · Meiling Fang · Marcel Klemt · Biying Fu · Naser Damer
CORA: Adapting CLIP for Open-Vocabulary Detection With Region Prompting and Anchor Pre-Matching Poster Session TUE-PM
Xiaoshi Wu · Feng Zhu · Rui Zhao · Hongsheng Li
Grounding Counterfactual Explanation of Image Classifiers to Textual Concept Space Poster Session WED-AM
Siwon Kim · Jinoh Oh · Sungjin Lee · Seunghak Yu · Jaeyoung Do · Tara Taghavi
Wavelet Diffusion Models Are Fast and Scalable Image Generators Poster Session WED-AM
Hao Phung · Quan Dao · Anh Tran
DISC: Learning From Noisy Labels via Dynamic Instance-Specific Selection and Correction Poster Session THU-PM
Yifan Li · Hu Han · Shiguang Shan · Xilin Chen
Low-Light Image Enhancement via Structure Modeling and Guidance Poster Session WED-AM
Xiaogang Xu · Ruixing Wang · Jiangbo Lu
TriDet: Temporal Action Detection With Relative Boundary Modeling Poster Session THU-AM
Dingfeng Shi · Yujie Zhong · Qiong Cao · Lin Ma · Jia Li · Dacheng Tao
Open Set Action Recognition via Multi-Label Evidential Learning Poster Session THU-PM
Chen Zhao · Dawei Du · Anthony Hoogs · Christopher Funk
Vector Quantization With Self-Attention for Quality-Independent Representation Learning Poster Session THU-PM
Zhou Yang · Weisheng Dong · Xin Li · Mengluan Huang · Yulin Sun · Guangming Shi
Pixels, Regions, and Objects: Multiple Enhancement for Salient Object Detection Poster Session WED-AM
Yi Wang · Ruili Wang · Xin Fan · Tianzhu Wang · Xiangjian He
PREIM3D: 3D Consistent Precise Image Attribute Editing From a Single Image Poster Session WED-AM
Jianhui Li · Jianmin Li · Haoji Zhang · Shilong Liu · Zhengyi Wang · Zihao Xiao · Kaiwen Zheng · Jun Zhu
DC2: Dual-Camera Defocus Control by Learning To Refocus Poster Session THU-PM
Hadi Alzayer · Abdullah Abuolaim · Leung Chun Chan · Yang Yang · Ying Chen Lou · Jia-Bin Huang · Abhishek Kar
Ingredient-Oriented Multi-Degradation Learning for Image Restoration Poster Session TUE-PM
Jinghao Zhang · Jie Huang · Mingde Yao · Zizheng Yang · Hu Yu · Man Zhou · Feng Zhao
Rawgment: Noise-Accounted RAW Augmentation Enables Recognition in a Wide Variety of Environments Poster Session WED-PM
Masakazu Yoshimura · Junji Otsuka · Atsushi Irie · Takeshi Ohashi
Learning With Fantasy: Semantic-Aware Virtual Contrastive Constraint for Few-Shot Class-Incremental Learning Poster Session THU-PM
Zeyin Song · Yifan Zhao · Yujun Shi · Peixi Peng · Li Yuan · Yonghong Tian
Shape-Aware Text-Driven Layered Video Editing Poster Session WED-PM
Yao-Chih Lee · Ji-Ze Genevieve Jang · Yi-Ting Chen · Elizabeth Qiu · Jia-Bin Huang
Multi-Granularity Archaeological Dating of Chinese Bronze Dings Based on a Knowledge-Guided Relation Graph Poster Session TUE-AM
Rixin Zhou · Jiafu Wei · Qian Zhang · Ruihua Qi · Xi Yang · Chuntao Li
Learning on Gradients: Generalized Artifacts Representation for GAN-Generated Images Detection Poster Session WED-AM
Chuangchuang Tan · Yao Zhao · Shikui Wei · Guanghua Gu · Yunchao Wei
METransformer: Radiology Report Generation by Transformer With Multiple Learnable Expert Tokens Poster Session WED-AM
Zhanyu Wang · Lingqiao Liu · Lei Wang · Luping Zhou
Continual Semantic Segmentation With Automatic Memory Sample Selection Poster Session TUE-AM
Lanyun Zhu · Tianrun Chen · Jianxiong Yin · Simon See · Jun Liu
MARLIN: Masked Autoencoder for Facial Video Representation LearnINg Poster Session TUE-AM
Zhixi Cai · Shreya Ghosh · Kalin Stefanov · Abhinav Dhall · Jianfei Cai · Hamid Rezatofighi · Reza Haffari · Munawar Hayat
Knowledge Combination To Learn Rotated Detection Without Rotated Annotation Poster Session WED-PM
Tianyu Zhu · Bryce Ferenczi · Pulak Purkait · Tom Drummond · Hamid Rezatofighi · Anton van den Hengel
T-SEA: Transfer-Based Self-Ensemble Attack on Object Detection Poster Session THU-AM
Hao Huang · Ziyan Chen · Huanran Chen · Yongtao Wang · Kevin Zhang
HandsOff: Labeled Dataset Generation With No Additional Human Annotations Poster Session TUE-PM
Austin Xu · Mariya I. Vasileva · Achal Dave · Arjun Seshadri
Where Is My Spot? Few-Shot Image Generation via Latent Subspace Optimization Poster Session TUE-AM
Chenxi Zheng · Bangzhen Liu · Huaidong Zhang · Xuemiao Xu · Shengfeng He
Progressive Backdoor Erasing via Connecting Backdoor and Adversarial Attacks Poster Session THU-AM
Bingxu Mu · Zhenxing Niu · Le Wang · Xue Wang · Qiguang Miao · Rong Jin · Gang Hua
Towards a Smaller Student: Capacity Dynamic Distillation for Efficient Image Retrieval Poster Session WED-PM
Yi Xie · Huaidong Zhang · Xuemiao Xu · Jianqing Zhu · Shengfeng He
InstMove: Instance Motion for Object-Centric Video Segmentation Poster Session TUE-PM
Qihao Liu · Junfeng Wu · Yi Jiang · Xiang Bai · Alan L. Yuille · Song Bai
Rigidity-Aware Detection for 6D Object Pose Estimation Poster Session WED-AM
Yang Hai · Rui Song · Jiaojiao Li · Mathieu Salzmann · Yinlin Hu
E2PN: Efficient SE(3)-Equivariant Point Network Poster Session TUE-AM
Minghan Zhu · Maani Ghaffari · William A. Clark · Huei Peng
Shape-Constraint Recurrent Flow for 6D Object Pose Estimation Poster Session TUE-PM
Yang Hai · Rui Song · Jiaojiao Li · Yinlin Hu
DartBlur: Privacy Preservation With Detection Artifact Suppression Poster Session WED-PM
Baowei Jiang · Bing Bai · Haozhe Lin · Yu Wang · Yuchen Guo · Lu Fang
K3DN: Disparity-Aware Kernel Estimation for Dual-Pixel Defocus Deblurring Poster Session WED-PM
Yan Yang · Liyuan Pan · Liu Liu · Miaomiao Liu
Learning From Noisy Labels With Decoupled Meta Label Purifier Poster Session THU-AM
Yuanpeng Tu · Boshen Zhang · Yuxi Li · Liang Liu · Jian Li · Yabiao Wang · Chengjie Wang · Cai Rong Zhao
MobileOne: An Improved One Millisecond Mobile Backbone Poster Session TUE-PM
Pavan Kumar Anasosalu Vasu · James Gabriel · Jeff Zhu · Oncel Tuzel · Anurag Ranjan
ViewNet: A Novel Projection-Based Backbone With View Pooling for Few-Shot Point Cloud Classification Poster Session THU-AM
Jiajing Chen · Minmin Yang · Senem Velipasalar
Controllable Mesh Generation Through Sparse Latent Point Diffusion Models Poster Session TUE-AM
Zhaoyang Lyu · Jinyi Wang · Yuwei An · Ya Zhang · Dahua Lin · Bo Dai
TMO: Textured Mesh Acquisition of Objects With a Mobile Device by Using Differentiable Rendering Poster Session THU-AM
Jaehoon Choi · Dongki Jung · Taejae Lee · Sangwook Kim · Youngdong Jung · Dinesh Manocha · Donghwan Lee
Panoptic Compositional Feature Field for Editable Scene Rendering With Network-Inferred Labels via Metric Learning Poster Session TUE-PM
Xinhua Cheng · Yanmin Wu · Mengxi Jia · Qian Wang · Jian Zhang
Efficient Second-Order Plane Adjustment Poster Session WED-PM
Lipu Zhou
ToThePoint: Efficient Contrastive Learning of 3D Point Clouds via Recycling Poster Session THU-PM
Xinglin Li · Jiajing Chen · Jinhui Ouyang · Hanhui Deng · Senem Velipasalar · Di Wu
OCELOT: Overlapped Cell on Tissue Dataset for Histopathology Poster Session THU-PM
Jeongun Ryu · Aaron Valero Puche · JaeWoong Shin · Seonwook Park · Biagio Brattoli · Jinhee Lee · Wonkyung Jung · Soo Ick Cho · Kyunghyun Paeng · Chan-Young Ock · Donggeun Yoo · Sérgio Pereira
Benchmarking Self-Supervised Learning on Diverse Pathology Datasets Poster Session TUE-AM
Mingu Kang · Heon Song · Seonwook Park · Donggeun Yoo · Sérgio Pereira
Lookahead Diffusion Probabilistic Models for Refining Mean Estimation Poster Session TUE-AM
Guoqiang Zhang · Kenta Niwa · W. Bastiaan Kleijn
Quantitative Manipulation of Custom Attributes on 3D-Aware Image Synthesis Poster Session WED-AM
Hoseok Do · EunKyung Yoo · Taehyeong Kim · Chul Lee · Jin Young Choi
Generating Anomalies for Video Anomaly Detection With Prompt-Based Feature Mapping Poster Session THU-PM
Zuhao Liu · Xiao-Ming Wu · Dian Zheng · Kun-Yu Lin · Wei-Shi Zheng
FLAG3D: A 3D Fitness Activity Dataset With Language Instruction Poster Session THU-PM
Yansong Tang · Jinpeng Liu · Aoyang Liu · Bin Yang · Wenxun Dai · Yongming Rao · Jiwen Lu · Jie Zhou · Xiu Li
Egocentric Audio-Visual Object Localization Poster Session THU-PM
Chao Huang · Yapeng Tian · Anurag Kumar · Chenliang Xu
ShapeClipper: Scalable 3D Shape Learning From Single-View Images via Geometric and CLIP-Based Consistency Poster Session WED-PM
Zixuan Huang · Varun Jampani · Anh Thai · Yuanzhen Li · Stefan Stojanov · James M. Rehg
Rethinking Feature-Based Knowledge Distillation for Face Recognition Poster Session THU-AM
Jingzhi Li · Zidong Guo · Hui Li · Seungju Han · Ji-won Baek · Min Yang · Ran Yang · Sungjoo Suh
Improving Robust Generalization by Direct PAC-Bayesian Bound Minimization Poster Session WED-PM
Zifan Wang · Nan Ding · Tomer Levinboim · Xi Chen · Radu Soricut
Object-Goal Visual Navigation via Effective Exploration of Relations Among Historical Navigation States Poster Session TUE-AM
Heming Du · Lincheng Li · Zi Huang · Xin Yu
Deep Curvilinear Editing: Commutative and Nonlinear Image Manipulation for Pretrained Deep Generative Model Poster Session TUE-PM
Takehiro Aoshima · Takashi Matsubara
Batch Model Consolidation: A Multi-Task Model Consolidation Framework Poster Session TUE-AM
Iordanis Fostiropoulos · Jiaye Zhu · Laurent Itti
DynIBaR: Neural Dynamic Image-Based Rendering Poster Session TUE-PM
Zhengqi Li · Qianqian Wang · Forrester Cole · Richard Tucker · Noah Snavely
PACO: Parts and Attributes of Common Objects Poster Session TUE-PM
Vignesh Ramanathan · Anmol Kalia · Vladan Petrovic · Yi Wen · Baixue Zheng · Baishan Guo · Rui Wang · Aaron Marquez · Rama Kovvuri · Abhishek Kadian · Amir Mousavi · Yiwen Song · Abhimanyu Dubey · Dhruv Mahajan
Filtering, Distillation, and Hard Negatives for Vision-Language Pre-Training Poster Session TUE-PM
Filip Radenovic · Abhimanyu Dubey · Abhishek Kadian · Todor Mihaylov · Simon Vandenhende · Yash Patel · Yi Wen · Vignesh Ramanathan · Dhruv Mahajan
Omnimatte3D: Associating Objects and Their Effects in Unconstrained Monocular Video Poster Session TUE-AM
Mohammed Suhail · Erika Lu · Zhengqi Li · Noah Snavely · Leonid Sigal · Forrester Cole
ViPLO: Vision Transformer Based Pose-Conditioned Self-Loop Graph for Human-Object Interaction Detection Poster Session THU-AM
Jeeseung Park · Jin-Woo Park · Jong-Seok Lee
DivClust: Controlling Diversity in Deep Clustering Poster Session TUE-AM
Ioannis Maniadis Metaxas · Georgios Tzimiropoulos · Ioannis Patras
ResFormer: Scaling ViTs With Multi-Resolution Training Poster Session THU-PM
Rui Tian · Zuxuan Wu · Qi Dai · Han Hu · Yu Qiao · Yu-Gang Jiang
Fusing Pre-Trained Language Models With Multimodal Prompts Through Reinforcement Learning Poster Session WED-AM
Youngjae Yu · Jiwan Chung · Heeseung Yun · Jack Hessel · Jae Sung Park · Ximing Lu · Rowan Zellers · Prithviraj Ammanabrolu · Ronan Le Bras · Gunhee Kim · Yejin Choi
On the Importance of Accurate Geometry Data for Dense 3D Vision Tasks Poster Session TUE-AM
HyunJun Jung · Patrick Ruhkamp · Guangyao Zhai · Nikolas Brasch · Yitong Li · Yannick Verdie · Jifei Song · Yiren Zhou · Anil Armagan · Slobodan Ilic · Aleš Leonardis · Nassir Navab · Benjamin Busam
PVO: Panoptic Visual Odometry Poster Session WED-AM
Weicai Ye · Xinyue Lan · Shuo Chen · Yuhang Ming · Xingyuan Yu · Hujun Bao · Zhaopeng Cui · Guofeng Zhang
AssemblyHands: Towards Egocentric Activity Understanding via 3D Hand Pose Estimation Poster Session WED-PM
Takehiko Ohkawa · Kun He · Fadime Sener · Tomas Hodan · Luan Tran · Cem Keskin
Implicit Occupancy Flow Fields for Perception and Prediction in Self-Driving Poster Session TUE-AM
Ben Agro · Quinlan Sykora · Sergio Casas · Raquel Urtasun
PoseExaminer: Automated Testing of Out-of-Distribution Robustness in Human Pose and Shape Estimation Poster Session TUE-AM
Qihao Liu · Adam Kortylewski · Alan L. Yuille
EDGE: Editable Dance Generation From Music Poster Session TUE-AM
Jonathan Tseng · Rodrigo Castellon · Karen Liu
SCOOP: Self-Supervised Correspondence and Optimization-Based Scene Flow Poster Session TUE-PM
Itai Lang · Dror Aiger · Forrester Cole · Shai Avidan · Michael Rubinstein
Turning Strengths Into Weaknesses: A Certified Robustness Inspired Attack Framework Against Graph Neural Networks Poster Session WED-PM
Binghui Wang · Meng Pang · Yun Dong
MED-VT: Multiscale Encoder-Decoder Video Transformer With Application To Object Segmentation Poster Session TUE-PM
Rezaul Karim · He Zhao · Richard P. Wildes · Mennatullah Siam
Hi4D: 4D Instance Segmentation of Close Human Interaction Poster Session THU-AM
Yifei Yin · Chen Guo · Manuel Kaufmann · Juan Jose Zarate · Jie Song · Otmar Hilliges
Learning Locally Editable Virtual Humans Poster Session THU-PM
Hsuan-I Ho · Lixin Xue · Jie Song · Otmar Hilliges
Person Image Synthesis via Denoising Diffusion Model Poster Session TUE-PM
Ankan Kumar Bhunia · Salman Khan · Hisham Cholakkal · Rao Muhammad Anwer · Jorma Laaksonen · Mubarak Shah · Fahad Shahbaz Khan
Multi Domain Learning for Motion Magnification Poster Session WED-PM
Jasdeep Singh · Subrahmanyam Murala · G. Sankara Raju Kosuru
HS-Pose: Hybrid Scope Feature Extraction for Category-Level Object Pose Estimation Poster Session THU-AM
Linfang Zheng · Chen Wang · Yinghan Sun · Esha Dasgupta · Hua Chen · Aleš Leonardis · Wei Zhang · Hyung Jin Chang
Visibility Aware Human-Object Interaction Tracking From Single RGB Camera Poster Session TUE-PM
Xianghui Xie · Bharat Lal Bhatnagar · Gerard Pons-Moll
The Resource Problem of Using Linear Layer Leakage Attack in Federated Learning Poster Session TUE-AM
Joshua C. Zhao · Ahmed Roushdy Elkordy · Atul Sharma · Yahya H. Ezzeldin · Salman Avestimehr · Saurabh Bagchi
DiGA: Distil To Generalize and Then Adapt for Domain Adaptive Semantic Segmentation Poster Session WED-PM
Fengyi Shen · Akhil Gurram · Ziyuan Liu · He Wang · Alois Knoll
Efficient On-Device Training via Gradient Filtering Poster Session TUE-AM
Yuedong Yang · Guihong Li · Radu Marculescu
Ranking Regularization for Critical Rare Classes: Minimizing False Positives at a High True Positive Rate Poster Session WED-PM
Kiarash Mohammadi · He Zhao · Mengyao Zhai · Frederick Tung
Towards Compositional Adversarial Robustness: Generalizing Adversarial Training to Composite Semantic Perturbations Poster Session THU-PM
Lei Hsiung · Yun-Yun Tsai · Pin-Yu Chen · Tsung-Yi Ho
Learning To Fuse Monocular and Multi-View Cues for Multi-Frame Depth Estimation in Dynamic Scenes Poster Session THU-PM
Rui Li · Dong Gong · Wei Yin · Hao Chen · Yu Zhu · Kaixuan Wang · Xiaozhi Chen · Jinqiu Sun · Yanning Zhang
Hi-LASSIE: High-Fidelity Articulated Shape and Skeleton Discovery From Sparse Image Ensemble Poster Session TUE-PM
Chun-Han Yao · Wei-Chih Hung · Yuanzhen Li · Michael Rubinstein · Ming-Hsuan Yang · Varun Jampani
DejaVu: Conditional Regenerative Learning To Enhance Dense Prediction Poster Session THU-AM
Shubhankar Borse · Debasmit Das · Hyojin Park · Hong Cai · Risheek Garrepalli · Fatih Porikli
STDLens: Model Hijacking-Resilient Federated Learning for Object Detection Poster Session WED-PM
Ka-Ho Chow · Ling Liu · Wenqi Wei · Fatih Ilhan · Yanzhao Wu
ScaleFL: Resource-Adaptive Federated Learning With Heterogeneous Clients Poster Session THU-PM
Fatih Ilhan · Gong Su · Ling Liu
Data-Free Sketch-Based Image Retrieval Poster Session WED-AM
Abhra Chaudhuri · Ayan Kumar Bhunia · Yi-Zhe Song · Anjan Dutta
SPARF: Neural Radiance Fields From Sparse and Noisy Poses Poster Session TUE-PM
Prune Truong · Marie-Julie Rakotosaona · Fabian Manhardt · Federico Tombari
PlaneDepth: Self-Supervised Depth Estimation via Orthogonal Planes Poster Session THU-PM
Ruoyu Wang · Zehao Yu · Shenghua Gao
Semidefinite Relaxations for Robust Multiview Triangulation Poster Session TUE-AM
Linus Härenstam-Nielsen · Niclas Zeller · Daniel Cremers
Co-Speech Gesture Synthesis by Reinforcement Learning With Contrastive Pre-Trained Rewards Poster Session TUE-AM
Mingyang Sun · Mengchen Zhao · Yaqing Hou · Minglei Li · Huang Xu · Songcen Xu · Jianye Hao
GrowSP: Unsupervised Semantic Segmentation of 3D Point Clouds Poster Session THU-AM
Zihui Zhang · Bo Yang · Bing Wang · Bo Li
IMP: Iterative Matching and Pose Estimation With Adaptive Pooling Poster Session THU-PM
Fei Xue · Ignas Budvytis · Roberto Cipolla
SFD2: Semantic-Guided Feature Detection and Description Poster Session TUE-PM
Fei Xue · Ignas Budvytis · Roberto Cipolla
M6Doc: A Large-Scale Multi-Format, Multi-Type, Multi-Layout, Multi-Language, Multi-Annotation Category Dataset for Modern Document Layout Analysis Poster Session WED-PM
Hiuyi Cheng · Peirong Zhang · Sihang Wu · Jiaxin Zhang · Qiyuan Zhu · Zecheng Xie · Jing Li · Kai Ding · Lianwen Jin
Depth Estimation From Indoor Panoramas With Neural Scene Representation Poster Session TUE-AM
Wenjie Chang · Yueyi Zhang · Zhiwei Xiong
Are Data-Driven Explanations Robust Against Out-of-Distribution Data? Poster Session TUE-AM
Tang Li · Fengchun Qiao · Mengmeng Ma · Xi Peng
Non-Contrastive Learning Meets Language-Image Pre-Training Poster Session WED-AM
Jinghao Zhou · Li Dong · Zhe Gan · Lijuan Wang · Furu Wei
MMVC: Learned Multi-Mode Video Compression With Block-Based Prediction Mode Selection and Density-Adaptive Entropy Coding Poster Session THU-AM
Bowen Liu · Yu Chen · Rakesh Chowdary Machineni · Shiyu Liu · Hun-Seok Kim
FaceLit: Neural 3D Relightable Faces Poster Session WED-AM
Anurag Ranjan · Kwang Moo Yi · Jen-Hao Rick Chang · Oncel Tuzel
Attribute-Preserving Face Dataset Anonymization via Latent Code Optimization Poster Session TUE-PM
Simone Barattin · Christos Tzelepis · Ioannis Patras · Nicu Sebe
SIEDOB: Semantic Image Editing by Disentangling Object and Background Poster Session TUE-AM
Wuyang Luo · Su Yang · Xinjian Zhang · Weishan Zhang
Video-Text As Game Players: Hierarchical Banzhaf Interaction for Cross-Modal Representation Learning Poster Session TUE-AM
Peng Jin · Jinfa Huang · Pengfei Xiong · Shangxuan Tian · Chang Liu · Xiangyang Ji · Li Yuan · Jie Chen
Superclass Learning With Representation Enhancement Poster Session THU-PM
Zeyu Gan · Suyun Zhao · Jinlong Kang · Liyuan Shang · Hong Chen · Cuiping Li
Training Debiased Subnetworks With Contrastive Weight Pruning Poster Session TUE-PM
Geon Yeong Park · Sangmin Lee · Sang Wan Lee · Jong Chul Ye
Zero-Shot Generative Model Adaptation via Image-Specific Prompt Learning Poster Session WED-AM
Jiayi Guo · Chaofei Wang · You Wu · Eric Zhang · Kai Wang · Xingqian Xu · Shiji Song · Humphrey Shi · Gao Huang
Non-Contrastive Unsupervised Learning of Physiological Signals From Video Poster Session WED-PM
Jeremy Speth · Nathan Vance · Patrick Flynn · Adam Czajka
Image as a Foreign Language: BEiT Pretraining for Vision and Vision-Language Tasks Poster Session THU-AM
Wenhui Wang · Hangbo Bao · Li Dong · Johan Bjorck · Zhiliang Peng · Qiang Liu · Kriti Aggarwal · Owais Khan Mohammed · Saksham Singhal · Subhojit Som · Furu Wei
CF-Font: Content Fusion for Few-Shot Font Generation Poster Session TUE-AM
Chi Wang · Min Zhou · Tiezheng Ge · Yuning Jiang · Hujun Bao · Weiwei Xu
FEND: A Future Enhanced Distribution-Aware Contrastive Learning Framework for Long-Tail Trajectory Prediction Poster Session TUE-AM
Yuning Wang · Pu Zhang · Lei Bai · Jianru Xue
Towards High-Quality and Efficient Video Super-Resolution via Spatial-Temporal Data Overfitting Poster Session WED-AM
Gen Li · Jie Ji · Minghai Qin · Wei Niu · Bin Ren · Fatemeh Afghah · Linke Guo · Xiaolong Ma
Diverse Embedding Expansion Network and Low-Light Cross-Modality Benchmark for Visible-Infrared Person Re-Identification Poster Session TUE-AM
Yukang Zhang · Hanzi Wang
A Generalized Framework for Video Instance Segmentation Poster Session WED-PM
Miran Heo · Sukjun Hwang · Jeongseok Hyun · Hanjung Kim · Seoung Wug Oh · Joon-Young Lee · Seon Joo Kim
Enhanced Training of Query-Based Object Detection via Selective Query Recollection Poster Session THU-PM
Fangyi Chen · Han Zhang · Kai Hu · Yu-Kai Huang · Chenchen Zhu · Marios Savvides
Learning Transferable Spatiotemporal Representations From Natural Script Knowledge Poster Session THU-PM
Ziyun Zeng · Yuying Ge · Xihui Liu · Bin Chen · Ping Luo · Shu-Tao Xia · Yixiao Ge
Back to the Source: Diffusion-Driven Adaptation To Test-Time Corruption Poster Session WED-AM
Jin Gao · Jialing Zhang · Xihui Liu · Trevor Darrell · Evan Shelhamer · Dequan Wang
Exploring Structured Semantic Prior for Multi Label Recognition With Incomplete Labels Poster Session TUE-AM
Zixuan Ding · Ao Wang · Hui Chen · Qiang Zhang · Pengzhang Liu · Yongjun Bao · Weipeng Yan · Jungong Han
Unbiased Scene Graph Generation in Videos Poster Session THU-PM
Sayak Nag · Kyle Min · Subarna Tripathi · Amit K. Roy-Chowdhury
Decentralized Learning With Multi-Headed Distillation Poster Session TUE-PM
Andrey Zhmoginov · Mark Sandler · Nolan Miller · Gus Kristiansen · Max Vladymyrov
NeuMap: Neural Coordinate Mapping by Auto-Transdecoder for Camera Localization Poster Session TUE-AM
Shitao Tang · Sicong Tang · Andrea Tagliasacchi · Ping Tan · Yasutaka Furukawa
From Images to Textual Prompts: Zero-Shot Visual Question Answering With Frozen Large Language Models Poster Session WED-AM
Jiaxian Guo · Junnan Li · Dongxu Li · Anthony Meng Huat Tiong · Boyang Li · Dacheng Tao · Steven Hoi
BEV-LaneDet: An Efficient 3D Lane Detection Based on Virtual Camera via Key-Points Poster Session TUE-AM
Ruihao Wang · Jian Qin · Kaiying Li · Yaochen Li · Dong Cao · Jintao Xu
Handy: Towards a High Fidelity 3D Hand Shape and Appearance Model Poster Session TUE-PM
Rolandos Alexandros Potamias · Stylianos Ploumpis · Stylianos Moschoglou · Vasileios Triantafyllou · Stefanos Zafeiriou
EVAL: Explainable Video Anomaly Localization Poster Session THU-AM
Ashish Singh · Michael J. Jones · Erik G. Learned-Miller
AltFreezing for More General Video Face Forgery Detection Poster Session TUE-AM
Zhendong Wang · Jianmin Bao · Wengang Zhou · Weilun Wang · Houqiang Li
MarS3D: A Plug-and-Play Motion-Aware Model for Semantic Segmentation on Multi-Scan 3D Point Clouds Poster Session WED-AM
Jiahui Liu · Chirui Chang · Jianhui Liu · Xiaoyang Wu · Lan Ma · Xiaojuan Qi
FREDOM: Fairness Domain Adaptation Approach to Semantic Scene Understanding Poster Session THU-AM
Thanh-Dat Truong · Ngan Le · Bhiksha Raj · Jackson Cothren · Khoa Luu
Understanding and Improving Visual Prompting: A Label-Mapping Perspective Poster Session THU-AM
Aochuan Chen · Yuguang Yao · Pin-Yu Chen · Yihua Zhang · Sijia Liu
Divide and Adapt: Active Domain Adaptation via Customized Learning Poster Session TUE-PM
Duojun Huang · Jichang Li · Weikai Chen · Junshi Huang · Zhenhua Chai · Guanbin Li
SadTalker: Learning Realistic 3D Motion Coefficients for Stylized Audio-Driven Single Image Talking Face Animation Poster Session WED-AM
Wenxuan Zhang · Xiaodong Cun · Xuan Wang · Yong Zhang · Xi Shen · Yu Guo · Ying Shan · Fei Wang
Diffusion Video Autoencoders: Toward Temporally Consistent Face Video Editing via Disentangled Video Encoding Poster Session TUE-PM
Gyeongman Kim · Hajin Shim · Hyunsu Kim · Yunjey Choi · Junho Kim · Eunho Yang
Pointersect: Neural Rendering With Cloud-Ray Intersection Poster Session WED-AM
Jen-Hao Rick Chang · Wei-Yu Chen · Anurag Ranjan · Kwang Moo Yi · Oncel Tuzel
AttriCLIP: A Non-Incremental Learner for Incremental Knowledge Learning Poster Session TUE-AM
Runqi Wang · Xiaoyue Duan · Guoliang Kang · Jianzhuang Liu · Shaohui Lin · Songcen Xu · Jinhu Lü · Baochang Zhang
Universal Instance Perception As Object Discovery and Retrieval Poster Session WED-PM
Bin Yan · Yi Jiang · Jiannan Wu · Dong Wang · Ping Luo · Zehuan Yuan · Huchuan Lu
Quality-Aware Pre-Trained Models for Blind Image Quality Assessment Poster Session THU-PM
Kai Zhao · Kun Yuan · Ming Sun · Mading Li · Xing Wen
Complementary Intrinsics From Neural Radiance Fields and CNNs for Outdoor Scene Relighting Poster Session THU-AM
Siqi Yang · Xuanning Cui · Yongjie Zhu · Jiajun Tang · Si Li · Zhaofei Yu · Boxin Shi
MotionDiffuser: Controllable Multi-Agent Motion Prediction Using Diffusion Poster Session WED-AM
Chiyu “Max” Jiang · Andre Cornman · Cheolho Park · Benjamin Sapp · Yin Zhou · Dragomir Anguelov
Exploring Incompatible Knowledge Transfer in Few-Shot Image Generation Poster Session TUE-PM
Yunqing Zhao · Chao Du · Milad Abdollahzadeh · Tianyu Pang · Min Lin · Shuicheng Yan · Ngai-Man Cheung
Minimizing Maximum Model Discrepancy for Transferable Black-Box Targeted Attacks Poster Session TUE-PM
Anqi Zhao · Tong Chu · Yahao Liu · Wen Li · Jingjing Li · Lixin Duan
Dynamically Instance-Guided Adaptation: A Backward-Free Approach for Test-Time Domain Adaptive Semantic Segmentation Poster Session THU-PM
Wei Wang · Zhun Zhong · Weijie Wang · Xi Chen · Charles Ling · Boyu Wang · Nicu Sebe
OpenScene: 3D Scene Understanding With Open Vocabularies Poster Session TUE-AM
Songyou Peng · Kyle Genova · Chiyu “Max” Jiang · Andrea Tagliasacchi · Marc Pollefeys · Thomas Funkhouser
sRGB Real Noise Synthesizing With Neighboring Correlation-Aware Noise Model Poster Session TUE-AM
Zixuan Fu · Lanqing Guo · Bihan Wen
Event-Based Shape From Polarization Poster Session TUE-AM
Manasi Muglikar · Leonard Bauersfeld · Diederik Paul Moeys · Davide Scaramuzza
Blowing in the Wind: CycleNet for Human Cinemagraphs From Still Images Poster Session TUE-AM
Hugo Bertiche · Niloy J. Mitra · Kuldeep Kulkarni · Chun-Hao P. Huang · Tuanfeng Y. Wang · Meysam Madadi · Sergio Escalera · Duygu Ceylan
LoGoNet: Towards Accurate 3D Object Detection With Local-to-Global Cross-Modal Fusion Poster Session THU-AM
Xin Li · Tao Ma · Yuenan Hou · Botian Shi · Yuchen Yang · Youquan Liu · Xingjiao Wu · Qin Chen · Yikang Li · Yu Qiao · Liang He
MIST: Multi-Modal Iterative Spatial-Temporal Transformer for Long-Form Video Question Answering Poster Session WED-PM
Difei Gao · Luowei Zhou · Lei Ji · Linchao Zhu · Yi Yang · Mike Zheng Shou
StyleIPSB: Identity-Preserving Semantic Basis of StyleGAN for High Fidelity Face Swapping Poster Session TUE-AM
Diqiong Jiang · Dan Song · Ruofeng Tong · Min Tang
BiasAdv: Bias-Adversarial Augmentation for Model Debiasing Poster Session TUE-AM
Jongin Lim · Youngdong Kim · Byungjai Kim · Chanho Ahn · Jinwoo Shin · Eunho Yang · Seungju Han
MAP: Multimodal Uncertainty-Aware Vision-Language Pre-Training Model Poster Session THU-PM
Yatai Ji · Junjie Wang · Yuan Gong · Lin Zhang · Yanru Zhu · Hongfa Wang · Jiaxing Zhang · Tetsuya Sakai · Yujiu Yang
Seeing What You Miss: Vision-Language Pre-Training With Semantic Completion Learning Poster Session TUE-PM
Yatai Ji · Rongcheng Tu · Jie Jiang · Weijie Kong · Chengfei Cai · Wenzhe Zhao · Hongfa Wang · Yujiu Yang · Wei Liu
PCR: Proxy-Based Contrastive Replay for Online Class-Incremental Continual Learning Poster Session THU-PM
Huiwei Lin · Baoquan Zhang · Shanshan Feng · Xutao Li · Yunming Ye
Accelerating Dataset Distillation via Model Augmentation Poster Session WED-AM
Lei Zhang · Jie Zhang · Bowen Lei · Subhabrata Mukherjee · Xiang Pan · Bo Zhao · Caiwen Ding · Yao Li · Dongkuan Xu
Explaining Image Classifiers With Multiscale Directional Image Representation Poster Session THU-AM
Stefan Kolek · Robert Windesheim · Hector Andrade-Loarca · Gitta Kutyniok · Ron Levie
Partial Network Cloning Poster Session THU-AM
Jingwen Ye · Songhua Liu · Xinchao Wang
NeFII: Inverse Rendering for Reflectance Decomposition With Near-Field Indirect Illumination Poster Session TUE-PM
Haoqian Wu · Zhipeng Hu · Lincheng Li · Yongqiang Zhang · Changjie Fan · Xin Yu
You Are Catching My Attention: Are Vision Transformers Bad Learners Under Backdoor Attacks? Poster Session THU-PM
Zenghui Yuan · Pan Zhou · Kai Zou · Yu Cheng
Two-Way Multi-Label Loss Poster Session TUE-PM
Takumi Kobayashi
ZBS: Zero-Shot Background Subtraction via Instance-Level Background Modeling and Foreground Selection Poster Session TUE-PM
Yongqi An · Xu Zhao · Tao Yu · Haiyun Guo · Chaoyang Zhao · Ming Tang · Jinqiao Wang
CiaoSR: Continuous Implicit Attention-in-Attention Network for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution Poster Session TUE-AM
Jiezhang Cao · Qin Wang · Yongqin Xian · Yawei Li · Bingbing Ni · Zhiming Pi · Kai Zhang · Yulun Zhang · Radu Timofte · Luc Van Gool
EMT-NAS:Transferring Architectural Knowledge Between Tasks From Different Datasets Poster Session TUE-AM
Peng Liao · Yaochu Jin · Wenli Du
Visual DNA: Representing and Comparing Images Using Distributions of Neuron Activations Poster Session WED-AM
Benjamin Ramtoula · Matthew Gadd · Paul Newman · Daniele De Martini
Pose-Disentangled Contrastive Learning for Self-Supervised Facial Representation Poster Session WED-AM
Yuanyuan Liu · Wenbin Wang · Yibing Zhan · Shaoze Feng · Kejun Liu · Zhe Chen
Delving Into Shape-Aware Zero-Shot Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Xinyu Liu · Beiwen Tian · Zhen Wang · Rui Wang · Kehua Sheng · Bo Zhang · Hao Zhao · Guyue Zhou
You Need Multiple Exiting: Dynamic Early Exiting for Accelerating Unified Vision Language Model Poster Session WED-AM
Shengkun Tang · Yaqing Wang · Zhenglun Kong · Tianchi Zhang · Yao Li · Caiwen Ding · Yanzhi Wang · Yi Liang · Dongkuan Xu
MACARONS: Mapping and Coverage Anticipation With RGB Online Self-Supervision Poster Session TUE-AM
Antoine Guédon · Tom Monnier · Pascal Monasse · Vincent Lepetit
Towards Unified Scene Text Spotting Based on Sequence Generation Poster Session WED-PM
Taeho Kil · Seonghyeon Kim · Sukmin Seo · Yoonsik Kim · Daehee Kim
Actionlet-Dependent Contrastive Learning for Unsupervised Skeleton-Based Action Recognition Poster Session TUE-AM
Lilang Lin · Jiahang Zhang · Jiaying Liu
Leveraging Inter-Rater Agreement for Classification in the Presence of Noisy Labels Poster Session TUE-AM
Maria Sofia Bucarelli · Lucas Cassano · Federico Siciliano · Amin Mantrach · Fabrizio Silvestri
ANetQA: A Large-Scale Benchmark for Fine-Grained Compositional Reasoning Over Untrimmed Videos Poster Session THU-PM
Zhou Yu · Lixiang Zheng · Zhou Zhao · Fei Wu · Jianping Fan · Kui Ren · Jun Yu
PointClustering: Unsupervised Point Cloud Pre-Training Using Transformation Invariance in Clustering Poster Session THU-PM
Fuchen Long · Ting Yao · Zhaofan Qiu · Lusong Li · Tao Mei
Weakly Supervised Segmentation With Point Annotations for Histopathology Images via Contrast-Based Variational Model Poster Session WED-PM
Hongrun Zhang · Liam Burrows · Yanda Meng · Declan Sculthorpe · Abhik Mukherjee · Sarah E. Coupland · Ke Chen · Yalin Zheng
Data-Driven Feature Tracking for Event Cameras Poster Session TUE-PM
Nico Messikommer · Carter Fang · Mathias Gehrig · Davide Scaramuzza
DistractFlow: Improving Optical Flow Estimation via Realistic Distractions and Pseudo-Labeling Poster Session WED-PM
Jisoo Jeong · Hong Cai · Risheek Garrepalli · Fatih Porikli
JacobiNeRF: NeRF Shaping With Mutual Information Gradients Poster Session THU-AM
Xiaomeng Xu · Yanchao Yang · Kaichun Mo · Boxiao Pan · Li Yi · Leonidas Guibas
Power Bundle Adjustment for Large-Scale 3D Reconstruction Poster Session TUE-AM
Simon Weber · Nikolaus Demmel · Tin Chon Chan · Daniel Cremers
Imitation Learning As State Matching via Differentiable Physics Poster Session TUE-PM
Siwei Chen · Xiao Ma · Zhongwen Xu
Source-Free Adaptive Gaze Estimation by Uncertainty Reduction Poster Session THU-PM
Xin Cai · Jiabei Zeng · Shiguang Shan · Xilin Chen
Learning Orthogonal Prototypes for Generalized Few-Shot Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Sun-Ao Liu · Yiheng Zhang · Zhaofan Qiu · Hongtao Xie · Yongdong Zhang · Ting Yao
AnchorFormer: Point Cloud Completion From Discriminative Nodes Poster Session WED-PM
Zhikai Chen · Fuchen Long · Zhaofan Qiu · Ting Yao · Wengang Zhou · Jiebo Luo · Tao Mei
3D Human Pose Estimation With Spatio-Temporal Criss-Cross Attention Poster Session TUE-PM
Zhenhua Tang · Zhaofan Qiu · Yanbin Hao · Richang Hong · Ting Yao
Continuous Pseudo-Label Rectified Domain Adaptive Semantic Segmentation With Implicit Neural Representations Poster Session TUE-PM
Rui Gong · Qin Wang · Martin Danelljan · Dengxin Dai · Luc Van Gool
Listening Human Behavior: 3D Human Pose Estimation With Acoustic Signals Poster Session WED-PM
Yuto Shibata · Yutaka Kawashima · Mariko Isogawa · Go Irie · Akisato Kimura · Yoshimitsu Aoki
Feature Alignment and Uniformity for Test Time Adaptation Poster Session THU-AM
Shuai Wang · Daoan Zhang · Zipei Yan · Jianguo Zhang · Rui Li
MVImgNet: A Large-Scale Dataset of Multi-View Images Poster Session WED-AM
Xianggang Yu · Mutian Xu · Yidan Zhang · Haolin Liu · Chongjie Ye · Yushuang Wu · Zizheng Yan · Chenming Zhu · Zhangyang Xiong · Tianyou Liang · Guanying Chen · Shuguang Cui · Xiaoguang Han
Visual Recognition by Request Poster Session WED-PM
Chufeng Tang · Lingxi Xie · Xiaopeng Zhang · Xiaolin Hu · Qi Tian
Two-Shot Video Object Segmentation Poster Session TUE-AM
Kun Yan · Xiao Li · Fangyun Wei · Jinglu Wang · Chenbin Zhang · Ping Wang · Yan Lu
CiCo: Domain-Aware Sign Language Retrieval via Cross-Lingual Contrastive Learning Poster Session THU-AM
Yiting Cheng · Fangyun Wei · Jianmin Bao · Dong Chen · Wenqiang Zhang
Natural Language-Assisted Sign Language Recognition Poster Session WED-PM
Ronglai Zuo · Fangyun Wei · Brian Mak
Iterative Proposal Refinement for Weakly-Supervised Video Grounding Poster Session TUE-PM
Meng Cao · Fangyun Wei · Can Xu · Xiubo Geng · Long Chen · Can Zhang · Yuexian Zou · Tao Shen · Daxin Jiang
TruFor: Leveraging All-Round Clues for Trustworthy Image Forgery Detection and Localization Poster Session THU-AM
Fabrizio Guillaro · Davide Cozzolino · Avneesh Sud · Nicholas Dufour · Luisa Verdoliva
Exploring and Exploiting Uncertainty for Incomplete Multi-View Classification Poster Session THU-AM
Mengyao Xie · Zongbo Han · Changqing Zhang · Yichen Bai · Qinghua Hu
LANIT: Language-Driven Image-to-Image Translation for Unlabeled Data Poster Session THU-PM
Jihye Park · Sunwoo Kim · Soohyun Kim · Seokju Cho · Jaejun Yoo · Youngjung Uh · Seungryong Kim
3D Spatial Multimodal Knowledge Accumulation for Scene Graph Prediction in Point Cloud Poster Session WED-AM
Mingtao Feng · Haoran Hou · Liang Zhang · Zijie Wu · Yulan Guo · Ajmal Mian
CIMI4D: A Large Multimodal Climbing Motion Dataset Under Human-Scene Interactions Poster Session WED-PM
Ming Yan · Xin Wang · Yudi Dai · Siqi Shen · Chenglu Wen · Lan Xu · Yuexin Ma · Cheng Wang
Perspective Fields for Single Image Camera Calibration Poster Session THU-AM
Linyi Jin · Jianming Zhang · Yannick Hold-Geoffroy · Oliver Wang · Kevin Blackburn-Matzen · Matthew Sticha · David F. Fouhey
Devil Is in the Queries: Advancing Mask Transformers for Real-World Medical Image Segmentation and Out-of-Distribution Localization Poster Session THU-PM
Mingze Yuan · Yingda Xia · Hexin Dong · Zifan Chen · Jiawen Yao · Mingyan Qiu · Ke Yan · Xiaoli Yin · Yu Shi · Xin Chen · Zaiyi Liu · Bin Dong · Jingren Zhou · Le Lu · Ling Zhang · Li Zhang
Representation Learning for Visual Object Tracking by Masked Appearance Transfer Poster Session THU-AM
Haojie Zhao · Dong Wang · Huchuan Lu
SDC-UDA: Volumetric Unsupervised Domain Adaptation Framework for Slice-Direction Continuous Cross-Modality Medical Image Segmentation Poster Session TUE-PM
Hyungseob Shin · Hyeongyu Kim · Sewon Kim · Yohan Jun · Taejoon Eo · Dosik Hwang
AstroNet: When Astrocyte Meets Artificial Neural Network Poster Session THU-AM
Mengqiao Han · Liyuan Pan · Xiabi Liu
ARKitTrack: A New Diverse Dataset for Tracking Using Mobile RGB-D Data Poster Session TUE-PM
Haojie Zhao · Junsong Chen · Lijun Wang · Huchuan Lu
Revisiting Temporal Modeling for CLIP-Based Image-to-Video Knowledge Transferring Poster Session TUE-PM
Ruyang Liu · Jingjia Huang · Ge Li · Jiashi Feng · Xinglong Wu · Thomas H. Li
NeuWigs: A Neural Dynamic Model for Volumetric Hair Capture and Animation Poster Session WED-AM
Ziyan Wang · Giljoo Nam · Tuur Stuyck · Stephen Lombardi · Chen Cao · Jason Saragih · Michael Zollhöfer · Jessica Hodgins · Christoph Lassner
StyleGene: Crossover and Mutation of Region-Level Facial Genes for Kinship Face Synthesis Poster Session THU-PM
Hao Li · Xianxu Hou · Zepeng Huang · Linlin Shen
Confidence-Aware Personalized Federated Learning via Variational Expectation Maximization Poster Session THU-PM
Junyi Zhu · Xingchen Ma · Matthew B. Blaschko
SVFormer: Semi-Supervised Video Transformer for Action Recognition Poster Session THU-AM
Zhen Xing · Qi Dai · Han Hu · Jingjing Chen · Zuxuan Wu · Yu-Gang Jiang
Self-Guided Diffusion Models Poster Session THU-AM
Vincent Tao Hu · David W. Zhang · Yuki M. Asano · Gertjan J. Burghouts · Cees G. M. Snoek
DeSTSeg: Segmentation Guided Denoising Student-Teacher for Anomaly Detection Poster Session TUE-AM
Xuan Zhang · Shiyu Li · Xi Li · Ping Huang · Jiulong Shan · Ting Chen
MobileBrick: Building LEGO for 3D Reconstruction on Mobile Devices Poster Session TUE-PM
Kejie Li · Jia-Wang Bian · Robert Castle · Philip H.S. Torr · Victor Adrian Prisacariu
Re-Thinking Federated Active Learning Based on Inter-Class Diversity Poster Session TUE-AM
SangMook Kim · Sangmin Bae · Hwanjun Song · Se-Young Yun
FashionSAP: Symbols and Attributes Prompt for Fine-Grained Fashion Vision-Language Pre-Training Poster Session WED-PM
Yunpeng Han · Lisai Zhang · Qingcai Chen · Zhijian Chen · Zhonghua Li · Jianxin Yang · Zhao Cao
DeepLSD: Line Segment Detection and Refinement With Deep Image Gradients Poster Session THU-AM
Rémi Pautrat · Daniel Barath · Viktor Larsson · Martin R. Oswald · Marc Pollefeys
Ambiguity-Resistant Semi-Supervised Learning for Dense Object Detection Poster Session WED-PM
Chang Liu · Weiming Zhang · Xiangru Lin · Wei Zhang · Xiao Tan · Junyu Han · Xiaomao Li · Errui Ding · Jingdong Wang
Weakly-Supervised Domain Adaptive Semantic Segmentation With Prototypical Contrastive Learning Poster Session WED-PM
Anurag Das · Yongqin Xian · Dengxin Dai · Bernt Schiele
OneFormer: One Transformer To Rule Universal Image Segmentation Poster Session TUE-AM
Jitesh Jain · Jiachen Li · Mang Tik Chiu · Ali Hassani · Nikita Orlov · Humphrey Shi
Long Range Pooling for 3D Large-Scale Scene Understanding Poster Session WED-AM
Xiang-Li Li · Meng-Hao Guo · Tai-Jiang Mu · Ralph R. Martin · Shi-Min Hu
TexPose: Neural Texture Learning for Self-Supervised 6D Object Pose Estimation Poster Session TUE-PM
Hanzhi Chen · Fabian Manhardt · Nassir Navab · Benjamin Busam
Cooperation or Competition: Avoiding Player Domination for Multi-Target Robustness via Adaptive Budgets Poster Session THU-AM
Yimu Wang · Dinghuai Zhang · Yihan Wu · Heng Huang · Hongyang Zhang
Local-Guided Global: Paired Similarity Representation for Visual Reinforcement Learning Poster Session WED-PM
Hyesong Choi · Hunsang Lee · Wonil Song · Sangryul Jeon · Kwanghoon Sohn · Dongbo Min
GlassesGAN: Eyewear Personalization Using Synthetic Appearance Discovery and Targeted Subspace Modeling Poster Session THU-AM
Richard Plesh · Peter Peer · Vitomir Struc
Label Information Bottleneck for Label Enhancement Poster Session TUE-PM
Qinghai Zheng · Jihua Zhu · Haoyu Tang
Learning Neural Parametric Head Models Poster Session THU-PM
Simon Giebenhain · Tobias Kirschstein · Markos Georgopoulos · Martin Rünz · Lourdes Agapito · Matthias Nießner
Prompt-Guided Zero-Shot Anomaly Action Recognition Using Pretrained Deep Skeleton Features Poster Session TUE-PM
Fumiaki Sato · Ryo Hachiuma · Taiki Sekii
Slide-Transformer: Hierarchical Vision Transformer With Local Self-Attention Poster Session TUE-AM
Xuran Pan · Tianzhu Ye · Zhuofan Xia · Shiji Song · Gao Huang
Mutual Information-Based Temporal Difference Learning for Human Pose Estimation in Video Poster Session THU-AM
Runyang Feng · Yixing Gao · Xueqing Ma · Tze Ho Elden Tse · Hyung Jin Chang
Taming Diffusion Models for Audio-Driven Co-Speech Gesture Generation Poster Session WED-AM
Lingting Zhu · Xian Liu · Xuanyu Liu · Rui Qian · Ziwei Liu · Lequan Yu
MagicNet: Semi-Supervised Multi-Organ Segmentation via Magic-Cube Partition and Recovery Poster Session THU-PM
Duowen Chen · Yunhao Bai · Wei Shen · Qingli Li · Lequan Yu · Yan Wang
Generative Diffusion Prior for Unified Image Restoration and Enhancement Poster Session WED-AM
Ben Fei · Zhaoyang Lyu · Liang Pan · Junzhe Zhang · Weidong Yang · Tianyue Luo · Bo Zhang · Bo Dai
CelebV-Text: A Large-Scale Facial Text-Video Dataset Poster Session WED-PM
Jianhui Yu · Hao Zhu · Liming Jiang · Chen Change Loy · Weidong Cai · Wayne Wu
Semi-Weakly Supervised Object Kinematic Motion Prediction Poster Session THU-PM
Gengxin Liu · Qian Sun · Haibin Huang · Chongyang Ma · Yulan Guo · Li Yi · Hui Huang · Ruizhen Hu
Learning Correspondence Uncertainty via Differentiable Nonlinear Least Squares Poster Session WED-PM
Dominik Muhle · Lukas Koestler · Krishna Murthy Jatavallabhula · Daniel Cremers
Long-Tailed Visual Recognition via Self-Heterogeneous Integration With Knowledge Excavation Poster Session THU-PM
Yan Jin · Mengke Li · Yang Lu · Yiu-ming Cheung · Hanzi Wang
Learning Spatial-Temporal Implicit Neural Representations for Event-Guided Video Super-Resolution Poster Session TUE-AM
Yunfan Lu · Zipeng Wang · Minjie Liu · Hongjian Wang · Lin Wang
PDPP:Projected Diffusion for Procedure Planning in Instructional Videos Poster Session WED-PM
Hanlin Wang · Yilu Wu · Sheng Guo · Limin Wang
ImageNet-E: Benchmarking Neural Network Robustness via Attribute Editing Poster Session THU-AM
Xiaodan Li · Yuefeng Chen · Yao Zhu · Shuhui Wang · Rong Zhang · Hui Xue
Freestyle Layout-to-Image Synthesis Poster Session WED-PM
Han Xue · Zhiwu Huang · Qianru Sun · Li Song · Wenjun Zhang
Photo Pre-Training, but for Sketch Poster Session TUE-AM
Ke Li · Kaiyue Pang · Yi-Zhe Song
Dynamic Focus-Aware Positional Queries for Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Haoyu He · Jianfei Cai · Zizheng Pan · Jing Liu · Jing Zhang · Dacheng Tao · Bohan Zhuang
Fine-Grained Classification With Noisy Labels Poster Session WED-AM
Qi Wei · Lei Feng · Haoliang Sun · Ren Wang · Chenhui Guo · Yilong Yin
Solving Relaxations of MAP-MRF Problems: Combinatorial In-Face Frank-Wolfe Directions Poster Session WED-AM
Vladimir Kolmogorov
Decomposed Soft Prompt Guided Fusion Enhancing for Compositional Zero-Shot Learning Poster Session THU-PM
Xiaocheng Lu · Song Guo · Ziming Liu · Jingcai Guo
Center Focusing Network for Real-Time LiDAR Panoptic Segmentation Poster Session WED-PM
Xiaoyan Li · Gang Zhang · Boyue Wang · Yongli Hu · Baocai Yin
Unifying Layout Generation With a Decoupled Diffusion Model Poster Session TUE-AM
Mude Hui · Zhizheng Zhang · Xiaoyi Zhang · Wenxuan Xie · Yuwang Wang · Yan Lu
LayoutFormer++: Conditional Graphic Layout Generation via Constraint Serialization and Decoding Space Restriction Poster Session THU-AM
Zhaoyun Jiang · Jiaqi Guo · Shizhao Sun · Huayu Deng · Zhongkai Wu · Vuksan Mijovic · Zijiang James Yang · Jian-Guang Lou · Dongmei Zhang
Multi-View Inverse Rendering for Large-Scale Real-World Indoor Scenes Poster Session WED-PM
Zhen Li · Lingli Wang · Mofang Cheng · Cihui Pan · Jiaqi Yang
GeoMVSNet: Learning Multi-View Stereo With Geometry Perception Poster Session THU-PM
Zhe Zhang · Rui Peng · Yuxi Hu · Ronggang Wang
Connecting Vision and Language With Video Localized Narratives Poster Session TUE-AM
Paul Voigtlaender · Soravit Changpinyo · Jordi Pont-Tuset · Radu Soricut · Vittorio Ferrari
HDR Imaging With Spatially Varying Signal-to-Noise Ratios Poster Session TUE-PM
Yiheng Chi · Xingguang Zhang · Stanley H. Chan
BBDM: Image-to-Image Translation With Brownian Bridge Diffusion Models Poster Session TUE-AM
Bo Li · Kaitao Xue · Bin Liu · Yu-Kun Lai
NeRFLight: Fast and Light Neural Radiance Fields Using a Shared Feature Grid Poster Session WED-PM
Fernando Rivas-Manzaneque · Jorge Sierra-Acosta · Adrian Penate-Sanchez · Francesc Moreno-Noguer · Angela Ribeiro
Meta-Explore: Exploratory Hierarchical Vision-and-Language Navigation Using Scene Object Spectrum Grounding Poster Session TUE-PM
Minyoung Hwang · Jaeyeon Jeong · Minsoo Kim · Yoonseon Oh · Songhwai Oh
Best of Both Worlds: Multimodal Contrastive Learning With Tabular and Imaging Data Poster Session THU-PM
Paul Hager · Martin J. Menten · Daniel Rueckert
PA&DA: Jointly Sampling Path and Data for Consistent NAS Poster Session WED-AM
Shun Lu · Yu Hu · Longxing Yang · Zihao Sun · Jilin Mei · Jianchao Tan · Chengru Song
Recurrent Vision Transformers for Object Detection With Event Cameras Poster Session WED-PM
Mathias Gehrig · Davide Scaramuzza
Learning a Deep Color Difference Metric for Photographic Images Poster Session THU-PM
Haoyu Chen · Zhihua Wang · Yang Yang · Qilin Sun · Kede Ma
PartMix: Regularization Strategy To Learn Part Discovery for Visible-Infrared Person Re-Identification Poster Session THU-AM
Minsu Kim · Seungryong Kim · Jungin Park · Seongheon Park · Kwanghoon Sohn
Spatial-Then-Temporal Self-Supervised Learning for Video Correspondence Poster Session TUE-AM
Rui Li · Dong Liu
Comprehensive and Delicate: An Efficient Transformer for Image Restoration Poster Session WED-PM
Haiyu Zhao · Yuanbiao Gou · Boyun Li · Dezhong Peng · Jiancheng Lv · Xi Peng
RaBit: Parametric Modeling of 3D Biped Cartoon Characters With a Topological-Consistent Dataset Poster Session WED-PM
Zhongjin Luo · Shengcai Cai · Jinguo Dong · Ruibo Ming · Liangdong Qiu · Xiaohang Zhan · Xiaoguang Han
Two-View Geometry Scoring Without Correspondences Poster Session WED-AM
Axel Barroso-Laguna · Eric Brachmann · Victor Adrian Prisacariu · Gabriel J. Brostow · Daniyar Turmukhambetov
Deep Graph Reprogramming Poster Session THU-PM
Yongcheng Jing · Chongbin Yuan · Li Ju · Yiding Yang · Xinchao Wang · Dacheng Tao
Learning a Depth Covariance Function Poster Session WED-PM
Eric Dexheimer · Andrew J. Davison
Dynamic Neural Network for Multi-Task Learning Searching Across Diverse Network Topologies Poster Session TUE-AM
Wonhyeok Choi · Sunghoon Im
Boundary-Aware Backward-Compatible Representation via Adversarial Learning in Image Retrieval Poster Session WED-PM
Tan Pan · Furong Xu · Xudong Yang · Sifeng He · Chen Jiang · Qingpei Guo · Feng Qian · Xiaobo Zhang · Yuan Cheng · Lei Yang · Wei Chu
Gazeformer: Scalable, Effective and Fast Prediction of Goal-Directed Human Attention Poster Session TUE-AM
Sounak Mondal · Zhibo Yang · Seoyoung Ahn · Dimitris Samaras · Gregory Zelinsky · Minh Hoai
Combining Implicit-Explicit View Correlation for Light Field Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Ruixuan Cong · Da Yang · Rongshan Chen · Sizhe Wang · Zhenglong Cui · Hao Sheng
Learning To Exploit Temporal Structure for Biomedical Vision–Language Processing Poster Session WED-PM
Shruthi Bannur · Stephanie Hyland · Qianchu Liu · Fernando Pérez-García · Maximilian Ilse · Daniel C. Castro · Benedikt Boecking · Harshita Sharma · Kenza Bouzid · Anja Thieme · Anton Schwaighofer · Maria Wetscherek · Matthew P. Lungren · Aditya Nori · Javier Alvarez-Valle · Ozan Oktay
An In-Depth Exploration of Person Re-Identification and Gait Recognition in Cloth-Changing Conditions Poster Session WED-PM
Weijia Li · Saihui Hou · Chunjie Zhang · Chunshui Cao · Xu Liu · Yongzhen Huang · Yao Zhao
DiffusioNeRF: Regularizing Neural Radiance Fields With Denoising Diffusion Models Poster Session TUE-PM
Jamie Wynn · Daniyar Turmukhambetov
Occlusion-Free Scene Recovery via Neural Radiance Fields Poster Session THU-PM
Chengxuan Zhu · Renjie Wan · Yunkai Tang · Boxin Shi
Improving Fairness in Facial Albedo Estimation via Visual-Textual Cues Poster Session TUE-PM
Xingyu Ren · Jiankang Deng · Chao Ma · Yichao Yan · Xiaokang Yang
Decoupled Semantic Prototypes Enable Learning From Diverse Annotation Types for Semi-Weakly Segmentation in Expert-Driven Domains Poster Session WED-PM
Simon Reiß · Constantin Seibold · Alexander Freytag · Erik Rodner · Rainer Stiefelhagen
Test of Time: Instilling Video-Language Models With a Sense of Time Poster Session TUE-AM
Piyush Bagad · Makarand Tapaswi · Cees G. M. Snoek
VideoTrack: Learning To Track Objects via Video Transformer Poster Session THU-PM
Fei Xie · Lei Chu · Jiahao Li · Yan Lu · Chao Ma
OvarNet: Towards Open-Vocabulary Object Attribute Recognition Poster Session THU-PM
Keyan Chen · Xiaolong Jiang · Yao Hu · Xu Tang · Yan Gao · Jianqi Chen · Weidi Xie
Active Exploration of Multimodal Complementarity for Few-Shot Action Recognition Poster Session TUE-PM
Yuyang Wanyan · Xiaoshan Yang · Chaofan Chen · Changsheng Xu
Multiplicative Fourier Level of Detail Poster Session TUE-AM
Yishun Dou · Zhong Zheng · Qiaoqiao Jin · Bingbing Ni
Panoptic Lifting for 3D Scene Understanding With Neural Fields Poster Session WED-AM
Yawar Siddiqui · Lorenzo Porzi · Samuel Rota Bulò · Norman Müller · Matthias Nießner · Angela Dai · Peter Kontschieder
Delivering Arbitrary-Modal Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Jiaming Zhang · Ruiping Liu · Hao Shi · Kailun Yang · Simon Reiß · Kunyu Peng · Haodong Fu · Kaiwei Wang · Rainer Stiefelhagen
Mask-Free Video Instance Segmentation Poster Session THU-PM
Lei Ke · Martin Danelljan · Henghui Ding · Yu-Wing Tai · Chi-Keung Tang · Fisher Yu
Open-Set Fine-Grained Retrieval via Prompting Vision-Language Evaluator Poster Session THU-AM
Shijie Wang · Jianlong Chang · Haojie Li · Zhihui Wang · Wanli Ouyang · Qi Tian
Fresnel Microfacet BRDF: Unification of Polari-Radiometric Surface-Body Reflection Poster Session THU-AM
Tomoki Ichikawa · Yoshiki Fukao · Shohei Nobuhara · Ko Nishino
Physically Adversarial Infrared Patches With Learnable Shapes and Locations Poster Session WED-AM
Xingxing Wei · Jie Yu · Yao Huang
Interactive Segmentation As Gaussion Process Classification Poster Session THU-AM
Minghao Zhou · Hong Wang · Qian Zhao · Yuexiang Li · Yawen Huang · Deyu Meng · Yefeng Zheng
DynaFed: Tackling Client Data Heterogeneity With Global Dynamics Poster Session WED-AM
Renjie Pi · Weizhong Zhang · Yueqi Xie · Jiahui Gao · Xiaoyu Wang · Sunghun Kim · Qifeng Chen
Frustratingly Easy Regularization on Representation Can Boost Deep Reinforcement Learning Poster Session THU-AM
Qiang He · Huangyuan Su · Jieyu Zhang · Xinwen Hou
MMANet: Margin-Aware Distillation and Modality-Aware Regularization for Incomplete Multimodal Learning Poster Session THU-AM
Shicai Wei · Chunbo Luo · Yang Luo
Meta Architecture for Point Cloud Analysis Poster Session THU-AM
Haojia Lin · Xiawu Zheng · Lijiang Li · Fei Chao · Shanshan Wang · Yan Wang · Yonghong Tian · Rongrong Ji
Autonomous Manipulation Learning for Similar Deformable Objects via Only One Demonstration Poster Session THU-AM
Yu Ren · Ronghan Chen · Yang Cong
Uncovering the Missing Pattern: Unified Framework Towards Trajectory Imputation and Prediction Poster Session WED-AM
Yi Xu · Armin Bazarjani · Hyung-gun Chi · Chiho Choi · Yun Fu
Multi-View Adversarial Discriminator: Mine the Non-Causal Factors for Object Detection in Unseen Domains Poster Session TUE-PM
Mingjun Xu · Lingyun Qin · Weijie Chen · Shiliang Pu · Lei Zhang
DINN360: Deformable Invertible Neural Network for Latitude-Aware 360° Image Rescaling Poster Session THU-PM
Yichen Guo · Mai Xu · Lai Jiang · Leonid Sigal · Yunjin Chen
Point2Pix: Photo-Realistic Point Cloud Rendering via Neural Radiance Fields Poster Session WED-AM
Tao Hu · Xiaogang Xu · Shu Liu · Jiaya Jia
DrapeNet: Garment Generation and Self-Supervised Draping Poster Session TUE-AM
Luca De Luigi · Ren Li · Benoît Guillard · Mathieu Salzmann · Pascal Fua
Curvature-Balanced Feature Manifold Learning for Long-Tailed Classification Poster Session WED-PM
Yanbiao Ma · Licheng Jiao · Fang Liu · Shuyuan Yang · Xu Liu · Lingling Li
Joint Token Pruning and Squeezing Towards More Aggressive Compression of Vision Transformers Poster Session TUE-AM
Siyuan Wei · Tianzhu Ye · Shen Zhang · Yao Tang · Jiajun Liang
Efficient Frequency Domain-Based Transformers for High-Quality Image Deblurring Poster Session TUE-PM
Lingshun Kong · Jiangxin Dong · Jianjun Ge · Mingqiang Li · Jinshan Pan
(ML)$^2$P-Encoder: On Exploration of Channel-Class Correlation for Multi-Label Zero-Shot Learning Poster Session THU-PM
Ziming Liu · Song Guo · Xiaocheng Lu · Jingcai Guo · Jiewei Zhang · Yue Zeng · Fushuo Huo
Open-World Multi-Task Control Through Goal-Aware Representation Learning and Adaptive Horizon Prediction Poster Session WED-PM
Shaofei Cai · Zihao Wang · Xiaojian Ma · Anji Liu · Yitao Liang
Fast Contextual Scene Graph Generation With Unbiased Context Augmentation Poster Session TUE-PM
Tianlei Jin · Fangtai Guo · Qiwei Meng · Shiqiang Zhu · Xiangming Xi · Wen Wang · Zonghao Mu · Wei Song
Learning Transformation-Predictive Representations for Detection and Description of Local Features Poster Session WED-AM
Zihao Wang · Chunxu Wu · Yifei Yang · Zhen Li
Modeling Entities As Semantic Points for Visual Information Extraction in the Wild Poster Session WED-PM
Zhibo Yang · Rujiao Long · Pengfei Wang · Sibo Song · Humen Zhong · Wenqing Cheng · Xiang Bai · Cong Yao
Uncertainty-Aware Unsupervised Image Deblurring With Deep Residual Prior Poster Session WED-AM
Xiaole Tang · Xile Zhao · Jun Liu · Jianli Wang · Yuchun Miao · Tieyong Zeng
Uncertainty-Aware Vision-Based Metric Cross-View Geolocalization Poster Session THU-PM
Florian Fervers · Sebastian Bullinger · Christoph Bodensteiner · Michael Arens · Rainer Stiefelhagen
Exploring the Effect of Primitives for Compositional Generalization in Vision-and-Language Poster Session THU-AM
Chuanhao Li · Zhen Li · Chenchen Jing · Yunde Jia · Yuwei Wu
Reducing the Label Bias for Timestamp Supervised Temporal Action Segmentation Poster Session TUE-PM
Kaiyuan Liu · Yunheng Li · Shenglan Liu · Chenwei Tan · Zihang Shao
Probabilistic Debiasing of Scene Graphs Poster Session WED-AM
Bashirul Azam Biswas · Qiang Ji
DisCo-CLIP: A Distributed Contrastive Loss for Memory Efficient CLIP Training Poster Session THU-PM
Yihao Chen · Xianbiao Qi · Jianan Wang · Lei Zhang
Incrementer: Transformer for Class-Incremental Semantic Segmentation With Knowledge Distillation Focusing on Old Class Poster Session TUE-PM
Chao Shang · Hongliang Li · Fanman Meng · Qingbo Wu · Heqian Qiu · Lanxiao Wang
CVT-SLR: Contrastive Visual-Textual Transformation for Sign Language Recognition With Variational Alignment Poster Session THU-PM
Jiangbin Zheng · Yile Wang · Cheng Tan · Siyuan Li · Ge Wang · Jun Xia · Yidong Chen · Stan Z. Li
Make Landscape Flatter in Differentially Private Federated Learning Poster Session THU-PM
Yifan Shi · Yingqi Liu · Kang Wei · Li Shen · Xueqian Wang · Dacheng Tao
2PCNet: Two-Phase Consistency Training for Day-to-Night Unsupervised Domain Adaptive Object Detection Poster Session WED-AM
Mikhail Kennerley · Jian-Gang Wang · Bharadwaj Veeravalli · Robby T. Tan
MetaViewer: Towards a Unified Multi-View Representation Poster Session WED-AM
Ren Wang · Haoliang Sun · Yuling Ma · Xiaoming Xi · Yilong Yin
Guiding Pseudo-Labels With Uncertainty Estimation for Source-Free Unsupervised Domain Adaptation Poster Session TUE-PM
Mattia Litrico · Alessio Del Bue · Pietro Morerio
TopNet: Transformer-Based Object Placement Network for Image Compositing Poster Session TUE-AM
Sijie Zhu · Zhe Lin · Scott Cohen · Jason Kuen · Zhifei Zhang · Chen Chen
Similarity Metric Learning for RGB-Infrared Group Re-Identification Poster Session WED-PM
Jianghao Xiong · Jianhuang Lai
TinyMIM: An Empirical Study of Distilling MIM Pre-Trained Models Poster Session TUE-AM
Sucheng Ren · Fangyun Wei · Zheng Zhang · Han Hu
Deep Factorized Metric Learning Poster Session TUE-PM
Chengkun Wang · Wenzhao Zheng · Junlong Li · Jie Zhou · Jiwen Lu
Evading DeepFake Detectors via Adversarial Statistical Consistency Poster Session WED-AM
Yang Hou · Qing Guo · Yihao Huang · Xiaofei Xie · Lei Ma · Jianjun Zhao
Diversity-Measurable Anomaly Detection Poster Session WED-AM
Wenrui Liu · Hong Chang · Bingpeng Ma · Shiguang Shan · Xilin Chen
Learning Anchor Transformations for 3D Garment Animation Poster Session TUE-AM
Fang Zhao · Zekun Li · Shaoli Huang · Junwu Weng · Tianfei Zhou · Guo-Sen Xie · Jue Wang · Ying Shan
Both Style and Distortion Matter: Dual-Path Unsupervised Domain Adaptation for Panoramic Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Xu Zheng · Jinjing Zhu · Yexin Liu · Zidong Cao · Chong Fu · Lin Wang
A Dynamic Multi-Scale Voxel Flow Network for Video Prediction Poster Session TUE-PM
Xiaotao Hu · Zhewei Huang · Ailin Huang · Jun Xu · Shuchang Zhou
SketchXAI: A First Look at Explainability for Human Sketches Poster Session THU-PM
Zhiyu Qu · Yulia Gryaditskaya · Ke Li · Kaiyue Pang · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
PoseFormerV2: Exploring Frequency Domain for Efficient and Robust 3D Human Pose Estimation Poster Session WED-AM
Qitao Zhao · Ce Zheng · Mengyuan Liu · Pichao Wang · Chen Chen
Improving the Transferability of Adversarial Samples by Path-Augmented Method Poster Session TUE-PM
Jianping Zhang · Jen-tse Huang · Wenxuan Wang · Yichen Li · Weibin Wu · Xiaosen Wang · Yuxin Su · Michael R. Lyu
Transferable Adversarial Attacks on Vision Transformers With Token Gradient Regularization Poster Session WED-PM
Jianping Zhang · Yizhan Huang · Weibin Wu · Michael R. Lyu
Behind the Scenes: Density Fields for Single View Reconstruction Poster Session WED-AM
Felix Wimbauer · Nan Yang · Christian Rupprecht · Daniel Cremers
HumanGen: Generating Human Radiance Fields With Explicit Priors Poster Session WED-PM
Suyi Jiang · Haoran Jiang · Ziyu Wang · Haimin Luo · Wenzheng Chen · Lan Xu
Context-Based Trit-Plane Coding for Progressive Image Compression Poster Session WED-PM
Seungmin Jeon · Kwang Pyo Choi · Youngo Park · Chang-Su Kim
Quantum-Inspired Spectral-Spatial Pyramid Network for Hyperspectral Image Classification Poster Session WED-AM
Jie Zhang · Yongshan Zhang · Yicong Zhou
GarmentTracking: Category-Level Garment Pose Tracking Poster Session THU-PM
Han Xue · Wenqiang Xu · Jieyi Zhang · Tutian Tang · Yutong Li · Wenxin Du · Ruolin Ye · Cewu Lu
Decoupling-and-Aggregating for Image Exposure Correction Poster Session THU-AM
Yang Wang · Long Peng · Liang Li · Yang Cao · Zheng-Jun Zha
Accelerated Coordinate Encoding: Learning to Relocalize in Minutes Using RGB and Poses Poster Session TUE-PM
Eric Brachmann · Tommaso Cavallari · Victor Adrian Prisacariu
Instant-NVR: Instant Neural Volumetric Rendering for Human-Object Interactions From Monocular RGBD Stream Poster Session TUE-AM
Yuheng Jiang · Kaixin Yao · Zhuo Su · Zhehao Shen · Haimin Luo · Lan Xu
KD-DLGAN: Data Limited Image Generation via Knowledge Distillation Poster Session TUE-AM
Kaiwen Cui · Yingchen Yu · Fangneng Zhan · Shengcai Liao · Shijian Lu · Eric P. Xing
Learning To Retain While Acquiring: Combating Distribution-Shift in Adversarial Data-Free Knowledge Distillation Poster Session TUE-PM
Gaurav Patel · Konda Reddy Mopuri · Qiang Qiu
Learning Bottleneck Concepts in Image Classification Poster Session WED-AM
Bowen Wang · Liangzhi Li · Yuta Nakashima · Hajime Nagahara
BASiS: Batch Aligned Spectral Embedding Space Poster Session WED-AM
Or Streicher · Ido Cohen · Guy Gilboa
High-Fidelity 3D Human Digitization From Single 2K Resolution Images Poster Session WED-PM
Sang-Hun Han · Min-Gyu Park · Ju Hong Yoon · Ju-Mi Kang · Young-Jae Park · Hae-Gon Jeon
AttentionShift: Iteratively Estimated Part-Based Attention Map for Pointly Supervised Instance Segmentation Poster Session THU-AM
Mingxiang Liao · Zonghao Guo · Yuze Wang · Peng Yuan · Bailan Feng · Fang Wan
Shifted Diffusion for Text-to-Image Generation Poster Session WED-AM
Yufan Zhou · Bingchen Liu · Yizhe Zhu · Xiao Yang · Changyou Chen · Jinhui Xu
X3KD: Knowledge Distillation Across Modalities, Tasks and Stages for Multi-Camera 3D Object Detection Poster Session WED-PM
Marvin Klingner · Shubhankar Borse · Varun Ravi Kumar · Behnaz Rezaei · Venkatraman Narayanan · Senthil Yogamani · Fatih Porikli
PlenVDB: Memory Efficient VDB-Based Radiance Fields for Fast Training and Rendering Poster Session TUE-AM
Han Yan · Celong Liu · Chao Ma · Xing Mei
VQACL: A Novel Visual Question Answering Continual Learning Setting Poster Session THU-AM
Xi Zhang · Feifei Zhang · Changsheng Xu
EditableNeRF: Editing Topologically Varying Neural Radiance Fields by Key Points Poster Session WED-AM
Chengwei Zheng · Wenbin Lin · Feng Xu
Distilling Focal Knowledge From Imperfect Expert for 3D Object Detection Poster Session TUE-AM
Jia Zeng · Li Chen · Hanming Deng · Lewei Lu · Junchi Yan · Yu Qiao · Hongyang Li
Rethinking Domain Generalization for Face Anti-Spoofing: Separability and Alignment Poster Session THU-PM
Yiyou Sun · Yaojie Liu · Xiaoming Liu · Yixuan Li · Wen-Sheng Chu
DNeRV: Modeling Inherent Dynamics via Difference Neural Representation for Videos Poster Session TUE-AM
Qi Zhao · M. Salman Asif · Zhan Ma
YOLOv7: Trainable Bag-of-Freebies Sets New State-of-the-Art for Real-Time Object Detectors Poster Session TUE-PM
Chien-Yao Wang · Alexey Bochkovskiy · Hong-Yuan Mark Liao
TriVol: Point Cloud Rendering via Triple Volumes Poster Session THU-PM
Tao Hu · Xiaogang Xu · Ruihang Chu · Jiaya Jia
RILS: Masked Visual Reconstruction in Language Semantic Space Poster Session THU-PM
Shusheng Yang · Yixiao Ge · Kun Yi · Dian Li · Ying Shan · Xiaohu Qie · Xinggang Wang
POEM: Reconstructing Hand in a Point Embedded Multi-View Stereo Poster Session THU-PM
Lixin Yang · Jian Xu · Licheng Zhong · Xinyu Zhan · Zhicheng Wang · Kejian Wu · Cewu Lu
MonoHuman: Animatable Human Neural Field From Monocular Video Poster Session THU-AM
Zhengming Yu · Wei Cheng · Xian Liu · Wayne Wu · Kwan-Yee Lin
Scaling Language-Image Pre-Training via Masking Poster Session THU-PM
Yanghao Li · Haoqi Fan · Ronghang Hu · Christoph Feichtenhofer · Kaiming He
I2MVFormer: Large Language Model Generated Multi-View Document Supervision for Zero-Shot Image Classification Poster Session WED-PM
Muhammad Ferjad Naeem · Muhammad Gul Zain Ali Khan · Yongqin Xian · Muhammad Zeshan Afzal · Didier Stricker · Luc Van Gool · Federico Tombari
3D-Aware Object Goal Navigation via Simultaneous Exploration and Identification Poster Session TUE-PM
Jiazhao Zhang · Liu Dai · Fanpeng Meng · Qingnan Fan · Xuelin Chen · Kai Xu · He Wang
End-to-End Vectorized HD-Map Construction With Piecewise Bezier Curve Poster Session WED-PM
Limeng Qiao · Wenjie Ding · Xi Qiu · Chi Zhang
One-Shot High-Fidelity Talking-Head Synthesis With Deformable Neural Radiance Field Poster Session THU-AM
Weichuang Li · Longhao Zhang · Dong Wang · Bin Zhao · Zhigang Wang · Mulin Chen · Bang Zhang · Zhongjian Wang · Liefeng Bo · Xuelong Li
Level-S$^2$fM: Structure From Motion on Neural Level Set of Implicit Surfaces Poster Session THU-AM
Yuxi Xiao · Nan Xue · Tianfu Wu · Gui-Song Xia
Optimal Transport Minimization: Crowd Localization on Density Maps for Semi-Supervised Counting Poster Session THU-PM
Wei Lin · Antoni B. Chan
ShadowNeuS: Neural SDF Reconstruction by Shadow Ray Supervision Poster Session TUE-AM
Jingwang Ling · Zhibo Wang · Feng Xu
Learning a 3D Morphable Face Reflectance Model From Low-Cost Data Poster Session WED-AM
Yuxuan Han · Zhibo Wang · Feng Xu
GCFAgg: Global and Cross-View Feature Aggregation for Multi-View Clustering Poster Session THU-AM
Weiqing Yan · Yuanyang Zhang · Chenlei Lv · Chang Tang · Guanghui Yue · Liang Liao · Weisi Lin
DCFace: Synthetic Face Generation With Dual Condition Diffusion Model Poster Session WED-PM
Minchul Kim · Feng Liu · Anil Jain · Xiaoming Liu
Class Balanced Adaptive Pseudo Labeling for Federated Semi-Supervised Learning Poster Session WED-PM
Ming Li · Qingli Li · Yan Wang
Neural Koopman Pooling: Control-Inspired Temporal Dynamics Encoding for Skeleton-Based Action Recognition Poster Session WED-AM
Xinghan Wang · Xin Xu · Yadong Mu
NeurOCS: Neural NOCS Supervision for Monocular 3D Object Localization Poster Session THU-PM
Zhixiang Min · Bingbing Zhuang · Samuel Schulter · Buyu Liu · Enrique Dunn · Manmohan Chandraker
Observation-Centric SORT: Rethinking SORT for Robust Multi-Object Tracking Poster Session WED-AM
Jinkun Cao · Jiangmiao Pang · Xinshuo Weng · Rawal Khirodkar · Kris Kitani
Marching-Primitives: Shape Abstraction From Signed Distance Function Poster Session WED-AM
Weixiao Liu · Yuwei Wu · Sipu Ruan · Gregory S. Chirikjian
Compositor: Bottom-Up Clustering and Compositing for Robust Part and Object Segmentation Poster Session WED-AM
Ju He · Jieneng Chen · Ming-Xian Lin · Qihang Yu · Alan L. Yuille
Geometric Visual Similarity Learning in 3D Medical Image Self-Supervised Pre-Training Poster Session WED-AM
Yuting He · Guanyu Yang · Rongjun Ge · Yang Chen · Jean-Louis Coatrieux · Boyu Wang · Shuo Li
CLIPPING: Distilling CLIP-Based Models With a Student Base for Video-Language Retrieval Poster Session THU-AM
Renjing Pei · Jianzhuang Liu · Weimian Li · Bin Shao · Songcen Xu · Peng Dai · Juwei Lu · Youliang Yan
A Whac-a-Mole Dilemma: Shortcuts Come in Multiples Where Mitigating One Amplifies Others Poster Session THU-AM
Zhiheng Li · Ivan Evtimov · Albert Gordo · Caner Hazirbas · Tal Hassner · Cristian Canton Ferrer · Chenliang Xu · Mark Ibrahim
Cascaded Local Implicit Transformer for Arbitrary-Scale Super-Resolution Poster Session THU-AM
Hao-Wei Chen · Yu-Syuan Xu · Min-Fong Hong · Yi-Min Tsai · Hsien-Kai Kuo · Chun-Yi Lee
SimpSON: Simplifying Photo Cleanup With Single-Click Distracting Object Segmentation Network Poster Session WED-PM
Chuong Huynh · Yuqian Zhou · Zhe Lin · Connelly Barnes · Eli Shechtman · Sohrab Amirghodsi · Abhinav Shrivastava
Contrastive Semi-Supervised Learning for Underwater Image Restoration via Reliable Bank Poster Session THU-AM
Shirui Huang · Keyan Wang · Huan Liu · Jun Chen · Yunsong Li
NULL-Text Inversion for Editing Real Images Using Guided Diffusion Models Poster Session TUE-PM
Ron Mokady · Amir Hertz · Kfir Aberman · Yael Pritch · Daniel Cohen-Or
Transformer-Based Unified Recognition of Two Hands Manipulating Objects Poster Session TUE-PM
Hoseong Cho · Chanwoo Kim · Jihyeon Kim · Seongyeong Lee · Elkhan Ismayilzada · Seungryul Baek
ABCD: Arbitrary Bitwise Coefficient for De-Quantization Poster Session TUE-PM
Woo Kyoung Han · Byeonghun Lee · Sang Hyun Park · Kyong Hwan Jin
Implicit Identity Driven Deepfake Face Swapping Detection Poster Session TUE-PM
Baojin Huang · Zhongyuan Wang · Jifan Yang · Jiaxin Ai · Qin Zou · Qian Wang · Dengpan Ye
PointDistiller: Structured Knowledge Distillation Towards Efficient and Compact 3D Detection Poster Session THU-PM
Linfeng Zhang · Runpei Dong · Hung-Shuo Tai · Kaisheng Ma
OPE-SR: Orthogonal Position Encoding for Designing a Parameter-Free Upsampling Module in Arbitrary-Scale Image Super-Resolution Poster Session WED-AM
Gaochao Song · Qian Sun · Luo Zhang · Ran Su · Jianfeng Shi · Ying He
Hierarchical Temporal Transformer for 3D Hand Pose Estimation and Action Recognition From Egocentric RGB Videos Poster Session THU-PM
Yilin Wen · Hao Pan · Lei Yang · Jia Pan · Taku Komura · Wenping Wang
Neural Transformation Fields for Arbitrary-Styled Font Generation Poster Session THU-PM
Bin Fu · Junjun He · Jianjun Wang · Yu Qiao
1000 FPS HDR Video With a Spike-RGB Hybrid Camera Poster Session THU-PM
Yakun Chang · Chu Zhou · Yuchen Hong · Liwen Hu · Chao Xu · Tiejun Huang · Boxin Shi
Teaching Matters: Investigating the Role of Supervision in Vision Transformers Poster Session TUE-PM
Matthew Walmer · Saksham Suri · Kamal Gupta · Abhinav Shrivastava
A Large-Scale Robustness Analysis of Video Action Recognition Models Poster Session WED-PM
Madeline Chantry Schiappa · Naman Biyani · Prudvi Kamtam · Shruti Vyas · Hamid Palangi · Vibhav Vineet · Yogesh S. Rawat
BundleSDF: Neural 6-DoF Tracking and 3D Reconstruction of Unknown Objects Poster Session TUE-AM
Bowen Wen · Jonathan Tremblay · Valts Blukis · Stephen Tyree · Thomas Müller · Alex Evans · Dieter Fox · Jan Kautz · Stan Birchfield
Hybrid Active Learning via Deep Clustering for Video Action Detection Poster Session THU-AM
Aayush J. Rana · Yogesh S. Rawat
Physics-Driven Diffusion Models for Impact Sound Synthesis From Videos Poster Session WED-AM
Kun Su · Kaizhi Qian · Eli Shlizerman · Antonio Torralba · Chuang Gan
PIDNet: A Real-Time Semantic Segmentation Network Inspired by PID Controllers Poster Session THU-AM
Jiacong Xu · Zixiang Xiong · Shankar P. Bhattacharyya
ReDirTrans: Latent-to-Latent Translation for Gaze and Head Redirection Poster Session TUE-PM
Shiwei Jin · Zhen Wang · Lei Wang · Ning Bi · Truong Nguyen
Overlooked Factors in Concept-Based Explanations: Dataset Choice, Concept Learnability, and Human Capability Poster Session WED-AM
Vikram V. Ramaswamy · Sunnie S. Y. Kim · Ruth Fong · Olga Russakovsky
Learning the Distribution of Errors in Stereo Matching for Joint Disparity and Uncertainty Estimation Poster Session THU-AM
Liyan Chen · Weihan Wang · Philippos Mordohai
Collaboration Helps Camera Overtake LiDAR in 3D Detection Poster Session WED-AM
Yue Hu · Yifan Lu · Runsheng Xu · Weidi Xie · Siheng Chen · Yanfeng Wang
Hyperspherical Embedding for Point Cloud Completion Poster Session TUE-PM
Junming Zhang · Haomeng Zhang · Ram Vasudevan · Matthew Johnson-Roberson
Tree Instance Segmentation With Temporal Contour Graph Poster Session TUE-AM
Adnan Firoze · Cameron Wingren · Raymond A. Yeh · Bedrich Benes · Daniel Aliaga
IS-GGT: Iterative Scene Graph Generation With Generative Transformers Poster Session TUE-PM
Sanjoy Kundu · Sathyanarayanan N. Aakur
High-Res Facial Appearance Capture From Polarized Smartphone Images Poster Session THU-AM
Dejan Azinović · Olivier Maury · Christophe Hery · Matthias Nießner · Justus Thies
Language in a Bottle: Language Model Guided Concept Bottlenecks for Interpretable Image Classification Poster Session THU-AM
Yue Yang · Artemis Panagopoulou · Shenghao Zhou · Daniel Jin · Chris Callison-Burch · Mark Yatskar
FedDM: Iterative Distribution Matching for Communication-Efficient Federated Learning Poster Session WED-PM
Yuanhao Xiong · Ruochen Wang · Minhao Cheng · Felix Yu · Cho-Jui Hsieh
Pic2Word: Mapping Pictures to Words for Zero-Shot Composed Image Retrieval Poster Session THU-AM
Kuniaki Saito · Kihyuk Sohn · Xiang Zhang · Chun-Liang Li · Chen-Yu Lee · Kate Saenko · Tomas Pfister
Prefix Conditioning Unifies Language and Label Supervision Poster Session TUE-AM
Kuniaki Saito · Kihyuk Sohn · Xiang Zhang · Chun-Liang Li · Chen-Yu Lee · Kate Saenko · Tomas Pfister
MaskSketch: Unpaired Structure-Guided Masked Image Generation Poster Session TUE-AM
Dina Bashkirova · José Lezama · Kihyuk Sohn · Kate Saenko · Irfan Essa
NIFF: Alleviating Forgetting in Generalized Few-Shot Object Detection via Neural Instance Feature Forging Poster Session THU-PM
Karim Guirguis · Johannes Meier · George Eskandar · Matthias Kayser · Bin Yang · Jürgen Beyerer
Vid2Seq: Large-Scale Pretraining of a Visual Language Model for Dense Video Captioning Poster Session WED-AM
Antoine Yang · Arsha Nagrani · Paul Hongsuck Seo · Antoine Miech · Jordi Pont-Tuset · Ivan Laptev · Josef Sivic · Cordelia Schmid
VectorFloorSeg: Two-Stream Graph Attention Network for Vectorized Roughcast Floorplan Segmentation Poster Session TUE-AM
Bingchen Yang · Haiyong Jiang · Hao Pan · Jun Xiao
Neural Texture Synthesis With Guided Correspondence Poster Session THU-AM
Yang Zhou · Kaijian Chen · Rongjun Xiao · Hui Huang
Data-Efficient Large Scale Place Recognition With Graded Similarity Supervision Poster Session THU-PM
María Leyva-Vallina · Nicola Strisciuglio · Nicolai Petkov
Semi-Supervised 2D Human Pose Estimation Driven by Position Inconsistency Pseudo Label Correction Module Poster Session TUE-AM
Linzhi Huang · Yulong Li · Hongbo Tian · Yue Yang · Xiangang Li · Weihong Deng · Jieping Ye
AShapeFormer: Semantics-Guided Object-Level Active Shape Encoding for 3D Object Detection via Transformers Poster Session TUE-AM
Zechuan Li · Hongshan Yu · Zhengeng Yang · Tongjia Chen · Naveed Akhtar
Learning Steerable Function for Efficient Image Resampling Poster Session TUE-PM
Jiacheng Li · Chang Chen · Wei Huang · Zhiqiang Lang · Fenglong Song · Youliang Yan · Zhiwei Xiong
SCConv: Spatial and Channel Reconstruction Convolution for Feature Redundancy Poster Session TUE-PM
Jiafeng Li · Ying Wen · Lianghua He
CAP: Robust Point Cloud Classification via Semantic and Structural Modeling Poster Session WED-AM
Daizong Ding · Erling Jiang · Yuanmin Huang · Mi Zhang · Wenxuan Li · Min Yang
RIFormer: Keep Your Vision Backbone Effective but Removing Token Mixer Poster Session WED-PM
Jiahao Wang · Songyang Zhang · Yong Liu · Taiqiang Wu · Yujiu Yang · Xihui Liu · Kai Chen · Ping Luo · Dahua Lin
StyLess: Boosting the Transferability of Adversarial Examples Poster Session TUE-PM
Kaisheng Liang · Bin Xiao
Memory-Friendly Scalable Super-Resolution via Rewinding Lottery Ticket Hypothesis Poster Session WED-PM
Jin Lin · Xiaotong Luo · Ming Hong · Yanyun Qu · Yuan Xie · Zongze Wu
GANHead: Towards Generative Animatable Neural Head Avatars Poster Session TUE-AM
Sijing Wu · Yichao Yan · Yunhao Li · Yuhao Cheng · Wenhan Zhu · Ke Gao · Xiaobo Li · Guangtao Zhai
Generic-to-Specific Distillation of Masked Autoencoders Poster Session WED-PM
Wei Huang · Zhiliang Peng · Li Dong · Furu Wei · Jianbin Jiao · Qixiang Ye
An Actor-Centric Causality Graph for Asynchronous Temporal Inference in Group Activity Poster Session TUE-PM
Zhao Xie · Tian Gao · Kewei Wu · Jiao Chang
All Are Worth Words: A ViT Backbone for Diffusion Models Poster Session THU-PM
Fan Bao · Shen Nie · Kaiwen Xue · Yue Cao · Chongxuan Li · Hang Su · Jun Zhu
Zero-Shot Text-to-Parameter Translation for Game Character Auto-Creation Poster Session THU-PM
Rui Zhao · Wei Li · Zhipeng Hu · Lincheng Li · Zhengxia Zou · Zhenwei Shi · Changjie Fan
pCON: Polarimetric Coordinate Networks for Neural Scene Representations Poster Session THU-AM
Henry Peters · Yunhao Ba · Achuta Kadambi
Neural Rate Estimator and Unsupervised Learning for Efficient Distributed Image Analytics in Split-DNN Models Poster Session TUE-AM
Nilesh Ahuja · Parual Datta · Bhavya Kanzariya · V. Srinivasa Somayazulu · Omesh Tickoo
Ham2Pose: Animating Sign Language Notation Into Pose Sequences Poster Session THU-PM
Rotem Shalev Arkushin · Amit Moryossef · Ohad Fried
Learning From Unique Perspectives: User-Aware Saliency Modeling Poster Session TUE-AM
Shi Chen · Nachiappan Valliappan · Shaolei Shen · Xinyu Ye · Kai Kohlhoff · Junfeng He
TINC: Tree-Structured Implicit Neural Compression Poster Session THU-AM
Runzhao Yang
Adaptive Zone-Aware Hierarchical Planner for Vision-Language Navigation Poster Session WED-PM
Chen Gao · Xingyu Peng · Mi Yan · He Wang · Lirong Yang · Haibing Ren · Hongsheng Li · Si Liu
MMG-Ego4D: Multimodal Generalization in Egocentric Action Recognition Poster Session TUE-PM
Xinyu Gong · Sreyas Mohan · Naina Dhingra · Jean-Charles Bazin · Yilei Li · Zhangyang Wang · Rakesh Ranjan
Probability-Based Global Cross-Modal Upsampling for Pansharpening Poster Session WED-PM
Zeyu Zhu · Xiangyong Cao · Man Zhou · Junhao Huang · Deyu Meng
Switchable Representation Learning Framework With Self-Compatibility Poster Session WED-PM
Shengsen Wu · Yan Bai · Yihang Lou · Xiongkun Linghu · Jianzhong He · Ling-Yu Duan
Human Body Shape Completion With Implicit Shape and Flow Learning Poster Session WED-PM
Boyao Zhou · Di Meng · Jean-Sébastien Franco · Edmond Boyer
StyleRF: Zero-Shot 3D Style Transfer of Neural Radiance Fields Poster Session WED-AM
Kunhao Liu · Fangneng Zhan · Yiwen Chen · Jiahui Zhang · Yingchen Yu · Abdulmotaleb El Saddik · Shijian Lu · Eric P. Xing
Dense Distinct Query for End-to-End Object Detection Poster Session TUE-PM
Shilong Zhang · Xinjiang Wang · Jiaqi Wang · Jiangmiao Pang · Chengqi Lyu · Wenwei Zhang · Ping Luo · Kai Chen
Robust Test-Time Adaptation in Dynamic Scenarios Poster Session WED-PM
Longhui Yuan · Binhui Xie · Shuang Li
Test Time Adaptation With Regularized Loss for Weakly Supervised Salient Object Detection Poster Session TUE-PM
Olga Veksler
Plateau-Reduced Differentiable Path Tracing Poster Session TUE-PM
Michael Fischer · Tobias Ritschel
Efficient and Explicit Modelling of Image Hierarchies for Image Restoration Poster Session THU-AM
Yawei Li · Yuchen Fan · Xiaoyu Xiang · Denis Demandolx · Rakesh Ranjan · Radu Timofte · Luc Van Gool
Rethinking the Learning Paradigm for Dynamic Facial Expression Recognition Poster Session THU-AM
Hanyang Wang · Bo Li · Shuang Wu · Siyuan Shen · Feng Liu · Shouhong Ding · Aimin Zhou
Adaptive Plasticity Improvement for Continual Learning Poster Session TUE-PM
Yan-Shuo Liang · Wu-Jun Li
Correlational Image Modeling for Self-Supervised Visual Pre-Training Poster Session WED-PM
Wei Li · Jiahao Xie · Chen Change Loy
OmniVidar: Omnidirectional Depth Estimation From Multi-Fisheye Images Poster Session THU-PM
Sheng Xie · Daochuan Wang · Yun-Hui Liu
DIP: Dual Incongruity Perceiving Network for Sarcasm Detection Poster Session TUE-AM
Changsong Wen · Guoli Jia · Jufeng Yang
MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation Poster Session WED-AM
Ludan Ruan · Yiyang Ma · Huan Yang · Huiguo He · Bei Liu · Jianlong Fu · Nicholas Jing Yuan · Qin Jin · Baining Guo
You Can Ground Earlier Than See: An Effective and Efficient Pipeline for Temporal Sentence Grounding in Compressed Videos Poster Session TUE-AM
Xiang Fang · Daizong Liu · Pan Zhou · Guoshun Nan
Bootstrap Your Own Prior: Towards Distribution-Agnostic Novel Class Discovery Poster Session TUE-AM
Muli Yang · Liancheng Wang · Cheng Deng · Hanwang Zhang
Bridging the Gap Between Model Explanations in Partially Annotated Multi-Label Classification Poster Session TUE-AM
Youngwook Kim · Jae Myung Kim · Jieun Jeong · Cordelia Schmid · Zeynep Akata · Jungwoo Lee
Inverse Rendering of Translucent Objects Using Physical and Neural Renderers Poster Session WED-PM
Chenhao Li · Trung Thanh Ngo · Hajime Nagahara
Boosting Accuracy and Robustness of Student Models via Adaptive Adversarial Distillation Poster Session THU-PM
Bo Huang · Mingyang Chen · Yi Wang · Junda Lu · Minhao Cheng · Wei Wang
CodeTalker: Speech-Driven 3D Facial Animation With Discrete Motion Prior Poster Session WED-PM
Jinbo Xing · Menghan Xia · Yuechen Zhang · Xiaodong Cun · Jue Wang · Tien-Tsin Wong
Efficient RGB-T Tracking via Cross-Modality Distillation Poster Session TUE-PM
Tianlu Zhang · Hongyuan Guo · Qiang Jiao · Qiang Zhang · Jungong Han
LipFormer: High-Fidelity and Generalizable Talking Face Generation With a Pre-Learned Facial Codebook Poster Session WED-PM
Jiayu Wang · Kang Zhao · Shiwei Zhang · Yingya Zhang · Yujun Shen · Deli Zhao · Jingren Zhou
Boosting Low-Data Instance Segmentation by Unsupervised Pre-Training With Saliency Prompt Poster Session WED-PM
Hao Li · Dingwen Zhang · Nian Liu · Lechao Cheng · Yalun Dai · Chao Zhang · Xinggang Wang · Junwei Han
Category Query Learning for Human-Object Interaction Classification Poster Session WED-PM
Chi Xie · Fangao Zeng · Yue Hu · Shuang Liang · Yichen Wei
Hard Patches Mining for Masked Image Modeling Poster Session WED-AM
Haochen Wang · Kaiyou Song · Junsong Fan · Yuxi Wang · Jin Xie · Zhaoxiang Zhang
Multi-Mode Online Knowledge Distillation for Self-Supervised Visual Representation Learning Poster Session WED-AM
Kaiyou Song · Jin Xie · Shan Zhang · Zimeng Luo
FlowFormer++: Masked Cost Volume Autoencoding for Pretraining Optical Flow Estimation Poster Session TUE-AM
Xiaoyu Shi · Zhaoyang Huang · Dasong Li · Manyuan Zhang · Ka Chun Cheung · Simon See · Hongwei Qin · Jifeng Dai · Hongsheng Li
A Simple Baseline for Video Restoration With Grouped Spatial-Temporal Shift Poster Session WED-AM
Dasong Li · Xiaoyu Shi · Yi Zhang · Ka Chun Cheung · Simon See · Xiaogang Wang · Hongwei Qin · Hongsheng Li
A Rotation-Translation-Decoupled Solution for Robust and Efficient Visual-Inertial Initialization Poster Session TUE-AM
Yijia He · Bo Xu · Zhanpeng Ouyang · Hongdong Li
Topology-Guided Multi-Class Cell Context Generation for Digital Pathology Poster Session TUE-AM
Shahira Abousamra · Rajarsi Gupta · Tahsin Kurc · Dimitris Samaras · Joel Saltz · Chao Chen
Dynamic Aggregated Network for Gait Recognition Poster Session THU-PM
Kang Ma · Ying Fu · Dezhi Zheng · Chunshui Cao · Xuecai Hu · Yongzhen Huang
X-Pruner: eXplainable Pruning for Vision Transformers Poster Session THU-PM
Lu Yu · Wei Xiang
RefCLIP: A Universal Teacher for Weakly Supervised Referring Expression Comprehension Poster Session TUE-AM
Lei Jin · Gen Luo · Yiyi Zhou · Xiaoshuai Sun · Guannan Jiang · Annan Shu · Rongrong Ji
VisFusion: Visibility-Aware Online 3D Scene Reconstruction From Videos Poster Session THU-AM
Huiyu Gao · Wei Mao · Miaomiao Liu
Inversion-Based Style Transfer With Diffusion Models Poster Session WED-AM
Yuxin Zhang · Nisha Huang · Fan Tang · Haibin Huang · Chongyang Ma · Weiming Dong · Changsheng Xu
Visual-Tactile Sensing for In-Hand Object Reconstruction Poster Session WED-AM
Wenqiang Xu · Zhenjun Yu · Han Xue · Ruolin Ye · Siqiong Yao · Cewu Lu
Sampling Is Matter: Point-Guided 3D Human Mesh Reconstruction Poster Session WED-PM
Jeonghwan Kim · Mi-Gyeong Gwon · Hyunwoo Park · Hyukmin Kwon · Gi-Mun Um · Wonjun Kim
High-Fidelity 3D Face Generation From Natural Language Descriptions Poster Session TUE-PM
Menghua Wu · Hao Zhu · Linjia Huang · Yiyu Zhuang · Yuanxun Lu · Xun Cao
High-Resolution Image Reconstruction With Latent Diffusion Models From Human Brain Activity Poster Session WED-PM
Yu Takagi · Shinji Nishimoto
Rethinking Video ViTs: Sparse Video Tubes for Joint Image and Video Learning Poster Session TUE-AM
AJ Piergiovanni · Weicheng Kuo · Anelia Angelova
Hunting Sparsity: Density-Guided Contrastive Learning for Semi-Supervised Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Xiaoyang Wang · Bingfeng Zhang · Limin Yu · Jimin Xiao
Semi-Supervised Learning Made Simple With Self-Supervised Clustering Poster Session TUE-AM
Enrico Fini · Pietro Astolfi · Karteek Alahari · Xavier Alameda-Pineda · Julien Mairal · Moin Nabi · Elisa Ricci
Progressive Semantic-Visual Mutual Adaption for Generalized Zero-Shot Learning Poster Session WED-PM
Man Liu · Feng Li · Chunjie Zhang · Yunchao Wei · Huihui Bai · Yao Zhao
V2V4Real: A Real-World Large-Scale Dataset for Vehicle-to-Vehicle Cooperative Perception Poster Session WED-PM
Runsheng Xu · Xin Xia · Jinlong Li · Hanzhao Li · Shuo Zhang · Zhengzhong Tu · Zonglin Meng · Hao Xiang · Xiaoyu Dong · Rui Song · Hongkai Yu · Bolei Zhou · Jiaqi Ma
Matching Is Not Enough: A Two-Stage Framework for Category-Agnostic Pose Estimation Poster Session TUE-PM
Min Shi · Zihao Huang · Xianzheng Ma · Xiaowei Hu · Zhiguo Cao
Instance-Aware Domain Generalization for Face Anti-Spoofing Poster Session THU-AM
Qianyu Zhou · Ke-Yue Zhang · Taiping Yao · Xuequan Lu · Ran Yi · Shouhong Ding · Lizhuang Ma
SMOC-Net: Leveraging Camera Pose for Self-Supervised Monocular Object Pose Estimation Poster Session THU-PM
Tao Tan · Qiulei Dong
Multi-Centroid Task Descriptor for Dynamic Class Incremental Inference Poster Session TUE-PM
Tenghao Cai · Zhizhong Zhang · Xin Tan · Yanyun Qu · Guannan Jiang · Chengjie Wang · Yuan Xie
Unknown Sniffer for Object Detection: Don’t Turn a Blind Eye to Unknown Objects Poster Session TUE-AM
Wenteng Liang · Feng Xue · Yihao Liu · Guofeng Zhong · Anlong Ming
NAR-Former: Neural Architecture Representation Learning Towards Holistic Attributes Prediction Poster Session TUE-PM
Yun Yi · Haokui Zhang · Wenze Hu · Nannan Wang · Xiaoyu Wang
EfficientViT: Memory Efficient Vision Transformer With Cascaded Group Attention Poster Session WED-PM
Xinyu Liu · Houwen Peng · Ningxin Zheng · Yuqing Yang · Han Hu · Yixuan Yuan
Independent Component Alignment for Multi-Task Learning Poster Session THU-AM
Dmitry Senushkin · Nikolay Patakin · Arseny Kuznetsov · Anton Konushin
expOSE: Accurate Initialization-Free Projective Factorization Using Exponential Regularization Poster Session WED-AM
José Pedro Iglesias · Amanda Nilsson · Carl Olsson
Breaching FedMD: Image Recovery via Paired-Logits Inversion Attack Poster Session WED-AM
Hideaki Takahashi · Jingjing Liu · Yang Liu
End-to-End Video Matting With Trimap Propagation Poster Session WED-PM
Wei-Lun Huang · Ming-Sui Lee
Real-Time 6K Image Rescaling With Rate-Distortion Optimization Poster Session WED-PM
Chenyang Qi · Xin Yang · Ka Leong Cheng · Ying-Cong Chen · Qifeng Chen
A Unified Pyramid Recurrent Network for Video Frame Interpolation Poster Session TUE-AM
Xin Jin · Longhai Wu · Jie Chen · Youxin Chen · Jayoon Koo · Cheul-hee Hahm
Generating Human Motion From Textual Descriptions With Discrete Representations Poster Session WED-PM
Jianrong Zhang · Yangsong Zhang · Xiaodong Cun · Yong Zhang · Hongwei Zhao · Hongtao Lu · Xi Shen · Ying Shan
RefSR-NeRF: Towards High Fidelity and Super Resolution View Synthesis Poster Session WED-AM
Xudong Huang · Wei Li · Jie Hu · Hanting Chen · Yunhe Wang
UTM: A Unified Multiple Object Tracking Model With Identity-Aware Feature Enhancement Poster Session THU-PM
Sisi You · Hantao Yao · Bing-Kun Bao · Changsheng Xu
Visual-Language Prompt Tuning With Knowledge-Guided Context Optimization Poster Session TUE-PM
Hantao Yao · Rui Zhang · Changsheng Xu
CLAMP: Prompt-Based Contrastive Learning for Connecting Language and Animal Pose Poster Session THU-PM
Xu Zhang · Wen Wang · Zhe Chen · Yufei Xu · Jing Zhang · Dacheng Tao
NLOST: Non-Line-of-Sight Imaging With Transformer Poster Session WED-PM
Yue Li · Jiayong Peng · Juntian Ye · Yueyi Zhang · Feihu Xu · Zhiwei Xiong
A Unified Spatial-Angular Structured Light for Single-View Acquisition of Shape and Reflectance Poster Session TUE-AM
Xianmin Xu · Yuxin Lin · Haoyang Zhou · Chong Zeng · Yaxin Yu · Kun Zhou · Hongzhi Wu
An Image Quality Assessment Dataset for Portraits Poster Session WED-AM
Nicolas Chahine · Stefania Calarasanu · Davide Garcia-Civiero · Théo Cayla · Sira Ferradans · Jean Ponce
Physics-Guided ISO-Dependent Sensor Noise Modeling for Extreme Low-Light Photography Poster Session TUE-PM
Yue Cao · Ming Liu · Shuai Liu · Xiaotao Wang · Lei Lei · Wangmeng Zuo
Exploring the Relationship Between Architectural Design and Adversarially Robust Generalization Poster Session TUE-AM
Aishan Liu · Shiyu Tang · Siyuan Liang · Ruihao Gong · Boxi Wu · Xianglong Liu · Dacheng Tao
Decompose More and Aggregate Better: Two Closer Looks at Frequency Representation Learning for Human Motion Prediction Poster Session TUE-PM
Xuehao Gao · Shaoyi Du · Yang Wu · Yang Yang
Efficient Map Sparsification Based on 2D and 3D Discretized Grids Poster Session WED-PM
Xiaoyu Zhang · Yun-Hui Liu
MaskCon: Masked Contrastive Learning for Coarse-Labelled Dataset Poster Session THU-AM
Chen Feng · Ioannis Patras
VideoFusion: Decomposed Diffusion Models for High-Quality Video Generation Poster Session WED-AM
Zhengxiong Luo · Dayou Chen · Yingya Zhang · Yan Huang · Liang Wang · Yujun Shen · Deli Zhao · Jingren Zhou · Tieniu Tan
MM-3DScene: 3D Scene Understanding by Customizing Masked Modeling With Informative-Preserved Reconstruction and Self-Distilled Consistency Poster Session TUE-PM
Mingye Xu · Mutian Xu · Tong He · Wanli Ouyang · Yali Wang · Xiaoguang Han · Yu Qiao
LG-BPN: Local and Global Blind-Patch Network for Self-Supervised Real-World Denoising Poster Session THU-AM
Zichun Wang · Ying Fu · Ji Liu · Yulun Zhang
Mapping Degeneration Meets Label Evolution: Learning Infrared Small Target Detection With Single Point Supervision Poster Session WED-PM
Xinyi Ying · Li Liu · Yingqian Wang · Ruojing Li · Nuo Chen · Zaiping Lin · Weidong Sheng · Shilin Zhou
Unsupervised Visible-Infrared Person Re-Identification via Progressive Graph Matching and Alternate Learning Poster Session WED-AM
Zesen Wu · Mang Ye
Scene-Aware Egocentric 3D Human Pose Estimation Poster Session WED-PM
Jian Wang · Diogo Luvizon · Weipeng Xu · Lingjie Liu · Kripasindhu Sarkar · Christian Theobalt
PC2: Projection-Conditioned Point Cloud Diffusion for Single-Image 3D Reconstruction Poster Session WED-PM
Luke Melas-Kyriazi · Christian Rupprecht · Andrea Vedaldi
RealFusion: 360° Reconstruction of Any Object From a Single Image Poster Session WED-AM
Luke Melas-Kyriazi · Iro Laina · Christian Rupprecht · Andrea Vedaldi
ProxyFormer: Proxy Alignment Assisted Point Cloud Completion With Missing Part Sensitive Transformer Poster Session WED-AM
Shanshan Li · Pan Gao · Xiaoyang Tan · Mingqiang Wei
Bias-Eliminating Augmentation Learning for Debiased Federated Learning Poster Session THU-AM
Yuan-Yi Xu · Ci-Siang Lin · Yu-Chiang Frank Wang
Improving Generalization With Domain Convex Game Poster Session THU-PM
Fangrui Lv · Jian Liang · Shuang Li · Jinming Zhang · Di Liu
NeRF-DS: Neural Radiance Fields for Dynamic Specular Objects Poster Session WED-AM
Zhiwen Yan · Chen Li · Gim Hee Lee
BiCro: Noisy Correspondence Rectification for Multi-Modality Data via Bi-Directional Cross-Modal Similarity Consistency Poster Session THU-AM
Shuo Yang · Zhaopan Xu · Kai Wang · Yang You · Hongxun Yao · Tongliang Liu · Min Xu
NeuDA: Neural Deformable Anchor for High-Fidelity Implicit Surface Reconstruction Poster Session WED-AM
Bowen Cai · Jinchi Huang · Rongfei Jia · Chengfei Lv · Huan Fu
Learning Detailed Radiance Manifolds for High-Fidelity and 3D-Consistent Portrait Synthesis From Monocular Image Poster Session TUE-PM
Yu Deng · Baoyuan Wang · Heung-Yeung Shum
Diffusion-Based Generation, Optimization, and Planning in 3D Scenes Poster Session THU-AM
Siyuan Huang · Zan Wang · Puhao Li · Baoxiong Jia · Tengyu Liu · Yixin Zhu · Wei Liang · Song-Chun Zhu
Logical Implications for Visual Question Answering Consistency Poster Session TUE-PM
Sergio Tascon-Morales · Pablo Márquez-Neila · Raphael Sznitman
DKT: Diverse Knowledge Transfer Transformer for Class Incremental Learning Poster Session THU-PM
Xinyuan Gao · Yuhang He · Songlin Dong · Jie Cheng · Xing Wei · Yihong Gong
Rethinking the Approximation Error in 3D Surface Fitting for Point Cloud Normal Estimation Poster Session WED-AM
Hang Du · Xuejun Yan · Jingjing Wang · Di Xie · Shiliang Pu
Class-Conditional Sharpness-Aware Minimization for Deep Long-Tailed Recognition Poster Session TUE-AM
Zhipeng Zhou · Lanqing Li · Peilin Zhao · Pheng-Ann Heng · Wei Gong
Toward RAW Object Detection: A New Benchmark and a New Model Poster Session WED-PM
Ruikang Xu · Chang Chen · Jingyang Peng · Cheng Li · Yibin Huang · Fenglong Song · Youliang Yan · Zhiwei Xiong
Zero-Shot Dual-Lens Super-Resolution Poster Session WED-AM
Ruikang Xu · Mingde Yao · Zhiwei Xiong
“Seeing” Electric Network Frequency From Events Poster Session THU-AM
Lexuan Xu · Guang Hua · Haijian Zhang · Lei Yu · Ning Qiao
Learning Accurate 3D Shape Based on Stereo Polarimetric Imaging Poster Session THU-AM
Tianyu Huang · Haoang Li · Kejing He · Congying Sui · Bin Li · Yun-Hui Liu
Principles of Forgetting in Domain-Incremental Semantic Segmentation in Adverse Weather Conditions Poster Session THU-AM
Tobias Kalb · Jürgen Beyerer
A Hierarchical Representation Network for Accurate and Detailed Face Reconstruction From In-the-Wild Images Poster Session TUE-AM
Biwen Lei · Jianqiang Ren · Mengyang Feng · Miaomiao Cui · Xuansong Xie
Discrete Point-Wise Attack Is Not Enough: Generalized Manifold Adversarial Attack for Face Recognition Poster Session THU-AM
Qian Li · Yuxiao Hu · Ye Liu · Dongxiao Zhang · Xin Jin · Yuntian Chen
Robot Structure Prior Guided Temporal Attention for Camera-to-Robot Pose Estimation From Image Sequence Poster Session WED-AM
Yang Tian · Jiyao Zhang · Zekai Yin · Hao Dong
High-Fidelity and Freely Controllable Talking Head Video Generation Poster Session TUE-PM
Yue Gao · Yuan Zhou · Jinglu Wang · Xiao Li · Xiang Ming · Yan Lu
Learning To Detect Mirrors From Videos via Dual Correspondences Poster Session WED-AM
Jiaying Lin · Xin Tan · Rynson W.H. Lau
PMR: Prototypical Modal Rebalance for Multimodal Learning Poster Session THU-AM
Yunfeng Fan · Wenchao Xu · Haozhao Wang · Junxiao Wang · Song Guo
Human Guided Ground-Truth Generation for Realistic Image Super-Resolution Poster Session WED-PM
Du Chen · Jie Liang · Xindong Zhang · Ming Liu · Hui Zeng · Lei Zhang
Physical-World Optical Adversarial Attacks on 3D Face Recognition Poster Session THU-PM
Yanjie Li · Yiquan Li · Xuelong Dai · Songtao Guo · Bin Xiao
FedSeg: Class-Heterogeneous Federated Learning for Semantic Segmentation Poster Session TUE-PM
Jiaxu Miao · Zongxin Yang · Leilei Fan · Yi Yang
Towards Realistic Long-Tailed Semi-Supervised Learning: Consistency Is All You Need Poster Session TUE-AM
Tong Wei · Kai Gan
Full or Weak Annotations? An Adaptive Strategy for Budget-Constrained Annotation Campaigns Poster Session WED-AM
Javier Gamazo Tejero · Martin S. Zinkernagel · Sebastian Wolf · Raphael Sznitman · Pablo Márquez-Neila
Improving Weakly Supervised Temporal Action Localization by Bridging Train-Test Gap in Pseudo Labels Poster Session THU-PM
Jingqiu Zhou · Linjiang Huang · Liang Wang · Si Liu · Hongsheng Li
Local Implicit Ray Function for Generalizable Radiance Field Representation Poster Session TUE-AM
Xin Huang · Qi Zhang · Ying Feng · Xiaoyu Li · Xuan Wang · Qing Wang
Unsupervised Inference of Signed Distance Functions From Single Sparse Point Clouds Without Learning Priors Poster Session THU-AM
Chao Chen · Yu-Shen Liu · Zhizhong Han
Discriminator-Cooperated Feature Map Distillation for GAN Compression Poster Session THU-AM
Tie Hu · Mingbao Lin · Lizhou You · Fei Chao · Rongrong Ji
Shepherding Slots to Objects: Towards Stable and Robust Object-Centric Learning Poster Session THU-AM
Jinwoo Kim · Janghyuk Choi · Ho-Jin Choi · Seon Joo Kim
Private Image Generation With Dual-Purpose Auxiliary Classifier Poster Session THU-AM
Chen Chen · Daochang Liu · Siqi Ma · Surya Nepal · Chang Xu
Meta-Learning With a Geometry-Adaptive Preconditioner Poster Session WED-PM
Suhyun Kang · Duhun Hwang · Moonjung Eo · Taesup Kim · Wonjong Rhee
Continuous Intermediate Token Learning With Implicit Motion Manifold for Keyframe Based Motion Interpolation Poster Session WED-PM
Clinton A. Mo · Kun Hu · Chengjiang Long · Zhiyong Wang
RankMix: Data Augmentation for Weakly Supervised Learning of Classifying Whole Slide Images With Diverse Sizes and Imbalanced Categories Poster Session THU-PM
Yuan-Chih Chen · Chun-Shien Lu
Understanding the Robustness of 3D Object Detection With Bird’s-Eye-View Representations in Autonomous Driving Poster Session THU-PM
Zijian Zhu · Yichi Zhang · Hai Chen · Yinpeng Dong · Shu Zhao · Wenbo Ding · Jiachen Zhong · Shibao Zheng
Hierarchical Semantic Contrast for Scene-Aware Video Anomaly Detection Poster Session THU-PM
Shengyang Sun · Xiaojin Gong
WildLight: In-the-Wild Inverse Rendering With a Flashlight Poster Session TUE-PM
Ziang Cheng · Junxuan Li · Hongdong Li
Achieving a Better Stability-Plasticity Trade-Off via Auxiliary Networks in Continual Learning Poster Session WED-AM
Sanghwan Kim · Lorenzo Noci · Antonio Orvieto · Thomas Hofmann
Frequency-Modulated Point Cloud Rendering With Easy Editing Poster Session TUE-AM
Yi Zhang · Xiaoyang Huang · Bingbing Ni · Teng Li · Wenjun Zhang
Learning To Exploit the Sequence-Specific Prior Knowledge for Image Processing Pipelines Optimization Poster Session THU-PM
Haina Qin · Longfei Han · Weihua Xiong · Juan Wang · Wentao Ma · Bing Li · Weiming Hu
SelfME: Self-Supervised Motion Learning for Micro-Expression Recognition Poster Session WED-PM
Xinqi Fan · Xueli Chen · Mingjie Jiang · Ali Raza Shahid · Hong Yan
MD-VQA: Multi-Dimensional Quality Assessment for UGC Live Videos Poster Session TUE-AM
Zicheng Zhang · Wei Wu · Wei Sun · Danyang Tu · Wei Lu · Xiongkuo Min · Ying Chen · Guangtao Zhai
Self-Supervised Learning for Multimodal Non-Rigid 3D Shape Matching Poster Session THU-AM
Dongliang Cao · Florian Bernard
Balancing Logit Variation for Long-Tailed Semantic Segmentation Poster Session THU-AM
Yuchao Wang · Jingjing Fei · Haochen Wang · Wei Li · Tianpeng Bao · Liwei Wu · Rui Zhao · Yujun Shen
Cascade Evidential Learning for Open-World Weakly-Supervised Temporal Action Localization Poster Session WED-PM
Mengyuan Chen · Junyu Gao · Changsheng Xu
Collecting Cross-Modal Presence-Absence Evidence for Weakly-Supervised Audio-Visual Event Perception Poster Session THU-AM
Junyu Gao · Mengyuan Chen · Changsheng Xu
Explicit Boundary Guided Semi-Push-Pull Contrastive Learning for Supervised Anomaly Detection Poster Session THU-PM
Xincheng Yao · Ruoqi Li · Jing Zhang · Jun Sun · Chongyang Zhang
Clothing-Change Feature Augmentation for Person Re-Identification Poster Session THU-PM
Ke Han · Shaogang Gong · Yan Huang · Liang Wang · Tieniu Tan
Robust Model-Based Face Reconstruction Through Weakly-Supervised Outlier Segmentation Poster Session TUE-AM
Chunlu Li · Andreas Morel-Forster · Thomas Vetter · Bernhard Egger · Adam Kortylewski
Learning Visibility Field for Detailed 3D Human Reconstruction and Relighting Poster Session TUE-AM
Ruichen Zheng · Peng Li · Haoqian Wang · Tao Yu
Intrinsic Physical Concepts Discovery With Object-Centric Predictive Models Poster Session THU-PM
Qu Tang · Xiangyu Zhu · Zhen Lei · Zhaoxiang Zhang