Skip to yearly menu bar Skip to main content


CVPR 2024 Accepted Papers

Papers are assigned to poster sessions such that topics are maximally spread over sessions (attendees will find interesting papers at each session) while grouping similar posters within each poster session to minimize walking distances. We used a 1D t-SNE projection of the SPECTER paper embeddings to realize this assignment.

This page is cached for 1 hour.  Changes to affiliation or name in your local profile may take up to 60 minutes to appear here.

Beyond Textual Constraints: Learning Novel Diffusion Conditions with Fewer Examples
Yuyang Yu · Bangzhen Liu · Chenxi Zheng · Xuemiao Xu · Huaidong Zhang · Shengfeng He
Exploring Regional Clues in CLIP for Zero-Shot Semantic Segmentation
Yi Zhang · Meng-Hao Guo · Miao Wang · Shi-Min Hu
EasyDrag: Efficient Point-based Manipulation on Diffusion Models
Xingzhong Hou · Boxiao Liu · Yi Zhang · Jihao Liu · Yu Liu · Haihang You
MCNet: Rethinking the Core Ingredients for Accurate and Efficient Homography Estimation
Haokai Zhu · Si-Yuan Cao · Jianxin Hu · Sitong Zuo · Beinan Yu · Jiacheng Ying · Junwei Li · Hui-Liang Shen
Universal Semi-Supervised Domain Adaptation by Mitigating Common-Class Bias
Wenyu Zhang · Qingmu Liu · Felix Ong · Mohamed Ragab · Chuan-Sheng Foo
Towards Detailed and Robust 3D Clothed Human Reconstruction with High-Frequency and Low-Frequency Information of Parametric Body Models
Yifan Yang · Dong Liu · Shuhai Zhang · Zeshuai Deng · Zixiong Huang · Mingkui Tan
Towards Understanding Cross and Self-Attention in Stable Diffusion for Text-Guided Image Editing
Bingyan Liu · Chengyu Wang · Tingfeng Cao · Kui Jia · Jun Huang
MP5: A Multi-modal Open-ended Embodied System in Minecraft via Active Perception
Yiran Qin · Enshen Zhou · Qichang Liu · Zhenfei Yin · Lu Sheng · Ruimao Zhang · Yu Qiao · Jing Shao
LEAD: Learning Decomposition for Source-free Universal Domain Adaptation
Sanqing Qu · Tianpei Zou · Lianghua He · Florian Röhrbein · Alois Knoll · Guang Chen · Changjun Jiang
Real-IAD: A Real-World Multi-View Dataset for Benchmarking Versatile Industrial Anomaly Detection
Chengjie Wang · wenbing zhu · Bin-Bin Gao · Zhenye Gan · Jiangning Zhang · Zhihao Gu · Bruce Qian · Mingang Chen · Lizhuang Ma
Adaptive Multi-Modal Cross-Entropy Loss for Stereo Matching
Peng Xu · Zhiyu Xiang · Chengyu Qiao · Jingyun Fu · Tianyu Pu
Attentive Illumination Decomposition Model for Multi-Illuminant White Balancing
Dongyoung Kim · Jinwoo Kim · Junsang Yu · Seon Joo Kim
Fully Geometric Panoramic Localization
Junho Kim · Jiwon Jeong · Young Min Kim
Adversarial Distillation Based on Slack Matching and Attribution Region Alignment
Shenglin Yin · Zhen Xiao · Mingxuan Song · Jieyi Long
Referring Expression Counting
Siyang Dai · Jun Liu · Ngai-Man Cheung
Generating Human Motion in 3D Scenes from Text Descriptions
Zhi Cen · Huaijin Pi · Sida Peng · Zehong Shen · Minghui Yang · Shuai Zhu · Hujun Bao · Xiaowei Zhou
HybridNeRF: Efficient Neural Rendering via Adaptive Volumetric Surfaces
Haithem Turki · Vasu Agrawal · Samuel Rota Bulò · Lorenzo Porzi · Peter Kontschieder · Deva Ramanan · Michael Zollhoefer · Christian Richardt
Exploiting Inter-sample and Inter-feature Relations in Dataset Distillation
Wenxiao Deng · Wenbin Li · Tianyu Ding · Lei Wang · Hongguang Zhang · Kuihua Huang · Jing Huo · Yang Gao
CAT: Exploiting Inter-Class Dynamics for Domain Adaptive Object Detection
Mikhail Kennerley · Jian-Gang Wang · Bharadwaj Veeravalli · Robby T. Tan
Dual-View Visual Contextualization for Web Navigation
Jihyung Kil · Chan Hee Song · Boyuan Zheng · Xiang Deng · Yu Su · Wei-Lun Chao
Boosting Neural Representations for Videos with a Conditional Decoder
XINJIE ZHANG · Ren Yang · Dailan He · Xingtong Ge · Tongda Xu · Yan Wang · Hongwei Qin · Jun Zhang
MA-LMM: Memory-Augmented Large Multimodal Model for Long-Term Video Understanding
Bo He · Hengduo Li · Young Kyun Jang · Menglin Jia · Xuefei Cao · Ashish Shah · Abhinav Shrivastava · Ser-Nam Lim
Precise Image Editing via Recognition and Generation Tasks
Shelly Sheynin · Adam Polyak · Uriel Singer · Yuval Kirstain · Amit Zohar · Oron Ashual · Devi Parikh · Yaniv Taigman
Joint-Task Regularization for Partially Labeled Multi-Task Learning
Kento Nishi · Junsik Kim · Wanhua Li · Hanspeter Pfister
Ego-Exo4D: Understanding Skilled Human Activity from First- and Third-Person Perspectives
Kristen Grauman · Andrew Westbury · Lorenzo Torresani · Kris Kitani · Jitendra Malik · Triantafyllos Afouras · Kumar Ashutosh · Vijay Baiyya · Siddhant Bansal · Bikram Boote · Eugene Byrne · Zachary Chavis · Joya Chen · Feng Cheng · Fu-Jen Chu · Sean Crane · Avijit Dasgupta · Jing Dong · Maria Escobar · Cristhian David Forigua Diaz · Abrham Gebreselasie · Sanjay Haresh · Jing Huang · Md Mohaiminul Islam · Suyog Jain · Rawal Khirodkar · Devansh Kukreja · Kevin Liang · Jia-Wei Liu · Sagnik Majumder · Yongsen Mao · Miguel Martin · Effrosyni Mavroudi · Tushar Nagarajan · Francesco Ragusa · Santhosh Kumar Ramakrishnan · Luigi Seminara · Arjun Somayazulu · Yale Song · Shan Su · Zihui Xue · Edward Zhang · Jinxu Zhang · Angela Castillo · Changan Chen · Fu Xinzhu · Ryosuke Furuta · Cristina González · Gupta · Jiabo Hu · Yifei Huang · Yiming Huang · Weslie Khoo · Anush Kumar · Robert Kuo · Sach Lakhavani · Miao Liu · Mi Luo · Zhengyi Luo · Brighid Meredith · Austin Miller · Oluwatumininu Oguntola · Xiaqing Pan · Penny Peng · Shraman Pramanick · Merey Ramazanova · Fiona Ryan · Wei Shan · Kiran Somasundaram · Chenan Song · Audrey Southerland · Masatoshi Tateno · Huiyu Wang · Yuchen Wang · Takuma Yagi · Mingfei Yan · Xitong Yang · Zecheng Yu · Shengxin Zha · Chen Zhao · Ziwei Zhao · Zhifan Zhu · Jeff Zhuo · Pablo ARBELAEZ · Gedas Bertasius · Dima Damen · Jakob Engel · Giovanni Maria Farinella · Antonino Furnari · Bernard Ghanem · Judy Hoffman · C.V. Jawahar · Richard Newcombe · Hyun Soo Park · James Rehg · Yoichi Sato · Manolis Savva · Jianbo Shi · Mike Zheng Shou · Michael Wray
WaveFace: Authentic Face Restoration with Efficient Frequency Recovery
Yunqi Miao · Jiankang Deng · Jungong Han
Video Prediction by Modeling Videos as Continuous Multi-Dimensional Processes
Gaurav Shrivastava · Abhinav Shrivastava
Texture-Preserving Diffusion Models for High-Fidelity Virtual Try-On
Xu Yang · Changxing Ding · Zhibin Hong · Junhao Huang · Jin Tao · Xiangmin Xu
GraphDreamer: Compositional 3D Scene Synthesis from Scene Graphs
Gege Gao · Weiyang Liu · Anpei Chen · Andreas Geiger · Bernhard Schölkopf
Open Vocabulary Semantic Scene Sketch Understanding
Ahmed Bourouis · Judith Fan · Yulia Gryaditskaya
PikeLPN: Mitigating Overlooked Inefficiencies of Low-Precision Neural Networks
Marina Neseem · Conor McCullough · Randy Hsin · Chas Leichner · Shan Li · In Suk Chong · Andrew Howard · Lukasz Lew · Sherief Reda · Ville-Mikko Rautio · Daniele Moro
DiVa-360: The Dynamic Visual Dataset for Immersive Neural Fields
Cheng-You Lu · Peisen Zhou · Angela Xing · Chandradeep Pokhariya · Arnab Dey · Ishaan Shah · Rugved Mavidipalli · Dylan Hu · Andrew Comport · Kefan Chen · Srinath Sridhar
MANUS: Markerless Grasp Capture using Articulated 3D Gaussians
Chandradeep Pokhariya · Ishaan Shah · Angela Xing · Zekun Li · Kefan Chen · Avinash Sharma · Srinath Sridhar
TEA: Test-time Energy Adaptation
Yige Yuan · Bingbing Xu · Liang Hou · Fei Sun · Huawei Shen · Xueqi Cheng
Instance-based Max-margin for Practical Few-shot Recognition
Minghao Fu · Ke Zhu
SOK-Bench: A Situated Video Reasoning Benchmark with Aligned Open-World Knowledge
Andong Wang · Bo Wu · Sunli Chen · Zhenfang Chen · Haotian Guan · Wei-Ning Lee · Li Erran Li · Chuang Gan
NC-TTT: A Noise Constrastive Approach for Test-Time Training
David OSOWIECHI · Gustavo Vargas Hakim · Mehrdad Noori · Milad Cheraghalikhani · Ali Bahri · Moslem Yazdanpanah · Ismail Ben Ayed · Christian Desrosiers
Towards Realistic Scene Generation with LiDAR Diffusion Models
Haoxi Ran · Vitor Guizilini · Yue Wang
DNGaussian: Optimizing Sparse-View 3D Gaussian Radiance Fields with Global-Local Depth Normalization
Jiahe Li · Jiawei Zhang · Xiao Bai · Jin Zheng · Xin Ning · Jun Zhou · Lin Gu
Salience DETR: Enhancing Detection Transformer with Hierarchical Salience Filtering Refinement
Xiuquan Hou · Meiqin Liu · Senlin Zhang · Ping Wei · Badong Chen
LAA-Net: Localized Artifact Attention Network for Quality-Agnostic and Generalizable Deepfake Detection
Dat NGUYEN · Nesryne Mejri · Inder Pal Singh · Polina Kuleshova · Marcella Astrid · Anis Kacem · Enjie Ghorbel · Djamila Aouada
HoloVIC: Large-scale Dataset and Benchmark for Multi-Sensor Holographic Intersection and Vehicle-Infrastructure Cooperative
CONG MA · Qiao Lei · Chengkai Zhu · Kai Liu · Zelong Kong · Liqing · Xueqi Zhou · Yuheng KAN · Wei Wu
UFOGen: You Forward Once Large Scale Text-to-Image Generation via Diffusion GANs
Yanwu Xu · Yang Zhao · Zhisheng Xiao · Tingbo Hou
SynSP: Synergy of Smoothness and Precision in Pose Sequences Refinement
Tao Wang · Lei Jin · Zheng Wang · Jianshu Li · Liang Li · Fang Zhao · Yu Cheng · Li Yuan · Li ZHOU · Junliang Xing · Jian Zhao
One Prompt Word is Enough to Boost Adversarial Robustness for Pre-trained Vision-Language Models
Lin Li · Haoyan Guan · Jianing Qiu · Michael Spratling
Retrieval-Augmented Layout Transformer for Content-Aware Layout Generation
Daichi Horita · Naoto Inoue · Kotaro Kikuchi · Kota Yamaguchi · Kiyoharu Aizawa
Data-Efficient Unsupervised Interpolation Without Any Intermediate Frame for 4D Medical Images
JungEun Kim · Hangyul Yoon · Geondo Park · Kyungsu Kim · Eunho Yang
CAT-DM: Controllable Accelerated Virtual Try-on with Diffusion Model
Jianhao Zeng · Dan Song · Weizhi Nie · Hongshuo Tian · Tongtong Wang · An-An Liu
HOIAnimator: Text-Prompt Human-Object Animations Generation with Perceptive Diffusion Models
Wenfeng Song · Xinyu Zhang · Shuai Li · Yang Gao · Aimin Hao · Xia HOU · Chenglizhao Chen · Ning Li · Hong Qin
Semantic Line Combination Detector
JINWON KO · Dongkwon Jin · Chang-Su Kim
Real-World Efficient Blind Motion Deblurring via Blur Pixel Discretization
Insoo Kim · Jae Seok Choi · Geonseok Seo · Kinam Kwon · Jinwoo Shin · Hyong-Euk Lee
MuseChat: A Conversational Music Recommendation System for Videos
Zhikang Dong · Bin Chen · Xiulong Liu · Pawel Polak · Peng Zhang
FREE: Faster and Better Data-Free Meta-Learning
Yongxian Wei · Zixuan Hu · Zhenyi Wang · Li Shen · Chun Yuan · Dacheng Tao
Alpha-CLIP: A CLIP Model Focusing on Wherever You Want
Zeyi Sun · Ye Fang · Tong Wu · Pan Zhang · Yuhang Zang · Shu Kong · Yuanjun Xiong · Dahua Lin · Jiaqi Wang
Building Bridges across Spatial and Temporal Resolutions: Reference-Based Super-Resolution via Change Priors and Conditional Diffusion Model
Runmin Dong · Shuai Yuan · Bin Luo · Mengxuan Chen · Jinxiao Zhang · Lixian Zhang · Weijia Li · Juepeng Zheng · Haohuan Fu
Feature Re-Embedding: Towards Foundation Model-Level Performance in Computational Pathology
Wenhao Tang · Fengtao ZHOU · Sheng Huang · Xiang Zhu · Yi Zhang · Bo Liu
Cam4DOcc: Benchmark for Camera-Only 4D Occupancy Forecasting in Autonomous Driving Applications
Junyi Ma · Xieyuanli Chen · Jiawei Huang · Jingyi Xu · Zhen Luo · Jintao Xu · Weihao Gu · Rui Ai · Hesheng Wang
Towards Calibrated Multi-label Deep Neural Networks
Jiacheng Cheng · Nuno Vasconcelos
Generalized Large-Scale Data Condensation via Various Backbone and Statistical Matching
Shitong Shao · Zeyuan Yin · Muxin Zhou · Xindong Zhang · Zhiqiang Shen
MMSum: A Dataset for Multimodal Summarization and Thumbnail Generation of Videos
Jielin Qiu · Jiacheng Zhu · William Han · Aditesh Kumar · Karthik Mittal · Claire Jin · Zhengyuan Yang · Linjie Li · Jianfeng Wang · DING ZHAO · Bo Li · Lijuan Wang
UniDepth: Universal Monocular Metric Depth Estimation
Luigi Piccinelli · Yung-Hsu Yang · Christos Sakaridis · Mattia Segu · Siyuan Li · Luc Van Gool · Fisher Yu
Robust Self-calibration of Focal Lengths from the Fundamental Matrix
Viktor Kocur · Daniel Kyselica · Zuzana Kukelova
AV2AV: Direct Audio-Visual Speech to Audio-Visual Speech Translation with Unified Audio-Visual Speech Representation
Jeongsoo Choi · Se Jin Park · Minsu Kim · Yong Man Ro
LMDrive: Closed-Loop End-to-End Driving with Large Language Models
Hao Shao · Yuxuan Hu · Letian Wang · Guanglu Song · Steven L. Waslander · Yu Liu · Hongsheng Li
Synergistic Global-space Camera and Human Reconstruction from Videos
Yizhou Zhao · Tuanfeng Y. Wang · Bhiksha Raj · Min Xu · Jimei Yang · Jimei Yang · Chun-Hao P. Huang
AiOS: All-in-One-Stage Expressive Human Pose and Shape Estimation
Qingping SUN · Yanjun Wang · Ailing Zeng · Ailing Zeng · Wanqi Yin · Chen Wei · Wenjia Wang · Haiy Mei · Chi LEUNG · Ziwei Liu · Lei Yang · Zhongang Cai
HandDiff: 3D Hand Pose Estimation with Diffusion on Image-Point Cloud
WENCAN CHENG · WENCAN CHENG · Hao Tang · Luc Van Gool · Jong Hwan Ko
Open-World Human-Object Interaction Detection via Multi-modal Prompts
Jie Yang · Bingliang Li · Ailing Zeng · Ailing Zeng · Lei Zhang · Ruimao Zhang
Interpretable Measures of Conceptual Similarity by Complexity-Constrained Descriptive Auto-Encoding
Alessandro Achille · Greg Ver Steeg · Tian Yu Liu · Matthew Trager · Carson Klingenberg · Stefano Soatto · Stefano Soatto
Repurposing Diffusion-Based Image Generators for Monocular Depth Estimation
Bingxin Ke · Anton Obukhov · Shengyu Huang · Nando Metzger · Nando Metzger · Rodrigo Caye Daudt · Konrad Schindler
Fourier-basis functions to bridge augmentation gap: Rethinking frequency augmentation in image classification
Mei Vaish · Puru Vaish · Shunxin Wang · Nicola Strisciuglio
ProMotion: Prototypes As Motion Learners
Yawen Lu · Dongfang Liu · Qifan Wang · Cheng Han · Yiming Cui · Yiming Cui · Zhiwen Cao · Xueling Zhang · Yingjie Victor Chen · Heng Fan
$V_kD:$ Improving knowledge distillation using orthogonal projections
Roy Miles · Roy Miles · Ismail Elezi · Jiankang Deng
Make Pixels Dance: High-Dynamic Video Generation
Yan Zeng · Guoqiang Wei · Jiani Zheng · Jiaxin Zou · Yang Wei · Yuchen Zhang · Yuchen Zhang · Hang Li
No Time to Train: Empowering Non-Parametric Networks for Few-shot 3D Scene Segmentation
Xiangyang Zhu · Renrui Zhang · Bowei He · Ziyu Guo · Ziyu Guo · Jiaming Liu · Han Xiao · Chaoyou Fu · Hao Dong · Peng Gao
Doodle Your 3D: From Abstract Freehand Sketches to Precise 3D Shapes
Hmrishav Bandyopadhyay · Subhadeep Koley · Ayan Das · Ayan Das · Ayan Kumar Bhunia · Aneeshan Sain · Pinaki Nath Chowdhury · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
ManipLLM: Embodied Multimodal Large Language Model for Object-Centric Robotic Manipulation
Xiaoqi Li · Mingxu Zhang · Yiran Geng · Haoran Geng · Haoran Geng · Yuxing Long · Yan Shen · Renrui Zhang · Jiaming Liu · Hao Dong
Diffeomorphic Template Registration for Atmospheric Turbulence Mitigation
Dong Lao · Congli Wang · Congli Wang · Alex Wong · Stefano Soatto · Stefano Soatto
Multi-Modal Hallucination Control by Visual Information Grounding
Alessandro Favero · Luca Zancato · Matthew Trager · Siddharth Choudhary · Pramuditha Perera · Alessandro Achille · Ashwin Swaminathan · Stefano Soatto · Stefano Soatto
Carve3D: Improving Multi-view Reconstruction Consistency for Diffusion Models with RL Finetuning
Desai Xie · Jiahao Li · Hao Tan · Xin Sun · Zhixin Shu · Yi Zhou · Sai Bi · Soren Pirk · Soeren Pirk · ARIE KAUFMAN
Task-Driven Exploration: Decoupling and Inter-Task Feedback for Joint Moment Retrieval and Highlight Detection
Jin Yang · Ping Wei · Huan Li · Ziyang Ren · Ziyang Ren
PRDP: Proximal Reward Difference Prediction for Large-Scale Reward Finetuning of Diffusion Models
Fei Deng · Qifei Wang · Qifei Wang · Wei Wei · Tingbo Hou · Matthias Grundmann
Customize your NeRF: Adaptive Source Driven 3D Scene Editing via Local-Global Iterative Training
Runze He · Shaofei Huang · Xuecheng Nie · Tianrui Hui · Tianrui Hui · Luoqi Liu · Jiao Dai · Jizhong Han · Guanbin Li · Si Liu
Eyes Wide Shut? Exploring the Visual Shortcomings of Multimodal LLMs
Shengbang Tong · Zhuang Liu · Zhuang Liu · Yuexiang Zhai · Yi Ma · Yann LeCun · Saining Xie
Language-driven Grasp Detection
An Dinh Vuong · Minh Nhat VU · Baoru Huang · Nghia Nguyen · Hieu Le · Thieu Vo · Thieu Vo · Anh Nguyen
AVFF: Audio-Visual Feature Fusion for Video Deepfake Detection
Trevine Oorloff · Surya Koppisetti · Surya Koppisetti · Nicolo Bonettini · Divyaraj Solanki · Ben Colman · Yaser Yacoob · Ali Shahriyari · Gaurav Bharaj
UniGS: Unified Representation for Image Generation and Segmentation
Lu Qi · Lehan Yang · Lehan Yang · Weidong Guo · Yu Xu · Bo Du · Varun Jampani · Ming-Hsuan Yang
Convolutional Prompting meets Language Models for Continual Learning
ANURAG Roy · Riddhiman Moulick · Vinay Verma · Vinay Verma Verma · Saptarshi Ghosh · Abir Das
Multi-Modal Proxy Learning Towards Personalized Visual Multiple Clustering
Jiawei Yao · Jiawei Yao · Qi Qian · Juhua Hu
POPDG: Popular 3D Dance Generation with PopDanceSet
Zhenye Luo · ZhenYe Luo · Min Ren · Xuecai Hu · Yongzhen Huang · Li Yao
CapsFusion: Rethinking Image-Text Data at Scale
Qiying Yu · Quan Sun · Xiaosong Zhang · Yufeng Cui · Yufeng Cui · Fan Zhang · Yue Cao · Xinlong Wang · Jingjing Liu
Generative Multimodal Models are In-Context Learners
Quan Sun · Yufeng Cui · Yufeng Cui · Xiaosong Zhang · Fan Zhang · Qiying Yu · Yueze Wang · Yongming Rao · Jingjing Liu · Tiejun Huang · Xinlong Wang
TIGER: Time-Varying Denoising Model for 3D Point Cloud Generation with Diffusion Process
Zhiyuan Ren · Minchul Kim · Feng Liu · Feng Liu · Xiaoming Liu
InstantBooth: Personalized Text-to-Image Generation without Test-Time Finetuning
Jing Shi · Wei Xiong · Wei Xiong · Zhe Lin · HyunJoon Jung
FreeMan: Towards benchmarking 3D human pose estimation under Real-World Conditions
Jiong WANG · Fengyu Yang · Bingliang Li · Wenbo Gou · Danqi Yan · Ailing Zeng · Ailing Zeng · Yijun Gao · Junle Wang · Yanqing Jing · Ruimao Zhang
DyBluRF: Dynamic Neural Radiance Fields from Blurry Monocular Video
Huiqiang Sun · Xingyi Li · Liao Shen · Xinyi Ye · Xinyi Ye · Ke Xian · Zhiguo Cao
TULIP: Transformer for Upsampling of LiDAR Point Cloud
Bin Yang · Bin Yang · Patrick Pfreundschuh · Roland Siegwart · Marco Hutter · Peyman Moghadam · Vaishakh Patil
KeyPoint Relative Position Encoding for Face Recognition
Minchul Kim · Feng Liu · Feng Liu · Yiyang Su · Anil Jain · Xiaoming Liu
LTA-PCS: Learnable Task-Agnostic Point Cloud Sampling
Jiaheng Liu · Jiaheng Liu · Jianhao Li · Kaisiyuan Wang · Hongcheng Guo · Jian Yang · Junran Peng · Ke Xu · Xianglong Liu · Jinyang Guo
Relightful Harmonization: Lighting-aware Portrait Background Replacement
Mengwei Ren · Wei Xiong · Wei Xiong · Jae Shin Yoon · Zhixin Shu · Jianming Zhang · HyunJoon Jung · Guido Gerig · He Zhang
Multi-Attribute Interactions Matter for 3D Visual Grounding
Can Xu · Yuehui Han · Rui Xu · Le Hui · Jin Xie · Jin Xie · Jian Yang
Promptable Behaviors: Personalizing Multi-Objective Rewards from Human Preferences
Minyoung Hwang · Minyoung Hwang · Luca Weihs · Chanwoo Park · Kimin Lee · Aniruddha Kembhavi · Kiana Ehsani
Visual Layout Composer: Image-Vector Dual Diffusion Model for Design Layout Generation
Mohammad Amin Shabani · Zhaowen Wang · Difan Liu · Nanxuan Zhao · Jimei Yang · Jimei Yang · Yasutaka Furukawa
Preserving Fairness Generalization in Deepfake Detection
Li Lin · Li Lin · Xinan He · Yan Ju · Xin Wang · Feng Ding · Shu Hu
In Search of a Data Transformation That Accelerates Neural Field Training
Junwon Seo · Sangyoon Lee · Kwang In Kim · Jaeho Lee
PlatoNeRF: 3D Reconstruction in Plato’s Cave via Single-View Two-Bounce Lidar
Tzofi Klinghoffer · Xiaoyu Xiang · Siddharth Somasundaram · Yuchen Fan · Christian Richardt · Ramesh Raskar · Rakesh Ranjan
EgoGen: An Egocentric Synthetic Data Generator
Gen Li · Kaifeng Zhao · Siwei Zhang · Xiaozhong Lyu · Mihai Dusmanu · Yan Zhang · Marc Pollefeys · Siyu Tang
Stratified Avatar Generation from Sparse Observations
Han Feng · Wenchao Ma · Quankai Gao · Xianwei Zheng · Nan Xue · Huijuan Xu
Improving Semantic Correspondence with Viewpoint-Guided Spherical Maps
Octave Mariotti · Oisin Mac Aodha · Hakan Bilen
Temporally Consistent Unbalanced Optimal Transport for Unsupervised Action Segmentation
Ming Xu · Stephen Gould
FMA-Net: Flow Guided Dynamic Filtering and Iterative Feature Refinement with Multi-Attention for Joint Video Super-Resolution and Deblurring
Geunhyuk Youk · Jihyong Oh · Munchurl Kim
Producing and Leveraging Online Map Uncertainty in Trajectory Prediction
Xunjiang Gu · Guanyu Song · Igor Gilitschenski · Marco Pavone · Boris Ivanovic
Seeing the World through Your Eyes
Hadi Alzayer · Kevin Zhang · Brandon Y. Feng · Christopher Metzler · Jia-Bin Huang
Deep Generative Model based Rate-Distortion for Image Downscaling Assessment
yuanbang liang · Bhavesh Garg · Paul L. Rosin · Yipeng Qin
Analyzing and Improving the Training Dynamics of Diffusion Models
Tero Karras · Miika Aittala · Jaakko Lehtinen · Janne Hellsten · Timo Aila · Samuli Laine
Objects as volumes: A stochastic geometry view of opaque solids
Bailey Miller · Hanyu Chen · Alice Lai · Ioannis Gkioulekas
SceneFun3D: Fine-Grained Functionality and Affordance Understanding in 3D Scenes
Alexandros Delitzas · Ayça Takmaz · Federico Tombari · Robert Sumner · Marc Pollefeys · Francis Engelmann
EGTR: Extracting Graph from Transformer for Scene Graph Generation
Jinbae Im · JeongYeon Nam · Nokyung Park · Hyungmin Lee · Seunghyun Park
MMMU: A Massive Multi-discipline Multimodal Understanding and Reasoning Benchmark for Expert AGI
Xiang Yue · Yuansheng Ni · Kai Zhang · Tianyu Zheng · Ruoqi Liu · Ge Zhang · Samuel Stevens · Dongfu Jiang · Weiming Ren · Yuxuan Sun · Cong Wei · Botao Yu · Ruibin Yuan · Renliang Sun · Ming Yin · Boyuan Zheng · Zhenzhu Yang · Yibo Liu · Wenhao Huang · Huan Sun · Yu Su · Wenhu Chen
Visual Program Distillation: Distilling Tools and Programmatic Reasoning into Vision-Language Models
Yushi Hu · Otilia Stretcu · Chun-Ta Lu · Krishnamurthy Viswanathan · Kenji Hata · Enming Luo · Ranjay Krishna · Ariel Fuxman
Towards Robust Event-guided Low-Light Image Enhancement: A Large-Scale Real-World Event-Image Dataset and Novel Approach
Guoqiang Liang · Kanghao Chen · Hangyu Li · Yunfan Lu · Lin Wang
Style Aligned Image Generation via Shared Attention
Amir Hertz · Andrey Voynov · Shlomi Fruchter · Daniel Cohen-Or
MetaCloak: Preventing Unauthorized Subject-driven Text-to-image Diffusion-based Synthesis via Meta-learning
Yixin Liu · Chenrui Fan · Yutong Dai · Xun Chen · Pan Zhou · Lichao Sun
Visual Anagrams: Synthesizing Multi-View Optical Illusions with Diffusion Models
Daniel Geng · Inbum Park · Andrew Owens
MonoHair: High-Fidelity Hair Modeling from a Monocular Video
Keyu Wu · LINGCHEN YANG · Zhiyi Kuang · Yao Feng · Xutao Han · Yuefan Shen · Hongbo Fu · Kun Zhou · Youyi Zheng
Comparing the Decision-Making Mechanisms by Transformers and CNNs via Explanation Methods
Mingqi Jiang · Saeed Khorram · Li Fuxin
PaSCo: Urban 3D Panoptic Scene Completion with Uncertainty Awareness
Anh-Quan Cao · Angela Dai · Raoul de Charette
DART: Implicit Doppler Tomography for Radar Novel View Synthesis
Tianshu Huang · John Miller · Akarsh Prabhakara · Tao Jin · Tarana Laroia · Zico Kolter · Anthony Rowe
RoHM: Robust Human Motion Reconstruction via Diffusion
Siwei Zhang · Bharat Lal Bhatnagar · Yuanlu Xu · Alexander Winkler · Petr Kadlecek · Siyu Tang · Federica Bogo
Tri-Perspective View Decomposition for Geometry-Aware Depth Completion
Zhiqiang Yan · Yuankai Lin · Kun Wang · Yupeng Zheng · Yufei Wang · Zhenyu Zhang · Jun Li · Jian Yang
Instruct-Imagen: Image Generation with Multi-modal Instruction
Hexiang Hu · Kelvin C.K. Chan · Yu-Chuan Su · Wenhu Chen · Yandong Li · Kihyuk Sohn · Yang Zhao · Xue Ben · William Cohen · Ming-Wei Chang · Xuhui Jia
Bilateral Event Mining and Complementary for Event Stream Super-Resolution
Zhilin Huang · Quanmin Liang · Yijie Yu · Chujun Qin · Xiawu Zheng · Kai Huang · Zikun Zhou · Wenming Yang
pixelSplat: 3D Gaussian Splats from Image Pairs for Scalable Generalizable 3D Reconstruction
David Charatan · Sizhe Lester Li · Andrea Tagliasacchi · Vincent Sitzmann
FineParser: A Fine-grained Spatio-temporal Action Parser for Human-centric Action Quality Assessment
Jinglin Xu · Sibo Yin · Guohao Zhao · Zishuo Wang · Yuxin Peng
Grounding and Enhancing Grid-based Models for Neural Fields
Zelin Zhao · FENGLEI FAN · Wenlong Liao · Junchi Yan
Modeling Multimodal Social Interactions: New Challenges and Baselines with Densely Aligned Representations
Sangmin Lee · Bolin Lai · Fiona Ryan · Bikram Boote · James Rehg
Learning to Produce Semi-dense Correspondences for Visual Localization
Khang Truong Giang · Soohwan Song · Sungho Jo
GPLD3D: Latent Diffusion of 3D Shape Generative Models by Enforcing Geometric and Physical Priors
Yuan Dong · Qi Zuo · Xiaodong Gu · Weihao Yuan · zhengyi zhao · Zilong Dong · Liefeng Bo · Qixing Huang
BioCLIP: A Vision Foundation Model for the Tree of Life
Samuel Stevens · Jiaman Wu · Matthew Thompson · Elizabeth Campolongo · Chan Hee Song · David Carlyn · Li Dong · Wasila Dahdul · Charles Stewart · Tanya Berger-Wolf · Wei-Lun Chao · Yu Su
InternVL: Scaling up Vision Foundation Models and Aligning for Generic Visual-Linguistic Tasks
Zhe Chen · Jiannan Wu · Wenhai Wang · Weijie Su · Guo Chen · Sen Xing · Zhong Muyan · Qing-Long Zhang · Xizhou Zhu · Lewei Lu · Bin Li · Ping Luo · Tong Lu · Yu Qiao · Jifeng Dai
Neural Redshift: Random Networks are not Random Functions
Damien Teney · Armand Nicolicioiu · Valentin Hartmann · Ehsan Abbasnejad
Relightable Gaussian Codec Avatars
Shunsuke Saito · Gabriel Schwartz · Tomas Simon · Junxuan Li · Giljoo Nam
SAFDNet: A Simple and Effective Network for Fully Sparse 3D Object Detection
Gang Zhang · Chen Junnan · Guohuan Gao · Jianmin Li · Si Liu · Xiaolin Hu
NeRF-HuGS: Improved Neural Radiance Fields in Non-static Scenes Using Heuristics-Guided Segmentation
Jiahao Chen · Yipeng Qin · Lingjie Liu · Jiangbo Lu · Guanbin Li
Rich Human Feedback for Text-to-Image Generation
Youwei Liang · Junfeng He · Gang Li · Peizhao Li · Arseniy Klimovskiy · Nicholas Carolan · Jiao Sun · Jordi Pont-Tuset · Sarah Young · Feng Yang · Junjie Ke · Krishnamurthy Dvijotham · Katherine Collins · Yiwen Luo · Yang Li · Kai Kohlhoff · Deepak Ramachandran · Vidhya Navalpakkam
Semantic Human Mesh Reconstruction with Textures
xiaoyu zhan · Jianxin Yang · Yuanqi Li · Jie Guo · Yanwen Guo · Wenping Wang
MemSAM: Taming Segment Anything Model for Echocardiography Video Segmentation
Xiaolong Deng · Huisi Wu · Runhao Zeng · Jing Qin
URHand: Universal Relightable Hands
Zhaoxi Chen · Gyeongsik Moon · Kaiwen Guo · Chen Cao · Stanislav Pidhorskyi · Tomas Simon · Rohan Joshi · Yuan Dong · Yichen Xu · Bernardo Pires · He Wen · Lucas Evans · Bo Peng · Julia Buffalini · Autumn Trimble · Kevyn McPhail · Melissa Schoeller · Shoou-I Yu · Javier Romero · Michael Zollhoefer · Yaser Sheikh · Ziwei Liu · Shunsuke Saito
Learning to Segment Referred Objects from Narrated Egocentric Videos
Yuhan Shen · Huiyu Wang · Xitong Yang · Matt Feiszli · Ehsan Elhamifar · Lorenzo Torresani · Effrosyni Mavroudi
Transcriptomics-guided Slide Representation Learning in Computational Pathology
Guillaume Jaume · Lukas Oldenburg · Anurag Vaidya · Richard J. Chen · Drew F. K. Williamson · Thomas Peeters · Andrew Song · Faisal Mahmood
S2MAE: A Spatial-Spectral Pretraining Foundation Model for Spectral Remote Sensing Data
Xuyang Li · Danfeng Hong · Jocelyn Chanussot
DiffusionLight: Light Probes for Free by Painting a Chrome Ball
Pakkapon Phongthawee · Worameth Chinchuthakun · Nontaphat Sinsunthithet · Varun Jampani · Amit Raj · Pramook Khungurn · Supasorn Suwajanakorn
Describing Differences in Image Sets with Natural Language
Lisa Dunlap · Yuhui Zhang · Xiaohan Wang · Ruiqi Zhong · Trevor Darrell · Jacob Steinhardt · Joseph Gonzalez · Serena Yeung
EvDiG: Event-guided Direct and Global Components Separation
xinyu zhou · Peiqi Duan · Boyu Li · Chu Zhou · Chao Xu · Boxin Shi
Rethinking Inductive Biases for Surface Normal Estimation
Gwangbin Bae · Andrew J. Davison
Multi-View Attentive Contextualization for Multi-View 3D Object Detection
Xianpeng Liu · Ce Zheng · Ming Qian · Nan Xue · Chen Chen · Zhebin Zhang · Chen Li · Tianfu Wu
OCAI: Improving Optical Flow Estimation by Occlusion and Consistency Aware Interpolation
Jisoo Jeong · Hong Cai · Risheek Garrepalli · Jamie Lin · Munawar Hayat · Fatih Porikli
One-Shot Open Affordance Learning with Foundation Models
Gen Li · Deqing Sun · Laura Sevilla-Lara · Varun Jampani
DreamPropeller: Supercharge Text-to-3D Generation with Parallel Sampling
Linqi Zhou · Andy Shih · Chenlin Meng · Stefano Ermon
Adaptive Softassign via Hadamard-Equipped Sinkhorn
Binrui Shen · Qiang Niu · Shengxin Zhu
DisCo: Disentangled Control for Realistic Human Dance Generation
Tan Wang · Linjie Li · Kevin Lin · Yuanhao Zhai · Chung-Ching Lin · Zhengyuan Yang · Hanwang Zhang · Zicheng Liu · Lijuan Wang
Diffusion Time-step Curriculum for One Image to 3D Generation
YI Xuanyu · Zike Wu · Qingshan Xu · Pan Zhou · Joo Lim · Hanwang Zhang
Consistent3D: Towards Consistent High-Fidelity Text-to-3D Generation with Deterministic Sampling Prior
Zike Wu · Pan Zhou · YI Xuanyu · Xiaoding Yuan · Hanwang Zhang
Discriminative Probing and Tuning for Text-to-Image Generation
Leigang Qu · Wenjie Wang · Yongqi Li · Hanwang Zhang · Liqiang Nie · Tat-seng Chua
Doubly Abductive Counterfactual Inference for Text-based Image Editing
Xue Song · Jiequan Cui · Hanwang Zhang · Jingjing Chen · Richang Hong · Yu-Gang Jiang
Brain Decodes Deep Nets
Huzheng Yang · James Gee · Jianbo Shi
Question Aware Vision Transformer for Multimodal Reasoning
Roy Ganz · Yair Kittenplon · Aviad Aberdam · Elad Ben Avraham · Oren Nuriel · Shai Mazor · Ron Litman
Instance-aware Contrastive Learning for Occluded Human Mesh Reconstruction
Mi-Gyeong Gwon · Gi-Mun Um · Won-Sik Cheong · Wonjun Kim
Extend Your Own Correspondences: Unsupervised Distant Point Cloud Registration by Progressive Distance Extension
Quan Liu · Hongzi Zhu · Zhenxi Wang · Yunsong Zhou · Shan Chang · Minyi Guo
PointOBB: Learning Oriented Object Detection via Single Point Supervision
Junwei Luo · Xue Yang · Yi Yu · Qingyun Li · Junchi Yan · Yansheng Li
HomoFormer: Homogenized Transformer for Image Shadow Removal
Jie Xiao · Xueyang Fu · Yurui Zhu · Dong Li · Jie Huang · Kai Zhu · Zheng-Jun Zha
LiDAR-based Person Re-identification
Wenxuan Guo · Zhiyu Pan · Yingping Liang · Ziheng Xi · Zhi Chen Zhong · Jianjiang Feng · Jie Zhou
FedHCA$^2$: Towards Hetero-Client Federated Multi-Task Learning
Yuxiang Lu · Suizhi Huang · Yuwen Yang · Shalayiding Sirejiding · Yue Ding · Hongtao Lu
Task-Customized Mixture of Adapters for General Image Fusion
Pengfei Zhu · Yang Sun · Bing Cao · Qinghua Hu
Boosting Image Restoration via Priors from Pre-trained Models
Xiaogang Xu · Shu Kong · Tao Hu · Zhe Liu · Hujun Bao
SkySense: A Multi-Modal Remote Sensing Foundation Model Towards Universal Interpretation for Earth Observation Imagery
Xin Guo · Jiangwei Lao · Bo Dang · Yingying Zhang · Lei Yu · Lixiang Ru · Liheng Zhong · Ziyuan Huang · Kang Wu · Dingxiang Hu · HUIMEI HE · Jian Wang · Jingdong Chen · Ming Yang · Yongjun Zhang · Yansheng Li
Multiscale Vision Transformers meet Bipartite Matching for efficient single-stage Action Localization
Ioanna Ntinou · Enrique Sanchez · Georgios Tzimiropoulos
Selective, Interpretable and Motion Consistent Privacy Attribute Obfuscation for Action Recognition
Filip Ilic · He Zhao · Thomas Pock · Richard P. Wildes
A Recipe for Scaling up Text-to-Video Generation with Text-free Videos
Xiang Wang · Shiwei Zhang · Hangjie Yuan · Zhiwu Qing · Biao Gong · Yingya Zhang · Yujun Shen · Changxin Gao · Nong Sang
3D Facial Expressions through Analysis-by-Neural-Synthesis
George Retsinas · Panagiotis Filntisis · Radek Danecek · Victoria Abrevaya · Anastasios Roussos · Timo Bolkart · Petros Maragos
InstructVideo: Instructing Video Diffusion Models with Human Feedback
Hangjie Yuan · Shiwei Zhang · Xiang Wang · Yujie Wei · Tao Feng · Yining Pan · Yingya Zhang · Ziwei Liu · Samuel Albanie · Dong Ni
ViewDiff: 3D-Consistent Image Generation with Text-To-Image Models
Lukas Hoellein · Aljaž Božič · Norman Müller · David Novotny · Hung-Yu Tseng · Christian Richardt · Michael Zollhoefer · Matthias Nießner
DiffMorpher: Unleashing the Capability of Diffusion Models for Image Morphing
Kaiwen Zhang · Yifan Zhou · Xudong XU · Bo Dai · Xingang Pan
Virtual Immunohistochemistry Staining for Histological Images Assisted by Weakly-supervised Learning
Jiahan Li · Jiuyang Dong · Shenjin Huang · Xi Li · Junjun Jiang · Xiaopeng Fan · Yongbing Zhang
Are Conventional SNNs Really Efficient? A Perspective from Network Quantization
Guobin Shen · Dongcheng Zhao · Tenglong Li · Jindong Li · Yi Zeng
DREAM: Diffusion Rectification and Estimation-Adaptive Models
Jinxin Zhou · Tianyu Ding · Tianyi Chen · Jiachen Jiang · Ilya Zharkov · Zhihui Zhu · Luming Liang
NOPE: Novel Object Pose Estimation from a Single Image
Van Nguyen Nguyen · Thibault Groueix · Georgy Ponimatkin · Yinlin Hu · Renaud Marlet · Mathieu Salzmann · Vincent Lepetit
GigaPose: Fast and Robust Novel Object Pose Estimation via One Correspondence
Van Nguyen Nguyen · Thibault Groueix · Mathieu Salzmann · Vincent Lepetit
Low-Rank Rescaled Vision Transformer Fine-Tuning: A Residual Design Approach
Wei Dong · Xing Zhang · Bihui Chen · Dawei Yan · Zhijun Lin · Qingsen Yan · Peng Wang · Yang Yang
HalluciDoctor: Mitigating Hallucinatory Toxicity in Visual Instruction Data
Qifan Yu · Juncheng Li · Longhui Wei · Liang Pang · Wentao Ye · Bosheng Qin · Siliang Tang · Qi Tian · Yueting Zhuang
Friendly Sharpness-Aware Minimization
Tao Li · Pan Zhou · Zhengbao He · Xinwen Cheng · Xiaolin Huang
Mind The Edge: Refining Depth Edges in Sparsely-Supervised Monocular Depth Estimation
Lior Talker · Aviad Cohen · Erez Yosef · Alexandra Dana · Michael Dinerstein
TimeChat: A Time-sensitive Multimodal Large Language Model for Long Video Understanding
Shuhuai Ren · Linli Yao · Shicheng Li · Xu Sun · Lu Hou
RCBEVDet: Radar-camera Fusion in Bird’s Eye View for 3D Object Detection
Zhiwei Lin · Zhe Liu · Zhongyu Xia · Xinhao Wang · Yongtao Wang · Shengxiang Qi · Yang Dong · Nan Dong · Le Zhang · Ce Zhu
BiTT: Bi-directional Texture Reconstruction of Interacting Two Hands from a Single Image
Minje Kim · Tae-Kyun Kim
HINTED: Hard Instance Enhanced Detector with Mixed-Density Feature Fusion for Sparsely-Supervised 3D Object Detection
Qiming Xia · Wei Ye · Hai Wu · Shijia Zhao · Leyuan Xing · Xun Huang · Jinhao Deng · Xin Li · Chenglu Wen · Cheng Wang
Commonsense Prototype for Outdoor Unsupervised 3D Object Detection
Hai Wu · Shijia Zhao · Xun Huang · Chenglu Wen · Xin Li · Cheng Wang
SCoFT: Self-Contrastive Fine-Tuning for Equitable Image Generation
Zhixuan Liu · Peter Schaldenbrand · Beverley-Claire Okogwu · Wenxuan Peng · Youngsik Yun · Andrew Hundt · Jihie Kim · Jean Oh
LaMPilot: An Open Benchmark Dataset for Autonomous Driving with Language Model Programs
Yunsheng Ma · Can Cui · Xu Cao · Wenqian Ye · Peiran Liu · Juanwu Lu · Amr Abdelraouf · Rohit Gupta · Kyungtae Han · Aniket Bera · James Rehg · Ziran Wang
Quantifying Uncertainty in Motion Prediction with Variational Bayesian Mixture
Juanwu Lu · Can Cui · Yunsheng Ma · Aniket Bera · Ziran Wang
Q-Instruct: Improving Low-level Visual Abilities for Multi-modality Foundation Models
Haoning Wu · Zicheng Zhang · Erli Zhang · Chaofeng Chen · Liang Liao · Annan Wang · Kaixin Xu · Chunyi Li · Jingwen Hou · Guangtao Zhai · Xue Geng · Wenxiu Sun · Qiong Yan · Weisi Lin
AUEditNet: Dual-Branch Facial Action Unit Intensity Manipulation with Implicit Disentanglement
Shiwei Jin · Zhen Wang · Lei Wang · Peng Liu · Ning Bi · Truong Nguyen
Lodge: A Coarse to Fine Diffusion Network for Long Dance Generation guided by the Characteristic Dance Primitives
Ronghui Li · Yuxiang Zhang · Yachao Zhang · Hongwen Zhang · Jie Guo · Yan Zhang · Yebin Liu · Xiu Li
Stationary Representations: Optimally Approximating Compatibility and Implications for Improved Model Replacements
Niccolò Biondi · Federico Pernici · Simone Ricci · Alberto Del Bimbo
OneLLM: One Framework to Align All Modalities with Language
Jiaming Han · Kaixiong Gong · Yiyuan Zhang · Jiaqi Wang · Kaipeng Zhang · Dahua Lin · Yu Qiao · Peng Gao · Xiangyu Yue
SelfPose3d: Self-Supervised Multi-Person Multi-View 3d Pose Estimation
Keqi Chen · vinkle srivastav · Nicolas Padoy
Event Stream-based Visual Object Tracking: A High-Resolution Benchmark Dataset and A Novel Baseline
Xiao Wang · Shiao Wang · Chuanming Tang · Zhu Lin · Bo Jiang · Yonghong Tian · Jin Tang
Collaborative Semantic Occupancy Prediction with Hybrid Feature Fusion in Connected Automated Vehicles
Rui Song · Chenwei Liang · Hu Cao · Zhiran Yan · Walter Zimmer · Markus Gross · Andreas Festag · Alois Knoll
Neighbor Relations Matter in Video Scene Detection
Jiawei Tan · Hongxing Wang · Jiaxin Li · Zhilong Ou · Zhangbin Qian
VS: Reconstructing Clothed 3D Human from Single Image via Vertex Shift
Leyuan Liu · Yuhan Li · Yunqi Gao · Changxin Gao · Yuanyuan Liu · Jingying Chen
PoNQ: a Neural QEM-based Mesh Representation
Nissim Maruani · Maks Ovsjanikov · Pierre Alliez · Mathieu Desbrun
Theoretically Achieving Continuous Representation of Oriented Bounding Boxes
Zikai Xiao · Guo-Ye Yang · Xue Yang · Tai-Jiang Mu · Junchi Yan · Shi-Min Hu
Compressed 3D Gaussian Splatting for Accelerated Novel View Synthesis
Simon Niedermayr · Josef Stumpfegger · rüdiger westermann
Pixel-level Semantic Correspondence through Layout-aware Representation Learning and Multi-scale Matching Integration
Yixuan Sun · Zhangyue Yin · Haibo Wang · Yan Wang · Xipeng Qiu · Weifeng Ge · Wenqiang Zhang
S-DyRF: Reference-Based Stylized Radiance Fields for Dynamic Scenes
Xingyi Li · Zhiguo Cao · Yizheng Wu · Kewei Wang · Ke Xian · Zhe Wang · Guosheng Lin
Diffusion-based Blind Text Image Super-Resolution
Yuzhe Zhang · jiawei zhang · Hao Li · Zhouxia Wang · Luwei Hou · Dongqing Zou · Liheng Bian
Looking Similar, Sounding Different: Leveraging Counterfactual Cross-Modal Pairs for Audiovisual Representation Learning
Nikhil Singh · Chih-Wei Wu · Iroro Orife · Kalayeh
OpenBias: Open-set Bias Detection in Text-to-Image Generative Models
Moreno D'Incà · Elia Peruzzo · Massimiliano Mancini · Dejia Xu · Vidit Goel · Xingqian Xu · Zhangyang Wang · Humphrey Shi · Nicu Sebe
PAIR Diffusion: A Comprehensive Multimodal Object-Level Image Editor
Vidit Goel · Elia Peruzzo · Yifan Jiang · Dejia Xu · Xingqian Xu · Nicu Sebe · Trevor Darrell · Zhangyang Wang · Humphrey Shi
Language-driven Object Fusion into Neural Radiance Fields with Pose-Conditioned Dataset Updates
Ka Chun SHUM · Jaeyeon Kim · Binh-Son Hua · Thanh Nguyen · Sai-Kit Yeung
Arbitrary Motion Style Transfer with Multi-condition Motion Latent Diffusion Model
Wenfeng Song · Xingliang Jin · Shuai Li · Chenglizhao Chen · Aimin Hao · Xia HOU · Ning Li · Hong Qin
Self-Supervised Class-Agnostic Motion Prediction with Spatial and Temporal Consistency Regularizations
Kewei Wang · Yizheng Wu · Jun Cen · Zhiyu Pan · Xingyi Li · Zhe Wang · Zhiguo Cao · Guosheng Lin
Learning Intra-view and Cross-view Geometric Knowledge for Stereo Matching
Rui Gong · Weide Liu · ZAIWANG GU · Xulei Yang · Jun Cheng
DiverGen: Improving Instance Segmentation by Learning Wider Data Distribution with More Diverse Generative Data
Chengxiang Fan · Muzhi Zhu · Hao Chen · Yang Liu · Weijia Wu · Huaqi Zhang · Chunhua Shen
TokenCompose: Text-to-Image Diffusion with Token-level Supervision
Zirui Wang · Zhizhou Sha · Zheng Ding · Yilin Wang · Zhuowen Tu
HOIDiffusion: Generating Realistic 3D Hand-Object Interaction Data
Mengqi Zhang · Yang Fu · Zheng Ding · Sifei Liu · Zhuowen Tu · Xiaolong Wang
FreeControl: Training-Free Spatial Control of Any Text-to-Image Diffusion Model with Any Condition
SICHENG MO · Fangzhou Mu · Kuan Heng Lin · Yanli Liu · Bochen Guan · Yin Li · Bolei Zhou
The Neglected Tails of Vision-Language Models
Shubham Parashar · Tian Liu · Zhiqiu Lin · Xiangjue Dong · Yanan Li · James Caverlee · Deva Ramanan · Shu Kong
Language Models as Black-Box Optimizers for Vision-Language Models
Shihong Liu · Samuel Yu · Zhiqiu Lin · Deepak Pathak · Deva Ramanan
DIMAT: Decentralized Iterative Merging-And-Training for Deep Learning Models
Nastaran Saadati · Minh Pham · Nasla Saleem · Joshua R. Waite · Aditya Balu · Zhanhong Jiang · Chinmay Hegde · Soumik Sarkar
Gaussian Head Avatar: Ultra High-fidelity Head Avatar via Dynamic Gaussians
Yuelang Xu · Benwang Chen · Zhe Li · Hongwen Zhang · Lizhen Wang · Zerong Zheng · Yebin Liu
NeRF Analogies - Example-Based Visual Attribute Transfer for NeRFs
Michael Fischer · Zhengqin Li · Thu Nguyen-Phuoc · Aljaž Božič · Zhao Dong · Carl Marshall · Tobias Ritschel
Multi-Scale 3D Gaussian Splatting for Anti-Aliased Rendering
Zhiwen Yan · Weng Fei Low · Yu Chen · Gim Hee Lee
Real-Time Exposure Correction via Collaborative Transformations and Adaptive Sampling
Ziwen Li · Feng Zhang · Meng Cao · Jinpu Zhang · Yuanjie Shao · Yuehuan Wang · Nong Sang
LiveHPS: LiDAR-based Scene-level Human Pose and Shape Estimation in Free Environment
yiming ren · xiao han · Chengfeng Zhao · Jingya Wang · Lan Xu · Jingyi Yu · Yuexin Ma
Physics-guided Shape-from-Template: Monocular Video Perception through Neural Surrogate Models
David Stotko · Nils Wandel · Reinhard Klein
iKUN: Speak to Trackers without Retraining
Yunhao Du · Cheng Lei · Zhicheng Zhao · Fei Su
Defense Against Adversarial Attacks on No-Reference Image Quality Models with Gradient Norm Regularization
Yujia Liu · Chenxi Yang · Dingquan Li · Jianhao Ding · Tingting Jiang
PromptAD: Learning Prompts with only Normal Samples for Few-Shot Anomaly Detection
Qihang Ma · Zhizhong Zhang · Xin Tan · Yanyun Qu · Chengwei Chen · Yuan Xie · Lizhuang Ma
Context-based and Diversity-driven Specificity in Compositional Zero-Shot Learning
Yun Li · Zhe Liu · Hang Chen · Lina Yao
HUNTER: Unsupervised Human-centric 3D Detection via Transferring Knowledge from Synthetic Instances to Real Scenes
Yichen Yao · Zimo Jiang · YUJING SUN · Zhencai Zhu · Xinge Zhu · Runnan Chen · Yuexin Ma
DeconfuseTrack: Dealing with Confusion for Multi-Object Tracking
Cheng Huang · Shoudong Han · Mengyu He · Wenbo Zheng · Yuhao Wei
Depth-aware Test-Time Training for Zero-shot Video Object Segmentation
Weihuang Liu · Xi Shen · Haolun Li · Xiuli Bi · Bo Liu · Chi-Man Pun · Xiaodong Cun
Masked Spatial Propagation Network for Sparsity-Adaptive Depth Refinement
Jinyoung Jun · Jae-Han Lee · Chang-Su Kim
Dense Vision Transformer Compression with Few Samples
Hanxiao Zhang · Yifan Zhou · Guo-Hua Wang
Learning to Select Views for Efficient Multi-View Understanding
Yunzhong Hou · Stephen Gould · Liang Zheng
Efficient Multi-scale Network with Learnable Discrete Wavelet Transform for Blind Motion Deblurring
Xin Gao · Tianheng Qiu · Xinyu Zhang · Hanlin Bai · Kang Liu · xuan huang · Hu Wei · Guoying Zhang · Huaping Liu
Continual Forgetting for Pre-trained Vision Models
Hongbo Zhao · Bolin Ni · Junsong Fan · Yuxi Wang · Yuntao Chen · Gaofeng Meng · Zhaoxiang Zhang
Towards Effective Usage of Human-Centric Priors in Diffusion Models for Text-based Human Image Generation
Junyan Wang · Zhenhong Sun · Stewart Tan · Xuanbai Chen · Weihua Chen · li · Cheng Zhang · Yang Song
Capturing Closely Interacted Two-Person Motions with Reaction Priors
Qi Fang · Yinghui Fan · Yanjun Li · Junting Dong · Dingwei Wu · Weidong Zhang · Kang Chen
TextureDreamer: Image-guided Texture Synthesis through Geometry-aware Diffusion
Yu-Ying Yeh · Jia-Bin Huang · Changil Kim · Lei Xiao · Thu Nguyen-Phuoc · Numair Khan · Cheng Zhang · Manmohan Chandraker · Carl Marshall · Zhao Dong · Zhengqin Li
CPLIP: Zero-Shot Learning for Histopathology with Comprehensive Vision-Language Alignment
Sajid Javed · Arif Mahmood · IYYAKUTTI IYAPPAN GANAPATHI · Fayaz Ali · Naoufel Werghi · Mohammed Bennamoun
MoST: Motion Style Transformer between Diverse Action Contents
Boeun Kim · Jungho Kim · Hyung Jin Chang · Jin Young Choi
Autoregressive Queries for Adaptive Tracking with Spatio-Temporal Transformers
Jinxia Xie · Bineng Zhong · Zhiyi Mo · Shengping Zhang · Liangtao Shi · Shuxiang Song · Rongrong Ji
DiffHuman: Probabilistic Photorealistic 3D Reconstruction of Humans
Akash Sengupta · Thiemo Alldieck · NIKOS KOLOTOUROS · Enric Corona · Andrei Zanfir · Cristian Sminchisescu
CFPL-FAS: Class Free Prompt Learning for Generalizable Face Anti-spoofing
Ajian Liu · Shuai Xue · Gan Jianwen · Jun Wan · Yanyan Liang · Jiankang Deng · Sergio Escalera · Zhen Lei
LASIL: Learner-Aware Supervised Imitation Learning For Long-term Microscopic Traffic Simulation
Ke Guo · Zhenwei Miao · Wei Jing · Weiwei Liu · Weizi Li · Dayang Hao · Jia Pan
Unveiling Parts Beyond Objects: Towards Finer-Granularity Referring Expression Segmentation
Wenxuan Wang · Tongtian Yue · Yisi Zhang · Longteng Guo · Xingjian He · Xinlong Wang · Jing Liu
SPOT: Self-Training with Patch-Order Permutation for Object-Centric Learning with Autoregressive Transformers
Ioannis Kakogeorgiou · Spyros Gidaris · Konstantinos Karantzalos · Nikos Komodakis
MoCha-Stereo: Motif Channel Attention Network for Stereo Matching
Ziyang Chen · Wei Long · He Yao · Yongjun Zhang · Bingshu Wang · Yongbin Qin · Jia Wu
Attribute-Guided Pedestrian Retrieval: Bridging Person Re-ID with Internal Attribute Variability
Yan Huang · Zhang Zhang · Qiang Wu · yi zhong · Liang Wang
EFHQ: Multi-purpose ExtremePose-Face-HQ dataset
Trung Dao · Duc H Vu · Cuong Pham · Anh Tran
Discriminability-Driven Channel Selection for Out-of-Distribution Detection
Yue Yuan · Rundong He · Yicong Dong · Zhongyi Han · Yilong Yin
ID-like Prompt Learning for Few-Shot Out-of-Distribution Detection
Yichen Bai · Zongbo Han · Bing Cao · Xiaoheng Jiang · Qinghua Hu · Changqing Zhang
Differentiable Display Photometric Stereo
Seokjun Choi · Seungwoo Yoon · Giljoo Nam · Seungyong Lee · Seung-Hwan Baek
UnionFormer: Unified-Learning Transformer with Multi-View Representation for Image Manipulation Detection and Localization
Shuaibo Li · Wei Ma · Jianwei Guo · Shibiao Xu · Benchong Li · Xiaopeng Zhang
CORES: Convolutional Response-based Score for Out-of-distribution Detection
Keke Tang · Chao Hou · Weilong Peng · Runnan Chen · Peican Zhu · Wenping Wang · Zhihong Tian
Don't Look into the Dark: Latent Codes for Pluralistic Image Inpainting
Haiwei Chen · Yajie Zhao
Federated Generalized Category Discovery
Nan Pu · Wenjing Li · Xinyuan Ji · Yalan Qin · Nicu Sebe · Zhun Zhong
EVS-assisted joint Deblurring, Rolling-Shutter Correction and Video Frame Interpolation through Sensor Inverse Modeling
Rui Jiang · Fangwen Tu · Yixuan Long · Aabhaas Vaish · Bowen Zhou · Qinyi Wang · Wei Zhang · Yuntan Fang · Luis Eduardo García Capel · Bo Mu · Tiejun Dai · Andreas Suess
Multimodal Industrial Anomaly Detection by Crossmodal Feature Mapping
Alex Costanzino · Pierluigi Zama Ramirez · Giuseppe Lisanti · Luigi Di Stefano
Multi-modal In-Context Learning Makes an Ego-evolving Scene Text Recognizer
Zhen Zhao · Jingqun Tang · Chunhui Lin · Binghong Wu · Can Huang · Hao Liu · Xin Tan · Zhizhong Zhang · Yuan Xie
Building a Strong Pre-Training Baseline for Universal 3D Large-Scale Perception
Haoming Chen · Zhizhong Zhang · Yanyun Qu · Ruixin Zhang · Xin Tan · Yuan Xie
Learnable Earth Parser: Discovering 3D Prototypes in Aerial Scans
Romain Loiseau · Elliot Vincent · Mathieu Aubry · Loic Landrieu
Point2RBox: Combine Knowledge from Synthetic Visual Patterns for End-to-end Oriented Object Detection with Single Point Supervision
Yi Yu · Xue Yang · Qingyun Li · Feipeng Da · Jifeng Dai · Yu Qiao · Junchi Yan
TetraSphere: A Neural Descriptor for O(3)-Invariant Point Cloud Analysis
Pavlo Melnyk · Andreas Robinson · Michael Felsberg · Mårten Wadenbäck
GROUNDHOG: Grounding Large Language Models to Holistic Segmentation
Yichi Zhang · Ziqiao Ma · Xiaofeng Gao · Suhaila Shakiah · Qiaozi Gao · Joyce Chai
Rethinking Diffusion Model for Multi-Contrast MRI Super-Resolution
Guangyuan Li · Chen Rao · Juncheng Mo · Zhanjie Zhang · Wei Xing · Lei Zhao
Poly Kernel Inception Network for Remote Sensing Detection
Xinhao Cai · Qiuxia Lai · Yuwei Wang · Wenguan Wang · Zeren Sun · Yazhou Yao
Video-Based Human Pose Regression via Decoupled Space-Time Aggregation
Jijie He · Wenwu Yang
Decomposing Disease Descriptions for Enhanced Pathology Detection: A Multi-Aspect Vision-Language Pre-training Framework
Vu Minh Hieu Phan · Yutong Xie · Yuankai Qi · Lingqiao Liu · Liyang Liu · Bowen Zhang · Zhibin Liao · Qi Wu · Minh-Son To · Johan Verjans
Leak and Learn: An Attacker's Cookbook to Train Using Leaked Data from Federated Learning
Joshua C. Zhao · Ahaan Dabholkar · Atul Sharma · Saurabh Bagchi
3DGStream: On-the-Fly Training of 3D Gaussians for Efficient Streaming of Photo-Realistic Free-Viewpoint Videos
Jiakai Sun · Han Jiao · Guangyuan Li · Zhanjie Zhang · Lei Zhao · Wei Xing
PrPSeg: Universal Proposition Learning for Panoramic Renal Pathology Segmentation
Ruining Deng · Quan Liu · Can Cui · Tianyuan Yao · Jialin Yue · Juming Xiong · Lining yu · Yifei Wu · Mengmeng Yin · Yu Wang · Shilin Zhao · Yucheng Tang · Haichun Yang · Yuankai Huo
ZERO-IG: Zero-Shot Illumination-Guided Joint Denoising and Adaptive Enhancement for Low-Light Images
Yiqi Shi · Duo Liu · Liguo Zhang · Ye Tian · Xuezhi Xia · fuxiaojing
Estimating Extreme 3D Image Rotations using Cascaded Attention
Shay Dekel · Yosi Keller · Martin Čadík
Federated Online Adaptation for Deep Stereo
Matteo Poggi · Fabio Tosi
3DToonify: Creating Your High-Fidelity 3D Stylized Avatar Easily from 2D Portrait Images
Yifang Men · Hanxi Liu · Yuan Yao · Miaomiao Cui · Xuansong Xie · Zhouhui Lian
Backpropagation-free Network for 3D Test-time Adaptation
YANSHUO WANG · Ali Cheraghian · Zeeshan Hayder · JIE HONG · Sameera Ramasinghe · Shafin Rahman · David Ahmedt-Aristizabal · Xuesong Li · Lars Petersson · Mehrtash Harandi
KVQ: Kwai Video Quality Assessment for Short-form Videos
Yiting Lu · Xin Li · Yajing Pei · Kun Yuan · Qizhi Xie · Yunpeng Qu · Ming Sun · Chao Zhou · Zhibo Chen
PTM-VQA: Efficient Video Quality Assessment Leveraging Diverse PreTrained Models from the Wild
Kun Yuan · Hongbo Liu · Mading Li · Muyi Sun · Ming Sun · Jiachao Gong · Jinhua Hao · Chao Zhou · Yansong Tang
Learning Triangular Distribution in Visual World
Ping Chen · Xingpeng Zhang · Chengtao Zhou · dichao Fan · Peng Tu · Le Zhang · Yanlin Qian
Tackling the Singularities at the Endpoints of Time Intervals in Diffusion Models
Pengze Zhang · Hubery Yin · Chen Li · Xiaohua Xie
InteractDiffusion: Interaction Control in Text-to-Image Diffusion Models
Jiun Tian Hoe · Xudong Jiang · Chee Seng Chan · Yap-peng Tan · Weipeng Hu
SAI3D: Segment Any Instance in 3D Scenes
Yingda Yin · Yuzheng Liu · Yang Xiao · Daniel Cohen-Or · Jingwei Huang · Baoquan Chen
Entity-NeRF: Detecting and Removing Moving Entities in Urban Scenes
Takashi Otonari · Satoshi Ikehata · Kiyoharu Aizawa
Physical 3D Adversarial Attacks against Monocular Depth Estimation in Autonomous Driving
Junhao Zheng · Chenhao Lin · Jiahao Sun · Zhengyu Zhao · Qian Li · Chao Shen
Modality-Collaborative Test-Time Adaptation for Action Recognition
Baochen Xiong · Xiaoshan Yang · Yaguang Song · Yaowei Wang · Changsheng Xu
FLHetBench: Benchmarking Device and State Heterogeneity in Federated Learning
Junyuan Zhang · Shuang Zeng · Miao Zhang · Runxi Wang · Feifei Wang · Yuyin Zhou · Paul Pu Liang · Liangqiong Qu
CosalPure: Learning Concept from Group Images for Robust Co-Saliency Detection
Jiayi Zhu · Qing Guo · Felix Juefei Xu · Yihao Huang · Yang Liu · Geguang Pu
HumanGaussian: Text-Driven 3D Human Generation with Gaussian Splatting
Xian Liu · Xiaohang Zhan · Jiaxiang Tang · Ying Shan · Gang Zeng · Dahua Lin · Xihui Liu · Ziwei Liu
Domain-Agnostic Mutual Prompting for Unsupervised Domain Adaptation
Zhekai Du · Xinyao Li · Fengling Li · Ke Lu · Lei Zhu · Jingjing Li
A Conditional Denoising Diffusion Probabilistic Model for Point Cloud Upsampling
Qu Wentao · Yuantian Shao · Lingwu Meng · Xiaoshui Huang · Liang Xiao
AAMDM: Accelerated Auto-regressive Motion Diffusion Model
Tianyu Li · Calvin Zhuhan Qiao · Ren Guanqiao · KangKang Yin · Sehoon Ha
Language-only Training of Zero-shot Composed Image Retrieval
Geonmo Gu · Sanghyuk Chun · Wonjae Kim · Yoohoon Kang · Sangdoo Yun
CAT-Seg: Cost Aggregation for Open-vocabulary Semantic Segmentation
Seokju Cho · Heeseong Shin · Sunghwan Hong · Anurag Arnab · Paul Hongsuck Seo · Seungryong Kim
Visual Programming for Zero-shot Open-Vocabulary 3D Visual Grounding
Zhihao Yuan · Jinke Ren · Chun-Mei Feng · Hengshuang Zhao · Shuguang Cui · Zhen Li
Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation
Zhiwu Qing · Shiwei Zhang · Jiayu Wang · Xiang Wang · Yujie Wei · Yingya Zhang · Changxin Gao · Nong Sang
CAMixerSR: Only Details Need More "Attention"
Yan Wang · Yi Liu · Shijie Zhao · Junlin Li · Li zhang
ParamISP: Learned Forward and Inverse ISPs using Camera Parameters
Woohyeok Kim · Geonu Kim · Junyong Lee · Seungyong Lee · Seung-Hwan Baek · Sunghyun Cho
Discontinuity-preserving Normal Integration with Auxiliary Edges
Hyomin Kim · Yucheol Jung · Seungyong Lee
Defense without Forgetting: Continual Adversarial Defense with Anisotropic & Isotropic Pseudo Replay
Yuhang Zhou · Zhongyun Hua
Denoising Point Clouds in Latent Space via Graph Convolution and Invertible Neural Network
Aihua Mao · Biao Yan · Zijing Ma · Ying He
Split to Merge: Unifying Separated Modalities for Unsupervised Domain Adaptation
Xinyao Li · Yuke Li · Zhekai Du · Fengling Li · Ke Lu · Jingjing Li
How Far Can We Compress Instant NGP-Based NeRF?
Yihang Chen · Qianyi Wu · Mehrtash Harandi · Jianfei Cai
Permutation Equivariance of Transformers and Its Applications
Hengyuan Xu · Liyao Xiang · Hangyu Ye · Dixi Yao · Pengzhi Chu · Baochun Li
Generalized Event Cameras
Varun Sundar · Matthew Dutson · Andrei Ardelean · Claudio Bruschini · Edoardo Charbon · Mohit Gupta
SkillDiffuser: Interpretable Hierarchical Planning via Skill Abstractions in Diffusion-Based Task Execution
Zhixuan Liang · Yao Mu · Hengbo Ma · Masayoshi Tomizuka · Mingyu Ding · Ping Luo
Dual-scale Transformer for Large-scale Single-Pixel Imaging
Gang Qu · Ping Wang · Xin Yuan
PH-Net: Semi-Supervised Breast Lesion Segmentation via Patch-wise Hardness
Siyao Jiang · Huisi Wu · Junyang Chen · Qin Zhang · Jing Qin
Flexible Biometrics Recognition: Bridging the Multimodality Gap through Attention, Alignment and Prompt Tuning
Leslie Ching Ow Tiong · Dick Sigmund · Chen-Hui Chan · Andrew Beng Jin Teoh
Generative Multi-modal Models are Good Class Incremental Learners
Xusheng Cao · Haori Lu · Linlan Huang · Xialei Liu · Ming-Ming Cheng
Task-Adaptive Saliency Guidance for Exemplar-free Class Incremental Learning
Xialei Liu · Jiang-Tian Zhai · Andrew Bagdanov · Ke Li · Ming-Ming Cheng
ViewFusion: Towards Multi-View Consistency via Interpolated Denoising
Xianghui Yang · Gil Avraham · Yan Zuo · Sameera Ramasinghe · Loris Bazzani · Anton van den Hengel
Gaussian Shading: Provable Performance-Lossless Image Watermarking for Diffusion Models
Zijin Yang · Kai Zeng · Kejiang Chen · Han Fang · Weiming Zhang · Nenghai Yu
Think Twice Before Selection: Federated Evidential Active Learning for Medical Image Analysis with Domain Shifts
Jiayi Chen · Benteng Ma · Hengfei Cui · Kwang-Ting Cheng · Yong Xia
HAVE-FUN: Human Avatar Reconstruction from Few-Shot Unconstrained Images
Xihe Yang · Xingyu Chen · Daiheng Gao · Finn Wong · Xiaoguang Han · Baoyuan Wang
PLACE: Adaptive Layout-Semantic Fusion for Semantic Image Synthesis
Zhengyao Lv · Yuxiang Wei · Wangmeng Zuo · Kwan-Yee K. Wong
Learning Degradation Independent Representations for Camera ISP Pipelines
Yanhui Guo · Fangzhou Luo · Xiaolin Wu
Embodied Multi-Modal Agent trained by an LLM from a Parallel TextWorld
Yijun Yang · Tianyi Zhou · kanxue Li · Dapeng Tao · Lusong Li · Li Shen · Xiaodong He · Jing Jiang · Yuhui Shi
NARUTO: Neural Active Reconstruction from Uncertain Target Observations
Ziyue Feng · Huangying Zhan · Zheng Chen · Qingan Yan · Xiangyu Xu · Changjiang Cai · Bing Li · Qilun Zhu · Yi Xu
SCE-MAE: Selective Correspondence Enhancement with Masked Autoencoder for Self-Supervised Landmark Estimation
Kejia Yin · Varshanth Rao · Ruowei Jiang · Xudong Liu · Parham Aarabi · David B. Lindell
HOLD: Category-agnostic 3D Reconstruction of Interacting Hands and Objects from Video
Zicong Fan · Maria Parelli · Maria Kadoglou · Xu Chen · Muhammed Kocabas · Michael J. Black · Otmar Hilliges
Driving into the Future: Multiview Visual Forecasting and Planning with World Model for Autonomous Driving
Yuqi Wang · Jiawei He · Lue Fan · Hongxin Li · Yuntao Chen · Zhaoxiang Zhang
Loopy-SLAM: Dense Neural SLAM with Loop Closures
Lorenzo Liso · Erik Sandström · Vladimir Yugay · Luc Van Gool · Martin R. Oswald
Robust Depth Enhancement via Polarization Prompt Fusion Tuning
Kei IKEMURA · Yiming Huang · Felix Heide · Zhaoxiang Zhang · Qifeng Chen · Chenyang Lei
Link-Context Learning for Multimodal LLMs
Yan Tai · Weichen Fan · Zhao Zhang · Ziwei Liu
CSTA: CNN-based Spatiotemporal Attention for Video Summarization
Jaewon Son · Jaehun Park · Kwangsu Kim
Ranking Distillation for Open-Ended Video Question Answering with Insufficient Labels
Tianming Liang · Chaolei Tan · Beihao Xia · Wei-Shi Zheng · Jian-Fang Hu
SocialCircle: Learning the Angle-based Social Interaction Representation for Pedestrian Trajectory Prediction
Conghao Wong · Beihao Xia · Ziqian Zou · Yulong Wang · Xinge You
Text-Driven Image Editing via Learnable Regions
Yuanze Lin · Yi-Wen Chen · Yi-Hsuan Tsai · Lu Jiang · Ming-Hsuan Yang
Snap Video: Scaled Spatiotemporal Transformers for Text-to-Video Synthesis
Willi Menapace · Aliaksandr Siarohin · Ivan Skorokhodov · Ekaterina Deyneka · Tsai-Shien Chen · Anil Kag · Yuwei Fang · Aleksei Stoliar · Elisa Ricci · Jian Ren · Sergey Tulyakov
ERMVP: Communication-Efficient and Collaboration-Robust Multi-Vehicle Perception in Challenging Environments
Jingyu Zhang · Kun Yang · Yilei Wang · Hanqi Wang · Peng Sun · Liang Song
ViT-CoMer: Vision Transformer with Convolutional Multi-scale Feature Interaction for Dense Predictions
Chunlong Xia · Xinliang Wang · Feng Lv · Xin Hao · Yifeng Shi
Simple Semantic-Aided Few-Shot Learning
Hai Zhang · Junzhe Xu · Shanlin Jiang · Zhenan He
Learning CNN on ViT: A Hybrid Model to Explicitly Class-specific Boundaries for Domain Adaptation
Ba Hung Ngo · Nhat-Tuong Do-Tran · Tuan-Ngoc Nguyen · Hae-Gon Jeon · Tae Jong Choi
ZePT: Zero-Shot Pan-Tumor Segmentation via Query-Disentangling and Self-Prompting
Yankai Jiang · Zhongzhen Huang · Rongzhao Zhang · Xiaofan Zhang · Shaoting Zhang
GAFusion: Adaptive Fusing LiDAR and Camera with Multiple Guidance for 3D Object Detection
Xiaotian Li · Baojie Fan · Jiandong Tian · Huijie Fan
Can I Trust Your Answer? Visually Grounded Video Question Answering
Junbin Xiao · Angela Yao · Yicong Li · Tat-seng Chua
Enhancing Visual Continual Learning with Language-Guided Supervision
Bolin Ni · Hongbo Zhao · Chenghao Zhang · Ke Hu · Gaofeng Meng · Zhaoxiang Zhang · Shiming Xiang
GenZI: Zero-Shot 3D Human-Scene Interaction Generation
Lei Li · Angela Dai
A Unified Framework for Human-centric Point Cloud Video Understanding
Yiteng Xu · Kecheng Ye · xiao han · yiming ren · Xinge Zhu · Yuexin Ma
XFibrosis: Explicit Vessel-Fiber Modeling for Fibrosis Staging from Liver Pathology Images
CHONG YIN · Siqi Liu · Fei Lyu · Jiahao Lu · Sune Darkner · Vincent Wong · Pong C. Yuen
Prompting Vision Foundation Models for Pathology Image Analysis
CHONG YIN · Siqi Liu · Kaiyang Zhou · Vincent Wong · Pong C. Yuen
One-Class Face Anti-spoofing via Spoof Cue Map-Guided Feature Learning
Pei-Kai Huang · Cheng-Hsuan Chiang · Tzu-Hsien Chen · Jun-Xiong Chong · Tyng-Luh Liu · Chiou-Ting Hsu
ProTeCt: Prompt Tuning for Taxonomic Open Set Classification
Tz-Ying Wu · Chih-Hui Ho · Nuno Vasconcelos
Representing Part-Whole Hierarchies in Foundation Models by Learning Localizability, Composability, and Decomposability from Anatomy via Self-Supervision
Mohammad Reza Hosseinzadeh Taher · Michael Gotway · Jianming Liang
OpticalDR: A Deep Optical Imaging Model for Privacy-Protective Depression Recognition
Yuchen Pan · Junjun Jiang · Kui Jiang · Zhihao Wu · Keyuan Yu · Xianming Liu
A Stealthy Wrongdoer: Feature-Oriented Reconstruction Attack against Split Learning
Xiaoyang Xu · Mengda Yang · Wenzhe Yi · Ziang Li · Juan Wang · Hongxin Hu · Yong ZHUANG · Yaxin Liu
MS-DETR: Efficient DETR Training with Mixed Supervision
Chuyang Zhao · Yifan Sun · Wenhao Wang · Qiang Chen · Errui Ding · Yi Yang · Jingdong Wang
Learning to Control Camera Exposure via Reinforcement Learning
Kyunghyun Lee · Ukcheol Shin · Byeong-Uk Lee
RealNet: A Feature Selection Network with Realistic Synthetic Anomaly for Anomaly Detection
Ximiao Zhang · Min Xu · Xiuzhuang Zhou
Neural Video Compression with Feature Modulation
Jiahao Li · Bin Li · Yan Lu
Multi-criteria Token Fusion with One-step-ahead Attention for Efficient Vision Transformers
Sanghyeok Lee · Joonmyung Choi · Hyunwoo J. Kim
SCINeRF: Neural Radiance Fields from a Snapshot Compressive Image
Yunhao Li · Xiaodong Wang · Ping Wang · Xin Yuan · Peidong Liu
Day-Night Cross-domain Vehicle Re-identification
Hongchao Li · Jingong Chen · AIHUA ZHENG · Yong Wu · YongLong Luo
Training-free Pretrained Model Merging
Zhengqi Xu · Ke Yuan · Huiqiong Wang · Yong Wang · Mingli Song · Jie Song
Weakly Misalignment-free Adaptive Feature Alignment for UAVs-based Multimodal Object Detection
Chen Chen · Jiahao Qi · Xingyue Liu · Kangcheng Bin · Ruigang Fu · Xikun Hu · Ping Zhong
Open-Vocabulary Video Anomaly Detection
Peng Wu · Xuerong Zhou · Guansong Pang · Yujia Sun · Jing Liu · Peng Wang · Yanning Zhang
Any-Shift Prompting for Generalization over Distributions
Zehao Xiao · Jiayi Shen · Mohammad Mahdi Derakhshani · Shengcai Liao · Cees G. M. Snoek
BlockGCN: Redefine Topology Awareness for Skeleton-Based Action Recognition
Yuxuan Zhou · Xudong Yan · Zhi-Qi Cheng · Yan Yan · Qi Dai · Xian-Sheng Hua
Fine-grained Prototypical Voting with Heterogeneous Mixup for Semi-supervised 2D-3D Cross-modal Retrieval
Fan Zhang · Xian-Sheng Hua · Chong Chen · Xiao Luo
SC-GS: Sparse-Controlled Gaussian Splatting for Editable Dynamic Scenes
Yihua Huang · Yangtian Sun · Ziyi Yang · Xiaoyang Lyu · Yan-Pei Cao · Xiaojuan Qi
Not All Prompts Are Secure: A Switchable Backdoor Attack Against Pre-trained Vision Transfomers
Sheng Yang · Jiawang Bai · Kuofeng Gao · Yong Yang · Yiming Li · Shu-Tao Xia
Weakly Supervised Monocular 3D Detection with a Single-View Image
Xueying Jiang · Sheng Jin · Lewei Lu · Xiaoqin Zhang · Shijian Lu
Coherent Temporal Synthesis for Incremental Action Segmentation
Guodong Ding · Hans Golong · Angela Yao
Domain Prompt Learning with Quaternion Networks
Qinglong Cao · Zhengqin Xu · Yuntian Chen · Chao Ma · Xiaokang Yang
ODCR: Orthogonal Decoupling Contrastive Regularization for Unpaired Image Dehazing
Zhongze Wang · Haitao Zhao · Jingchao Peng · Lujian Yao · Kaijie Zhao
MemoNav: Working Memory Model for Visual Navigation
Hongxin Li · Zeyu Wang · Xu Yang · yuran Yang · Shuqi Mei · Zhaoxiang Zhang
Inversion-Free Image Editing with Language-Guided Diffusion Models
Sihan Xu · Yidong Huang · Jiayi Pan · Ziqiao Ma · Joyce Chai
SceneTex: High-Quality Texture Synthesis for Indoor Scenes via Diffusion Priors
Dave Zhenyu Chen · Haoxuan Li · Hsin-Ying Lee · Sergey Tulyakov · Matthias Nießner
MAPLM: A Real-World Large-Scale Vision-Language Benchmark for Map and Traffic Scene Understanding
Xu Cao · Tong Zhou · Yunsheng Ma · Wenqian Ye · Can Cui · Kun Tang · Zhipeng Cao · Kaizhao Liang · Ziran Wang · James Rehg · chao zheng
SuperPrimitive: Scene Reconstruction at a Primitive Level
Kirill Mazur · Gwangbin Bae · Andrew J. Davison
MAP: MAsk-Pruning for Source-Free Model Intellectual Property Protection
Boyang Peng · Sanqing Qu · Yong Wu · Tianpei Zou · Lianghua He · Alois Knoll · Guang Chen · Changjun Jiang
LeftRefill: Filling Right Canvas based on Left Reference through Generalized Text-to-Image Diffusion Model
Chenjie Cao · Yunuo Cai · Qiaole Dong · Yikai Wang · Yanwei Fu
MVBench: A Comprehensive Multi-modal Video Understanding Benchmark
Kunchang Li · Yali Wang · Yinan He · Yizhuo Li · Yi Wang · Yi Liu · Zun Wang · Jilan Xu · Guo Chen · Ping Luo · Limin Wang · Yu Qiao
EgoExoLearn: A Dataset for Bridging Asynchronous Ego- and Exo-centric View of Procedural Activities in Real World
Yifei Huang · Guo Chen · Jilan Xu · Mingfang Zhang · Lijin Yang · Baoqi Pei · Hongjie Zhang · Lu Dong · Yali Wang · Limin Wang · Yu Qiao
Puff-Net: Efficient Style Transfer with Pure Content and Style Feature Fusion Network
Sizhe Zheng · Pan Gao · Peng Zhou · Jie Qin
Object Recognition as Next Token Prediction
Kaiyu Yue · Bor-Chun Chen · Jonas Geiping · Hengduo Li · Tom Goldstein · Ser-Nam Lim
Garment Recovery with Shape and Deformation Priors
Ren Li · Corentin Dumery · Benoît Guillard · Pascal Fua
OmniVid: A Generative Framework for Universal Video Understanding
Junke Wang · Dongdong Chen · Chong Luo · Bo He · Lu Yuan · Zuxuan Wu · Yu-Gang Jiang
MotionEditor: Editing Video Motion via Content-Aware Diffusion
Shuyuan Tu · Qi Dai · Zhi-Qi Cheng · Han Hu · Xintong Han · Zuxuan Wu · Yu-Gang Jiang
Learning to Rank Patches for Unbiased Image Redundancy Reduction
Yang Luo · Zhineng Chen · Peng Zhou · Zuxuan Wu · Xieping Gao · Yu-Gang Jiang
SimDA: Simple Diffusion Adapter for Efficient Video Generation
Zhen Xing · Qi Dai · Han Hu · Zuxuan Wu · Yu-Gang Jiang
Misalignment-Robust Frequency Distribution Loss for Image Transformation
Zhangkai Ni · Juncheng Wu · Zian Wang · Wenhan Yang · Hanli Wang · Lin Ma
Hierarchical Diffusion Policy for Kinematics-Aware Multi-Task Robotic Manipulation
Xiao Ma · Sumit Patidar · Iain Haughton · Stephen James
Multi-Scale Video Anomaly Detection by Multi-Grained Spatio-Temporal Representation Learning
Menghao Zhang · Jingyu Wang · Qi Qi · Haifeng Sun · Zirui Zhuang · Pengfei Ren · Ruilong Ma · Jianxin Liao
Consistent Prompting for Rehearsal-Free Continual Learning
Zhanxin Gao · Jun Cen · Xiaobin Chang
TFMQ-DM: Temporal Feature Maintenance Quantization for Diffusion Models
Yushi Huang · Ruihao Gong · Jing Liu · Tianlong Chen · Xianglong Liu
PeLK: Parameter-efficient Large Kernel ConvNets with Peripheral Convolution
Honghao Chen · Xiangxiang Chu · Renyongjian · Xin Zhao · Kaiqi Huang
Towards Better Vision-Inspired Vision-Language Models
Yun-Hao Cao · Kaixiang Ji · Ziyuan Huang · Chuanyang Zheng · Jiajia Liu · Jian Wang · Jingdong Chen · Ming Yang
An Upload-Efficient Scheme for Transferring Knowledge From a Server-Side Pre-trained Generator to Clients in Heterogeneous Federated Learning
Jianqing Zhang · Yang Liu · Yang Hua · Jian Cao
Bidirectional Autoregessive Diffusion Model for Dance Generation
Canyu Zhang · Youbao Tang · NING Zhang · Ruei-Sung Lin · Mei Han · Jing Xiao · Song Wang
SEAS: ShapE-Aligned Supervision for Person Re-Identification
Haidong Zhu · Pranav Budhwant · Zhaoheng Zheng · Ram Nevatia
XScale-NVS: Cross-Scale Novel View Synthesis with Hash Featurized Manifold
Guangyu Wang · Jinzhi Zhang · Fan Wang · Ruqi Huang · Lu Fang
Neural Refinement for Absolute Pose Regression with Feature Synthesis
Shuai Chen · Yash Bhalgat · Xinghui Li · Jia-Wang Bian · Kejie Li · Zirui Wang · Victor Adrian Prisacariu
TextNeRF: A Novel Scene-Text Image Synthesis Method based on Neural Radiance Fields
Jialei Cui · Jianwei Du · Wenzhuo Liu · Zhouhui Lian
EpiDiff: Enhancing Multi-View Synthesis via Localized Epipolar-Constrained Diffusion
Zehuan Huang · Hao Wen · Junting Dong · Yaohui Wang · Yangguang Li · Xinyuan Chen · Yan-Pei Cao · Ding Liang · Yu Qiao · Bo Dai · Lu Sheng
No More Ambiguity in 360$^\circ$ Room Layout via Bi-Layout Estimation
Yu-Ju Tsai · Jin-Cheng Jhang · JINGJING ZHENG · Wei Wang · Albert Chen · Min Sun · Cheng-Hao Kuo · Ming-Hsuan Yang
A Video is Worth 256 Bases: Spatial-Temporal Expectation-Maximization Inversion for Zero-Shot Video Editing
Li Maomao · Yu Li · Tianyu Yang · Yunfei Liu · Dongxu Yue · Zhihui Lin · Dong Xu
DiffPortrait3D: Controllable Diffusion for Zero-Shot Portrait View Synthesis
Yuming Gu · Hongyi Xu · You Xie · Guoxian Song · Yichun Shi · Di Chang · Jing Yang · Linjie Luo
Learning Group Activity Features Through Person Attribute Prediction
Chihiro Nakatani · Hiroaki Kawashima · Norimichi Ukita
Egocentric Full Body Motion Capture with FisheyeViT and Diffusion-Based Motion Refinement
Jian Wang · Zhe Cao · Diogo Luvizon · Lingjie Liu · Kripasindhu Sarkar · Danhang Tang · Thabo Beeler · Christian Theobalt
Revamping Federated Learning Security from a Defender's Perspective: A Unified Defense with Homomorphic Encrypted Data Space
Naveen Kumar Kummari · Reshmi Mitra · Krishna Mohan Chalavadi
Learning Transferable Negative Prompts for Out-of-Distribution Detection
Tianqi Li · Guansong Pang · wenjun miao · Xiao Bai · Jin Zheng
Class Incremental Learning with Multi-Teacher Distillation
Haitao Wen · Lili Pan · Yu Dai · Heqian Qiu · Lanxiao Wang · Qingbo Wu · Hongliang Li
Unsupervised Semantic Segmentation Through Depth-Guided Feature Correlation and Sampling
Leon Sick · Dominik Engel · Pedro Hermosilla · Timo Ropinski
CLIP-Driven Open-Vocabulary 3D Scene Graph Generation via Cross-Modality Contrastive Learning
Lianggangxu Chen · Xuejiao Wang · Jiale Lu · Shaohui Lin · Changbo Wang · Gaoqi He
Self-Distilled Masked Auto-Encoders are Efficient Video Anomaly Detectors
Nicolae Ristea · Florinel Croitoru · Radu Tudor Ionescu · Marius Popescu · Fahad Shahbaz Khan · Mubarak Shah
Animatable Gaussians: Learning Pose-dependent Gaussian Maps for High-fidelity Human Avatar Modeling
Zhe Li · Zerong Zheng · Lizhen Wang · Yebin Liu
LORS: Low-rank Residual Structure for Parameter-Efficient Network Stacking
Jialin Li · Qiang Nie · Weifu Fu · Yuhuan Lin · Guangpin Tao · Yong Liu · Chengjie Wang
A Closer Look at the Few-Shot Adaptation of Large Vision-Language Models
Julio Silva-Rodríguez · Sina Hajimiri · Ismail Ben Ayed · Jose Dolz
FedMef: Towards Memory-efficient Federated Dynamic Pruning
Hong Huang · Weiming Zhuang · Chen Chen · Lingjuan Lyu
3D Human Pose Perception from Egocentric Stereo Videos
Hiroyasu Akada · Jian Wang · Vladislav Golyanik · Christian Theobalt
EventEgo3D: 3D Human Motion Capture from Egocentric Event Streams
Christen Millerdurai · Hiroyasu Akada · Jian Wang · Diogo Luvizon · Christian Theobalt · Vladislav Golyanik
Super-Resolution Reconstruction from Bayer-Pattern Spike Streams
Yanchen Dong · Ruiqin Xiong · Jian Zhang · Zhaofei Yu · Xiaopeng Fan · Shuyuan Zhu · Tiejun Huang
A Vision Check-up for Language Models
Pratyusha Sharma · Tamar Rott Shaham · Manel Baradad · Stephanie Fu · Adrian Rodriguez-Munoz · Shivam Duggal · Phillip Isola · Antonio Torralba
Using Human Feedback to Fine-tune Diffusion Models without Any Reward Model
Kai Yang · Jian Tao · Jiafei Lyu · Chunjiang Ge · Jiaxin Chen · Weihan Shen · Xiaolong Zhu · Xiu Li
OA-CNNs: Omni-Adaptive Sparse CNNs for 3D Semantic Segmentation
Bohao Peng · Xiaoyang Wu · Li Jiang · Yukang Chen · Hengshuang Zhao · Zhuotao Tian · Jiaya Jia
Lookahead Exploration with Neural Radiance Representation for Continuous Vision-Language Navigation
Zihan Wang · Xiangyang Li · Jiahao Yang · Yeqi Liu · Junjie Hu · Ming Jiang · Shuqiang Jiang
Robust Synthetic-to-Real Transfer for Stereo Matching
Jiawei Zhang · Jiahe Li · Lei Huang · Xiaohan Yu · Lin Gu · Jin Zheng · Xiao Bai
UniMODE: Unified Monocular 3D Object Detection
Zhuoling Li · Xiaogang Xu · Ser-Nam Lim · Hengshuang Zhao
A Dynamic Kernel Prior Model for Unsupervised Blind Image Super-Resolution
Zhixiong Yang · Jingyuan Xia · Shengxi Li · Xinghua Huang · Shuanghui Zhang · Zhen Liu · Yaowen Fu · Yongxiang Liu
Audio-Visual Segmentation via Unlabeled Frame Exploitation
Jinxiang Liu · Yikun Liu · Ferenas · Chen Ju · Ya Zhang · Yanfeng Wang
Editable Scene Simulation for Autonomous Driving via LLM-Agent Collaboration
Yuxi Wei · Zi Wang · Yifan Lu · Chenxin Xu · Changxing Liu · Hao Zhao · Siheng Chen · Yanfeng Wang
Learning to Localize Objects Improves Spatial Reasoning in Visual-LLMs
Kanchana Ranasinghe · Satya Narayan Shukla · Omid Poursaeed · Michael Ryoo · Tsung-Yu Lin
Enhancing Quality of Compressed Images by Mitigating Enhancement Bias Towards Compression Domain
Qunliang Xing · Mai Xu · Shengxi Li · Xin Deng · Meisong Zheng · huaida liu · Ying Chen
Spin-UP: Spin Light for Natural Light Uncalibrated Photometric Stereo
Zongrui Li · Zhan Lu · Haojie Yan · Boxin Shi · Gang Pan · Qian Zheng · Xudong Jiang
EAGLE: Eigen Aggregation Learning for Object-Centric Unsupervised Semantic Segmentation
Chanyoung Kim · Woojung Han · Dayun Ju · Seong Jae Hwang
A Physics-informed Low-rank Deep Neural Network for Blind and Universal Lens Aberration Correction
Jin Gong · Runzhao Yang · Weihang Zhang · Jinli Suo · Qionghai Dai
The devil is in the fine-grained details: Evaluating open-vocabulary object detectors for fine-grained understanding
Lorenzo Bianchi · Fabio Carrara · Nicola Messina · Claudio Gennaro · Fabrizio Falchi
VRP-SAM: SAM with Visual Reference Prompt
Yanpeng Sun · Jiahui Chen · Shan Zhang · Xinyu Zhang · Qiang Chen · gang zhang · Errui Ding · Jingdong Wang · Zechao Li
Vanishing-Point-Guided Video Semantic Segmentation of Driving Scenes
Diandian Guo · Deng-Ping Fan · Tongyu Lu · Christos Sakaridis · Luc Van Gool
Data Poisoning based Backdoor Attacks to Contrastive Learning
Jinghuai Zhang · Hongbin Liu · Jinyuan Jia · Neil Zhenqiang Gong
A2XP: Towards Private Domain Generalization
Geunhyeok Yu · Hyoseok Hwang
ParameterNet: Parameters Are All You Need for Large-scale Visual Pretraining of Mobile Networks
Kai Han · Yunhe Wang · Jianyuan Guo · Enhua Wu
An Empirical Study of Scaling Law for Scene Text Recognition
Miao Rang · Zhenni Bi · Chuanjian Liu · Yunhe Wang · Kai Han
Deep Imbalanced Regression via Hierarchical Classification Adjustment
Haipeng Xiong · Angela Yao
FairDeDup: Detecting and Mitigating Vision-Language Fairness Disparities in Semantic Dataset Deduplication
Eric Slyman · Stefan Lee · Scott Cohen · Kushal Kafle
Modular Blind Video Quality Assessment
Wen Wen · Mu Li · Yabin ZHANG · Yiting Liao · Junlin Li · Li zhang · Kede Ma
GlitchBench: Can large multimodal models detect video game glitches?
Mohammad Reza Taesiri · Tianjun Feng · Cor-Paul Bezemer · Anh Nguyen
DreamControl: Control-Based Text-to-3D Generation with 3D Self-Prior
Tianyu Huang · Yihan Zeng · Zhilu Zhang · Wan Xu · Hang Xu · Songcen Xu · Rynson W.H. Lau · Wangmeng Zuo
Open-vocabulary object 6D pose estimation
Jaime Corsetti · Davide Boscaini · Changjae Oh · Andrea Cavallaro · Fabio Poiesi
GaussianEditor: Swift and Controllable 3D Editing with Gaussian Splatting
Yiwen Chen · Zilong Chen · Chi Zhang · Feng Wang · Xiaofeng Yang · Yikai Wang · Zhongang Cai · Lei Yang · Huaping Liu · Guosheng Lin
Motion2VecSets: 4D Latent Vector Set Diffusion for Non-rigid Shape Reconstruction and Tracking
Wei Cao · Chang Luo · Biao Zhang · Matthias Nießner · Jiapeng Tang
From Activation to Initialization: Scaling Insights for Optimizing Neural Fields
Hemanth Saratchandran · Sameera Ramasinghe · Simon Lucey
MoST: Multi-modality Scene Tokenization for Motion Prediction
Norman Mu · Jingwei Ji · Zhenpei Yang · Nathan Harada · Haotian Tang · Kan Chen · Charles R. Qi · Runzhou Ge · Kratarth Goel · Zoey Yang · Scott Ettinger · Rami Al-Rfou · Dragomir Anguelov · Yin Zhou
RankED: Addressing Imbalance and Uncertainty in Edge Detection Using Ranking-based Losses
bedrettin cetinkaya · Sinan Kalkan · Emre Akbas
Efficient Model Stealing Defense with Noise Transition Matrix
Dong-Dong Wu · Chilin Fu · Weichang Wu · Wenwen Xia · Xiaolu Zhang · JUN ZHOU · Min-Ling Zhang
Streaming Dense Video Captioning
Xingyi Zhou · Anurag Arnab · Shyamal Buch · Shen Yan · Austin Myers · Xuehan Xiong · Arsha Nagrani · Cordelia Schmid
End-to-End Spatio-Temporal Action Localisation with Video Transformers
Alexey Gritsenko · Xuehan Xiong · Josip Djolonga · Mostafa Dehghani · Chen Sun · Mario Lučić · Cordelia Schmid · Anurag Arnab
Modeling Dense Multimodal Interactions Between Biological Pathways and Histology for Survival Prediction
Guillaume Jaume · Anurag Vaidya · Richard J. Chen · Drew F. K. Williamson · Paul Pu Liang · Faisal Mahmood
Morphological Prototyping for Unsupervised Slide Representation Learning in Computational Pathology
Andrew Song · Richard J. Chen · Tong Ding · Drew F. K. Williamson · Guillaume Jaume · Faisal Mahmood
DL3DV-10K: A Large-Scale Scene Dataset for Deep Learning-based 3D Vision
Lu Ling · Yichen Sheng · Zhi Tu · Wentian Zhao · Cheng Xin · Kun Wan · Lantao Yu · Qianyu Guo · Zixun Yu · Yawen Lu · Xuanmao Li · Xingpeng Sun · Rohan Ashok · Aniruddha Mukherjee · Hao Kang · Xiangrui Kong · Gang Hua · Tianyi Zhang · Bedrich Benes · Aniket Bera
ZONE: Zero-Shot Instruction-Guided Local Editing
Shanglin Li · Bohan Zeng · Yutang Feng · Sicheng Gao · Xuhui Liu · Jiaming Liu · Li Lin · Xu Tang · Yao Hu · Jianzhuang Liu · Baochang Zhang
DriveWorld: 4D Pre-trained Scene Understanding via World Models for Autonomous Driving
Chen Min · Dawei Zhao · Liang Xiao · Jian Zhao · Xinli Xu · Zheng Zhu · Lei Jin · Jianshu Li · Yulan Guo · Junliang Xing · Liping Jing · Yiming Nie · Bin Dai
Shadows Don’t Lie and Lines Can't Bend! Generative Models don't know Projective Geometry...for now
Ayush Sarkar · Hanlin Mai · Amitabh Mahapatra · David Forsyth · Svetlana Lazebnik · Anand Bhattad
Perturbing Attention Gives You More Bang for the Buck: Subtle Imaging Perturbations That Efficiently Fool Customized Diffusion Models
Jingyao Xu · Yuetong Lu · Yandong Li · Siyang Lu · Dongdong Wang · Xiang Wei
Learned representation-guided diffusion models for large-image generation
Alexandros Graikos · Srikar Yellapragada · Minh-Quan Le · Saarthak Kapse · Prateek Prasanna · Joel Saltz · Dimitris Samaras
Desigen: A Pipeline for Controllable Design Template Generation
Haohan Weng · Danqing Huang · YU QIAO · Hu Zheng · Chin-Yew Lin · Tong Zhang · C. L. Philip Chen
From Audio to Photoreal Embodiment: Synthesizing Humans in Conversations
Evonne Ng · Javier Romero · Timur Bagautdinov · Shaojie Bai · Trevor Darrell · Angjoo Kanazawa · Alexander Richard
Multiview Aerial Visual RECognition (MAVREC) Dataset: Can Multi-view Improve Aerial Visual Perception?
Aritra Dutta · Srijan Das · Jacob Nielsen · RAJATSUBHRA CHAKRABORTY · Mubarak Shah
A Picture is Worth More Than 77 Text Tokens: Evaluating CLIP-Style Models on Dense Captions
Jack Urbanek · Florian Bordes · Pietro Astolfi · Mary Williamson · Vasu Sharma · Adriana Romero-Soriano
Gaussian Shell Maps for Efficient 3D Human Generation
Rameen Abdal · Wang Yifan · Zifan Shi · Yinghao Xu · Ryan Po · Zhengfei Kuang · Qifeng Chen · Dit-Yan Yeung · Gordon Wetzstein
4D-fy: Text-to-4D Generation Using Hybrid Score Distillation Sampling
Sherwin Bahmani · Ivan Skorokhodov · Victor Rong · Gordon Wetzstein · Leonidas Guibas · Peter Wonka · Sergey Tulyakov · Jeong Joon Park · Andrea Tagliasacchi · David B. Lindell
Improving Single Domain-Generalized Object Detection: A Focus on Diversification and Alignment
Muhammad Sohail Danish · Muhammad Haris Khan · Muhammad Akhtar Munir · M. Sarfraz · Mohsen Ali
MeshPose: Unifying DensePose and 3D Body Mesh reconstruction
Eric-Tuan Le · Antonios Kakolyris · Petros Koutras · Himmy Tam · Efstratios Skordos · George Papandreou · Riza Alp Guler · Iasonas Kokkinos
MULAN: A Multi Layer Annotated Dataset for Controllable Text-to-Image Generation
Petru-Daniel Tudosiu · Yongxin Yang · Shifeng Zhang · Fei Chen · Steven McDonagh · Gerasimos Lampouras · Ignacio Iacobacci · Sarah Parisot
Taming Self-Training for Open-Vocabulary Object Detection
Shiyu Zhao · Samuel Schulter · Long Zhao · Zhixing Zhang · Vijay Kumar BG · Yumin Suh · Manmohan Chandraker · Dimitris N. Metaxas
Generating Enhanced Negatives for Training Language-Based Object Detectors
Shiyu Zhao · Long Zhao · Vijay Kumar BG · Yumin Suh · Dimitris N. Metaxas · Manmohan Chandraker · Samuel Schulter
Real Acoustic Fields: An Audio-Visual Room Acoustics Dataset and Benchmark
Ziyang Chen · Israel D. Gebru · Christian Richardt · Anurag Kumar · William Laney · Andrew Owens · Alexander Richard
Practical Measurements of Translucent Materials with Inter-Pixel Translucency Prior
Zhenyu Chen · Jie Guo · Shuichang Lai · Ruoyu Fu · mengxun kong · Chen Wang · Hongyu Sun · Zhebin Zhang · Chen Li · Yanwen Guo
Unsupervised Universal Image Segmentation
Xudong Wang · Dantong Niu · Xinyang Han · Long Lian · Roei Herzig · Trevor Darrell
Gated Fields: Learning Scene Reconstruction from Gated Videos
Andrea Ramazzina · Stefanie Walz · Pragyan Dahal · Mario Bijelic · Felix Heide
FADES: Fair Disentanglement with Sensitive Relevance
Taeuk Jang · Xiaoqian Wang
MonoNPHM: Dynamic Head Reconstruction from Monocular Videos
Simon Giebenhain · Tobias Kirschstein · Markos Georgopoulos · Martin Rünz · Lourdes Agapito · Matthias Nießner
Codebook Transfer with Part-of-Speech for Vector-Quantized Image Modeling
Baoquan Zhang · Huaibin Wang · Luo Chuyao · Xutao Li · Guotao liang · Yunming Ye · joeq · Yao He
TACO: Benchmarking Generalizable Bimanual Tool-ACtion-Object Understanding
Yun Liu · Haolin Yang · Xu Si · Ling Liu · Zipeng Li · Yuxiang Zhang · Yebin Liu · Li Yi
ProxyCap: Real-time Monocular Full-body Capture in World Space via Human-Centric Proxy-to-Motion Learning
Yuxiang Zhang · Hongwen Zhang · Liangxiao Hu · Jiajun Zhang · Hongwei Yi · Shengping Zhang · Yebin Liu
HumanNorm: Learning Normal Diffusion Model for High-quality and Realistic 3D Human Generation
Xin Huang · Ruizhi Shao · Qi Zhang · Hongwen Zhang · Ying Feng · Yebin Liu · Qing Wang
DeiT-LT: Distillation Strikes Back for Vision Transformer Training on Long-Tailed Datasets
Harsh Rangwani · Pradipto Mondal · Mayank Mishra · Ashish Asokan · R. Venkatesh Babu
Validating Privacy-Preserving Face Recognition under a Minimum Assumption
Hui Zhang · Xingbo Dong · YenLungLai · Ying Zhou · Xiaoyan ZHANG · Xingguo Lv · Zhe Jin · Xuejun Li
Low-power, Continuous Remote Behavioral Localization with Event Cameras
Friedhelm Hamann · Suman Ghosh · Ignacio Juarez Martinez · Tom Hart · Alex Kacelnik · Guillermo Gallego
Multimodal Sense-Informed Prediction of 3D Human Motions
Zhenyu Lou · Qiongjie Cui · Haofan Wang · Xu Tang · Hong Zhou
MiKASA: Multi-Key-Anchor Scene-Aware Transformer for 3D Visual Grounding
Chun-Peng Chang · Shaoxiang Wang · Alain Pagani · Didier Stricker
LIVE: Online Large Video-Language Model for Streaming Video
Joya Chen · Zhaoyang Lv · Shiwei Wu · Kevin Qinghong Lin · Chenan Song · Difei Gao · Jia-Wei Liu · Ziteng Gao · Dongxing Mao · Mike Zheng Shou
SportsSloMo: A New Benchmark and Baselines for Human-centric Video Frame Interpolation
Jiaben Chen · Huaizu Jiang
CLIP-KD: An Empirical Study of CLIP Model Distillation
Chuanguang Yang · Zhulin An · Libo Huang · Junyu Bi · XinQiang Yu · Han Yang · boyu diao · Yongjun Xu
InNeRF360: Text-Guided 3D-Consistent Object Inpainting on 360-degree Neural Radiance Fields
Dongqing Wang · Tong Zhang · Alaa Abboud · Sabine Süsstrunk
Total-Decom: Decomposed 3D Scene Reconstruction with Minimal Interaction
Xiaoyang Lyu · Chirui Chang · Peng Dai · Yangtian Sun · Xiaojuan Qi
CAPE: CAM as a Probabilistic Ensemble for Enhanced DNN Interpretation
Townim Chowdhury · Kewen Liao · Vu Minh Hieu Phan · Minh-Son To · Yutong Xie · Kevin Hung · David Ross · Anton van den Hengel · Johan Verjans · Zhibin Liao
GenHowTo: Learning to Generate Actions and State Transformations from Instructional Videos
Tomas Soucek · Dima Damen · Michael Wray · Ivan Laptev · Josef Sivic
CN-RMA: Combined Network with Ray Marching Aggregation for 3D Indoor Object Detection from Multi-view Images
Guanlin Shen · Jingwei Huang · Zhihua Hu · Bin Wang
Generative 3D Part Assembly via Part-Whole-Hierarchy Message Passing
Bi'an Du · Xiang Gao · Wei Hu · Renjie Liao
LightIt: Illumination Modeling and Control for Diffusion Models
Peter Kocsis · Kalyan Sunkavalli · Julien Philip · Matthias Nießner · Yannick Hold-Geoffroy
Test-Time Zero-Shot Temporal Action Localization
Benedetta Liberatori · Alessandro Conti · Paolo Rota · Yiming Wang · Elisa Ricci
HIVE: Harnessing Human Feedback for Instructional Visual Editing
Shu Zhang · Xinyi Yang · Yihao Feng · Can Qin · Chia-Chih Chen · Ning Yu · Zeyuan Chen · Huan Wang · Silvio Savarese · Stefano Ermon · Caiming Xiong · Ran Xu
NeRF Director: Revisiting View Selection in Neural Volume Rendering
Wenhui Xiao · Rodrigo Santa Cruz · David Ahmedt-Aristizabal · Olivier Salvado · Clinton Fookes · Leo Lebrat
Unbiased Faster R-CNN for Single-source Domain Generalized Object Detection
Yajing Liu · Shijun Zhou · Xiyao Liu · chunhui Hao · Baojie Fan · Jiandong Tian
NIFTY: Neural Object Interaction Fields for Guided Human Motion Synthesis
Nilesh Kulkarni · Davis Rempe · Kyle Genova · Abhijit Kundu · Justin Johnson · David Fouhey · Leonidas Guibas
The More You See in 2D, the More You Perceive in 3D
Xinyang Han · Zelin Gao · Angjoo Kanazawa · Shubham Goel · Yossi Gandelsman
LLM4SGG: Large Language Models for Weakly Supervised Scene Graph Generation
Kibum Kim · Kanghoon Yoon · Jaehyeong Jeon · Yeonjun In · Jinyoung Moon · Donghyun Kim · Chanyoung Park
Modeling Collaborator: Enabling Subjective Vision Classification With Minimal Human Effort via LLM Tool-Use
Imad Eddine Toubal · Aditya Avinash · Neil Alldrin · Jan Dlabal · Wenlei Zhou · Enming Luo · Otilia Stretcu · Hao Xiong · Chun-Ta Lu · Howard Zhou · Ranjay Krishna · Ariel Fuxman · Tom Duerig
LEOD: Label-Efficient Object Detection for Event Cameras
Ziyi Wu · Mathias Gehrig · Qing Lyu · Xudong Liu · Igor Gilitschenski
SPAD: Spatially Aware Multiview Diffusers
Yash Kant · Aliaksandr Siarohin · Ziyi Wu · Michael Vasilkovsky · Guocheng Qian · Jian Ren · Riza Alp Guler · Bernard Ghanem · Sergey Tulyakov · Igor Gilitschenski
CDMAD: Class-Distribution-Mismatch-Aware Debiasing for Class-Imbalanced Semi-Supervised Learning
Hyuck Lee · Heeyoung Kim
Towards More Unified In-context Visual Understanding
Dianmo Sheng · Dongdong Chen · Zhentao Tan · Qiankun Liu · Qi Chu · Jianmin Bao · Tao Gong · Bin Liu · Shengwei Xu · Nenghai Yu
PIE-NeRF: Physics-based Interactive Elastodynamics with NeRF
Yutao Feng · Yintong Shang · Xuan Li · Tianjia Shao · Chenfanfu Jiang · Yin Yang
Rotation-Agnostic Image Representation Learning for Digital Pathology
Saghir Alfasly · Abubakr Shafique · Peyman Nejat · Jibran Khan · Areej Alsaafin · Ghazal Alabtah · Hamid Tizhoosh
CodedEvents: Optimal Point-Spread-Function Engineering for 3D-Tracking with Event Cameras
Sachin Shah · Matthew Chan · Haoming Cai · Jingxi Chen · Sakshum Kulshrestha · Chahat Deep Singh · Yiannis Aloimonos · Christopher Metzler
The Audio-Visual Conversational Graph: From an Egocentric-Exocentric Perspective
Wenqi Jia · Miao Liu · Hao Jiang · Ishwarya Ananthabhotla · James Rehg · Vamsi Krishna Ithapu · Ruohan Gao
LEDITS++: Limitless Image Editing using Text-to-Image Models
Manuel Brack · Felix Friedrich · Katharina Kornmeier · Linoy Tsaban · Patrick Schramowski · Kristian Kersting · Apolinário Passos
MemFlow: Optical Flow Estimation and Prediction with Memory
Qiaole Dong · Yanwei Fu
SemCity: Semantic Scene Generation with Triplane Diffusion
Jumin Lee · Sebin Lee · Changho Jo · Woobin Im · Ju-hyeong Seon · Sung-Eui Yoon
UnScene3D: Unsupervised 3D Instance Segmentation for Indoor Scenes
David Rozenberszki · Or Litany · Angela Dai
TRIP: Temporal Residual Learning with Image Noise Prior for Image-to-Video Diffusion Models
Zhongwei Zhang · Fuchen Long · Yingwei Pan · Zhaofan Qiu · Ting Yao · Yang Cao · Tao Mei
Boosting Diffusion Models with Moving Average Sampling in Frequency Domain
Yurui Qian · Qi Cai · Yingwei Pan · Yehao Li · Ting Yao · Qibin Sun · Tao Mei
Learning Spatial Adaptation and Temporal Coherence in Diffusion Models for Video Super-Resolution
Zhikai Chen · Fuchen Long · Zhaofan Qiu · Ting Yao · Wengang Zhou · Jiebo Luo · Tao Mei
SD-DiT: Unleashing the Power of Self-supervised Discrimination in Diffusion Transformer
Rui Zhu · Yingwei Pan · Yehao Li · Ting Yao · Zhenglong Sun · Tao Mei · Chang-Wen Chen
VP3D: Unleashing 2D Visual Prompt for Text-to-3D Generation
Yang Chen · Yingwei Pan · haibo yang · Ting Yao · Tao Mei
Riemannian Multinomial Logistics Regression for SPD Neural Networks
Ziheng Chen · Yue Song · Gaowen Liu · Ramana Kompella · Xiaojun Wu · Nicu Sebe
VideoMAC: Video Masked Autoencoders Meet ConvNets
Gensheng Pei · Tao Chen · Xiruo Jiang · 刘华峰 Liu · Zeren Sun · Yazhou Yao
ICP-Flow: LiDAR Scene Flow Estimation with ICP
Yancong Lin · Holger Caesar
GP-NeRF: Generalized Perception NeRF for Context-Aware 3D Scene Understanding
Hao Li · Dingwen Zhang · Yalun Dai · Nian Liu · Lechao Cheng · Li Jingfeng · Jingdong Wang · Junwei Han
JRDB-Social: A Multifaceted Robotic Dataset for Understanding of Context and Dynamics of Human Interactions Within Social Groups
Simindokht Jahangard · Zhixi Cai · Shiki Wen · Hamid Rezatofighi
MOHO: Learning Single-view Hand-held Object Reconstruction with Multi-view Occlusion-Aware Supervision
Chenyangguang Zhang · Guanlong Jiao · Yan Di · Gu Wang · Ziqin Huang · Ruida Zhang · Fabian Manhardt · Bowen Fu · Federico Tombari · Xiangyang Ji
Exploring Region-Word Alignment in Built-in Detector for Open-Vocabulary Object Detection
Heng Zhang · Qiuyu Zhao · Linyu Zheng · Hao Zeng · Zhiwei Ge · Tianhao Li · Sulong Xu
CuVLER: Enhanced Unsupervised Object Discoveries through Exhaustive Self-Supervised Transformers
Shahaf Arica · Or Rubin · Sapir Gershov · Shlomi Laufer
Low-Resource Vision Challenges for Foundation Models
Yunhua Zhang · Hazel Doughty · Cees G. M. Snoek
AdaRevD: Adaptive Patch Exiting Reversible Decoder Pushes the Limit of Image Deblurring
Xintian Mao · Xiwen Gao · Yan Wang
KP-RED: Exploiting Semantic Keypoints for Joint 3D Shape Retrieval and Deformation
Ruida Zhang · Chenyangguang Zhang · Yan Di · Fabian Manhardt · Xingyu Liu · Federico Tombari · Xiangyang Ji
MVHumanNet: A Large-scale Dataset of Multi-view Daily Dressing Human Captures
Zhangyang Xiong · Chenghong Li · Kenkun Liu · Hongjie Liao · Jianqiao HU · Junyi Zhu · Shuliang Ning · Lingteng Qiu · Chongjie Wang · Shijie Wang · Shuguang Cui · Xiaoguang Han
DiPrompT: Disentangled Prompt Tuning for Multiple Latent Domain Generalization in Federated Learning
Sikai Bai · Jie ZHANG · Song Guo · Shuaicheng Li · Jingcai Guo · Jun Hou · Tao Han · Xiaocheng Lu
SSR-Encoder: Encoding Selective Subject Representation for Subject-Driven Generation
Yuxuan Zhang · Yiren Song · Jiaming Liu · Rui Wang · Jinpeng Yu · Hao Tang · Huaxia Li · Xu Tang · Yao Hu · Han Pan · Zhongliang Jing
POCE: Primal Policy Optimization with Conservative Estimation for Multi-constraint Offline Reinforcement Learning
Jiayi Guan · Li Shen · Ao Zhou · Lusong Li · Han Hu · Xiaodong He · Guang Chen · Changjun Jiang
Bayesian Differentiable Physics for Cloth Digitalization
Deshan Gong · Ningtao Mao · He Wang
Monocular Identity-Conditioned Facial Reflectance Reconstruction
Xingyu Ren · Jiankang Deng · Yuhao Cheng · Jia Guo · Chao Ma · Yichao Yan · Wenhan Zhu · Xiaokang Yang
Ensemble Diversity Facilitates Adversarial Transferability
Bowen Tang · Zheng Wang · Yi Bin · Qi Dou · Yang Yang · Heng Tao Shen
From a Bird’s Eye View to See: Joint Camera and Subject Registration without the Camera Calibration
Zekun Qian · Ruize Han · Wei Feng · Song Wang
Accept the Modality Gap: An Exploration in the Hyperbolic Space
Sameera Ramasinghe · Violetta Shevchenko · Gil Avraham · Thalaiyasingam Ajanthan
Move as You Say, Interact as You Can: Language-guided Human Motion Generation with Scene Affordance
Zan Wang · Yixin Chen · Baoxiong Jia · Puhao Li · Jinlu Zhang · Jingze Zhang · Tengyu Liu · Yixin Zhu · Wei Liang · Siyuan Huang
PHYSCENE: Physically Interactable 3D Scene Synthesis for Embodied AI
Yandan Yang · Baoxiong Jia · Peiyuan Zhi · Siyuan Huang
6D-Diff: A Keypoint Diffusion Framework for 6D Object Pose Estimation
Li Xu · Haoxuan Qu · Yujun Cai · Jun Liu
A Semi-supervised Nighttime Dehazing Baseline with Spatial-Frequency Aware and Realistic Brightness Constraint
Xiaofeng Cong · Jie Gui · Jing Zhang · Junming Hou · Hao Shen
A Dual-Augmentor Framework for Domain Generalization in 3D Human Pose Estimation
Qucheng Peng · Ce Zheng · Chen Chen
Enhancing the Power of OOD Detection via Sample-Aware Model Selection
Feng Xue · Zi He · Yuan Zhang · Chuanlong Xie · Zhenguo Li · Falong Tan
SPU-PMD: Self-Supervised Point Cloud Upsampling via Progressive Mesh Deformation
Yanzhe Liu · Rong Chen · Yushi Li · Yixi Li · Xuehou Tan
Hearing Anything Anywhere
Mason Wang · Ryosuke Sawata · Samuel Clarke · Ruohan Gao · Shangzhe Wu · Jiajun Wu
MICap: A Unified Model for Identity-aware Movie Descriptions
Haran Raajesh · Naveen Reddy Desanur · Zeeshan Khan · Makarand Tapaswi
SD2Event: Self-supervised Learning of Dynamic Detectors and Contextual Descriptors for Event Cameras
Yuan Gao · Yuqing Zhu · Xinjun Li · Yimin Du · Tianzhu Zhang
Prompt-Free Diffusion: Taking “Text” out of Text-to-Image Diffusion Models
Xingqian Xu · Jiayi Guo · Zhangyang Wang · Gao Huang · Irfan Essa · Humphrey Shi
MeaCap: Memory-Augmented Zero-shot Image Captioning
Zequn Zeng · Yan Xie · Hao Zhang · Chiyu Chen · Zhengjue Wang · Bo Chen
Re-thinking Data Availability Attacks Against Deep Neural Networks
Bin Fang · Bo Li · Shuang Wu · Shouhong Ding · Ran Yi · Lizhuang Ma
Self-Supervised Facial Representation Learning with Facial Region Awareness
Zheng Gao · Ioannis Patras
Breathing Life Into Sketches Using Text-to-Video Priors
Rinon Gal · Yael Vinker · Yuval Alaluf · Amit H. Bermano · Daniel Cohen-Or · Ariel Shamir · Gal Chechik
Abductive Ego-View Accident Video Understanding for Safe Driving Perception
Jianwu Fang · Lei-lei Li · Junfei Zhou · Junbin Xiao · Hongkai Yu · Chen Lv · Jianru Xue · Tat-seng Chua
Hybrid Functional Maps for Crease-Aware Non-Isometric Shape Matching
Lennart Bastian · Yizheng Xie · Nassir Navab · Zorah Lähner
MCPNet: An Interpretable Classifier via Multi-Level Concept Prototypes
Bor Shiun Wang · Chien-Yi Wang · Wei-Chen Chiu
3D Feature Tracking via Event Camera
Siqi Li · Zhou Zhikuan · Zhou Xue · Yipeng Li · Shaoyi Du · Yue Gao
Seeing Unseen: Discover Novel Biomedical Concepts via Geometry-Constrained Probabilistic Modeling
Jianan Fan · Dongnan Liu · Hang Chang · Heng Huang · Mei Chen · Weidong Cai
Segment Any Event Streams via Weighted Adaptation of Pivotal Tokens
Zhiwen Chen · Zhiyu Zhu · Yifan Zhang · Junhui Hou · Guangming Shi · Jinjian Wu
DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection
Yian Zhao · Wenyu Lv · Shangliang Xu · Jinman Wei · Guanzhong Wang · Qingqing Dang · Yi Liu · Jie Chen
Neural Clustering based Visual Representation Learning
Guikun Chen · Xia Li · Yi Yang · Wenguan Wang
I'M HOI: Inertia-aware Monocular Capture of 3D Human-Object Interactions
Chengfeng Zhao · Juze Zhang · Jiashen Du · Ziwei Shan · Junye Wang · Jingyi Yu · Jingya Wang · Lan Xu
AvatarGPT: All-in-One Framework for Motion Understanding, Planning, Generation and Beyond
Zixiang Zhou · Yu Wan · Baoyuan Wang
De-confounded Data-free Knowledge Distillation for Handling Distribution Shifts
Yuzheng Wang · Dingkang Yang · Zhaoyu Chen · Yang Liu · Siao Liu · Wenqiang Zhang · Lihua Zhang · Lizhe Qi
OHTA: One-shot Hand Avatar via Data-driven Implicit Priors
Xiaozheng Zheng · Chao Wen · Zhuo Su · Zeran Xu · Zhaohu Li · Yang Zhao · Zhou Xue
Exploring Vision Transformers for 3D Human Motion-Language Models with Motion Patches
Qing Yu · Mikihiro Tanaka · Kent Fujiwara
Structure-Guided Adversarial Training of Diffusion Models
Ling Yang · Haotian Qian · Zhilong Zhang · Jingwei Liu · Bin CUI
CMA: A Chromaticity Map Adapter for Robust Detection of Screen-Recapture Document Images
Changsheng Chen · Liangwei Lin · Yongqi Chen · Bin Li · Jishen Zeng · Jiwu Huang
MovieChat: From Dense Token to Sparse Memory for Long Video Understanding
Enxin Song · Wenhao Chai · Guanhong Wang · Haoyang Zhou · Feiyang Wu · Yucheng Zhang · Tian Ye · Haozhe Chi · Xun Guo · Yanting Zhang · Yan Lu · Jenq-Neng Hwang · Gaoang Wang
Expandable Subspace Ensemble for Pre-Trained Model-Based Class-Incremental Learning
Da-Wei Zhou · Hai-Long Sun · Han-Jia Ye · De-Chuan Zhan
Habitat Synthetic Scenes Dataset (HSSD-200): An Analysis of 3D Scene Scale and Realism Tradeoffs for ObjectGoal Navigation
Mukul Khanna · Yongsen Mao · Hanxiao Jiang · Sanjay Haresh · Brennan Shacklett · Dhruv Batra · Alexander William Clegg · Eric Undersander · Angel Xuan Chang · Manolis Savva
Dual Memory Networks: A Versatile Adaptation Approach for Vision-Language Models
Yabin Zhang · Wenjie Zhu · Hui Tang · Zhiyuan Ma · Kaiyang Zhou · Lei Zhang
EvalCrafter: Benchmarking and Evaluating Large Video Generation Models
Yaofang Liu · Xiaodong Cun · Xuebo Liu · Xintao Wang · Yong Zhang · Haoxin Chen · Yang Liu · Tieyong Zeng · Raymond Chan · Ying Shan
MicroCinema: A Divide-and-Conquer Approach for Text-to-Video Generation
Yanhui Wang · Jianmin Bao · Wenming Weng · Ruoyu Feng · Dacheng Yin · Tao Yang · Jingxu Zhang · Qi Dai · Zhiyuan Zhao · Chunyu Wang · Kai Qiu · Yuhui Yuan · Xiaoyan Sun · Chong Luo · Baining Guo
Towards Text-guided 3D Scene Composition
Qihang Zhang · Chaoyang Wang · Aliaksandr Siarohin · Peiye Zhuang · Yinghao Xu · Ceyuan Yang · Dahua Lin · Bolei Zhou · Sergey Tulyakov · Hsin-Ying Lee
Structure Matters: Tackling the Semantic Discrepancy in Diffusion Models for Image Inpainting
Haipeng Liu · Yang Wang · Biao Qian · Meng Wang · Yong Rui
SplaTAM: Splat, Track & Map 3D Gaussians for Dense RGB-D SLAM
Nikhil Keetha · Jay Karhade · Krishna Murthy Jatavallabhula · Gengshan Yang · Sebastian Scherer · Deva Ramanan · Jonathon Luiten
Density-Guided Semi-Supervised 3D Semantic Segmentation with Dual-Space Hardness Sampling
Jianan Li · Qiulei Dong
From Correspondences to Pose: Non-minimal Certifiably Optimal Relative Pose without Disambiguation
Javier Tirado-Garín · Javier Civera
SI-MIL: Taming Deep MIL for Self-Interpretability in Gigapixel Histopathology
Saarthak Kapse · Pushpak Pati · Srijan Das · Jingwei Zhang · Chao Chen · Maria Vakalopoulou · Joel Saltz · Dimitris Samaras · Rajarsi Gupta · Prateek Prasanna
Low-Latency Neural Stereo Streaming
Qiqi Hou · Qiqi Hou · Farzad Farhadzadeh · Amir Said · Guillaume Sautiere · Hoang Le
mPLUG-Owl2: Revolutionizing Multi-modal Large Language Model with Modality Collaboration
Qinghao Ye · Haiyang Xu · Jiabo Ye · Ming Yan · Anwen Hu · Haowei Liu · Qi Qian · Ji Zhang · Fei Huang · Fei Huang
Forgery-aware Adaptive Transformer for Generalizable Synthetic Image Detection
Huan Liu · Zichang Tan · Zichang Tan · Chuangchuang Tan · Yunchao Wei · Jingdong Wang · Yao Zhao
OmniParser: A Unified Framework for Text Spotting, Key Information Extraction and Table Recognition
Jianqiang Wan · Sibo Song · Wenwen Yu · Yuliang Liu · Wenqing Cheng · Fei Huang · Xiang Bai · Cong Yao · Zhibo Yang
Transferable and Principled Efficiency for Open-Vocabulary Segmentation
Jingxuan Xu · Wuyang Chen · Yao Zhao · Yunchao Wei
LowRankOcc: Tensor Decomposition and Low-Rank Recovery for Vision-based 3D Semantic Occupancy Prediction
Linqing Zhao · Xiuwei Xu · Ziwei Wang · Yunpeng Zhang · Borui Zhang · Wenzhao Zheng · Dalong Du · Jie Zhou · Jiwen Lu
SpatialVLM: Endowing Vision-Language Models with Spatial Reasoning Capabilities
Boyuan Chen · Zhuo Xu · Sean Kirmani · brian ichter · brian ichter · Dorsa Sadigh · Leonidas Guibas · Fei Xia
Taming Mode Collapse in Score Distillation for Text-to-3D Generation
Peihao Wang · Dejia Xu · Dejia Xu · Zhiwen Fan · Dilin Wang · Sreyas Mohan · Forrest Iandola · Rakesh Ranjan · Yilei Li · Qiang Liu · Zhangyang Wang · Vikas Chandra
Sequential Modeling Enables Scalable Learning for Large Vision Models
Yutong Bai · Xinyang Geng · Xinyang Geng · Karttikeya Mangalam · Amir Bar · Alan L. Yuille · Trevor Darrell · Jitendra Malik · Alexei A. Efros
Distraction is All You Need: Memory-Efficient Image Immunization against Diffusion-Based Image Editing
Ling Lo · Cheng Yeo · Hong-Han Shuai · Hong-Han Shuai · Wen-Huang Cheng
OmniMedVQA: A New Large-Scale Comprehensive Evaluation Benchmark for Medical LVLM
Yutao Hu · Yutao Hu · Tianbin · Quanfeng Lu · Wenqi Shao · Junjun He · Yu Qiao · Ping Luo
UniPAD: A Universal Pre-training Paradigm for Autonomous Driving
Honghui Yang · Sha Zhang · Di Huang · Xiaoyang Wu · Haoyi Zhu · Tong He · SHIXIANG TANG · Hengshuang Zhao · Qibo Qiu · Binbin Lin · Xiaofei He · Xiaofei He · Wanli Ouyang
Semantics, Distortion, and Style Matter: Towards Source-free UDA for Panoramic Segmentation
Xu Zheng · Pengyuan Zhou · Pengyuan Zhou · ATHANASIOS · Lin Wang
In2SET: Intra-Inter Similarity Exploiting Transformer for Dual-Camera Compressive Hyperspectral Imaging
Xin Wang · Lizhi Wang · Xiangtian Ma · Maoqing Zhang · Zhu Lin · Lin Zhu · Hua Huang
MAPSeg: Unified Unsupervised Domain Adaptation for Heterogeneous Medical Image Segmentation Based on 3D Masked Autoencoding and Pseudo-Labeling
Xuzhe Zhang · Yuhao Wu · Elsa Angelini · Ang Li · Jia Guo · Jerod Rasmussen · Thomas O'Connor · Pathik Wadhwa · Andrea Jackowski · Hai Li · Jonathan Posner · Andrew Laine · YUN WANG · Yun Wang
Seeing Motion at Nighttime with an Event Camera
Haoyue Liu · Shihan Peng · Lin Zhu · Zhu Lin · Yi Chang · Hanyu Zhou · Luxin Yan
Wavelet-based Fourier Information Interaction with Frequency Diffusion Adjustment for Underwater Image Restoration
Chen Zhao · Weiling Cai · Chenyu Dong · Chenyu Dong · Chengwei Hu
StableVITON: Learning Semantic Correspondence with Latent Diffusion Model for Virtual Try-On
Jeongho Kim · Gyojung Gu · Minho Park · Sunghyun Park · Jaegul Choo
EmoVIT: Revolutionizing Emotion Insights with Visual Instruction Tuning
Hongxia Xie · Chu-Jun Peng · Yu-Wen Tseng · Hung-Jen Chen · Chan-Feng Hsu · Hong-Han Shuai · Hong-Han Shuai · Wen-Huang Cheng
Segment and Caption Anything
Xiaoke Huang · Jianfeng Wang · Yansong Tang · Zheng Zhang · Han Hu · Jiwen Lu · Lijuan Wang · Zicheng Liu
PanoOcc: Unified Occupancy Representation for Camera-based 3D Panoptic Segmentation
Yuqi Wang · Yuntao Chen · Xingyu Liao · Lue Fan · Zhaoxiang Zhang
MTMMC: A Large-Scale Real-World Multi-Modal Camera Tracking Benchmark
Sanghyun Woo · Kwanyong Park · Inkyu Shin · Myungchul Kim · In So Kweon
GS-IR: 3D Gaussian Splatting for Inverse Rendering
Zhihao Liang · Qi Zhang · Ying Feng · Ying Shan · Kui Jia
Generative Latent Coding for Ultra-Low Bitrate Image Compression
Zhaoyang Jia · Jiahao Li · Bin Li · Houqiang Li · Yan Lu
Unifying Top-down and Bottom-up Scanpath Prediction using Transformers
Zhibo Yang · Sounak Mondal · Seoyoung Ahn · Ruoyu Xue · Gregory Zelinsky · Minh Hoai · Dimitris Samaras
BEHAVIOR Vision Suite: Customizable Dataset Generation via Simulation
Yunhao Ge · Yihe Tang · Jiashu Xu · Jiashu Xu · Cem Gokmen · Chengshu Li · Wensi Ai · Benjamin Martinez · Arman Aydin · Mona Anvari · Ayush Chakravarthy · Hong-Xing Yu · Josiah Wong · Sanjana Srivastava · Sharon Lee · Shengxin Zha · Laurent Itti · Yunzhu Li · Roberto Martín-Martín · Miao Liu · Pengchuan Zhang · Ruohan Zhang · Li Fei-Fei · Jiajun Wu
Event-based Visible and Infrared Fusion via Multi-task Collaboration
Mengyue Geng · Lin Zhu · Zhu Lin · Lizhi Wang · Wei Zhang · Ruiqin Xiong · Yonghong Tian
ViP-LLaVA: Making Large Multimodal Models Understand Arbitrary Visual Prompts
Mu Cai · Haotian Liu · Siva Mustikovela · Gregory P. Meyer · Yuning Chai · Dennis Park · Yong Jae Lee · Yong Jae Lee
OpenEQA: Embodied Question Answering in the Era of Foundation Models
Arjun Majumdar · Anurag Ajay · Xiaohan Zhang · Sriram Yenamandra · Mikael Henaff · Alexander Sax · Sneha Silwal · Paul McVay · Oleksandr Maksymets · Sergio Arnaud · Pranav Putta · Karmesh Yadav · Qiyang Li · Benjamin Newman · Mohit Sharma · Mohit Sharma · Vincent-Pierre Berges · Shiqi Zhang · Pulkit Agrawal · Dhruv Batra · Yonatan Bisk · Mrinal Kalakrishnan · Franziska Meier · Chris Paxton · Aravind Rajeswaran
BEVSpread: Spread Voxel Pooling for Bird’s-Eye-View Representation in Vision-based Roadside 3D Object Detection
Wenjie Wang · Yehao Lu · Guangcong Zheng · Shuigenzhan · Xiaoqing Ye · Zichang Tan · Jingdong Wang · Gaoang Wang · Xi Li
Memory-based Adapters for Online 3D Scene Perception
Xiuwei Xu · Chong Xia · Ziwei Wang · Linqing Zhao · Linqing Zhao · Yueqi Duan · Jie Zhou · Jiwen Lu
MultiDiff: Consistent Novel View Synthesis from a Single Image
Norman Müller · Katja Schwarz · Katja Schwarz · Barbara Roessle · Lorenzo Porzi · Samuel Rota Bulò · Matthias Nießner · Peter Kontschieder
VoCo: A Simple-yet-Effective Volume Contrastive Learning Framework for 3D Medical Image Analysis
Linshan Wu · Linshan Wu · Jia-Xin Zhuang · Hao Chen
Hallucination Augmented Contrastive Learning for Multimodal Large Language Model
Chaoya Jiang · Haiyang Xu · Mengfan Dong · Jiaxing Chen · Wei Ye · Ming Yan · Qinghao Ye · Ji Zhang · Fei Huang · Fei Huang · Shikun Zhang
Feature 3DGS: Supercharging 3D Gaussian Splatting to Enable Distilled Feature Fields
Shijie Zhou · Haoran Chang · Sicheng Jiang · Zhiwen Fan · Zehao Zhu · Dejia Xu · Dejia Xu · Pradyumna Chari · Suya You · Zhangyang Wang · Achuta Kadambi
SDSTrack: Self-Distillation Symmetric Adapter Learning for Multi-Modal Visual Object Tracking
Xiaojun Hou · Jiazheng Xing · Yijie Qian · Yaowei Guo · Shuo Xin · Junhao Chen · Kai Tang · Mengmeng Wang · Mengmeng Wang · Zhengkai Jiang · Liang Liu · Yong Liu
SpikeNeRF: Learning Neural Radiance Fields from Continuous Spike Stream
Zhu Lin · Kangmin Jia · Yifan Zhao · Yunshan Qi · Lizhi Wang · Hua Huang
Edit One for All: Interactive Batch Image Editing
Thao Nguyen · Utkarsh Ojha · Yuheng Li · Haotian Liu · Yong Jae Lee · Yong Jae Lee
H-ViT: A Hierarchical Vision Transformer for Deformable Image Registration
MORTEZA GHAHREMANI · Mohammad Khateri · Bailiang Jian · Benedikt Wiestler · Ehsan Adeli · Christian Wachinger
RTMO: Towards High-Performance One-Stage Real-Time Multi-Person Pose Estimation
Peng Lu · Tao Jiang · Yining Li · Xiangtai Li · Kai Chen · Wenming Yang
Resolution Limit of Single-Photon LIDAR
Stanley H. Chan · Hashan K Weerasooriya · Weijian Zhang · Pamela Abshire · Istvan Gyongy · Robert Henderson
Neural Visibility Field for Uncertainty-Driven Active Mapping
Shangjie Xue · Jesse Dill · Pranay Mathur · Frank Dellaert · Panagiotis Tsiotras · Danfei Xu
ViLa-MIL: Dual-scale Vision-Language Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification
Jiangbo Shi · Chen Li · Tieliang Gong · Yefeng Zheng · Huazhu Fu
Open3DIS: Open-Vocabulary 3D Instance Segmentation with 2D Mask Guidance
Phuc Nguyen · Tuan Duc Ngo · Evangelos Kalogerakis · Chuang Gan · Anh Tran · Cuong Pham · Khoi Nguyen
FairCLIP: Harnessing Fairness in Vision-Language Learning
Yan Luo · MIN SHI · Muhammad Osama Khan · Muhammad Muneeb Afzal · Hao Huang · Shuaihang Yuan · Yu Tian · Luo Song · Ava Kouhana · Tobias Elze · Yi Fang · Mengyu Wang
Fusing Personal and Environmental Cues for Identification and Segmentation of First-Person Camera Wearers in Third-Person Views
Ziwei Zhao · Yuchen Wang · Chuhua Wang
CaDeT: a Causal Disentanglement Approach for Robust Trajectory Prediction in Autonomous Driving
Mozhgan Pourkeshavarz · Junrui Zhang · Amir Rasouli
AlignMiF: Geometry-Aligned Multimodal Implicit Field for Enhanced LiDAR-Camera Joint Synthesis
Tao Tang · Guangrun Wang · Yixing Lao · Peng Chen · Jie Liu · Liang Lin · Kaicheng Yu · Xiaodan Liang
GOAT-Bench: A Benchmark for Multi-modal Lifelong Navigation
Mukul Khanna · Ram Ramrakhya · Gunjan Chhablani · Sriram Yenamandra · Theo Gervet · Matthew Chang · Zsolt Kira · Devendra Singh Chaplot · Dhruv Batra · Roozbeh Mottaghi
BodyMAP - Jointly Predicting Body Mesh and 3D Applied Pressure Map for People in Bed
Abhishek Tandon · Anujraaj Goyal · Henry M. Clever · Zackory Erickson
Bootstrapping Chest CT Image Understanding by Distilling Knowledge from X-ray Expert Models
Weiwei Cao · Jianpeng Zhang · Yingda Xia · Tony C. W. MOK · Zi Li · Xianghua Ye · Le Lu · Jian Zheng · Yuxing Tang · Ling Zhang
Telling Left from Right: Identifying Geometry-Aware Semantic Correspondence
Junyi Zhang · Charles Herrmann · Junhwa Hur · Eric Chen · Varun Jampani · Deqing Sun · Ming-Hsuan Yang
UniVS: Unified and Universal Video Segmentation with Prompts as Queries
Minghan Li · Shuai Li · Xindong Zhang · Lei Zhang
Text-Guided 3D Face Synthesis - From Generation to Editing
Yunjie Wu · Yapeng Meng · Zhipeng Hu · Lincheng Li · Haoqian Wu · Kun Zhou · Weiwei Xu · Xin Yu
AssistGUI: Task-Oriented PC Graphical User Interface Automation
Difei Gao · Lei Ji · Zechen Bai · Mingyu Ouyang · Peiran Li · Dongxing Mao · Qin WU · Weichen Zhang · Peiyi Wang · Xiangwu Guo · Hengxu Wang · Luowei Zhou · Mike Zheng Shou
Don’t drop your samples! Coherence-aware training benefits Conditional diffusion
Nicolas Dufour · Victor Besnier · Vicky Kalogeiton · David Picard
3D Building Reconstruction from Monocular Remote Sensing Images with Multi-level Supervisions
Weijia Li · Haote Yang · Zhenghao Hu · Juepeng Zheng · Gui-Song Xia · Conghui He
Improving Physics-Augmented Continuum Neural Radiance Field-Based Geometry-Agnostic System Identification with Lagrangian Particle Optimization
Takuhiro Kaneko
Learning the 3D Fauna of the Web
Zizhang Li · Dor Litvak · Ruining Li · Yunzhi Zhang · Tomas Jakab · Christian Rupprecht · Shangzhe Wu · Andrea Vedaldi · Jiajun Wu
Zero-TPrune: Zero-Shot Token Pruning through Leveraging of the Attention Graph in Pre-Trained Transformers
Hongjie Wang · Bhishma Dedhia · Niraj Jha
Improved Zero-Shot Classification by Adapting VLMs with Text Descriptions
Oindrila Saha · Grant Horn · Subhransu Maji
Towards Robust 3D Object Detection with LiDAR and 4D Radar Fusion in Various Weather Conditions
Yujeong Chae · Hyeonseong Kim · Kuk-Jin Yoon
SIGNeRF: Scene Integrated Generation for Neural Radiance Fields
Jan-Niklas Dihlmann · Andreas Engelhardt · Hendrik Lensch
Towards Generalizing to Unseen Domains with Few Labels
Chamuditha Jayanga Galappaththige · Sanoojan Baliah · Malitha Gunawardhana · Muhammad Haris Khan
Snapshot Lidar: Fourier embedding of amplitude and phase for single-image depth reconstruction
Sarah Friday · Yunzi Shi · Yaswanth Kumar Cherivirala · Vishwanath Saragadam · Adithya Pediredla
Dr.Hair: Reconstructing Scalp-Connected Hair Strands without Pre-training via Differentiable Rendering of Line Segments
Yusuke Takimoto · Hikari Takehara · Hiroyuki Sato · Zihao Zhu · Bo Zheng
Make-Your-Anchor: A Diffusion-based 2D Avatar Generation Framework
Ziyao Huang · Fan Tang · Yong Zhang · Xiaodong Cun · Juan Cao · Jintao Li · Tong-yee Lee
GLID: Pre-training a Generalist Encoder-Decoder Vision Model
Jihao Liu · Jinliang Zheng · Yu Liu · Hongsheng Li
MMVP: A Multimodal MoCap Dataset with Vision and Pressure Sensors
He Zhang · Shenghao Ren · Haolei Yuan · Jianhui Zhao · Fan Li · Shuangpeng Sun · Zhenghao Liang · Tao Yu · Qiu Shen · Xun Cao
Unsigned Orthogonal Distance Fields: An Accurate Neural Implicit Representation for Diverse 3D Shapes
YuJie Lu · Long Wan · Nayu Ding · Yulong Wang · Shuhan Shen · Shen Cai · Lin Gao
Your Image is My Video: Reshaping the Receptive Field via Image-To-Video Differentiable AutoAugmentation and Fusion
Sofia Casarin · Cynthia Ugwu · Sergio Escalera · Oswald Lanz
NRDF: Neural Riemannian Distance Fields for Learning Articulated Pose Priors
Yannan He · Garvita Tiwari · Tolga Birdal · Jan Lenssen · Gerard Pons-Moll
MMA-Diffusion: MultiModal Attack on Diffusion Models
Yijun Yang · Ruiyuan Gao · Xiaosen Wang · Tsung-Yi Ho · Xu Nan · Qiang Xu
Control4D: Efficient 4D Portrait Editing with Text
Ruizhi Shao · Jingxiang Sun · Cheng Peng · Zerong Zheng · Boyao ZHOU · Hongwen Zhang · Yebin Liu
ConsistNet: Enforcing 3D Consistency for Multi-view Images Diffusion
Jiayu Yang · Ziang Cheng · Yunfei Duan · Pan Ji · Hongdong Li
Adaptive Random Feature Regularization on Fine-tuning Deep Neural Networks
Shin'ya Yamaguchi · Sekitoshi Kanai · Kazuki Adachi · Daiki Chijiwa
Spacetime Gaussian Feature Splatting for Real-Time Dynamic View Synthesis
Zhan Li · Zhang Chen · Zhong Li · Yi Xu
LOTUS: Evasive and Resilient Backdoor Attacks through Sub-Partitioning
Siyuan Cheng · Guanhong Tao · Yingqi Liu · Guangyu Shen · Shengwei An · Shiwei Feng · Xiangzhe Xu · Kaiyuan Zhang · Shiqing Ma · Xiangyu Zhang
Long-Tailed Anomaly Detection with Learnable Class Names
Chih-Hui Ho · Kuan-Chuan Peng · Nuno Vasconcelos
Enhancing 3D Object Detection with 2D Detection-Guided Query Anchors
Haoxuanye Ji · Pengpeng Liang · Erkang Cheng
Progressive Semantic-Guided Vision Transformer for Zero-Shot Learning
Shiming Chen · Wenjin Hou · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan
PracticalDG: Perturbation Distillation on Vision-Language Models for Hybrid Domain Generalization
Zining Chen · Weiqiu Wang · Zhicheng Zhao · Fei Su · Aidong Men · Hongying Meng
Estimating Noisy Class Posterior with Part-level Labels for Noisy Label Learning
Rui Zhao · Bin Shi · Jianfei Ruan · Tianze Pan · Bo Dong
Unmixing Diffusion for Self-Supervised Hyperspectral Image Denoising
Haijin Zeng · Jiezhang Cao · Yongyong Chen · Kai Zhang · Hiep Luong · Wilfried Philips
ManiFPT: Defining and Analyzing Fingerprints of Generative Models
Hae Jin Song · Mahyar Khayatkhoei · Wael AbdAlmageed
Diffusion-driven GAN Inversion for Multi-Modal Face Image Generation
Jihyun Kim · Changjae Oh · Hoseok Do · Soohyun Kim · Kwanghoon Sohn
MaxQ: Multi-Axis Query for N:M Sparsity Network
Jingyang Xiang · Siqi Li · Junhao Chen · Zhuangzhi Chen · Tianxin Huang · Linpeng Peng · Yong Liu
Text-Guided Variational Image Generation for Industrial Anomaly Detection and Segmentation
Mingyu Lee · Jongwon Choi
The Mirrored Influence Hypothesis: Efficient Data Influence Estimation by Harnessing Forward Passes
Myeongseob Ko · Feiyang Kang · Weiyan Shi · Ming Jin · Zhou Yu · Ruoxi Jia
Deep Equilibrium Diffusion Restoration with Parallel Sampling
Jiezhang Cao · Yue Shi · Kai Zhang · Yulun Zhang · Radu Timofte · Luc Van Gool
Robust Distillation via Untargeted and Targeted Intermediate Adversarial Samples
Junhao Dong · Piotr Koniusz · Junxi Chen · Z. Wang · Yew-Soon Ong
Named Entity Driven Zero-Shot Image Manipulation
Zhida Feng · Li Chen · Jing Tian · Jiaxiang Liu · Shikun Feng
Non-rigid Structure-from-Motion: Temporally-smooth Procrustean Alignment and Spatially-variant Deformation Modeling
Jiawei Shi · Hui Deng · Yuchao Dai
Multiway Point Cloud Mosaicking with Diffusion and Global Optimization
Shengze Jin · Iro Armeni · Marc Pollefeys · Daniel Barath
IDGuard: Robust, General, Identity-centric POI Proactive Defense Against Face Editing Abuse
Yunshu Dai · Jianwei Fei · Fangjun Huang
Single-Model and Any-Modality for Video Object Tracking
Zongwei Wu · Jilai Zheng · Xiangxuan Ren · Florin-Alexandru Vasluianu · Chao Ma · Danda Paudel · Luc Van Gool · Radu Timofte
Weakly-Supervised Emotion Transition Learning for Diverse 3D Co-speech Gesture Generation
Xingqun Qi · Jiahao Pan · Peng Li · Ruibin Yuan · Xiaowei Chi · Mengfei Li · Wenhan Luo · Wei Xue · Shanghang Zhang · Qifeng Liu · Yike Guo
Pose-Transformed Equivariant Network for 3D Point Trajectory Prediction
Ruixuan Yu · Jian Sun
Do You Remember? Dense Video Captioning with Cross-Modal Memory Retrieval
Minkuk Kim · Hyeon Bae Kim · Jinyoung Moon · Jinwoo Choi · Seong Tae Kim
Object Dynamics Modeling with Hierarchical Point Cloud-based Representations
Chanho Kim · Li Fuxin
Efficient Hyperparameter Optimization with Adaptive Fidelity Identification
Jiantong Jiang · Zeyi Wen · Atif Mansoor · Ajmal Mian
MESA: Matching Everything by Segmenting Anything
Yesheng Zhang · Xu Zhao
SIRA: Scalable Inter-frame Relation and Association for Radar Perception
Ryoma Yataka · Pu (Perry) Wang · Petros Boufounos · Ryuhei Takahashi
Efficient Deformable ConvNets: Rethinking Dynamic and Sparse Operator for Vision Applications
Yuwen Xiong · Zhiqi Li · Yuntao Chen · Feng Wang · Xizhou Zhu · Jiapeng Luo · Wenhai Wang · Tong Lu · Hongsheng Li · Yu Qiao · Lewei Lu · Jie Zhou · Jifeng Dai
What, when, and where? -- Self-Supervised Spatio-Temporal Grounding in Untrimmed Multi-Action Videos from Narrated Instructions
Brian Chen · Nina Shvetsova · Andrew Rouditchenko · Daniel Kondermann · Samuel Thomas · Shih-Fu Chang · Rogerio Feris · James Glass · Hilde Kuehne
Accurate Spatial Gene Expression Prediction by Integrating Multi-Resolution Features
Youngmin Chung · Ji Hun Ha · Kyeong Chan Im · Joo Sang Lee
2S-UDF: A Novel Two-stage UDF Learning Method for Robust Non-watertight Model Reconstruction from Multi-view Images
Junkai Deng · Fei Hou · Xuhui Chen · Wencheng Wang · Ying He
Continuous Optical Zooming: A Benchmark for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution in Real World
Huiyuan Fu · Fei Peng · Xianwei Li · Yejun Li · Xin Wang · Huadong Ma
RLHF-V: Towards Trustworthy MLLMs via Behavior Alignment from Fine-grained Correctional Human Feedback
Tianyu Yu · Yuan Yao · Haoye Zhang · Taiwen He · Yifeng Han · Ganqu Cui · Jinyi Hu · Zhiyuan Liu · Hai-Tao Zheng · Maosong Sun
General Point Model Pretraining with Autoencoding and Autoregressive
Zhe Li · Zhangyang Gao · Cheng Tan · Bocheng Ren · Laurence Yang · Stan Z. Li
Learning Instance-Aware Correspondences for Robust Multi-Instance Point Cloud Registration in Cluttered Scenes
Zhiyuan Yu · Zheng Qin · lintao zheng · Kai Xu
GaussianAvatar: Efficient Animatable Human Modeling from Monocular Video Using Gaussians-on-Mesh
Jing Wen · Xiaoming Zhao · Jason Ren · Alexander G. Schwing · Shenlong Wang
Person in Place: Generating Associative Skeleton-Guidance Maps for Human-Object Interaction Image Editing
ChangHee Yang · ChanHee Kang · Kyeongbo Kong · Hanni Oh · Suk-Ju Kang
Correlation-Decoupled Knowledge Distillation for Multimodal Sentiment Analysis with Incomplete Modalities
Mingcheng Li · Dingkang Yang · Xiao Zhao · Shuaibing Wang · Yan Wang · Kun Yang · Mingyang Sun · Dongliang Kou · Qian · Lihua Zhang
ES$^3$: Evolving Self-Supervised Learning of Robust Audio-Visual Speech Representations
Yuanhang Zhang · Shuang Yang · Shiguang Shan · Xilin Chen
MSU-4S - The Michigan State University Four Seasons Dataset
Daniel Kent · Mohammed Alyaqoub · Xiaohu Lu · Sayed Khatounabadi · Kookjin Sung · Cole Scheller · Alexander Dalat · Xinwei Guo · Asma Bin Thabit · Roberto Muntaner Whitley · Hayder Radha
Taming Stable Diffusion for Text to 360$^{\circ}$ Panorama Image Generation
Cheng Zhang · Qianyi Wu · Camilo Cruz Gambardella · Xiaoshui Huang · Dinh Phung · Wanli Ouyang · Jianfei Cai
Towards Progressive Multi-Frequency Representation for Image Warping
Jun Xiao · Zihang Lyu · Cong Zhang · Yakun Ju · Changjian Shui · Kin-man Lam
SmartMask: Context Aware High-Fidelity Mask Generation for Fine-grained Object Insertion and Layout Control
Jaskirat Singh · Jianming Zhang · Qing Liu · Cameron Smith · Zhe Lin · Liang Zheng
Masked Autoencoders for Microscopy are Scalable Learners of Cellular Biology
Oren Kraus · Kian Kenyon-Dean · Saber Saberian · Maryam Fallah · Peter McLean · Jess Leung · Vasudev Sharma · Ayla Khan · Jia Balakrishnan · Safiye Celik · Dominique Beaini · Maciej Sypetkowski · Chi Cheng · Kristen Morse · Maureen Makes · Ben Mabey · Berton Earnshaw
Scaling Up to Excellence: Practicing Model Scaling for Photo-Realistic Image Restoration In the Wild
Fanghua Yu · Jinjin Gu · Zheyuan Li · Jinfan Hu · Xiangtao Kong · Xintao Wang · Jingwen He · Yu Qiao · Chao Dong
VOODOO 3D: VOlumetric pOrtrait Disentanglement fOr Online 3D head reenactment
Phong Tran · Egor Zakharov · Long Nhat Ho · Anh Tran · Liwen Hu · Hao Li
Descriptor and Word Soups: Overcoming the Parameter Efficiency Accuracy Tradeoff for Out-of-Distribution Few-shot Learning
Christopher Liao · Theodoros Tsiligkaridis · Brian Kulis
Masked and Shuffled Blind Spot Denoising for Real-World Images
Hamadi Chihaoui · Paolo Favaro
ConsistDreamer: 3D-Consistent 2D Diffusion for High-Fidelity Scene Editing
Jun-Kun Chen · Samuel Rota Bulò · Norman Müller · Lorenzo Porzi · Peter Kontschieder · Yu-Xiong Wang
Diff-Plugin: Revitalizing Details for Diffusion-based Low-level Tasks
Yuhao Liu · Zhanghan Ke · Fang Liu · Nanxuan Zhao · Rynson W.H. Lau
GPT-4V(ision) is a Human-Aligned Evaluator for Text-to-3D Generation
Tong Wu · Guandao Yang · Zhibing Li · Kai Zhang · Ziwei Liu · Leonidas Guibas · Dahua Lin · Gordon Wetzstein
G-NeRF: Geometry-enhanced Novel View Synthesis from Single-View Images
Zixiong Huang · Qi Chen · Libo Sun · Yifan Yang · Naizhou Wang · Qi Wu · Mingkui Tan
Discovering Syntactic Interaction Clues for Human-Object Interaction Detection
Jinguo Luo · Weihong Ren · Weibo Jiang · Xi'ai Chen · Qiang Wang · Zhi Han · Honghai LIU
Active Prompt Learning in Vision Language Models
Jihwan Bang · Sumyeong Ahn · Jae-Gil Lee
FINER: Flexible spectral-bias tuning in Implicit NEural Representation by Variable-periodic Activation Functions
Zhen Liu · Hao Zhu · Qi Zhang · Jingde Fu · Weibing Deng · Zhan Ma · Yanwen Guo · Xun Cao
VidToMe: Video Token Merging for Zero-Shot Video Editing
Xirui Li · Chao Ma · Xiaokang Yang · Ming-Hsuan Yang
Text-image Alignment for Diffusion-based Perception
Neehar Kondapaneni · Markus Marks · Manuel Knott · Rogério Guimarães · Pietro Perona
Selectively Informative Description can Reduce Undesired Embedding Entanglements in Text-to-Image Personalization
Jimyeong Kim · Jungwon Park · Wonjong Rhee
Seeing and Hearing: Open-domain Visual-Audio Generation with Diffusion Latent Aligners
Yazhou Xing · Yingqing He · Zeyue Tian · Xintao Wang · Qifeng Chen
Generating Handwritten Mathematical Expressions From Symbol Graphs: An End-to-End Pipeline
Yu chen · Fei Gao · YanguangZhang · Maoying Qiao · Nannan Wang
SG-PGM: Partial Graph Matching Network with Semantic Geometric Fusion for 3D Scene Graph Alignment and Its Downstream Tasks
Yaxu Xie · Alain Pagani · Didier Stricker
When Visual Grounding Meets Gigapixel-level Large-scale Scenes: Benchmark and Approach
TAO MA · Bing Bai · Haozhe Lin · Heyuan Wang · Yu Wang · Lin Luo · Lu Fang
Mitigating Motion Blur in Neural Radiance Fields with Events and Frames
Marco Cannici · Davide Scaramuzza
DemoFusion: Democratising High-Resolution Image Generation With No $$$
Ruoyi DU · Dongliang Chang · Timothy Hospedales · Yi-Zhe Song · Zhanyu Ma
SHViT: Single-Head Vision Transformer with Memory Efficient Macro Design
Seokju Yun · Youngmin Ro
Makeup Prior Models for 3D Facial Makeup Estimation and Applications
Xingchao Yang · Takafumi Taketomi · Yuki Endo · Yoshihiro Kanamori
Holoported Characters: Real-time Free-viewpoint Rendering of Humans from Sparse RGB Cameras
Ashwath Shetty · Marc Habermann · Guoxing Sun · Diogo Luvizon · Vladislav Golyanik · Christian Theobalt
Gaussian-Flow: 4D Reconstruction with Dynamic 3D Gaussian Particle
Youtian Lin · Zuozhuo Dai · Siyu Zhu · Yao Yao
A Study of Dropout-Induced Modality Bias on Robustness to Missing Video Frames for Audio-Visual Speech Recognition
Yusheng Dai · HangChen · Jun Du · Ruoyu Wang · shihao chen · Haotian Wang · Chin-Hui Lee
WOUAF: Weight Modulation for User Attribution and Fingerprinting in Text-to-Image Diffusion Models
Changhoon Kim · Kyle Min · Maitreya Patel · Sheng Cheng · 'YZ' Yezhou Yang
MULDE: Multiscale Log-Density Estimation via Denoising Score Matching for Video Anomaly Detection
Jakub Micorek · Horst Possegger · Dominik Narnhofer · Dominik Narnhofer · Horst Bischof · Mateusz Kozinski
MuRF: Multi-Baseline Radiance Fields
Haofei Xu · Anpei Chen · Yuedong Chen · Christos Sakaridis · Yulun Zhang · Marc Pollefeys · Andreas Geiger · Fisher Yu
Resource-Efficient Transformer Pruning for Finetuning of Large Models
Fatih Ilhan · Gong Su · Selim Tekin · Tiansheng Huang · Sihao Hu · Ling Liu
Referring Image Editing: Object-level Image Editing via Referring Expressions
Chang Liu · Xiangtai Li · Henghui Ding
Cloud-Device Collaborative Learning for Multimodal Large Language Models
Guanqun Wang · Jiaming Liu · Chenxuan Li · Yuan Zhang · Ma Junpeng · Xinyu Wei · Kevin Zhang · Maurice Chong · Renrui Zhang · Yijiang Liu · Shanghang Zhang
TeMO: Towards Text-Driven 3D Stylization for Multi-Object Meshes
Xuying Zhang · Bo-Wen Yin · yuming chen · Zheng Lin · Yunheng Li · Qibin Hou · Ming-Ming Cheng
X-3D: Explicit 3D Structure Modeling for Point Cloud Recognition
Shuofeng Sun · Yongming Rao · Jiwen Lu · Haibin Yan
Zero-Painter: Training-Free Layout Control for Text-to-Image Synthesis
Marianna Ohanyan · Hayk Manukyan · Zhangyang Wang · Shant Navasardyan · Humphrey Shi
BiPer: Binary Neural Networks using a Periodic Function
Edwin Vargas · Claudia Correa · Carlos Hinojosa · Henry Arguello
Putting the Object Back into Video Object Segmentation
Ho Kei Cheng · Seoung Wug Oh · Brian Price · Joon-Young Lee · Alexander G. Schwing
CoDeF: Content Deformation Fields for Temporally Consistent Video Processing
Hao Ouyang · Qiuyu Wang · Yuxi Xiao · Qingyan Bai · Juntao Zhang · Kecheng Zheng · Xiaowei Zhou · Qifeng Chen · Yujun Shen
BT-Adapter: Video Conversation is Feasible Without Video Instruction Tuning
Ruyang Liu · Chen Li · Yixiao Ge · Thomas H. Li · Ying Shan · Ge Li
Towards 3D Vision with Low-Cost Single-Photon Cameras
Fangzhou Mu · Carter Sifferman · Sacha Jungerman · Yiquan Li · Zhiyue Han · Michael Gleicher · Mohit Gupta · Yin Li
Lane2Seq: Towards Unified Lane Detection via Sequence Generation
Kunyang Zhou
Dual Prior Unfolding for Snapshot Compressive Imaging
Jiancheng Zhang · Haijin Zeng · Jiezhang Cao · Yongyong Chen · Dengxiu Yu · Yinping Zhao
Predicated Diffusion: Predicate Logic-Based Attention Guidance for Text-to-Image Diffusion Models
Kota Sueyoshi · Takashi Matsubara
MoReVQA: Exploring Modular Reasoning Models for Video Question Answering
Juhong Min · Shyamal Buch · Arsha Nagrani · Minsu Cho · Cordelia Schmid
Color Shift Estimation-and-Correction for Image Enhancement
Yiyu Li · Ke Xu · Gerhard Hancke · Rynson W.H. Lau
Dexterous Grasp Transformer
Guo-Hao Xu · Yi-Lin Wei · Dian Zheng · Xiao-Ming Wu · Wei-Shi Zheng
Posterior Distillation Sampling
Juil Koo · Chanho Park · Minhyuk Sung
Can Language Beat Numerical Regression? Language-Based Multimodal Trajectory Prediction
Inhwan Bae · Junoh Lee · Hae-Gon Jeon
C3Net: Compound Conditioned ControlNet for Multimodal Content Generation
Juntao Zhang · Yuehuai LIU · Yu-Wing Tai · Chi-Keung Tang
Continual-MAE: Adaptive Distribution Masked Autoencoders for Continual Test-Time Adaptation
Jiaming Liu · Ran Xu · Senqiao Yang · Renrui Zhang · Qizhe Zhang · Zehui Chen · Yandong Guo · Shanghang Zhang
TiNO-Edit: Timestep and Noise Optimization for Robust Diffusion-Based Image Editing
Sherry X Chen · Yaron Vaxman · Elad Ben Baruch · David Asulin · Aviad Moreshet · Kuo-Chin Lien · Misha Sra · Pradeep Sen
HOI-M$^3$: Capture Multiple Humans and Objects Interaction within Contextual Environment
Juze Zhang · Jingyan Zhang · Zining Song · Zhanhe Shi · Chengfeng Zhao · Ye Shi · Jingyi Yu · Lan Xu · Jingya Wang
PDF: A Probability-Driven Framework for Open World 3D Point Cloud Semantic Segmentation
Jinfeng Xu · Siyuan Yang · Xianzhi Li · Yuan Tang · yixue Hao · Long Hu · Min Chen
Higher-order Relational Reasoning for Pedestrian Trajectory Prediction
Sungjune Kim · Hyung-gun Chi · Hyerin Lim · Karthik Ramani · Jinkyu Kim · Sangpil Kim
DSGG: Dense Relation Transformer for an End-to-end Scene Graph Generation
Zeeshan Hayder · Xuming He
Discover and Mitigate Multiple Biased Subgroups in Image Classifiers
Zeliang Zhang · Mingqian Feng · Zhiheng Li · Chenliang Xu
Groupwise Query Specialization and Quality-Aware Multi-Assignment for Transformer-based Visual Relationship Detection
Jongha Kim · Jihwan Park · Jinyoung Park · Jinyoung Kim · Sehyung Kim · Hyunwoo J. Kim
SeD: Semantic-Aware Discriminator for Image Super-Resolution
Bingchen Li · Xin Li · Hanxin Zhu · YEYING JIN · Ruoyu Feng · Zhizheng Zhang · Zhibo Chen
Robust Emotion Recognition in Context Debiasing
Dingkang Yang · Kun Yang · Mingcheng Li · Shunli Wang · Shuaibing Wang · Lihua Zhang
Hide in Thicket: Generating Imperceptible and Rational Adversarial Perturbations on 3D Point Clouds
Tianrui Lou · Xiaojun Jia · Jindong Gu · Li Liu · Siyuan Liang · Bangyan He · Xiaochun Cao
TeTriRF: Temporal Tri-Plane Radiance Fields for Efficient Free-Viewpoint Video
Minye Wu · Zehao Wang · Georgios Kouros · Tinne Tuytelaars
On Scaling up a Multilingual Vision and Language Model
Xi Chen · Josip Djolonga · Piotr Padlewski · Basil Mustafa · Soravit Changpinyo · Jialin Wu · Carlos Riquelme Ruiz · Sebastian Goodman · Xiao Wang · Yi Tay · Siamak Shakeri · Mostafa Dehghani · Daniel Salz · Mario Lučić · Michael Tschannen · Arsha Nagrani · Hexiang Hu · Mandar Joshi · Bo Pang · Ceslee Montgomery · Paulina Pietrzyk · Marvin Ritter · AJ Piergiovanni · Matthias Minderer · Filip Pavetic · Austin Waters · Gang Li · Ibrahim Alabdulmohsin · Lucas Beyer · Julien Amelot · Kenton Lee · Andreas Steiner · Yang Li · Daniel Keysers · Anurag Arnab · Yuanzhong Xu · Keran Rong · Alexander Kolesnikov · Mojtaba Seyedhosseini · Anelia Angelova · Xiaohua Zhai · Neil Houlsby · Radu Soricut
Understanding Video Transfomers via Universal Concept Discovery
Matthew Kowal · Achal Dave · Rares Andrei Ambrus · Adrien Gaidon · Kosta Derpanis · Pavel Tokmakov
Kandinsky Conformal Prediction: Efficient Calibration of Image Segmentation Algorithms
Joren Brunekreef · Eric Marcus · Ray Sheombarsing · Jan-Jakob Sonke · Jonas Teuwen
Generative Proxemics: A Prior for 3D Social Interaction from Images
Lea Müller · Vickie Ye · Georgios Pavlakos · Michael J. Black · Angjoo Kanazawa
DIOD: Self-Distillation Meets Object Discovery
Sandra Kara · Hejer AMMAR · Julien Denize · Florian Chabot · Quoc Cuong PHAM
Amodal Completion via Progressive Mixed Context Diffusion
Katherine Xu · Lingzhi Zhang · Jianbo Shi
FaceLift: Semi-supervised 3D Facial Landmark Localization
David Ferman · Pablo Garrido · Gaurav Bharaj
Instance-aware Exploration-Verification-Exploitation for Instance ImageGoal Navigation
Xiaohan Lei · Min Wang · Wengang Zhou · Li Li · Houqiang Li
OrthCaps: An Orthogonal CapsNet with Sparse Attention Routing and Pruning
Geng Xinyu · Jiaming Wang · Jiawei Gong · yuerong xue · Jun Xu · Fanglin Chen · Xiaolin Huang
MorpheuS: Neural Dynamic 360$^{\circ}$ Surface Reconstruction from Monocular RGB-D Video
Hengyi Wang · Jingwen Wang · Lourdes Agapito
FocusMAE: Gallbladder Cancer Detection from Ultrasound Videos with Focused Masked Autoencoders
Soumen Basu · Mayuna Gupta · Chetan Madan · Pankaj Gupta · Chetan Arora
ChatScene: Knowledge-Enabled Safety-Critical Scenario Generation for Autonomous Vehicles
Jiawei Zhang · Chejian Xu · Bo Li
WateRF: Robust Watermarks in Radiance Fields for Protection of Copyrights
Youngdong Jang · Dong In Lee · MinHyuk Jang · Jong Wook Kim · Feng Yang · Sangpil Kim
SnAG: Scalable and Accurate Video Grounding
Fangzhou Mu · SICHENG MO · Yin Li
PolarRec: Improving Radio Interferometric Data Reconstruction Using Polar Coordinates
Ruoqi Wang · Zhuoyang Chen · Jiayi Zhu · Qiong Luo · Feng Wang
Learning to Predict Activity Progress by Self-Supervised Video Alignment
Gerard Donahue · Ehsan Elhamifar
PatchFusion: An End-to-End Tile-Based Framework for High-Resolution Monocular Metric Depth Estimation
Zhenyu Li · Shariq Bhat · Peter Wonka
SonicVisionLM: Playing Sound with Vision Language Models
Zhifeng Xie · Shengye Yu · Qile He · Mengtian Li
Intelligent Grimm - Open-ended Visual Storytelling via Latent Diffusion Models
Chang Liu · Haoning Wu · Yujie Zhong · Xiaoyun Zhang · Yanfeng Wang · Weidi Xie
NeLF-Pro: Neural Light Field Probes for Multi-Scale Novel View Synthesis
Zinuo You · Andreas Geiger · Anpei Chen
Region-Based Representations Revisited
Michal Shlapentokh-Rothman · Ansel Blume · Yao Xiao · Yuqun Wu · Sethuraman T V · Heyi Tao · Jae Yong Lee · Wilfredo Torres-Calderon · Yu-Xiong Wang · Derek Hoiem
FISBe: A real-world benchmark dataset for instance segmentation of long-range thin filamentous structures
Lisa Mais · Peter Hirsch · Claire Managan · Ramya Kandarpa · Josef Rumberger · Annika Reinke · Lena Maier-Hein · Gudrun Ihrke · Dagmar Kainmueller
ToNNO: Tomographic Reconstruction of a Neural Network’s Output for Weakly Supervised Segmentation of 3D Medical Images
Marius Schmidt-Mengin · Alexis Benichoux · Shibeshih Belachew · Nikos Komodakis · Nikos Paragios
Physics-aware Hand-object Interaction Denoising
Haowen Luo · Yunze Liu · Li Yi
HIG: Hierarchical Interlacement Graph Approach to Scene Graph Generation in Video Understanding
Trong-Thuan Nguyen · Pha Nguyen · Khoa Luu
Disentangled Pre-training for Human-Object Interaction Detection
Zhuolong Li · Xingao Li · Changxing Ding · Xiangmin Xu
DIBS: Enhancing Dense Video Captioning with Unlabeled Videos via Pseudo Boundary Enrichment and Online Refinement
Hao Wu · Huabin Liu · Yu Qiao · Xiao Sun
CARZero: Cross-Attention Alignment for Radiology Zero-Shot Classification
Haoran Lai · Qingsong Yao · Zihang Jiang · Rongsheng Wang · Zhiyang He · Xiaodong Tao · S Kevin Zhou
$\textbf{LaRE}^2$: Latent Reconstruction Error Based Method for Diffusion-Generated Image Detection
Yunpeng Luo · Junlong Du · Ke Yan · Shouhong Ding
Deep-TROJ: An Inference Stage Trojan Insertion Algorithm through Efficient Weight Replacement Attack
Sabbir Ahmed · RANYANG ZHOU · Shaahin Angizi · Adnan Rakin Rakin
Zero-Shot Structure-Preserving Diffusion Model for High Dynamic Range Tone Mapping
Ruoxi Zhu · Shusong Xu · Peiye Liu · Sicheng Li · Yanheng Lu · Dimin Niu · Zihao Liu · Zihao Meng · Li Zhiyong · Xinhua Chen · Yibo Fan
Mask Grounding for Referring Image Segmentation
Yong Xien Chng · Henry Zheng · Yizeng Han · Xuchong QIU · Gao Huang
SignGraph: A Sign Sequence is Worth Graphs of Nodes
Shiwei Gan · Yafeng Yin · Zhiwei Jiang · Hongkai Wen · Lei Xie · Sanglu Lu
HIMap: HybrId Representation Learning for End-to-end Vectorized HD Map Construction
Yi ZHOU · Hui Zhang · Jiaqian Yu · yifan yang · Sangil Jung · Seung-In Park · ByungIn Yoo
DiLiGenRT: A Photometric Stereo Dataset with Quantified Roughness and Translucency
Heng Guo · Jieji Ren · Feishi Wang · Boxin Shi · Mingjun Ren · Yasuyuki Matsushita
Decompose-and-Compose: A Compositional Approach to Mitigating Spurious Correlation
Fahimeh Hosseini Noohdani · Parsa Hosseini · Aryan Yazdan Parast · Hamidreza Araghi · Mahdieh Baghshah
TI2V-Zero: Zero-Shot Image Conditioning for Text-to-Video Diffusion Models
Haomiao Ni · Bernhard Egger · Suhas Lohit · Anoop Cherian · Ye Wang · Toshiaki Koike-Akino · Sharon X. Huang · Tim Marks
Coherence As Texture -- Passive Textureless 3D Reconstruction by Self-interference
Wei-Yu Chen · Aswin C. Sankaranarayanan · Anat Levin · Matthew O’Toole
Hunting Attributes: Context Prototype-Aware Learning for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Feilong Tang · Zhongxing Xu · Zhaojun QU · Wei Feng · xingjian jiang · Zongyuan Ge
Space-time Diffusion Features for Zero-shot Text-driven Motion Transfer
Rafail Fridman · Danah Yatim · Omer Bar-Tal · Yoni Kasten · Tali Dekel
GaussianAvatars: Photorealistic Head Avatars with Rigged 3D Gaussians
Shenhan Qian · Tobias Kirschstein · Liam Schoneveld · Davide Davoli · Simon Giebenhain · Matthias Nießner
Dynamic Cues-Assisted Transformer for Robust Point Cloud Registration
Hong Chen · Pei Yan · sihe xiang · Yihua Tan
Retrieval-Augmented Open-Vocabulary Object Detection
Jooyeon Kim · Eulrang Cho · Sehyung Kim · Hyunwoo J. Kim
NTO3D: Neural Target Object 3D Reconstruction with Segment Anything
Xiaobao Wei · Renrui Zhang · Jiarui Wu · Jiaming Liu · Ming Lu · Yandong Guo · Shanghang Zhang
MMCert: Provable Defense against Adversarial Attacks to Multi-modal Models
Yanting Wang · Hongye Fu · Wei Zou · Jinyuan Jia
Mudslide: A Universal Nuclear Instance Segmentation Method
Jun Wang
Long-Tail Class Incremental Learning via Independent Sub-prototype Construction
Xi Wang · Xu Yang · jie yin · Kun Wei · Cheng Deng
Physical Backdoor: Towards Temperature-based Backdoor Attacks in the Physical World
Wen Yin · Jian Lou · Pan Zhou · Yulai Xie · Dan Feng · Yuhua Sun · Tailai Zhang · Lichao Sun
G3DR: Generative 3D Reconstruction in ImageNet
Pradyumna Reddy · Ismail Elezi · Jiankang Deng
Evidential Active Recognition: Intelligent and Prudent Open-World Embodied Perception
Lei Fan · Mingfu Liang · Yunxuan Li · Gang Hua · Ying Wu
OneTracker: Unifying Visual Object Tracking with Foundation Models and Efficient Tuning
Lingyi Hong · Shilin Yan · Renrui Zhang · Wanyun Li · Xinyu Zhou · Pinxue Guo · Kaixun Jiang · Yiting Cheng · Jinglun Li · Zhaoyu Chen · Wenqiang Zhang
Harnessing Meta-Learning for Improving Full-Frame Video Stabilization
Muhammad Kashif Ali · Eun Woo Im · Dongjin Kim · Tae Hyun Kim
SeaBird: Segmentation in Bird’s View with Dice Loss Improves Monocular 3D Detection of Large Objects
Abhinav Kumar · Yuliang Guo · Xinyu Huang · Liu Ren · Xiaoming Liu
PEM: Prototype-based Efficient MaskFormer for Image Segmentation
Niccolò Cavagnero · Gabriele Rosi · Claudia Cuttano · Francesca Pistilli · Marco Ciccone · Giuseppe Averta · Fabio Cermelli
Diffusion-EDFs: Bi-equivariant Denoising Generative Modeling on SE(3) for Visual Robotic Manipulation
Hyunwoo Ryu · Jiwoo Kim · Hyunseok An · Junwoo Chang · Joohwan Seo · Taehan Kim · Yubin Kim · Chaewon Hwang · Jongeun Choi · Roberto Horowitz
BOTH2Hands: Inferring 3D Hands from Both Text Prompts and Body Dynamics
Wenqian Zhang · Molin Huang · Yuxuan Zhou · Juze Zhang · Jingyi Yu · Jingya Wang · Lan Xu
DriveTrack: A Benchmark for Long-Range Point Tracking in Real-World Videos
Arjun Balasingam · Joseph Chandler · Chenning Li · Zhoutong Zhang · Hari Balakrishnan
Can Biases in ImageNet Models Explain Generalization?
Paul Gavrikov · Janis Keuper
Collaborative Learning of Anomalies with Privacy (CLAP) for Unsupervised Video Anomaly Detection: A New Baseline
Anas Al-lahham · Muhammad Zaigham Zaheer · Nurbek Tastan · Karthik Nandakumar
PELA: Learning Parameter-Efficient Models with Low-Rank Approximation
Yangyang Guo · Guangzhi Wang · Mohan Kankanhalli
Exploring Efficient Asymmetric Blind-Spots for Self-Supervised Denoising in Real-World Scenarios
Shiyan Chen · Jiyuan Zhang · Zhaofei Yu · Tiejun Huang
Teeth-SEG: An Efficient Instance Segmentation Framework for Orthodontic Treatment based on Anthropic Prior Knowledge
Bo Zou · Shaofeng Wang · Hao Liu · Gaoyue Sun · Yajie Wang · Zuo FeiFei · Chengbin Quan · Youjian Zhao
Multi-Level Neural Scene Graphs for Dynamic Urban Environments
Tobias Fischer · Lorenzo Porzi · Samuel Rota Bulò · Marc Pollefeys · Peter Kontschieder
PhotoMaker: Customizing Realistic Human Photos via Stacked ID Embedding
Zhen Li · Mingdeng Cao · Xintao Wang · Zhongang Qi · Ming-Ming Cheng · Ying Shan
Layout-Agnostic Scene Text Image Synthesis with Diffusion Models
Qilong Zhangli · Jindong Jiang · Di Liu · Licheng Yu · Xiaoliang Dai · Ankit Ramchandani · Guan Pang · Dimitris N. Metaxas · Praveen Krishnan
Improving Spectral Snapshot Reconstruction with Spectral-Spatial Rectification
Jiancheng Zhang · Haijin Zeng · Yongyong Chen · Dengxiu Yu · Yinping Zhao
D3T: Distinctive Dual-Domain Teacher Zigzagging Across RGB-Thermal Gap for Domain-Adaptive Object Detection
Dinh Phat Do · Taehoon Kim · JAEMIN NA · Jiwon Kim · Keonho LEE · Kyunghwan Cho · Wonjun Hwang
MAGICK: A Large-scale Captioned Dataset from Matting Generated Images using Chroma Keying
Ryan Burgert · Brian Price · Jason Kuen · Yijun Li · Michael Ryoo
Self-Supervised Multi-Object Tracking with Path Consistency
Zijia Lu · Bing Shuai · Yanbei Chen · Zhenlin Xu · Davide Modolo
3DSFLabelling: Boosting 3D Scene Flow Estimation by Pseudo Auto-labelling
Chaokang Jiang · Guangming Wang · Jiuming Liu · Hesheng Wang · Zhuang Ma · Zhenqiang Liu · LIANG · Yi Shan · Dalong Du
SPECAT: SPatial-spEctral Cumulative-Attention Transformer for High-Resolution Hyperspectral Image Reconstruction
Zhiyang Yao · Shuyang Liu · Xiaoyun Yuan · Lu Fang
Online Task-Free Continual Generative and Discriminative Learning via Dynamic Cluster Memory
飞 叶 · Adrian Bors
CPR-Coach: Recognizing Composite Error Actions based on Single-class Training
Shunli Wang · Shuaibing Wang · Dingkang Yang · Mingcheng Li · Haopeng Kuang · Xiao Zhao · Liuzhen Su · Peng Zhai · Lihua Zhang
DiffCast: A Unified Framework via Residual Diffusion for Precipitation Nowcasting
Demin Yu · Xutao Li · Yunming Ye · Baoquan Zhang · Luo Chuyao · Kuai Dai · wangrui · Chenxunlai
Deep Single Image Camera Calibration by Heatmap Regression to Recover Fisheye Images Under Manhattan World Assumption
Nobuhiko Wakai · Satoshi Sato · Yasunori Ishii · Takayoshi Yamashita
Rethinking Boundary Discontinuity Problem for Oriented Object Detection
Hang Xu · Xinyuan Liu · Haonan Xu · Yike Ma · Zunjie Zhu · Chenggang Yan · Feng Dai
Restoration by Generation with Constrained Priors
Zheng Ding · Xuaner Zhang · Zhuowen Tu · Zhihao Xia
Learning to Visually Localize Sound Sources from Mixtures without Prior Source Knowledge
Dongjin Kim · Sung Jin Um · Sangmin Lee · Jung Uk Kim
EditGuard: Versatile Image Watermarking for Tamper Localization and Copyright Protection
Xuanyu Zhang · Runyi Li · Jiwen Yu · Youmin Xu · Weiqi Li · Jian Zhang
VidLA: Video-Language Alignment at Scale
Mamshad Nayeem Rizve · Fan Fei · Jayakrishnan Unnikrishnan · Son Dinh Tran · Benjamin Yao · Belinda Zeng · Mubarak Shah · Trishul Chilimbi
OrCo: Towards Better Generalization via Orthogonality and Contrast for Few-Shot Class-Incremental Learning
Noor Ahmed · Anna Kukleva · Bernt Schiele
CLOVA: A Closed-Loop Visual Assistant with Tool Usage and Update
Zhi Gao · Yuntao Du. · Xintong Zhang · Xiaojian Ma · Wenjuan Han · Song-Chun Zhu · Qing Li
NeuRAD: Neural Rendering for Autonomous Driving
Adam Tonderski · Carl Lindström · Georg Hess · William Ljungbergh · Lennart Svensson · Christoffer Petersson
Rethinking the Spatial Inconsistency in Classifier-Free Diffusion Guidance
Dazhong Shen · Guanglu Song · Zeyue Xue · Fu-Yun Wang · Yu Liu
One-dimensional Adapter to Rule Them All: Concepts, Diffusion Models and Erasing Applications
Mengyao Lyu · Yuhong Yang · Haiwen Hong · Hui Chen · Xuan Jin · Yuan He · Hui Xue · Jungong Han · Guiguang Ding
Learned Lossless Image Compression based on Bit Plane Slicing
Zhe Zhang · Huairui Wang · Zhenzhong Chen · Shan Liu
BEM: Balanced and Entropy-based Mix for Long-Tailed Semi-Supervised Learning
Hongwei Zheng · Linyuan Zhou · Han Li · Jinming Su · Xiaoming Wei · Xu Xiaoming
Dancing with Still Images: Video Distillation via Static-Dynamic Disentanglement
Ziyu Wang · Yue Xu · Cewu Lu · Yonglu Li
NeRFDeformer: NeRF Transformation from a Single View via 3D Scene Flows
Zhenggang Tang · Jason Ren · Xiaoming Zhao · Bowen Wen · Jonathan Tremblay · Stan Birchfield · Alexander G. Schwing
ECoDepth: Effective Conditioning of Diffusion Models for Monocular Depth Estimation
Suraj Patni · Aradhye Agarwal · Chetan Arora
Prompt-Driven Referring Image Segmentation with Instance Contrasting
Chao Shang · Zichen Song · Heqian Qiu · Lanxiao Wang · Fanman Meng · Hongliang Li
CosmicMan: A Text-to-Image Foundation Model for Humans
Shikai Li · Jianglin Fu · Kaiyuan Liu · Wentao Wang · Kwan-Yee Lin · Wayne Wu
Unraveling Instance Associations: A Closer Look for Audio-Visual Segmentation
Yuanhong Chen · Yuyuan Liu · Hu Wang · Fengbei Liu · Chong Wang · Helen Frazer · Gustavo Carneiro
PairAug: What Can Augmented Image-Text Pairs Do for Radiology?
Yutong Xie · Qi Chen · Sinuo Wang · Minh-Son To · Iris Lee · Ee Win Khoo · Kerolos Hendy · Daniel Koh · Yong Xia · Qi Wu
Towards Robust Learning to Optimize with Theoretical Guarantees
Qingyu Song · Wei Lin · Juncheng Wang · Hong Xu
Language-conditioned Detection Transformer
Jang Hyun Cho · Philipp Krähenbühl
Distilled Datamodel with Reverse Gradient Matching
Jingwen Ye · Ruonan Yu · Songhua Liu · Xinchao Wang
NoiseCollage: A Layout-Aware Text-to-Image Diffusion Model Based on Noise Cropping and Merging
Takahiro Shirakawa · Seiichi Uchida
Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence
Zhongang Cai · Jianping Jiang · Zhongfei Qing · Xinying Guo · Mingyuan Zhang · Zhengyu Lin · Haiy Mei · Chen Wei · Wang Ruisi · Wanqi Yin · Liang Pan · Xiangyu Fan · Han Du · Peng Gao · Zhitao Yang · Yang Gao · Jiaqi Li · Tianxiang Ren · YuKun Wei · Xiaogang Wang · Chen Change Loy · Lei Yang · Ziwei Liu
Continual Self-supervised Learning: Towards Universal Multi-modal Medical Data Representation Learning
Yiwen Ye · Yutong Xie · Jianpeng Zhang · Ziyang Chen · Qi Wu · Yong Xia
A Call to Reflect on Evaluation Practices for Age Estimation: Comparative Analysis of the State-of-the-Art and a Unified Benchmark
Jakub Paplham · Vojtech Franc
Summarize the Past to Predict the Future: Natural Language Descriptions of Context Boost Multimodal Object Interaction Anticipation
Razvan Pasca · Alexey Gavryushin · Muhammad Hamza · Yen-Ling Kuo · Kaichun Mo · Luc Van Gool · Otmar Hilliges · Xi Wang
CoralSCOP: Segment any COral Image on this Planet
Zheng Ziqiang · Liang Haixin · Binh-Son Hua · Tim, Yue Him Wong · Put ANG · Apple CHUI · Sai-Kit Yeung
Learn from View Correlation: An Anchor Enhancement Strategy for Multi-view Clustering
Suyuan Liu · KE LIANG · Zhibin Dong · Siwei Wang · Xihong Yang · sihang zhou · En Zhu · Xinwang Liu
Passive Snapshot Coded Aperture Dual-Pixel RGB-D Imaging
Bhargav Ghanekar · Salman Siddique Khan · Pranav Sharma · Shreyas Singh · Vivek Boominathan · Kaushik Mitra · Ashok Veeraraghavan
You Only Need Less Attention Each Stage in Vision Transformers
Shuoxi Zhang · Hanpeng Liu · Stephen Lin · Kun He
Self-Calibrating Vicinal Risk Minimisation for Model Calibration
Jiawei Liu · Changkun Ye · Ruikai Cui · Nick Barnes
Rethinking the Up-Sampling Operations in CNN-based Generative Network for Generalizable Deepfake Detection
Chuangchuang Tan · Huan Liu · Yao Zhao · Shikui Wei · Guanghua Gu · Ping Liu · Yunchao Wei
Learning from One Continuous Video Stream
Joao Carreira · Michael King · Viorica Patraucean · Dilara Gokay · Catalin Ionescu · Yi Yang · Daniel Zoran · Joseph Heyward · Carl Doersch · Yusuf Aytar · Dima Damen · Andrew Zisserman
CDFormer: When Degradation Prediction Embraces Diffusion Model for Blind Image Super-Resolution
Qingguo Liu · Chenyi Zhuang · Pan Gao · Jie Qin
GenesisTex: Adapting Image Denoising Diffusion to Texture Space
Chenjian Gao · Boyan Jiang · Xinghui Li · YingPeng Zhang · Qian Yu
Magic Tokens: Select Diverse Tokens for Multi-modal Object Re-Identification
Pingping Zhang · Yuhao Wang · Yang Liu · Zhengzheng Tu · Huchuan Lu
AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents
Jieming Cui · Tengyu Liu · Nian Liu · Yaodong Yang · Yixin Zhu · Siyuan Huang
$M^3$-UDA: A New Benchmark for Unsupervised Domain Adaptive Fetal Cardiac Structure Detection
Bin Pu · Liwen Wang · Jiewen Yang · He Guannan · Xingbo Dong · Shengli Li · Ying Tan · Ming Chen · Zhe Jin · Kenli Li · Xiaomeng Li
Confronting Ambiguity in 6D Object Pose Estimation via Score-Based Diffusion on SE(3)
Tsu-Ching Hsiao · Hao-Wei Chen · Hsuan-Kung Yang · Chun-Yi Lee
QUADify: Extracting Meshes with Pixel-level Details and Materials from Images
Maximilian Frühauf · Hayko Riemenschneider · Markus Gross · Christopher Schroers
Improving Unsupervised Hierarchical Representation with Reinforcement Learning
Ruyi An · Yewen Li · Xu He · Pengjie Gu · Mengchen Zhao · Dong Li · Jianye Hao · Bo An · Chaojie Wang · Mingyuan Zhou
All Rivers Run to the Sea: Private Learning with Asymmetric Flows
Yue Niu · Ramy E. Ali · Saurav Prakash · Salman Avestimehr
SurMo: Surface-based 4D Motion Modeling for Dynamic Human Rendering
Tao Hu · Fangzhou Hong · Ziwei Liu
LASO: Language-guided Affordance Segmentation on 3D Object
Yicong Li · Na Zhao · Junbin Xiao · Chun Feng · Xiang Wang · Tat-seng Chua
Dispersed Structured Light for Hyperspectral 3D Imaging
Suhyun Shin · Seokjun Choi · Felix Heide · Seung-Hwan Baek
DualAD: Disentangling the Dynamic and Static World for End-to-End Driving
Simon Doll · Niklas Hanselmann · Lukas Schneider · Richard Schulz · Marius Cordts · Markus Enzweiler · Hendrik Lensch
Intriguing Properties of Diffusion Models: An Empirical Study of the Natural Attack Capability in Text-to-Image Generative Models
Takami Sato · Justin Yue · Nanze Chen · Ningfei Wang · Alfred Chen
FAR: Flexible, Accurate and Robust 6DoF Relative Camera Pose Estimation
Chris Rockwell · Nilesh Kulkarni · Linyi Jin · Jeong Joon Park · Justin Johnson · David Fouhey
ImageNet-D: Benchmarking Neural Network Robustness on Diffusion Synthetic Object
Chenshuang Zhang · Fei Pan · Junmo Kim · In So Kweon · Chengzhi Mao
Why Not Use Your Textbook? Knowledge-Enhanced Procedure Planning of Instructional Videos
Kumaranage Ravindu Nagasinghe · Honglu Zhou · Malitha Gunawardhana · Martin Renqiang Min · Daniel Harari · Muhammad Haris Khan
Time-, Memory- and Parameter-Efficient Visual Adaptation
Otniel-Bogdan Mercea · Alexey Gritsenko · Cordelia Schmid · Anurag Arnab
Behind the Veil: Enhanced Indoor 3D Scene Reconstruction with Occluded Surfaces Completion
Su Sun · Henry Zhao · Yuliang Guo · Ruoyu Wang · Xinyu Huang · Yingjie Victor Chen · Liu Ren
Adaptive Slot Attention: Object Discovery with Dynamic Slot Number
Ke Fan · Zechen Bai · Tianjun Xiao · Tong He · Max Horn · Yanwei Fu · Francesco Locatello · Zheng Zhang
Perceptual-Oriented Video Frame Interpolation Via Asymmetric Synergistic Blending
Guangyang Wu · Xin Tao · Changlin Li · Wenyi Wang · Xiaohong Liu · Qingqing Zheng
Exact Fusion via Feature Distribution Matching for Few-shot Image Generation
Yingbo Zhou · Yutong Ye · Pengyu Zhang · Xian Wei · Mingsong Chen
iToF-flow-based High Frame Rate Depth Imaging
Yu Meng · Zhou Xue · Xu Chang · Xuemei Hu · Tao Yue
Revisiting Counterfactual Problems in Referring Expression Comprehension
Zhihan Yu · Ruifan Li
Improving Generalized Zero-Shot Learning by Exploring the Diverse Semantics from External Class Names
Yapeng Li · Yong Luo · Zengmao Wang · Bo Du
Continual Motion Prediction Learning Framework via Meta-Representation Learning and Optimal Memory Buffer Retention Strategy
Dae Jun Kang · Dongsuk Kum · Sanmin Kim
Detector-Free Structure from Motion
Xingyi He · Jiaming Sun · Yifan Wang · Sida Peng · Qixing Huang · Hujun Bao · Xiaowei Zhou
DiVAS: Video and Audio Synchronization with Dynamic Frame Rates
Clara Maria Fernandez Labrador · Mertcan Akcay · Eitan Abecassis · Joan Massich · Christopher Schroers
Material Palette: Extraction of Materials from a Single Image
Ivan Lopes · Fabio Pizzati · Raoul de Charette
Benchmarking Audio Visual Segmentation for Long-Untrimmed Videos
Chen Liu · Peike Li · Qingtao Yu · Hongwei Sheng · Dadong Wang · Lincheng Li · Xin Yu
Towards Accurate and Robust Architectures via Neural Architecture Search
Yuwei Ou · Yuqi Feng · Yanan Sun
C$^\text{2}$RV: Cross-Regional and Cross-View Learning for Sparse-View CBCT Reconstruction
Yiqun Lin · Jiewen Yang · hualiang wang · Xinpeng Ding · Wei Zhao · Xiaomeng Li
Language Model Guided Interpretable Video Action Reasoning
Ning Wang · Guangming Zhu · Hongsheng Li · Liang Zhang · Syed Afaq Ali Shah · Mohammed Bennamoun
Bayes' Rays: Uncertainty Quantification for Neural Radiance Fields
Leili Goli · Cody Reading · Silvia Sellán · Alec Jacobson · Andrea Tagliasacchi
LP++: A Surprisingly Strong Linear Probe for Few-Shot CLIP
Yunshi HUANG · Fereshteh Shakeri · Jose Dolz · Malik Boudiaf · Houda Bahig · Ismail Ben Ayed
Building Optimal Neural Architectures using Interpretable Knowledge
Keith Mills · Fred Han · Mohammad Salameh · Shengyao Lu · CHUNHUA ZHOU · Jiao He · Fengyu Sun · Di Niu
IBD-SLAM: Learning Image-Based Depth Fusion for Generalizable SLAM
Minghao Yin · Shangzhe Wu · Kai Han
CyberDemo: Augmenting Simulated Human Demonstration for Real-World Dexterous Manipulation
Jun Wang · Yuzhe Qin · Kaiming Kuang · Yigit Korkmaz · Akhilan Gurumoorthy · Hao Su · Xiaolong Wang
Improving Plasticity in Online Continual Learning via Collaborative Learning
Maorong Wang · Nicolas Michel · Ling Xiao · Toshihiko Yamasaki
VideoCutLER: Surprisingly Simple Unsupervised Video Instance Segmentation
Xudong Wang · Ishan Misra · Ziyun Zeng · Rohit Girdhar · Trevor Darrell
HIT: Estimating Internal Human Implicit Tissues from the Body Surface
Marilyn Keller · Vaibhav ARORA · Abdelmouttaleb Dakri · Shivam Chandhok · Jürgen Machann · Andreas Fritsche · Michael J. Black · Sergi Pujades
DynVideo-E: Harnessing Dynamic NeRF for Large-Scale Motion- and View-Change Human-Centric Video Editing
Jia-Wei Liu · Yan-Pei Cao · Jay Zhangjie Wu · Weijia Mao · Yuchao Gu · Rui Zhao · Jussi Keppo · Ying Shan · Mike Zheng Shou
Investigating and Mitigating the Side Effects of Noisy Views for Self-Supervised Clustering Algorithms in Practical Multi-View Scenarios
Jie Xu · Yazhou Ren · Xiaolong Wang · Lei Feng · Zheng Zhang · Gang Niu · Xiaofeng Zhu
Boosting Spike Camera Image Reconstruction from a Perspective of Dealing with Spike Fluctuations
Rui Zhao · Ruiqin Xiong · Jing Zhao · Jian Zhang · Xiaopeng Fan · Zhaofei Yu · Tiejun Huang
Frequency Decoupling for Motion Magnification via Multi-Level Isomorphic Architecture
Fei Wang · Dan Guo · Kun Li · Zhun Zhong · Meng Wang
Panacea: Panoramic and Controllable Video Generation for Autonomous Driving
Yuqing Wen · Yucheng Zhao · Yingfei Liu · Fan Jia · Yanhui Wang · Chong Luo · Chi Zhang · Tiancai Wang · Xiaoyan Sun · Xiangyu Zhang
What Moves Together Belongs Together
Jenny Seidenschwarz · Aljoša Ošep · Francesco Ferroni · Simon Lucey · Laura Leal-Taixe
A Simple Recipe for Contrastively Pre-training Video-First Encoders Beyond 16 Frames
Pinelopi Papalampidi · Skanda Koppula · Shreya Pathak · Justin Chiu · Joseph Heyward · Viorica Patraucean · Jiajun Shen · Antoine Miech · Andrew Zisserman · Aida Nematzadeh
NeRSP: Neural 3D Reconstruction for Reflective Objects with Sparse Polarized Images
Yufei Han · Heng Guo · Koki Fukai · Hiroaki Santo · Boxin Shi · Fumio Okura · Zhanyu Ma · Yunpeng Jia
NAYER: Noisy Layer Data Generation for Efficient and Effective Data-free Knowledge Distillation
Minh-Tuan Tran · Trung Le · Xuan-May Le · Mehrtash Harandi · Quan Tran · Dinh Phung
Domain-Specific Block Selection and Paired-View Pseudo-Labeling for Online Test-Time Adaptation
Yeonguk Yu · Sungho Shin · Seunghyeok Back · Minhwan Ko · Sangjun Noh · Kyoobin Lee
Learning by Correction: Efficient Tuning Task for Zero-Shot Generative Vision-Language Reasoning
Rongjie Li · Yu Wu · Xuming He
SODA: Bottleneck Diffusion Models for Representation Learning
Drew Hudson · Daniel Zoran · Mateusz Malinowski · Andrew Lampinen · Andrew Jaegle · James McClelland · Loic Matthey · Felix Hill · Alexander Lerchner
Scaling Up Dynamic 3D Human-Scene Interaction Modelling
Nan Jiang · Zhiyuan Zhang · Hongjie Li · Xiaoxuan Ma · Zan Wang · Yixin Chen · Tengyu Liu · Yixin Zhu · Siyuan Huang
MarkovGen: Structured Prediction for Efficient Text-to-Image Generation
Sadeep Jayasumana · Daniel Glasner · Srikumar Ramalingam · Andreas Veit · Ayan Chakrabarti · Sanjiv Kumar
Data-Free Quantization via Pseudo-label Filtering
Chunxiao Fan · Ziqi Wang · Dan Guo · Meng Wang
Fitting Flats to Flats
Gabriel Dogadov · Ugo Finnendahl · Marc Alexa
Bayesian Diffusion Models for 3D Shape Reconstruction
Haiyang Xu · Yu lei · Zeyuan Chen · Xiang Zhang · Yue Zhao · Yilin Wang · Zhuowen Tu
HOIST-Former: Hand-held Objects Identification, Segmentation, and Tracking in the Wild
Supreeth Narasimhaswamy · Huy Anh Nguyen · Lihan Huang · Minh Hoai
Towards General Robustness Verification of MaxPool-based Convolutional Neural Networks via Tightening Linear Approximation
Yuan Xiao · Shiqing Ma · Juan Zhai · Chunrong Fang · Jinyuan Jia · Zhenyu Chen
Discriminative Sample-Guided and Parameter-Efficient Feature Space Adaptation for Cross-Domain Few-Shot Learning
Rashindrie Perera · Saman Halgamuge
WaveMo: Learning Wavefront Modulations to See Through Scattering
Mingyang Xie · Haiyun Guo · Brandon Y. Feng · Lingbo Jin · Ashok Veeraraghavan · Christopher Metzler
DiG-IN: Diffusion Guidance for Investigating Networks - Uncovering Classifier Differences, Neuron Visualisations, and Visual Counterfactual Explanations
Maximilian Augustin · Yannic Neuhaus · Matthias Hein
Finsler-Laplace-Beltrami Operators with Application to Shape Analysis
Simon Weber · Thomas Dagès · Maolin Gao · Daniel Cremers
NeRFiller: Completing Scenes via Generative 3D Inpainting
Ethan Weber · Aleksander Holynski · Varun Jampani · Saurabh Saxena · Noah Snavely · Abhishek Kar · Angjoo Kanazawa
SwitchLight: Co-design of Physics-driven Architecture and Pre-training Framework for Human Portrait Relighting
Hoon Kim · Minje Jang · Wonjun Yoon · Jisoo Lee · Donghyun Na · Sanghyun Woo
Sparse Semi-Detr: Sparse Learnable Queries for Semi-Supervised Object Detection
Tahira Shehzadi · Khurram Azeem Hashmi · Didier Stricker · Muhammad Zeshan Afzal
EgoThink: Evaluating First-Person Perspective Thinking Capability of Vision-Language Models
Sijie Cheng · Zhicheng Guo · Jingwen Wu · Kechen Fang · Peng Li · Huaping Liu · Yang Liu
ExACT: Language-guided Conceptual Reasoning and Uncertainty Estimation for Event-based Action Recognition and More
Jiazhou Zhou · Xu Zheng · Yuanhuiyi Lyu · Lin Wang
4D-DRESS: A 4D Dataset of Real-World Human Clothing With Semantic Annotations
Wenbo Wang · Hsuan-I Ho · Chen Guo · Boxiang Rong · Artur Grigorev · Jie Song · Juan Jose Zarate · Otmar Hilliges
Revisiting the Domain Shift and Sample Uncertainty in Multi-source Active Domain Transfer
Wenqiao Zhang · Zheqi Lv
Weak-to-Strong 3D Object Detection with X-Ray Distillation
Alexander Gambashidze · Aleksandr Dadukin · Maksim Golyadkin · Maria Razzhivina · Ilya Makarov
Probabilistic Speech-Driven 3D Facial Motion Synthesis: New Benchmarks, Methods, and Applications
Karren Yang · Anurag Ranjan · Jen-Hao Rick Chang · Raviteja Vemulapalli · Oncel Tuzel
YolOOD: Utilizing Object Detection Concepts for Multi-Label Out-of-Distribution Detection
Alon Zolfi · Guy AmiT · Amit Baras · Satoru Koda · Ikuya Morikawa · Yuval Elovici · Asaf Shabtai
BA-SAM: Scalable Bias-Mode Attention Mask for Segment Anything Model
song yiran · Qianyu Zhou · Xiangtai Li · Deng-Ping Fan · Xuequan Lu · Lizhuang Ma
From Feature to Gaze: A Generalizable Replacement of Linear Layer for Gaze Estimation
Yiwei Bao · Feng Lu
NC-SDF: Enhancing Indoor Scene Reconstruction Using Neural SDFs with View-Dependent Normal Compensation
Ziyi Chen · Xiaolong Wu · Yu Zhang
FedSOL: Stabilized Orthogonal Learning with Proximal Restrictions in Federated Learning
Gihun Lee · Minchan Jeong · SangMook Kim · Jaehoon Oh · Se-Young Yun
Learning Multi-dimensional Human Preference for Text-to-Image Generation
Sixian Zhang · Bohan Wang · Junqiang Wu · Yan Li · Tingting Gao · Di ZHANG · Zhongyuan Wang
Improved Visual Grounding through Self-Consistent Explanations
Ruozhen He · Paola Cascante-Bonilla · Ziyan Yang · Alex Berg · Vicente Ordonez
Versatile Medical Image Segmentation Learned from Multi-Source Datasets via Model Self-Disambiguation
Xiaoyang Chen · Hao Zheng · Yuemeng LI · Yuncong Ma · Liang Ma · Hongming Li · Yong Fan
Auto MC-Reward: Automated Dense Reward Design with Large Language Models for Minecraft
Hao Li · Xue Yang · Zhaokai Wang · Xizhou Zhu · Jie Zhou · Yu Qiao · Xiaogang Wang · Hongsheng Li · Lewei Lu · Jifeng Dai
OmniLocalRF: Omnidirectional Local Radiance Fields from Dynamic Videos
Dongyoung Choi · Hyeonjoong Jang · Min H. Kim
Infinigen Indoors: Photorealistic Indoor Scenes using Procedural Generation
Alexander Raistrick · Lingjie Mei · Karhan Kayan · David Yan · Yiming Zuo · Beining Han · Hongyu Wen · Meenal Parakh · Stamatis Alexandropoulos · Lahav Lipson · Zeyu Ma · Jia Deng
Synthesize Step-by-Step: Tools, Templates and LLMs as Data Generators for Reasoning-Based Chart VQA
Zhuowan Li · Bhavan Jasani · Peng Tang · Shabnam Ghadar
Holistic Autonomous Driving Understanding by Bird's-Eye-View Injected Multi-Modal Large Models
Xinpeng Ding · Jianhua Han · Hang Xu · Xiaodan Liang · Wei Zhang · Xiaomeng Li
Reconstructing Hands in 3D with Transformers
Georgios Pavlakos · Dandan Shan · Ilija Radosavovic · Angjoo Kanazawa · David Fouhey · Jitendra Malik
Systematic comparison of semi-supervised and self-supervised learning for medical image classification
Zhe Huang · Ruijie Jiang · Shuchin Aeron · Michael C. Hughes
Hierarchical Correlation Clustering and Tree Preserving Embedding
Morteza Haghir Chehreghani · Mostafa Haghir Chehreghani
One-2-3-45++: Fast Single Image to 3D Objects with Consistent Multi-View Generation and 3D Diffusion
Minghua Liu · Ruoxi Shi · Linghao Chen · Zhuoyang Zhang · Chao Xu · Xinyue Wei · Hansheng Chen · Chong Zeng · Jiayuan Gu · Hao Su
C$^2$KD: Bridging the Modality Gap for Cross-Modal Knowledge Distillation
Fushuo Huo · Wenchao Xu · Jingcai Guo · Haozhao Wang · Song Guo
Distilling Vision-Language Models on Millions of Videos
Yue Zhao · Long Zhao · Xingyi Zhou · Jialin Wu · Chun-Te Chu · Hui Miao · Florian Schroff · Hartwig Adam · Ting Liu · Boqing Gong · Philipp Krähenbühl · Liangzhe Yuan
SNI-SLAM: Semantic Neural Implicit SLAM
Siting Zhu · Guangming Wang · Hermann Blum · Jiuming Liu · LiangSong · Marc Pollefeys · Hesheng Wang
PromptCoT: Align Prompt Distribution via Adapted Chain-of-Thought
Junyi Yao · Yijiang Liu · Zhen Dong · Mingfei Guo · Helan Hu · Kurt Keutzer · Li Du · Daquan Zhou · Shanghang Zhang
SNIFFER: Multimodal Large Language Model for Explainable Out-of-Context Misinformation Detection
Peng Qi · Zehong Yan · Wynne Hsu · Mong Li Lee
Spatial-Aware Regression for Keypoint Localization
Dongkai Wang · Shiliang Zhang
Shadow-Enlightened Image Outpainting
Hang Yu · Ruilin Li · Shaorong Xie · Jiayan Qiu
Domain-Rectifying Adapter for Cross-Domain Few-Shot Segmentation
Jiapeng Su · Qi Fan · Wenjie Pei · Guangming Lu · Fanglin Chen
Few-Shot Object Detection with Foundation Models
Guangxing Han · Ser-Nam Lim
LiDAR-Net: A Real-scanned 3D Point Cloud Dataset for Indoor Scenes
Yanwen Guo · Yuanqi Li · Dayong Ren · Xiaohong Zhang · Jiawei Li · Liang Pu · Changfeng Ma · xiaoyu zhan · Jie Guo · Mingqiang Wei · Yan Zhang · Piaopiao Yu · Shuangyu Yang · Donghao Ji · Huisheng Ye · Hao Sun · Yansong Liu · Yinuo Chen · Jiaqi Zhu · Hongyu Liu
PREGO: online mistake detection in PRocedural EGOcentric videos
Alessandro Flaborea · Guido M. D'Amely di Melendugno · Leonardo Plini · Luca Scofano · Edoardo De Matteis · Antonino Furnari · Giovanni Maria Farinella · Fabio Galasso
M&M VTO: Multi-Garment Virtual Try-On and Editing
Luyang Zhu · Yingwei Li · Nan Liu · Hao Peng · Dawei Yang · Ira Kemelmacher-Shlizerman
Cross-view and Cross-pose Completion for 3D Human Understanding
Matthieu Armando · Salma Galaaoui · Fabien Baradel · Thomas Lucas · Vincent Leroy · Romain BRÉGIER · Philippe Weinzaepfel · Grégory Rogez
Task-Aware Encoder Control for Deep Video Compression
Xingtong Ge · Jixiang Luo · XINJIE ZHANG · Tongda Xu · Guo Lu · Dailan He · Jing Geng · Yan Wang · Jun Zhang · Hongwei Qin
DetDiffusion: Synergizing Generative and Perceptive Models for Enhanced Data Generation and Perception
Yibo Wang · Ruiyuan Gao · Kai Chen · Kaiqiang Zhou · Yingjie CAI · Lanqing Hong · Zhenguo Li · Lihui Jiang · Dit-Yan Yeung · Qiang Xu · Kai Zhang
Dynamic Inertial Poser (DynaIP): Part-Based Motion Dynamics Learning for Enhanced Human Pose Estimation with Sparse Inertial Sensors
Yu Zhang · Songpengcheng Xia · Lei Chu · Jiarui Yang · Qi Wu · Ling Pei
Animate Anyone: Consistent and Controllable Image-to-Video Synthesis for Character Animation
Li Hu
Effective Video Mirror Detection with Inconsistent Motion Cues
Alex Warren · Ke Xu · Jiaying Lin · Gary Tam · Rynson W.H. Lau
Improving Subject-Driven Image Synthesis with Subject-Agnostic Guidance
Kelvin C.K. Chan · Yang Zhao · Xuhui Jia · Ming-Hsuan Yang · Huisheng Wang
Spatio-Temporal Turbulence Mitigation: A Translational Perspective
Xingguang Zhang · Nicholas M Chimitt · Yiheng Chi · Zhiyuan Mao · Stanley H. Chan
Composing Object Relations and Attributes for Image-Text Matching
Khoi Pham · Chuong Huynh · Ser-Nam Lim · Abhinav Shrivastava
Looking 3D: Anomaly Detection with 2D-3D Alignment
Ankan Kumar Bhunia · Changjian Li · Hakan Bilen
DifFlow3D: Toward Robust Uncertainty-Aware Scene Flow Estimation with Iterative Diffusion-Based Refinement
Jiuming Liu · Guangming Wang · Weicai Ye · Chaokang Jiang · Jinru Han · Zhe Liu · Guofeng Zhang · Dalong Du · Hesheng Wang
Point Cloud Pre-training with Diffusion Models
xiao zheng · Xiaoshui Huang · Guofeng Mei · Zhaoyang Lyu · Yuenan Hou · Wanli Ouyang · Bo Dai · Yongshun Gong
On Train-Test Class Overlap and Detection for Image Retrieval
Chull Hwan Song · Jooyoung Yoon · Taebaek Hwang · Shunghyun Choi · Yeong Hyeon Gu · Yannis Avrithis
VSRD: Instance-Aware Volumetric Silhouette Rendering for Weakly Supervised 3D Object Detection
Zihua Liu · Hiroki Sakuma · Masatoshi Okutomi
Beyond Seen Primitive Concepts and Attribute-Object Compositional Learning
Nirat Saini · Khoi Pham · Abhinav Shrivastava
Transductive Zero-Shot $\&$ Few-Shot CLIP
Ségolène Martin · Yunshi HUANG · Fereshteh Shakeri · Jean-Christophe Pesquet · Ismail Ben Ayed
SLICE: Stabilized LIME for Consistent Explanations for Image Classification
Revoti Prasad Bora · Kiran Raja · Philipp Terhörst · Raymond Veldhuis · Raghavendra Ramachandra
Contrastive Learning for DeepFake Classification and Localization via Multi-Label Ranking
Cheng-Yao Hong · Yen-Chi Hsu · Tyng-Luh Liu
SmartEdit: Exploring Complex Instruction-based Image Editing with Multimodal Large Language Models
Yuzhou Huang · Liangbin Xie · Xintao Wang · Ziyang Yuan · Xiaodong Cun · Yixiao Ge · Jiantao Zhou · Chao Dong · Rui Huang · Ruimao Zhang · Ying Shan
SHAP-EDITOR: Instruction-guided Latent 3D Editing in Seconds
Minghao Chen · Junyu Xie · Iro Laina · Andrea Vedaldi
3D Neural Edge Reconstruction
Lei Li · Songyou Peng · Zehao Yu · Shaohui Liu · Rémi Pautrat · Xiaochuan Yin · Marc Pollefeys
Explaining the Implicit Neural Canvas: Connecting Pixels to Neurons by Tracing their Contributions
Namitha Padmanabhan · Matthew A Gwilliam · Pulkit Kumar · Shishira R Maiya · Max Ehrlich · Abhinav Shrivastava
Unleashing the Potential of SAM for Medical Adaptation via Hierarchical Decoding
Zhiheng Cheng · Qingyue Wei · Hongru Zhu · Yan Wang · Liangqiong Qu · Wei Shao · Yuyin Zhou
DiffusionAvatars: Deferred Diffusion for High-fidelity 3D Head Avatars
Tobias Kirschstein · Simon Giebenhain · Matthias Nießner
Learning Background Prompts to Discover Implicit Knowledge for Open Vocabulary Object Detection
Jiaming Li · Jiacheng Zhang · Jichang Li · Ge Li · Si Liu · Liang Lin · Guanbin Li
Separate and Conquer: Decoupling Co-occurrence via Decomposition and Representation for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Zhiwei Yang · Kexue Fu · Minghong Duan · Linhao Qu · Shuo Wang · Zhijian Song
Each Test Image Deserves A Specific Prompt: Continual Test-Time Adaptation for 2D Medical Image Segmentation
Ziyang Chen · Yongsheng Pan · Yiwen Ye · Mengkang Lu · Yong Xia
SplattingAvatar: Realistic Real-Time Human Avatars with Mesh-Embedded Gaussian Splatting
Zhijing Shao · Wang Zhaolong · Zhuang Li · Duotun Wang · Xiangru Lin · Yu Zhang · Mingming Fan · Zeyu Wang
LocLLM: Exploiting Generalizable Human Keypoint Localization via Large Language Model
Dongkai Wang · shiyu xuan · Shiliang Zhang
GARField: Group Anything with Radiance Fields
Chung Min Kim · Mingxuan Wu · Justin Kerr · Ken Goldberg · Matthew Tancik · Angjoo Kanazawa
Grounding Everything: Emerging Localization Properties in Vision-Language Transformers
Walid Bousselham · Felix Petersen · Vittorio Ferrari · Hilde Kuehne
GaussianAvatar: Towards Realistic Human Avatar Modeling from a Single Video via Animatable 3D Gaussians
Liangxiao Hu · Hongwen Zhang · Yuxiang Zhang · Boyao ZHOU · Boning Liu · Shengping Zhang · Liqiang Nie
ShapeMatcher: Self-Supervised Joint Shape Canonicalization, Segmentation, Retrieval and Deformation
Yan Di · Chenyangguang Zhang · Chaowei Wang · Ruida Zhang · Guangyao Zhai · Yanyan Li · Bowen Fu · Xiangyang Ji · Shan Gao
Know Your Neighbors: Improving Single-View Reconstruction via Spatial Vision-Language Reasoning
Rui Li · Tobias Fischer · Mattia Segu · Marc Pollefeys · Luc Van Gool · Federico Tombari
SVDTree: Semantic Voxel Diffusion for Single Image Tree Reconstruction
Yuan Li · Zhihao Liu · Bedrich Benes · Xiaopeng Zhang · Jianwei Guo
Enhancing Intrinsic Features for Debiasing via Investigating Class-Discerning Common Attributes in Bias-Contrastive Pair
Jeonghoon Park · Chaeyeon Chung · Jaegul Choo
Semantically-Shifted Incremental Adapter-Tuning is A Continual ViTransformer
Yuwen Tan · Qinhao Zhou · Xiang Xiang · Ke Wang · Yuchuan Wu · Yongbin Li
Error Detection in Egocentric Procedural Task Videos
Shih-Po Lee · Zijia Lu · Zekun Zhang · Minh Hoai · Ehsan Elhamifar
Regressor-Segmenter Mutual Prompt Learning for Crowd Counting
Mingyue Guo · Li Yuan · Zhaoyi Yan · Binghui Chen · Yaowei Wang · Qixiang Ye
Efficient Detection of Long Consistent Cycles and its Application to Distributed Synchronization
Shaohan Li · Yunpeng Shi · Gilad Lerman
Spectral Meets Spatial: Harmonising 3D Shape Matching and Interpolation
Dongliang Cao · Marvin Eisenberger · Nafie El Amrani · Daniel Cremers · Florian Bernard
Efficient Privacy-Preserving Visual Localization Using 3D Ray Clouds
Heejoon Moon · Chunghwan Lee · Je Hyeong Hong
Sculpt3D: Multi-View Consistent Text-to-3D Generation with Sparse 3D Prior
Chen Cheng · Xiaofeng Yang · Fan Yang · Chengzeng Feng · ZHOUJIE FU · Chuan-Sheng Foo · Guosheng Lin · Fayao Liu
Modality-Agnostic Structural Image Representation Learning for Deformable Multi-Modality Medical Image Registration
Tony C. W. MOK · Zi Li · Yunhao Bai · Jianpeng Zhang · Wei Liu · Yan-Jie Zhou · Ke Yan · Dakai Jin · Yu Shi · Xiaoli Yin · Le Lu · Ling Zhang
CustomListener: Text-guided Responsive Interaction for User-friendly Listening Head Generation
Xi Liu · Ying Guo · Cheng Zhen · Tong Li · Yingying Ao · Pengfei Yan
Fully Convolutional Slice-to-Volume Reconstruction for Single-Stack MRI
Sean I. Young · Yaël Balbastre · Bruce Fischl · Polina Golland · Juan Iglesias
View From Above: Orthogonal viewpoint aware Cross-view Localization
Shan Wang · Chuong Nguyen · Jiawei Liu · Yanhao Zhang · Sundaram Muthu · Fahira Afzal Maken · Kaihao Zhang · Hongdong Li
LidaRF: Delving into Lidar for Neural Radiance Field on Street Scenes
shanlin sun · Bingbing Zhuang · Ziyu Jiang · Buyu Liu · Xiaohui Xie · Manmohan Chandraker
LoS: Local Structure Guided Stereo Matching
Kunhong Li · Longguang Wang · Ye Zhang · Kaiwen Xue · Shunbo Zhou · Yulan Guo
AEROBLADE: Training-Free Detection of Latent Diffusion Images Using Autoencoder Reconstruction Error
Jonas Ricker · Denis Lukovnikov · Asja Fischer
Towards Large-scale 3D Representation Learning with Multi-dataset Point Prompt Training
Xiaoyang Wu · Zhuotao Tian · Xin Wen · Bohao Peng · Xihui Liu · Kaicheng Yu · Hengshuang Zhao
Meta-Point Learning and Refining for Category-Agnostic Pose Estimation
Junjie Chen · Jiebin Yan · Yuming Fang · Li Niu
HiKER-SGG: Hierarchical Knowledge Enhanced Robust Scene Graph Generation
Ce Zhang · Simon Stepputtis · Joseph Campbell · Katia Sycara · Yaqi Xie
GenH2R: Learning Generalizable Human-to-Robot Handover via Scalable Simulation, Demonstration, and Imitation
Zifan Wang · Junyu Chen · Ziqing Chen · Pengwei Xie · Rui Chen · Li Yi
Content-Style Decoupling for Unsupervised Makeup Transfer without Generating Pseudo Ground Truth
Zhaoyang Sun · Shengwu Xiong · Yaxiong Chen · Yi Rong
GenTron: Diffusion Transformers for Image and Video Generation
Shoufa Chen · Mengmeng Xu · Jiawei Ren · Yuren Cong · Sen He · Yanping Xie · Animesh Sinha · Ping Luo · Tao Xiang · Juan-Manuel Pérez-Rúa
SoundingActions: Learning How Actions Sound from Narrated Egocentric Videos
Changan Chen · Kumar Ashutosh · Rohit Girdhar · David Harwath · Kristen Grauman
Neural Directional Encoding for Efficient and Accurate View-Dependent Appearance Modeling
Liwen Wu · Sai Bi · Zexiang Xu · Fujun Luan · Kai Zhang · Iliyan Georgiev · Kalyan Sunkavalli · Ravi Ramamoorthi
360Loc: A Dataset and Benchmark for Omnidirectional Visual Localization with Cross-device Queries
Huajian Huang · Changkun Liu · Yipeng Zhu · Hui Cheng · Tristan Braud · Sai-Kit Yeung
Physical Property Understanding from Language-Embedded Feature Fields
Albert J. Zhai · Yuan Shen · Emily Y. Chen · Gloria Wang · Xinlei Wang · Sheng Wang · Kaiyu Guan · Shenlong Wang
SocialCounterfactuals: Probing and Mitigating Intersectional Social Biases in Vision-Language Models with Counterfactual Examples
Phillip Howard · Avinash Madasu · Tiep Le · Gustavo Lujan-Moreno · Anahita Bhiwandiwalla · Vasudev Lal
Intraoperative 2D/3D Image Registration via Differentiable X-ray Rendering
Vivek Gopalakrishnan · Neel Dey · Polina Golland
JDEC: JPEG Decoding via Enhanced Continuous Cosine Coefficients
Woo Kyoung Han · Sunghoon Im · Jaedeok Kim · Kyong Hwan Jin
Integrating Efficient Optimal Transport and Functional Maps For Unsupervised Shape Correspondence Learning
Tung Le · Khai Nguyen · shanlin sun · Nhat Ho · Xiaohui Xie
Generative Powers of Ten
Xiaojuan Wang · Janne Kontkanen · Brian Curless · Steve Seitz · Ira Kemelmacher-Shlizerman · Ben Mildenhall · Pratul P. Srinivasan · Dor Verbin · Aleksander Holynski
Towards a Simultaneous and Granular Identity-Expression Control in Personalized Face Generation
Renshuai Liu · Bowen Ma · Wei Zhang · Zhipeng Hu · Changjie Fan · Tangjie Lv · Yu Ding · Xuan Cheng
Geometrically-informed aggregation for zero-shot point cloud understanding
Guofeng Mei · Luigi Riz · Yiming Wang · Fabio Poiesi
From Isolated Islands to Pangea: Unifying Semantic Space for Human Action Understanding
Yonglu Li · Xiaoqian Wu · Xinpeng Liu · Zehao Wang · Yiming Dou · Yikun Ji · Junyi Zhang · Yixing Li · Xudong LU · Jingru Tan · Cewu Lu
Learning Degradation-unaware Representation with Prior-based Latent Transformations for Blind Face Restoration
Lianxin Xie · csbingbing zheng · Wen Xue · Le Jiang · Cheng Liu · Si Wu · Hau San Wong
Unsupervised 3D Structure Inference from Category-Specific Image Collections
Weikang Wang · Dongliang Cao · Florian Bernard
Identifying Important Group of Pixels using Interactions
Kosuke Sumiyasu · Kazuhiko Kawamoto · Hiroshi Kera
Alpha Invariance: On Inverse Scaling Between Distance and Volume Density in Neural Radiance Fields
Joshua Ahn · Haochen Wang · Raymond A. Yeh · Greg Shakhnarovich
Curriculum Point Prompting for Weakly-Supervised Referring Image Segmentation
Qiyuan Dai · Sibei Yang
RILA: Reflective and Imaginative Language Agent for Zero-Shot Semantic Audio-Visual Navigation
Zeyuan Yang · LIU JIAGENG · Peihao Chen · Anoop Cherian · Tim Marks · Jonathan Le Roux · Chuang Gan
Driving-Video Dehazing with Non-Aligned Regularization for Safety Assistance
Junkai Fan · Jiangwei Weng · Kun Wang · Yijun Yang · Jianjun Qian · Jun Li · Jian Yang
Sharingan: A Transformer Architecture for Multi-Person Gaze Following
Samy Tafasca · Anshul Gupta · Jean-marc Odobez
Implicit Motion Function
Yue Gao · Jiahao Li · Lei Chu · Yan Lu
MRFP: Learning Generalizable Semantic Segmentation from Sim-2-Real with Multi-Resolution Feature Perturbation
Sumanth Udupa · Prajwal Gurunath · Aniruddh Sikdar · Suresh Sundaram
MultiPLY: A Multisensory Object-Centric Embodied Large Language Model in 3D World
Yining Hong · Zishuo Zheng · Peihao Chen · Yian Wang · Junyan Li · Chuang Gan
Hierarchical Intra-modal Correlation Learning for Label-free 3D Semantic Segmentation
Xin Kang · Lei Chu · Jiahao Li · Xuejin Chen · Yan Lu
Bridging the Gap: A Unified Video Comprehension Framework for Moment Retrieval and Highlight Detection
Yicheng Xiao · Zhuoyan Luo · Yong Liu · Yue Ma · Hengwei Bian · Yatai Ji · Yujiu Yang · Xiu Li
ChAda-ViT : Channel Adaptive Attention for Joint Representation Learning of Heterogeneous Microscopy Images
Nicolas Bourriez · Ihab Bendidi · Cohen Ethan · Gabriel Watkinson · Maxime Sanchez · Guillaume Bollot · Auguste Genovesio
Image-Text Co-Decomposition for Text-Supervised Semantic Segmentation
Ji-Jia Wu · Andy Chia-Hao Chang · Chieh-Yu Chuang · Chun-Pei Chen · Yu-Lun Liu · Min-Hung Chen · Hou-Ning Hu · Yung-Yu Chuang · Yen-Yu Lin
vid-TLDR: Training Free Token merging for Light-weight Video Transformer
Joonmyung Choi · Sanghyeok Lee · Jaewon Chu · Minhyuk Choi · Hyunwoo J. Kim
Depth-Aware Concealed Crop Detection in Dense Agricultural Scenes
Liqiong Wang · Jinyu Yang · Yanfu Zhang · Fangyi Wang · Feng Zheng
Diffusion Models Without Attention
Jing Nathan Yan · Jiatao Gu · Alexander Rush
DiffuseMix: Label-Preserving Data Augmentation with Diffusion Models
Khawar Islam · Muhammad Zaigham Zaheer · Arif Mahmood · Karthik Nandakumar
ExtraNeRF: Visibility-Aware View Extrapolation of Neural Radiance Fields with Diffusion Models
Meng-Li Shih · Wei-Chiu Ma · Lorenzo Boyice · Aleksander Holynski · Forrester Cole · Brian Curless · Janne Kontkanen
Real-Time Simulated Avatar from Head-Mounted Sensors
Zhengyi Luo · Jinkun Cao · Rawal Khirodkar · Alexander Winkler · Jing Huang · Kris Kitani · Weipeng Xu
Mining Supervision for Dynamic Regions in Self-Supervised Monocular Depth Estimation
Hoang Chuong Nguyen · Tianyu Wang · Jose M. Alvarez · Miaomiao Liu
AllSpark: Reborn Labeled Features from Unlabeled in Transformer for Semi-Supervised Semantic Segmentation
Haonan Wang · Qixiang ZHANG · Yi Li · Xiaomeng Li
Byzantine-robust Decentralized Federated Learning via Dual-domain Clustering and Trust Bootstrapping
Peng Sun · Xinyang Liu · Zhibo Wang · Bo Liu
Weakly-Supervised Audio-Visual Video Parsing with Prototype-based Pseudo-Labeling
Kranthi Kumar Rachavarapu · Kalyan Ramakrishnan · A. N. Rajagopalan
State Space Models for Event Cameras
Nikola Zubic · Mathias Gehrig · Davide Scaramuzza
TIM: A Time Interval Machine for Audio-Visual Action Recognition
Jacob Chalk · Jaesung Huh · Evangelos Kazakos · Andrew Zisserman · Dima Damen
READ: Retrieval-Enhanced Asymmetric Diffusion for Motion Planning
Takeru Oba · Matthew Walter · Norimichi Ukita
From Pixels to Graphs: Open-Vocabulary Scene Graph Generation with Vision-Language Models
Rongjie Li · Songyang Zhang · Dahua Lin · Kai Chen · Xuming He
Spectrum AUC Difference (SAUCD): Human Aligned 3D Shape Evaluation
Tianyu Luan · Zhong Li · Lele Chen · Xuan Gong · Lichang Chen · Yi Xu · Junsong Yuan
Jack of All Tasks, Master of Many: Designing General-purpose Coarse-to-Fine Vision-Language Model
Shraman Pramanick · Guangxing Han · Rui Hou · Sayan Nag · Ser-Nam Lim · Nicolas Ballas · Qifan Wang · Rama Chellappa · Amjad Almahairi
MeLFusion: Synthesizing Music from Image and Language Cues using Diffusion Models
Sanjoy Chowdhury · Sayan Nag · Joseph K J · Balaji Vasan Srinivasan · Dinesh Manocha
Multi-Space Alignments Towards Universal LiDAR Segmentation
Youquan Liu · Lingdong Kong · Xiaoyang Wu · Runnan Chen · Xin Li · Liang Pan · Ziwei Liu · Yuexin Ma
DeCoTR: Enhancing Depth Completion with 2D and 3D Attentions
Yunxiao Shi · Manish Singh · Hong Cai · Fatih Porikli
Resurrecting Old Classes with New Data for Exemplar-Free Continual Learning
Dipam Goswami · Albin Soutif · Yuyang Liu · Sandesh Kamath · Bartłomiej Twardowski · Joost van de Weijer
Panda-70M: Captioning 70M Videos with Multiple Cross-Modality Teachers
Tsai-Shien Chen · Aliaksandr Siarohin · Willi Menapace · Ekaterina Deyneka · Hsiang-wei Chao · Byung Jeon · Yuwei Fang · Hsin-Ying Lee · Jian Ren · Ming-Hsuan Yang · Sergey Tulyakov
HHMR: Holistic Hand Mesh Recovery by Enhancing the Multimodal Controllability of Graph Diffusion Models
Mengcheng Li · Hongwen Zhang · Yuxiang Zhang · Ruizhi Shao · Tao Yu · Yebin Liu
FSC: Few-point Shape Completion
Xianzu Wu · Xianfeng Wu · Tianyu Luan · Yajing Bai · Zhongyuan Lai · Junsong Yuan
Holistic Features are almost Sufficient for Text-to-Video Retrieval
Kaibin Tian · Ruixiang Zhao · Zijie Xin · Bangxiang Lan · Xirong Li
HiFi4G: High-Fidelity Human Performance Rendering via Compact Gaussian Splatting
Yuheng Jiang · Zhehao Shen · Penghao Wang · Zhuo Su · Yu Hong · Yingliang Zhang · Jingyi Yu · Lan Xu
IPoD: Implicit Field Learning with Point Diffusion for Generalizable 3D Object Reconstruction from Single RGB-D Images
Yushuang Wu · Luyue Shi · Junhao Cai · Weihao Yuan · Lingteng Qiu · Zilong Dong · Liefeng Bo · Shuguang Cui · Xiaoguang Han
AV-RIR: Audio-Visual Room Impulse Response Estimation
Anton Ratnarajah · Sreyan Ghosh · Sonal Kumar · Purva Chiniya · Dinesh Manocha
E-GPS: Explainable Geometry Problem Solving via Top-Down Solver and Bottom-Up Generator
Wenjun Wu · Lingling Zhang · Jun Liu · Xi Tang · Yaxian Wang · Shaowei Wang · QianYing Wang
CAGE: Controllable Articulation GEneration
Jiayi Liu · Hou In Ivan Tam · Ali Mahdavi Amiri · Manolis Savva
Fine-grained Bipartite Concept Factorization for Clustering
Chong Peng · Pengfei Zhang · Yongyong Chen · zhao kang · Chenglizhao Chen · Qiang Cheng
StegoGAN: Leveraging Steganography for Non-Bijective Image-to-Image Translation
Sidi Wu · Yizi Chen · Loic Landrieu · Nicolas Gonthier · Samuel Mermet · Lorenz Hurni · Konrad Schindler
GLiDR: Topologically Regularized Graph Generative Network for Sparse LiDAR Point Clouds
Prashant Kumar · Kshitij Madhav Bhat · Vedang Bhupesh Shenvi Nadkarni · Prem Kalra
ESCAPE: Encoding Super-keypoints for Category-Agnostic Pose Estimation
Khoi D Nguyen · Chen Li · Gim Hee Lee
ACT-Diffusion: Efficient Adversarial Consistency Training for One-step Diffusion Models
Fei Kong · Jinhao Duan · Lichao Sun · Hao Cheng · Renjing Xu · Heng Tao Shen · Xiaofeng Zhu · Xiaoshuang Shi · Kaidi Xu
Unbiased Estimator for Distorted Conic in Camera Calibration
Chaehyeon Song · Jaeho Shin · Myung-Hwan Jeon · Jongwoo Lim · Ayoung Kim
Accurate Training Data for Occupancy Map Prediction in Automated Driving using Evidence Theory
Jonas Kälble · Sascha Wirges · Maxim Tatarchenko · Eddy Ilg
FaceChain-ImagineID: Freely Crafting High-Fidelity Diverse Talking Faces from Disentangled Audio
Chao Xu · Yang Liu · Jiazheng Xing · Weida Wang · Mingze Sun · Jun Dan · Tianxin Huang · Siyuan Li · Zhi-Qi Cheng · Ying Tai · Baigui Sun
Backdoor Defense via Test-Time Detecting and Repairing
Jiyang Guan · Jian Liang · Ran He
Clustering for Protein Representation Learning
Ruijie Quan · Wenguan Wang · Fan Ma · Hehe Fan · Yi Yang
RoDLA: Benchmarking the Robustness of Document Layout Analysis Models
Yufan Chen · Jiaming Zhang · Kunyu Peng · Junwei Zheng · Ruiping Liu · Philip H.S. Torr · Rainer Stiefelhagen
What Sketch Explainability Really Means for Downstream Tasks ?
Hmrishav Bandyopadhyay · Pinaki Nath Chowdhury · Ayan Kumar Bhunia · Aneeshan Sain · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
X-Adapter: Adding Universal Compatibility of Plugins for Upgraded Diffusion Model
Lingmin Ran · Xiaodong Cun · Jia-Wei Liu · Rui Zhao · Song Zijie · Xintao Wang · Jussi Keppo · Mike Zheng Shou
SURE: SUrvey REcipes for building reliable and robust deep networks
Yuting Li · Yingyi Chen · Xuanlong Yu · Dexiong Chen · Xi Shen
AIDE: An Automatic Data Engine for Object Detection in Autonomous Driving
Mingfu Liang · Jong-Chyi Su · Samuel Schulter · Sparsh Garg · Shiyu Zhao · Ying Wu · Manmohan Chandraker
Text Grouping Adapter: Adapting Pre-trained Text Detector for Layout Analysis
Tianci Bi · Xiaoyi Zhang · Zhizheng Zhang · Wenxuan Xie · Cuiling Lan · Yan Lu · Nanning Zheng
Label Propagation for Zero-shot Classification with Vision-Language Models
Vladan Stojnić · Yannis Kalantidis · Giorgos Tolias
Boosting Object Detection with Zero-Shot Day-Night Domain Adaptation
Zhipeng Du · Miaojing Shi · Jiankang Deng
CommonCanvas: Open Diffusion Models Trained on Creative-Commons Images
Aaron Gokaslan · A. Feder Cooper · Jasmine Collins · Landan Seguin · Austin Jacobson · Mihir Patel · Jonathan Frankle · Cory Stephenson · Volodymyr Kuleshov
CoDi: Conditional Diffusion Distillation for Higher-Fidelity and Faster Image Generation
Kangfu Mei · Mauricio Delbracio · Hossein Talebi · Zhengzhong Tu · Vishal M. Patel · Peyman Milanfar
Unsegment Anything by Simulating Deformation
Jiahao Lu · Xingyi Yang · Xinchao Wang
OpenESS: Event-based Semantic Scene Understanding with Open Vocabularies
Lingdong Kong · Youquan Liu · Lai Xing Ng · Benoit Cottereau · Wei Tsang Ooi
$\mathcal{Z}^*$: Zero-shot $\underline{S}$tyle $\underline{T}$ransfer via $\underline{A}$ttention $\underline{R}$eweighting
Yingying Deng · Xiangyu He · Fan Tang · Weiming Dong
VAREN: Very Accurate and Realistic Equine Network
Silvia Zuffi · Ylva Mellbin · Ci Li · Markus Höschle · Hedvig Kjellström · Senya Polikovsky · Elin Hernlund · Michael J. Black
Cross-spectral Gated-RGB Stereo Depth Estimation
Samuel Brucker · Stefanie Walz · Mario Bijelic · Felix Heide
Self-Adaptive Reality-Guided Diffusion for Artifact-Free Super-Resolution
Qingping Zheng · Ling Zheng · Yuanfan Guo · Ying Li · Songcen Xu · Jiankang Deng · Hang Xu
EASE-DETR: Easing the Competition among Object Queries
Yulu Gao · Yifan Sun · Xudong Ding · Chuyang Zhao · Si Liu
ConCon-Chi: Concept-Context Chimera Benchmark for Personalized Vision-Language Tasks
Andrea Rosasco · Stefano Berti · Giulia Pasquale · Damiano Malafronte · Shogo Sato · Hiroyuki Segawa · Tetsugo Inada · Lorenzo Natale
Diffusion-ES: Gradient-free Planning with Diffusion for Autonomous and Instruction-guided Driving
Brian Yang · Huangyuan Su · Nikolaos Gkanatsios · Tsung-Wei Ke · Ayush Jain · Jeff Schneider · Katerina Fragkiadaki
ConTex-Human: Free-View Rendering of Human from a Single Image with Texture-Consistent Synthesis
Xiangjun Gao · Xiaoyu Li · Chaopeng Zhang · Qi Zhang · Yan-Pei Cao · Ying Shan · Long Quan
Flow-Guided Online Stereo Rectification for Wide Baseline Stereo
Anush Kumar · Fahim Mannan · Omid Hosseini Jafari · Shile Li · Felix Heide
MLIP: Enhancing Medical Visual Representation with Divergence Encoder and Knowledge-guided Contrastive Learning
Zhe Li · Laurence Yang · Bocheng Ren · Xin Nie · Zhangyang Gao · Cheng Tan · Stan Z. Li
Mosaic-SDF for 3D Generative Models
Lior Yariv · Omri Puny · Oran Gafni · Yaron Lipman
Characteristics Matching Based Hash Codes Generation for Efficient Fine-grained Image Retrieval
Zhen-Duo Chen · Li-Jun Zhao · Zi-Chao Zhang · Xin Luo · Xin-Shun Xu
TUMTraf V2X Cooperative Perception Dataset
Walter Zimmer · Gerhard Arya Wardana · Suren Sritharan · Xingcheng Zhou · Rui Song · Alois Knoll
Visual Concept Connectome (VCC): Open World Concept Discovery and their Interlayer Connections in Deep Models
Matthew Kowal · Richard P. Wildes · Kosta Derpanis
A Pedestrian is Worth One Prompt: Towards Language Guidance Person Re-Identification
Zexian Yang · Dayan Wu · Chenming Wu · Zheng Lin · JingziGU · Weiping Wang
HPL-ESS: Hybrid Pseudo-Labeling for Unsupervised Event-based Semantic Segmentation
Linglin Jing · Yiming Ding · Yunpeng Gao · Zhigang Wang · Xu Yan · Dong Wang · Gerald Schaefer · Hui Fang · Bin Zhao · Xuelong Li
Causal Mode Multiplexer: A Novel Framework for Unbiased Multispectral Pedestrian Detection
Taeheon Kim · Sebin Shin · Youngjoon Yu · Hak Gu Kim · Yong Man Ro
Neural Implicit Representation for Building Digital Twins of Unknown Articulated Objects
Yijia Weng · Bowen Wen · Jonathan Tremblay · Valts Blukis · Dieter Fox · Leonidas Guibas · Stan Birchfield
Human Gaussian Splatting : Real-time Rendering of Animatable Avatars
Arthur Moreau · Jifei Song · Helisa Dhamo · Richard Shaw · Yiren Zhou · Eduardo Pérez-Pellitero
Learning to Remove Wrinkled Transparent Film with Polarized Prior
Jiaqi Tang · RUIZHENG WU · Xiaogang Xu · Sixing Hu · Ying-Cong Chen
Sculpting Holistic 3D Representation in Contrastive Language-Image-3D Pre-training
Yipeng Gao · Zeyu Wang · Wei-Shi Zheng · Cihang Xie · Yuyin Zhou
Training Vision Transformers for Semi-Supervised Semantic Segmentation
Xinting Hu · Li Jiang · Bernt Schiele
Towards Robust Audiovisual Segmentation in Complex Environments with Quantization-based Semantic Decomposition
Xiang Li · Jinglu Wang · Xiaohao Xu · Xiulian Peng · Rita Singh · Yan Lu · Bhiksha Raj
Gear-NeRF: Free-Viewpoint Rendering and Tracking with Motion-aware Spatio-Temporal Sampling
Xinhang Liu · Yu-Wing Tai · Chi-Keung Tang · Pedro Miraldo · Suhas Lohit · Moitreya Chatterjee
NECA: Neural Customizable Human Avatar
Junjin Xiao · Qing Zhang · Zhan Xu · Wei-Shi Zheng
VLP: Vision Language Planning for Autonomous Driving
Chenbin Pan · Burhaneddin Yaman · Tommaso Nesti · Abhirup Mallik · Alessandro G Allievi · Senem Velipasalar · Liu Ren
Adversarial Text to Continuous Image Generation
Kilichbek Haydarov · Aashiq Muhamed · Xiaoqian Shen · Jovana Lazarevic · Ivan Skorokhodov · Chamuditha Jayanga Galappaththige · Mohamed Elhoseiny
Robust Overfitting Does Matter: Test-Time Adversarial Purification With FGSM
Linyu Tang · Lei Zhang
Uncertainty-aware Action Decoupling Transformer for Action Anticipation
Hongji Guo · Nakul Agarwal · Shao-Yuan Lo · Kwonjoon Lee · Qiang Ji
Boosting Adversarial Training via Fisher-Rao Norm-based Regularization
Xiangyu Yin · Wenjie Ruan
InitNO: Boosting Text-to-Image Diffusion Models via Initial Noise Optimization
Xiefan Guo · Jinlin Liu · Miaomiao Cui · Jiankai Li · Hongyu Yang · Di Huang
SDPose: Tokenized Pose Estimation via Circulation-Guide Self-Distillation
Chen Sichen · Yingyi Zhang · Siming Huang · Ran Yi · Ke Fan · Ruixin Zhang · Peixian Chen · Jun Wang · Shouhong Ding · Lizhuang Ma
FlowVid: Taming Imperfect Optical Flows for Consistent Video-to-Video Synthesis
Feng Liang · Bichen Wu · Jialiang Wang · Licheng Yu · Kunpeng Li · Yinan Zhao · Ishan Misra · Jia-Bin Huang · Peizhao Zhang · Peter Vajda · Diana Marculescu
DiffLoc: Diffusion Model for Outdoor LiDAR Localization
Wen Li · Yuyang Yang · Shangshu Yu · Guosheng Hu · Chenglu Wen · Ming Cheng · Cheng Wang
PTT: Point-Trajectory Transformer for Efficient Temporal 3D Object Detection
Kuan-Chih Huang · Weijie Lyu · Ming-Hsuan Yang · Yi-Hsuan Tsai
Fairy: Fast Parallellized Instruction-Guided Video-to-Video Synthesis
Bichen Wu · Ching-Yao Chuang · Xiaoyan Wang · Yichen Jia · Kapil Krishnakumar · Tong Xiao · Feng Liang · Licheng Yu · Peter Vajda
SiTH: Single-view Textured Human Reconstruction with Image-Conditioned Diffusion
Hsuan-I Ho · Jie Song · Otmar Hilliges
Stronger, Fewer, & Superior: Harnessing Vision Foundation Models for Domain Generalized Semantic Segmentation
ZHIXIANG WEI · Lin Chen · Xiaoxiao Ma · Huaian Chen · Tianle Liu · Pengyang Ling · Jinjin Zheng · Ben Wang · Yi Jin
OpenStreetView-5M: The Many Roads to Global Visual Geolocation
Guillaume Astruc · Nicolas Dufour · Ioannis Siglidis · Constantin Aronssohn · Nacim Bouia · Stephanie Fu · Romain Loiseau · Van Nguyen Nguyen · Charles Raude · Elliot Vincent · Lintao XU · Hongyu Zhou · Loic Landrieu
An Asymmetric Augmented Self-Supervised Learning Method for Unsupervised Fine-Grained Image Hashing
Feiran Hu · Chenlin Zhang · Jiangliang GUO · Xiu-Shen Wei · Lin Zhao · Anqi Xu · Lingyan Gao
MimicDiffusion: Purifying Adversarial Perturbation via Mimicking Clean Diffusion Model
Kaiyu Song · Hanjiang Lai · Yan Pan · Jian Yin
Action Scene Graphs for Long-Form Understanding of Egocentric Videos
Ivan Rodin · Antonino Furnari · Kyle Min · Subarna Tripathi · Giovanni Maria Farinella
Multi-Session SLAM using Wide-Baseline Optical Flow
Lahav Lipson · Jia Deng
Watermark-embedded Adversarial Examples for Copyright Protection against Diffusion Models
Peifei Zhu · Tsubasa Takahashi · Hirokatsu Kataoka
EmoGen: Emotional Image Content Generation with Text-to-Image Diffusion Models
Jingyuan Yang · Jiawei Feng · Hui Huang
Decoupled Pseudo-labeling in Semi-Supervised Monocular 3D Object Detection
Jiacheng Zhang · Jiaming Li · Xiangru Lin · Wei Zhang · Xiao Tan · Junyu Han · Errui Ding · Jingdong Wang · Guanbin Li
Realigning Confidence with Temporal Saliency Information for Point-Level Weakly-Supervised Temporal Action Localization
Ziying Xia · Jian Cheng · Siyu Liu · Yongxiang Hu · Shiguang Wang · Zhang Yijie · Wanli Dang
ZeroNVS: Zero-Shot 360-Degree View Synthesis from a Single Image
Kyle Sargent · Zizhang Li · Tanmay Shah · Charles Herrmann · Hong-Xing Yu · Yunzhi Zhang · Eric Ryan Chan · Dmitry Lagun · Li Fei-Fei · Deqing Sun · Jiajun Wu
CityDreamer: Compositional Generative Model of Unbounded 3D Cities
Haozhe Xie · Zhaoxi Chen · Fangzhou Hong · Ziwei Liu
Noisy-Correspondence Learning for Text-to-Image Person Re-identification
Yang Qin · Yingke Chen · Dezhong Peng · Xi Peng · Joey Tianyi Zhou · Peng Hu
LEMON: Learning 3D Human-Object Interaction Relation from 2D Images
Yuhang Yang · Wei Zhai · Hongchen Luo · Yang Cao · Zheng-Jun Zha
Pseudo Label Refinery for Unsupervised Domain Adaptation on Cross-dataset 3D Object Detection
Zhanwei Zhang · Minghao Chen · Shuai Xiao · Liang Peng · Hengjia Li · Binbin Lin · Ping Li · Wenxiao Wang · Boxi Wu · Deng Cai
Brush2Prompt: Contextual Prompt Generator for Object Inpainting
Mang Tik Chiu · Yuqian Zhou · Lingzhi Zhang · Zhe Lin · Connelly Barnes · Sohrab Amirghodsi · Eli Shechtman · Humphrey Shi
NeRF On-the-go: Exploiting Uncertainty for Distractor-free NeRFs in the Wild
weining ren · Zihan Zhu · Boyang Sun · Jiaqi Chen · Marc Pollefeys · Songyou Peng
Step differences in instructional video
Tushar Nagarajan · Lorenzo Torresani
OST: Refining Text Knowledge with Optimal Spatio-Temporal Descriptor for General Video Recognition
Tongjia Chen · Hongshan Yu · Zhengeng Yang · Zechuan Li · Wei Sun · Chen Chen
Adapting Visual-Language Models for Generalizable Anomaly Detection in Medical Images
Chaoqin Huang · Aofan Jiang · Jinghao Feng · Ya Zhang · Xinchao Wang · Yanfeng Wang
SyncMask: Synchronized Attentional Masking for Fashion-centric Vision-Language Pretraining
Chull Hwan Song · Taebaek Hwang · Jooyoung Yoon · Shunghyun Choi · Yeong Hyeon Gu
Total Selfie: Generating Full-Body Selfies
Bowei Chen · Brian Curless · Ira Kemelmacher-Shlizerman · Steve Seitz
LayoutFormer: Hierarchical Text Detection Towards Scene Text Understanding
Min Liang · Jia-Wei Ma · Xiaobin Zhu · Jingyan Qin · Xu-Cheng Yin
Accelerating Neural Field Training via Soft Mining
Shakiba Kheradmand · Daniel Rebain · Gopal Sharma · Hossam Isack · Abhishek Kar · Andrea Tagliasacchi · Kwang Moo Yi
PEGASUS: Personalized Generative 3D Avatars with Composable Attributes
Hyunsoo Cha · Byungjun Kim · Hanbyul Joo
LayoutLLM: Layout Instruction Tuning with Large Language Models for Document Understanding
Chuwei Luo · Yufan Shen · Zhaoqing Zhu · Qi Zheng · Zhi Yu · Cong Yao
Continuous Pose for Monocular Cameras in Neural Implicit Representation
Qi Ma · Danda Paudel · Ajad Chhatkuli · Luc Van Gool
Depth Prompting for Sensor-Agnostic Depth Estimation
Jin-Hwi Park · Chanhwi Jeong · Junoh Lee · Hae-Gon Jeon
BadCLIP: Dual-Embedding Guided Backdoor Attack on Multimodal Contrastive Learning
Siyuan Liang · Mingli Zhu · Aishan Liu · Baoyuan Wu · Xiaochun Cao · Ee-Chien Chang
Rethinking the Objectives of Vector-Quantized Tokenizers for Image Synthesis
Yuchao Gu · Xintao Wang · Yixiao Ge · Ying Shan · Mike Zheng Shou
Weakly Supervised Video Individual Counting
Xinyan Liu · Guorong Li · Yuankai Qi · Ziheng Yan · Zhenjun Han · Anton van den Hengel · Ming-Hsuan Yang · Qingming Huang
SHINOBI: SHape and Illumination using Neural Object decomposition via BRDF optimization and Inverse rendering from unconstrained Image collections
Andreas Engelhardt · Amit Raj · Mark Boss · Yunzhi Zhang · Abhishek Kar · Yuanzhen Li · Ricardo Martin-Brualla · Jonathan T. Barron · Deqing Sun · Hendrik Lensch · Varun Jampani
FairRAG: Fair Human Generation via Fair Retrieval Augmentation
Robik Shrestha · Yang Zou · Qiuyu Chen · Zhiheng Li · Yusheng Xie · Siqi Deng
MicroDiffusion: Implicit Representation-Guided Diffusion for 3D Reconstruction from Limited 2D Microscopy Projections
mude hui · Zihao Wei · Hongru Zhu · Fei Xia · Yuyin Zhou
Mitigating Object Hallucinations in Large Vision-Language Models through Visual Contrastive Decoding
Sicong Leng · Hang Zhang · Guanzheng Chen · Xin Li · Shijian Lu · Chunyan Miao · Lidong Bing
LucidDreamer: Towards High-Fidelity Text-to-3D Generation via Interval Score Matching
Yixun Liang · Xin Yang · Jiantao Lin · Haodong LI · Xiaogang Xu · Ying-Cong Chen
AETTA: Label-Free Accuracy Estimation for Test-Time Adaptation
Taeckyung Lee · Sorn Chottananurak · Taesik Gong · Sung-Ju Lee
A Simple Recipe for Language-guided Domain Generalized Segmentation
Mohammad Fahes · TUAN-HUNG VU · Andrei Bursuc · Patrick Pérez · Raoul de Charette
Gradient Alignment for Cross-domain Face Anti-Spoofing
MINH BINH LE · Simon Woo
Multi-Object Tracking in the Dark
Xinzhe Wang · Kang Ma · Qiankun Liu · Yunhao Zou · Ying Fu
RoMa: Robust Dense Feature Matching
Johan Edstedt · Qiyu Sun · Georg Bökman · Mårten Wadenbäck · Michael Felsberg
ReconFusion: 3D Reconstruction with Diffusion Priors
Rundi Wu · Ben Mildenhall · Philipp Henzler · Ruiqi Gao · Keunhong Park · Daniel Watson · Pratul P. Srinivasan · Dor Verbin · Jonathan T. Barron · Ben Poole · Aleksander Holynski
Modality-agnostic Domain Generalizable Medical Image Segmentation by Multi-Frequency in Multi-Scale Attention
Ju-Hyeon Nam · Nur Suriza Syazwany · Su Jung Kim · Sang-Chul Lee
Unsupervised Keypoints from Pretrained Diffusion Models
Eric Hedlin · Gopal Sharma · Shweta Mahajan · Xingzhe He · Hossam Isack · Abhishek Kar · Helge Rhodin · Andrea Tagliasacchi · Kwang Moo Yi
Light the Night: A Multi-Condition Diffusion Framework for Unpaired Low-Light Enhancement in Autonomous Driving
JINLONG LI · Baolu Li · Zhengzhong Tu · XINYU LIU · Qing Guo · Felix Juefei Xu · Runsheng Xu · Hongkai Yu
MaGGIe: Masked Guided Gradual Human Instance Matting
Chuong Huynh · Seoung Wug Oh · Abhinav Shrivastava · Joon-Young Lee
JRDB-PanoTrack: An Open-world Panoptic Segmentation and Tracking Robotic Dataset in Crowded Human Environments
Duy Tho Le · Chenhui Gou · Stavya Datta · Hengcan Shi · Ian Reid · Jianfei Cai · Hamid Rezatofighi
DreamSalon: A Staged Diffusion Framework for Preserving Identity-Context in Editable Face Generation
Haonan Lin
Uncertainty-Aware Source-Free Adaptive Image Super-Resolution with Wavelet Augmentation Transformer
Yuang Ai · Xiaoqiang Zhou · Huaibo Huang · Lei Zhang · Ran He
Intensity-Robust Autofocus for Spike Camera
Changqing Su · Zhiyuan Ye · Yongsheng Xiao · You Zhou · Zhen Cheng · Bo Xiong · Zhaofei Yu · Tiejun Huang
LASA: Instance Reconstruction from Real Scans using A Large-scale Aligned Shape Annotation Dataset
Haolin Liu · Chongjie Ye · Yinyu Nie · Yingfan He · Xiaoguang Han
InstructDiffusion: A Generalist Modeling Interface for Vision Tasks
Zigang Geng · Binxin Yang · Tiankai Hang · Chen Li · Shuyang Gu · Ting Zhang · Jianmin Bao · Zheng Zhang · Houqiang Li · Han Hu · Dong Chen · Baining Guo
GeoReF: Geometric Alignment Across Shape Variation for Category-level Object Pose Refinement
Linfang Zheng · Tze Ho Elden Tse · Chen Wang · Yinghan Sun · Hua Chen · Aleš Leonardis · Wei Zhang · Hyung Jin Chang
When StyleGAN Meets Stable Diffusion: a ${\mathcal{W}_+}$ Adapter for Personalized Image Generation
Xiaoming Li · Xinyu Hou · Chen Change Loy
Learning from Synthetic Human Group Activities
Che-Jui Chang · Danrui Li · Deep Patel · Parth Goel · Seonghyeon Moon · Samuel Sohn · Honglu Zhou · Sejong Yoon · Vladimir Pavlovic · Mubbasir Kapadia
Prompt-enhanced Multiple Instance Learning for Weakly Supervised Anomaly Detection
Junxi Chen · Liang Li · Li Su · Zheng-Jun Zha · Qingming Huang
OMG: Towards Open-vocabulary Motion Generation via Mixture of Controllers
Han Liang · Jiacheng Bao · Ruichi Zhang · Sihan Ren · Yuecheng Xu · Sibei Yang · Xin Chen · Jingyi Yu · Lan Xu
Mitigating Object Dependencies: Improving Point Cloud Self-Supervised Learning through Object Exchange
Yanhao Wu · Tong Zhang · Wei Ke · Congpei Qiu · Sabine Süsstrunk · Mathieu Salzmann
Multimodal Pathway: Improve Transformers with Irrelevant Data from Other Modalities
Yiyuan Zhang · Xiaohan Ding · Kaixiong Gong · Yixiao Ge · Ying Shan · Xiangyu Yue
Rethinking Multi-view Representation Learning via Distilled Disentangling
Guanzhou Ke · Bo Wang · Xiao-Li Wang · Shengfeng He
Active Open-Vocabulary Recognition: Let Intelligent Moving Mitigate CLIP Limitations
Lei Fan · Jianxiong Zhou · Xiaoying Xing · Ying Wu
FRESCO: Spatial-Temporal Correspondence for Zero-Shot Video Translation
Shuai Yang · Yifan Zhou · Ziwei Liu · Chen Change Loy
DiffMOT: A Real-time Diffusion-based Multiple Object Tracker with Non-linear Prediction
Weiyi Lv · Yuhang Huang · NING Zhang · Ruei-Sung Lin · Mei Han · Dan Zeng
Condition-Aware Neural Network for Controlled Image Generation
Han Cai · Muyang Li · Qinsheng Zhang · Ming-Yu Liu · Song Han
On The Vulnerability of Efficient Vision Transformers to Adversarial Computation Attacks
Navaneet K L · Soroush Abbasi Koohpayegani · Essam Sleiman · Hamed Pirsiavash
Sparse views, Near light: A practical paradigm for uncalibrated point-light photometric stereo
Mohammed Brahimi · Bjoern Haefner · Zhenzhang Ye · Bastian Goldluecke · Daniel Cremers
PanoContext-Former: Panoramic Total Scene Understanding with a Transformer
Yuan Dong · Chuan Fang · Liefeng Bo · Zilong Dong · Ping Tan
360DVD: Controllable Panorama Video Generation with 360-Degree Video Diffusion Model
Qian Wang · Weiqi Li · Chong Mou · Xinhua Cheng · Jian Zhang
FreeKD: Knowledge Distillation via Semantic Frequency Prompt
Yuan Zhang · Tao Huang · Jiaming Liu · Tao Jiang · Kuan Cheng · Shanghang Zhang
Let's Think Outside the Box: Exploring Leap-of-Thought in Large Language Models with Creative Humor Generation
Shanshan Zhong · Zhongzhan Huang · Shanghua Gao · Wushao Wen · Liang Lin · Marinka Zitnik · Pan Zhou
Data-Efficient Multimodal Fusion on a Single GPU
Noël Vouitsis · Zhaoyan Liu · Satya Krishna Gorti · Valentin Villecroze · Jesse C. Cresswell · Guangwei Yu · Gabriel Loaiza-Ganem · Maksims Volkovs
Towards HDR and HFR Video from Rolling-Mixed-Bit Spikings
Yakun Chang · Yeliduosi Xiaokaiti · Yujia Liu · Bin Fan · Zhaojun Huang · Tiejun Huang · Boxin Shi
USE: Universal Segment Embeddings for Open-Vocabulary Image Segmentation
Xiaoqi Wang · Wenbin He · Xiwei Xuan · Clint Sebastian · Jorge Piazentin Ono · Xin Li · Sima Behpour · Thang Doan · Liang Gou · Shen · Liu Ren
Solving Masked Jigsaw Puzzles with Diffusion Transformers
Jinyang Liu · Wondmgezahu Teshome · Sandesh Ghimire · Mario Sznaier · Octavia Camps
Prompt Highlighter: Interactive Control for Multi-Modal LLMs
Yuechen Zhang · Shengju Qian · Bohao Peng · Shu Liu · Jiaya Jia
ID-Blau: Image Deblurring by Implicit Diffusion-based reBLurring AUgmentation
Jia-Hao Wu · Fu-Jen Tsai · Yan-Tsung Peng · Charles Tsai · Chia-Wen Lin · Yen-Yu Lin
Smart Help: Strategic Opponent Modeling for Proactive and Adaptive Robot Assistance in Households
Zhihao Cao · ZiDong Wang · Siwen Xie · Anji Liu · Lifeng Fan
HallusionBench: An Advanced Diagnostic Suite for Entangled Language Hallucination and Visual Illusion in Large Vision-Language Models
Tianrui Guan · Fuxiao Liu · Xiyang Wu · Ruiqi Xian · Zongxia Li · Xiaoyu Liu · Xijun Wang · Lichang Chen · Furong Huang · Yaser Yacoob · Dinesh Manocha · Tianyi Zhou
CADTalk: An Algorithm and Benchmark for Semantic Commenting of CAD Programs
Haocheng Yuan · Jing Xu · Hao Pan · Adrien Bousseau · Niloy J. Mitra · Changjian Li
ContextSeg: Sketch Semantic Segmentation by Querying the Context with Attention
Jiawei Wang · Changjian Li
Active Domain Adaptation with False Negative Prediction for Object Detection
Yuzuru Nakamura · Yasunori Ishii · Takayoshi Yamashita
HIR-Diff: Unsupervised Hyperspectral Image Restoration Via Improved Diffusion Models
Li Pang · Xiangyu Rui · Long Cui · Hongzhong Wang · Deyu Meng · Xiangyong Cao
Mitigating Noisy Correspondence by Geometrical Structure Consistency Learning
Zihua Zhao · Mengxi Chen · Tianjie Dai · Jiangchao Yao · Bo Han · Ya Zhang · Yanfeng Wang
Towards Automatic Power Battery Detection: New Challenge, Benchmark Dataset and Baseline
Xiaoqi Zhao · Youwei Pang · Zhenyu Chen · Qian Yu · Lihe Zhang · Hanqi Liu · Jiaming Zuo · Huchuan Lu
Cinematic Behavior Transfer via NeRF-based Differentiable Filming
Xuekun Jiang · Anyi Rao · Jingbo Wang · Dahua Lin · Bo Dai
Random Entangled Tokens for Adversarially Robust Vision Transformer
Huihui Gong · Minjing Dong · Siqi Ma · Seyit Camtepe · Surya Nepal · Chang Xu
$360+x$: A Panoptic Multi-modal Scene Understanding Dataset
Hao Chen · Yuqi Hou · Chenyuan Qu · Irene Testini · Xiaohan Hong · Jianbo Jiao
Aerial Lifting: Neural Urban Semantic and Building Instance Lifting from Aerial Imagery
Yuqi Zhang · Guanying Chen · Jiaxing Chen · Shuguang Cui
DRESS: Instructing Large Vision-Language Models to Align and Interact with Humans via Natural Language Feedback
Yangyi Chen · Karan Sikka · Michael Cogswell · Heng Ji · Ajay Divakaran
Readout Guidance: Learning Control from Diffusion Features
Grace Luo · Trevor Darrell · Oliver Wang · Dan B Goldman · Aleksander Holynski
Neural Lineage
Runpeng Yu · Xinchao Wang
Structure-from-Motion from Pixel-wise Correspondences
Philipp Lindenberger · Paul-Edouard Sarlin · Marc Pollefeys
RNb-NeuS: Reflectance and Normal-based Multi-View 3D Reconstruction
Baptiste Brument · Robin Bruneau · Yvain Queau · Jean Mélou · Francois Lauze · Jean-Denis Durou · Lilian Calvet
3D Geometry-aware Deformable Gaussian Splatting for Dynamic View Synthesis
Zhicheng Lu · xiang guo · Le Hui · Tianrui Chen · Min Yang · Xiao Tang · feng zhu · Yuchao Dai
DragDiffusion: Harnessing Diffusion Models for Interactive Point-based Image Editing
Yujun Shi · Chuhui Xue · Jun Hao Liew · Jiachun Pan · Hanshu Yan · Wenqing Zhang · Vincent Y. F. Tan · Song Bai
Adversarially Robust Few-shot Learning via Parameter Co-distillation of Similarity and Class Concept Learners
Junhao Dong · Piotr Koniusz · Junxi Chen · Xiaohua Xie · Yew-Soon Ong
Differentiable Point-based Inverse Rendering
Hoon-Gyu Chung · Seokjun Choi · Seung-Hwan Baek
Uncovering What, Why and How: A Comprehensive Benchmark for Causation Understanding of Video Anomaly
Hang Du · Sicheng Zhang · Binzhu Xie · Guoshun Nan · Jiayang Zhang · Junrui Xu · Hangyu Liu · Sicong Leng · Jiangming Liu · Hehe Fan · Dajiu Huang · Jing Feng · Linli Chen · Can Zhang · Xuhuan Li · Hao Zhang · Jianhang Chen · Qimei Cui · Xiaofeng Tao
Learning Equi-angular Representations for Online Continual Learning
Minhyuk Seo · Hyunseo Koh · Wonje Jeung · Minjae Lee · San Kim · Hankook Lee · Sungjun Cho · Sungik Choi · Hyunwoo Kim · Jonghyun Choi
Improving Bird’s Eye View Semantic Segmentation by Task Decomposition
Tianhao Zhao · Yongcan Chen · Yu Wu · Tianyang Liu · Bo Du · Peilun Xiao · shi qiu · Hongda Yang · Guozhen Li · yi yang · Yutian Lin · Yutian Lin
KD-DETR: Knowledge Distillation for Detection Transformer with Consistent Distillation Points Sampling
Yu Wang · Xin Li · Shengzhao Wen · gang zhang · Haixiao Yue · Haocheng Feng · Junyu Han · Errui Ding
Efficient Test-Time Adaptation of Vision-Language Models
Adilbek Karmanov · Dayan Guan · Shijian Lu · Abdulmotaleb El Saddik · Eric P. Xing
Selective-Stereo: Adaptive Frequency Information Selection for Stereo Matching
Xianqi Wang · Gangwei Xu · Hao Jia · Xin Yang
Adversarial Backdoor Attack by Naturalistic Data Poisoning on Trajectory Prediction in Autonomous Driving
Mozhgan Pourkeshavarz · Mohammad Sabokrou · Amir Rasouli
Visual Prompting for Generalized Few-shot Segmentation: A Multi-scale Approach
Mir Hossain Hossain · Mennatullah Siam · Leonid Sigal · Jim Little
Object Pose Estimation via the Aggregation of Diffusion Features
Tianfu Wang · Guosheng Hu · Hongguang Wang
Edge-Aware 3D Instance Segmentation Network with Intelligent Semantic Prior
Wonseok Roh · Hwanhee Jung · Giljoo Nam · Jinseop Yeom · Hyunje Park · Sang Ho Yoon · Sangpil Kim
In-distribution Public Data Synthesis with Diffusion Models for Differentially Private Image Classification
Jinseong Park · Yujin Choi · Jaewook Lee
Align before Adapt: Leveraging Entity-to-Region Alignments for Generalizable Video Action Recognition
Yifei Chen · Dapeng Chen · Ruijin Liu · Sai Zhou · Wenyuan Xue · Wei Peng
Binding Touch to Everything: Learning Unified Multimodal Tactile Representations
Fengyu Yang · Chao Feng · Ziyang Chen · Hyoungseob Park · Daniel Wang · Yiming Dou · Ziyao Zeng · xien chen · Suchisrit Gangopadhyay · Andrew Owens · Alex Wong
EMOPortraits: Emotion-enhanced Multimodal One-shot Head Avatars
Nikita Drobyshev · Antoni Bigata Casademunt · Konstantinos Vougioukas · Zoe Landgraf · Stavros Petridis · Maja Pantic
Cooperation Does Matter: Exploring Multi-Order Bilateral Relations for Audio-Visual Segmentation
Qi Yang · Xing Nie · Tong Li · Gaopengfei · Ying Guo · Cheng Zhen · Pengfei Yan · Shiming Xiang
D3still: Decoupled Differential Distillation for Asymmetric Image Retrieval
Yi Xie · Yihong Lin · Wenjie Cai · Xuemiao Xu · Huaidong Zhang · Yong Du · Shengfeng He
Delving into the Trajectory Long-tail Distribution for Muti-object Tracking
Sijia Chen · En Yu · Jinyang Li · Wenbing Tao
Single-View Refractive Index Tomography with Neural Fields
Brandon Zhao · Aviad Levis · Liam Connor · Pratul P. Srinivasan · Katherine Bouman
MTLoRA: Low-Rank Adaptation Approach for Efficient Multi-Task Learning
Ahmed Agiza · Marina Neseem · Sherief Reda
Sat2Scene: 3D Urban Scene Generation from Satellite Images with Diffusion
Zuoyue Li · Zhenqiang Li · Zhaopeng Cui · Marc Pollefeys · Martin R. Oswald
See, Say, and Segment: Correcting False Premises with LMMs
Tsung-Han Wu · Giscard Biamby · David Chan · Lisa Dunlap · Ritwik Gupta · Xudong Wang · Trevor Darrell · Joseph Gonzalez
Learning Discriminative Dynamics with Label Corruption for Noisy Label Detection
Suyeon Kim · Dongha Lee · SeongKu Kang · Sukang Chae · Sanghwan Jang · Hwanjo Yu
Rethinking Generalizable Face Anti-spoofing via Hierarchical Prototype-guided Distribution Refinement in Hyperbolic Space
Chengyang Hu · Ke-Yue Zhang · Taiping Yao · Shouhong Ding · Lizhuang Ma
Towards Efficient Replay in Federated Incremental Learning
Yichen Li · Qunwei Li · Haozhao Wang · Ruixuan Li · Wenliang Zhong · Guannan Zhang
ControlRoom3D: Room Generation using Semantic Controls
Jonas Schult · Sam Tsai · Lukas Hoellein · Bichen Wu · Jialiang Wang · Chih-Yao Ma · Kunpeng Li · Xiaofang Wang · Felix Wimbauer · Zijian He · Peizhao Zhang · Bastian Leibe · Peter Vajda · Ji Hou
LAN: Learning to Adapt Noise for Image Denoising
Changjin Kim · Tae Hyun Kim · Sungyong Baik
Diff-BGM: A Diffusion Model for Video Background Music Generation
Sizhe Li · Yiming Qin · Minghang Zheng · Xin Jin · Yang Liu
RMem: Restricted Memory Banks Improve Video Object Segmentation
Junbao Zhou · Ziqi Pang · Yu-Xiong Wang
DiaLoc: An Iterative Approach to Embodied Dialog Localization
Chao Zhang · Mohan Li · Ignas Budvytis · Stephan Liwicki
Artist-Friendly Relightable and Animatable Neural Heads
Yingyan Xu · Prashanth Chandran · Sebastian Weiss · Markus Gross · Gaspard Zoss · Derek Bradley
SwiftBrush: One-Step Text-to-Image Diffusion Model with Variational Score Distillation
Thuan Nguyen · Anh Tran
AVID: Any-Length Video Inpainting with Diffusion Model
Zhixing Zhang · Bichen Wu · Xiaoyan Wang · Yaqiao Luo · Luxin Zhang · Yinan Zhao · Peter Vajda · Dimitris N. Metaxas · Licheng Yu
Circuit Design and Efficient Simulation of Quantum Inner Product and Empirical Studies of Its Effect on Near-Term Hybrid Quantum-Classic Machine Learning
Hao Xiong · Yehui Tang · Xinyu Ye · Junchi Yan
Neural Implicit Morphing of Face Images
Guilherme Schardong · Tiago Novello · Hallison Paz · Iurii Medvedev · Vinícius Silva · Luiz Velho · Nuno Gonçalves
GDA: Generalized Diffusion for Robust Test-time Adaptation
Yun-Yun Tsai · Fu-Chen Chen · Albert Chen · Junfeng Yang · Che-Chun Su · Min Sun · Cheng-Hao Kuo
Density-guided Translator Boosts Synthetic-to-Real Unsupervised Domain Adaptive Segmentation of 3D Point Clouds
Zhimin Yuan · Wankang Zeng · Yanfei Su · Weiquan Liu · Weiquan Liu · Ming Cheng · Yulan Guo · Cheng Wang
SubT-MRS Datasets: Pushing SLAM Towards All-weather Environments
Shibo Zhao · Yuanjun Gao · Tianhao Wu · Damanpreet Singh · Rushan Jiang · Haoxiang Sun · Mansi Sarawata · Warren Whittaker · Ian Higgins · Shaoshu Su · Yi Du · Can Xu · John Keller · Jay Karhade · Lucas Nogueira · Sourojit Saha · Yuheng Qiu · Ji Zhang · Wenshan Wang · Chen Wang · Sebastian Scherer
SpecNeRF: Gaussian Directional Encoding for Specular Reflections
Li Ma · Vasu Agrawal · Haithem Turki · Changil Kim · Chen Gao · Pedro V. Sander · Michael Zollhoefer · Christian Richardt
DemoCaricature: Democratising Caricature Generation with a Rough Sketch
Dar-Yen Chen · Ayan Kumar Bhunia · Subhadeep Koley · Aneeshan Sain · Pinaki Nath Chowdhury · Yi-Zhe Song
SPIDeRS: Structured Polarization for Invisible Depth and Reflectance Sensing
Tomoki Ichikawa · Shohei Nobuhara · Ko Nishino
UDiFF: Generating Conditional Unsigned Distance Fields with Optimal Wavelet Diffusion
Junsheng Zhou · Weiqi Zhang · Baorui Ma · Kanle Shi · Yu-Shen Liu · Zhizhong Han
UFineBench: Towards Text-based Person Retrieval with Ultra-fine Granularity
Jialong Zuo · Hanyu Zhou · Ying Nie · Feng Zhang · Tianyu Guo · Nong Sang · Yunhe Wang · Changxin Gao
VTimeLLM: Empower LLM to Grasp Video Moments
Bin Huang · Xin Wang · Hong Chen · Zihan Song · Wenwu Zhu
HiPose: Hierarchical Binary Surface Encoding and Correspondence Pruning for RGB-D 6DoF Object Pose Estimation
Yongliang Lin · Yongzhi Su · Praveen Nathan · Sandeep Inuganti · Yan Di · Martin Sundermeyer · Fabian Manhardt · Didier Stricker · Jason Rambach · Yu Zhang
AnyScene: Customized Image Synthesis with Composited Foreground
Ruidong Chen · Lanjun Wang · Weizhi Nie · Yongdong Zhang · An-An Liu
TE-TAD: Towards Fully End-to-End Temporal Action Detection via Time-Aligned Coordinate Expression
Ho-Joong Kim · Jung-Ho Hong · Heejo Kong · Seong-Whan Lee
Taming the Tail in Class-Conditional GANs: Knowledge Sharing via Unconditional Training at Lower Resolutions
Saeed Khorram · Mingqi Jiang · Mohamad Shahbazi · Mohamad Hosein Danesh · Li Fuxin
TRINS: Towards Multimodal Language Models That Can Read
Ruiyi Zhang · Yanzhe Zhang · Jian Chen · Yufan Zhou · Jiuxiang Gu · Changyou Chen · Tong Sun
A Unified and Interpretable Emotion Representation and Expression Generation
Reni Paskaleva · Mykyta Holubakha · Andela Ilic · Saman Motamed · Luc Van Gool · Danda Paudel
One More Step: A Versatile Plug-and-Play Module for Rectifying Diffusion Schedule Flaws and Enhancing Low-Frequency Controls
Minghui Hu · Jianbin Zheng · Chuanxia Zheng · Chaoyue Wang · Dacheng Tao · Tat-Jen Cham
ArGue: Attribute-Guided Prompt Tuning for Vision-Language Models
Xinyu Tian · Shu Zou · Zhaoyuan Yang · Jing Zhang
LPSNet: End-to-End Human Pose and Shape Estimation with Lensless Imaging
Haoyang Ge · Qiao Feng · Hailong Jia · Xiongzheng Li · Xiangjun Yin · You Zhou · Jingyu Yang · Kun Li
6-DoF Pose Estimation with MultiScale Residual Correlation
Yuelong Li · Yafei Mao · Raja Bala · Sunil Hadap
StyleCineGAN: Landscape Cinemagraph Generation using a Pre-trained StyleGAN
Jongwoo Choi · Kwanggyoon Seo · Amirsaman Ashtari · Junyong Noh
CGI-DM: Digital Copyright Authentication for Diffusion Models via Contrasting Gradient Inversion
Xiaoyu Wu · Yang Hua · Chumeng Liang · Jiaru Zhang · Hao Wang · Tao Song · Haibing Guan
PI3D: Efficient Text-to-3D Generation with Pseudo-Image Diffusion
Ying-Tian Liu · Yuan-Chen Guo · Guan Luo · Heyi Sun · Wei Yin · Song-Hai Zhang
DrivingGaussian: Composite Gaussian Splatting for Surrounding Dynamic Autonomous Driving Scenes
Xiaoyu Zhou · Zhiwei Lin · Xiaojun Shan · Yongtao Wang · Deqing Sun · Ming-Hsuan Yang
Interactive3D: Create What You Want by Interactive 3D Generation
Shaocong Dong · Lihe Ding · Zhanpeng Huang · Zibin Wang · Tianfan Xue · Dan Xu
Finding Lottery Tickets in Vision Models via Data-driven Spectral Foresight Pruning
Leonardo Iurada · Marco Ciccone · Tatiana Tommasi
CORE-MPI: Consistency Object Removal with Embedding MultiPlane Image
Donggeun Yoon · Donghyeon Cho
Amodal Ground Truth and Completion in the Wild
Guanqi Zhan · Chuanxia Zheng · Weidi Xie · Andrew Zisserman
Gaussian Splatting SLAM
Hidenobu Matsuki · Riku Murai · Paul Kelly · Andrew J. Davison
A Simple Baseline for Efficient Hand Mesh Reconstruction
zhishan zhou · shihao zhou · Zhi Lv · minqiang zou · Yao Tang · Jiajun Liang
EFormer: Enhanced Transformer towards Semantic-Contour Features of Foreground for Portraits Matting
Zitao Wang · Qiguang Miao · Yue Xi · Peipei Zhao
Privacy-preserving Optics for Enhancing Protection in Face De-identification
Jhon Lopez · Carlos Hinojosa · Henry Arguello · Bernard Ghanem
BilevelPruning: Unified Dynamic and Static Channel Pruning for Convolutional Neural Networks
Shangqian Gao · Yanfu Zhang · Feihu Huang · Heng Huang
Smooth Diffusion: Crafting Smooth Latent Spaces in Diffusion Models
Jiayi Guo · Xingqian Xu · Yifan Pu · Zanlin Ni · Chaofei Wang · Manushree Vasu · Shiji Song · Gao Huang · Humphrey Shi
A Simple and Effective Point-based Network for Event Camera 6-DOFs Pose Relocalization
Hongwei Ren · Jiadong Zhu · Yue Zhou · Haotian FU · Yulong Huang · Bojun Cheng
ReCoRe: Regularized Contrastive Representation Learning of World Model
Rudra P,K. Poudel · Harit Pandya · Stephan Liwicki · Roberto Cipolla
Unmixing before Fusion: A Generalized Paradigm for Multi-Source-based Hyperspectral Image Synthesis
Yang Yu · Erting Pan · Xinya Wang · Yuheng Wu · Xiaoguang Mei · Jiayi Ma
Utility-Fairness Trade-Offs and How to Find Them
Sepehr Dehdashtian · Bashir Sadeghi · Vishnu Naresh Boddeti
Learning Continuous 3D Words for Text-to-Image Generation
Ta-Ying Cheng · Matheus Gadelha · Thibault Groueix · Matthew Fisher · Radomir Mech · Andrew Markham · Niki Trigoni
Efficient Solution of Point-Line Absolute Pose
Petr Hruby · Timothy Duff · Marc Pollefeys
Instruct-ReID: A Multi-purpose Person Re-identification Task with Instructions
Weizhen He · Yiheng Deng · SHIXIANG TANG · Qihao CHEN · Qingsong Xie · Yizhou Wang · Lei Bai · Feng Zhu · Rui Zhao · Wanli Ouyang · Donglian Qi · Yunfeng Yan
CoDe: An Explicit Content Decoupling Framework for Image Restoration
Enxuan Gu · Hongwei Ge · Yong Guo
Inter-X: Towards Versatile Human-Human Interaction Analysis
Liang Xu · Xintao Lv · Yichao Yan · Xin Jin · Wu Shuwen · Congsheng Xu · Yifan Liu · Yizhou Zhou · Fengyun Rao · Xingdong Sheng · Yunhui LIU · Wenjun Zeng · Xiaokang Yang
Self-Supervised Dual Contouring
Ramana Sundararaman · Roman Klokov · Maks Ovsjanikov
Tactile-Augmented Radiance Fields
Yiming Dou · Fengyu Yang · Yi Liu · Antonio Loquercio · Andrew Owens
MedBN: Robust Test-Time Adaptation against Malicious Test Samples
Hyejin Park · Jeongyeon Hwang · Sunung Mun · Sangdon Park · Jungseul Ok
Beyond First-Order Tweedie: Solving Inverse Problems using Latent Diffusion
Litu Rout · Yujia Chen · Abhishek Kumar · Constantine Caramanis · Sanjay Shakkottai · Wen-Sheng Chu
Purified and Unified Steganographic Network
GuoBiao Li · Sheng Li · Zicong Luo · Zhenxing Qian · Xinpeng Zhang
Deformable One-shot Face Stylization via DINO Semantic Guidance
Yang Zhou · Zichong Chen · Hui Huang
PartDistill: 3D Shape Part Segmentation by Vision-Language Model Distillation
Ardian Umam · Cheng-Kun Yang · Min-Hung Chen · Jen-Hui Chuang · Yen-Yu Lin
Improving Training Efficiency of Diffusion Models via Multi-Stage Framework and Tailored Multi-Decoder Architectures
Huijie Zhang · Yifu Lu · Ismail Alkhouri · Saiprasad Ravishankar · Dogyoon Song · Qing Qu
SmartRefine: A Scenario-Adaptive Refinement Framework for Efficient Motion Prediction
Yang Zhou · Hao Shao · Letian Wang · Steven L. Waslander · Hongsheng Li · Yu Liu
VecFusion: Vector Font Generation with Diffusion
Vikas Thamizharasan · Difan Liu · Shantanu Agarwal · Matthew Fisher · Michaël Gharbi · Michaël Gharbi · Oliver Wang · Alec Jacobson · Evangelos Kalogerakis
OOSTraj: Out-of-Sight Trajectory Prediction With Vision-Positioning Denoising
Haichao Zhang · Yi Xu · Hongsheng Lu · Takayuki Shimizu · Yun Fu
Bridging Remote Sensors with Multisensor Geospatial Foundation Models
Boran Han · Shuai Zhang · Xingjian Shi · Markus Reichstein
Video Harmonization with Triplet Spatio-Temporal Variation Patterns
Zonghui Guo · XinYu Han · Jie Zhang · Shiguang Shan · Haiyong Zheng
GeneAvatar: Generic Expression-Aware Volumetric Head Avatar Editing from a Single Image
Chong Bao · Yinda Zhang · Yuan Li · Xiyu Zhang · Bangbang Yang · Hujun Bao · Marc Pollefeys · Guofeng Zhang · Zhaopeng Cui
RichDreamer: A Generalizable Normal-Depth Diffusion Model for Detail Richness in Text-to-3D
Lingteng Qiu · Guanying Chen · Xiaodong Gu · Qi Zuo · Mutian Xu · Yushuang Wu · Weihao Yuan · Zilong Dong · Liefeng Bo · Xiaoguang Han
Laplacian-guided Entropy Model in Neural Codec with Blur-dissipated Synthesis
Atefeh Khoshkhahtinat · Ali Zafari · Piyush Mehta · Nasser Nasrabadi
ModaVerse: Efficiently Transforming Modalities with LLMs
Xinyu Wang · Bohan Zhuang · Qi Wu
3D Face Tracking from 2D Video through Iterative Dense UV to Image Flow
Felix Taubner · Prashant Raina · Mathieu Tuli · Eu Wern Teh · Chul Lee · Jinmiao Huang
HMD-Poser: On-Device Real-time Human Motion Tracking from Scalable Sparse Observations
Peng Dai · Yang Zhang · Tao Liu · ZhenFan · Tianyuan Du · Zhuo Su · Xiaozheng Zheng · Zeming Li
Traffic Scene Parsing through the TSP6K Dataset
Peng-Tao Jiang · Yuqi Yang · Yang Cao · Qibin Hou · Ming-Ming Cheng · Chunhua Shen
KPConvX: Modernizing Kernel Point Convolution with Kernel Attention
Hugues Thomas · Yao-Hung Hubert Tsai · Timothy Barfoot · Jian Zhang
DistriFusion: Distributed Parallel Inference for High-Resolution Diffusion Models
Muyang Li · Tianle Cai · Jiaxin Cao · Qinsheng Zhang · Han Cai · Junjie Bai · Yangqing Jia · Kai Li · Song Han
Rethinking FID: Towards a Better Evaluation Metric for Image Generation
Sadeep Jayasumana · Srikumar Ramalingam · Andreas Veit · Daniel Glasner · Ayan Chakrabarti · Sanjiv Kumar
CricaVPR: Cross-image Correlation-aware Representation Learning for Visual Place Recognition
Feng Lu · Xiangyuan Lan · Lijun Zhang · Dongmei Jiang · Yaowei Wang · Chun Yuan
Rethinking Few-shot 3D Point Cloud Semantic Segmentation
Zhaochong An · Guolei Sun · Yun Liu · Fayao Liu · Zongwei Wu · Dan Wang · Luc Van Gool · Serge Belongie
Frozen CLIP: A Strong Backbone for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Bingfeng Zhang · Siyue Yu · Yunchao Wei · Yao Zhao · Jimin Xiao
Beyond Text: Frozen Large Language Models in Visual Signal Comprehension
Lei Zhu · Fangyun Wei · Yanye Lu
PeerAiD: Improving Adversarial Distillation from a Specialized Peer Tutor
Jaewon Jung · Hongsun Jang · Jaeyong Song · Jinho Lee
Universal Robustness via Median Random Smoothing for Real-World Super-Resolution
Zakariya Chaouai · Mohamed Tamaazousti
VBench: Comprehensive Benchmark Suite for Video Generative Models
Ziqi Huang · Yinan He · Jiashuo Yu · Fan Zhang · Chenyang Si · Yuming Jiang · Yuanhan Zhang · Tianxing Wu · Jin Qingyang · Nattapol Chanpaisit · Yaohui Wang · Xinyuan Chen · Limin Wang · Dahua Lin · Yu Qiao · Ziwei Liu
SeNM-VAE: Semi-Supervised Noise Modeling with Hierarchical Variational Autoencoder
Dihan Zheng · Yihang Zou · Xiaowen Zhang · Chenglong Bao
SIFU: Side-view Conditioned Implicit Function for Real-world Usable Clothed Human Reconstruction
Zechuan Zhang · Zongxin Yang · Yi Yang
Generalized Predictive Model for Autonomous Driving
Jiazhi Yang · Shenyuan Gao · Yihang Qiu · Li Chen · Tianyu Li · Bo Dai · Kashyap Chitta · Penghao Wu · Jia Zeng · Ping Luo · Jun Zhang · Andreas Geiger · Yu Qiao · Hongyang Li
Calibrating Multi-modal Representations: A Pursuit of Group Robustness without Annotations
Chenyu You · Yifei Min · Weicheng Dai · Jasjeet Sekhon · Lawrence Staib · James Duncan
Source-Free Domain Adaptation with Frozen Multimodal Foundation Model
Song Tang · Wenxin Su · Mao Ye · Xiatian Zhu
Neural Sign Actors: A diffusion model for 3D sign language production from text
Vasileios Baltatzis · Rolandos Alexandros Potamias · Evangelos Ververas · Guanxiong Sun · Jiankang Deng · Stefanos Zafeiriou
HumMUSS: Human Motion Understanding using State Space Models
Arnab Mondal · Stefano Alletto · Denis Tome
APISR: Anime Production Inspired Real-World Anime Super-Resolution
Boyang Wang · Fengyu Yang · Xihang Yu · Chao Zhang · Hanbin Zhao
ShapeWalk: Compositional Shape Editing through Language-Guided Chains
Habib Slim · Mohamed Elhoseiny
LAKE-RED: Camouflaged Images Generation by Latent Background Knowledge Retrieval-Augmented Diffusion
Pancheng Zhao · Peng Xu · Pengda Qin · Deng-Ping Fan · Zhicheng Zhang · Guoli Jia · Bowen Zhou · Jufeng Yang
Hierarchical Histogram Threshold Segmentation – Auto-terminating High-detail Oversegmentation
Thomas Chang · Simon Seibt · Bartosz von Rymon Lipinski
G-FARS: Gradient-Field-based Auto-Regressive Sampling for 3D Part Grouping
Junfeng Cheng · Tania Stathaki
Dual-Enhanced Coreset Selection with Class-wise Collaboration for Online Blurry Class Incremental Learning
Yutian Luo · Shiqi Zhao · Haoran Wu · Zhiwu Lu
TULIP: Multi-camera 3D Precision Assessment of Parkinson's Disease
Kyungdo Kim · Sihan Lyu · Sneha Mantri · Timothy DUNN
BANF: Band-limited Neural Fields for Levels of Detail Reconstruction
Ahan Shabanov · Shrisudhan Govindarajan · Cody Reading · Leili Goli · Daniel Rebain · Kwang Moo Yi · Andrea Tagliasacchi
Weakly Supervised Point Cloud Semantic Segmentation via Artificial Oracle
Hyeokjun Kweon · Jihun Kim · Kuk-Jin Yoon
StraightPCF: Straight Point Cloud Filtering
Dasith de Silva Edirimuni · Xuequan Lu · Gang Li · Lei Wei · Antonio Robles-Kelly · Hongdong Li
SynFog: A Photo-realistic Synthetic Fog Dataset based on End-to-end Imaging Simulation for Advancing Real-World Defogging in Autonomous Driving
Yiming Xie · Henglu Wei · Zhenyi Liu · Xiaoyu Wang · Xiangyang Ji
PeVL: Pose-Enhanced Vision-Language Model for Fine-Grained Human Action Recognition
Haosong Zhang · Mei Leong · Liyuan Li · Weisi Lin
LLaMA-Excitor: General Instruction Tuning via Indirect Feature Interaction
Bo Zou · Chao Yang · Yu Qiao · Chengbin Quan · Youjian Zhao
UnSAMFlow: Unsupervised Optical Flow Guided by Segment Anything Model
Shuai Yuan · Lei Luo · Zhuo Hui · Can Pu · Xiaoyu Xiang · Rakesh Ranjan · Denis Demandolx
Attention-Propagation Network for Egocentric Heatmap to 3D Pose Lifting
Taeho Kang · Youngki Lee
Progress-Aware Online Action Segmentation for Egocentric Procedural Task Videos
Yuhan Shen · Ehsan Elhamifar
REACTO: Reconstructing Articulated Objects from a Single Video
Chaoyue Song · Jiacheng Wei · Chuan-Sheng Foo · Guosheng Lin · Fayao Liu
Soften to Defend: Towards Adversarial Robustness via Self-Guided Label Refinement
Daiwei Yu · Zhuorong Li · Lina Wei · Canghong Jin · Yun Zhang · Sixian Chan
Structured Gradient-based Interpretations via Norm-Regularized Adversarial Training
Shizhan Gong · Qi Dou · Farzan Farnia
A Novel Transformer based Network for Large Scale Multimodal and Multitask Learning
Siddharth Srivastava · Gaurav Sharma
Transfer CLIP for Generalizable Image Denoising
Jun Cheng · Dong Liang · Shan Tan
LUWA Dataset: Learning Lithic Use-Wear Analysis on Microscopic Images
Jing Zhang · Irving Fang · Hao Wu · Akshat Kaushik · Alice Rodriguez · Hanwen Zhao · Juexiao Zhang · Zhuo Zheng · Radu Iovita · Chen Feng
Correlation-aware Coarse-to-fine MLPs for Deformable Medical Image Registration
Mingyuan Meng · Dagan Feng · Lei Bi · Jinman Kim
PixelLM: Pixel Reasoning with Large Multimodal Model
Zhongwei Ren · Zhicheng Huang · Yunchao Wei · Yao Zhao · Dongmei Fu · Jiashi Feng · Xiaojie Jin
Cross Initialization for Face Personalization of Text-to-Image Models
Lianyu Pang · Jian Yin · Haoran Xie · Qiping Wang · Qing Li · Xudong Mao
Neural Fields as Distributions: Signal Processing Beyond Euclidean Space
Daniel Rebain · Soroosh Yazdani · Kwang Moo Yi · Andrea Tagliasacchi
OmniMotionGPT: Animal Motion Generation with Limited Data
Zhangsihao Yang · Mingyuan Zhou · Mengyi Shan · Bingbing Wen · Ziwei Xuan · Mitch Hill · Junjie Bai · Guo-Jun Qi · Yalin Wang
HDRFlow: Real-Time HDR Video Reconstruction with Large Motions
Gangwei Xu · Yujin Wang · Jinwei Gu · Tianfan Xue · Xin Yang
Do Vision and Language Encoders Represent the World Similarly?
Mayug Maniparambil · Raiymbek Akshulakov · YASSER ABDELAZIZ DAHOU DJILALI · Mohamed El Amine Seddik · Sanath Narayan · Karttikeya Mangalam · Noel O'Connor
Learning SO(3)-Invariant Semantic Correspondence via Local Shape Transform
Chunghyun Park · Seungwook Kim · Jaesik Park · Minsu Cho
FedSelect: Personalized Federated Learning with Customized Selection of Parameters for Fine-Tuning
Rishub Tamirisa · Chulin Xie · Wenxuan Bao · Andy Zhou · Ron Arel · Aviv Shamsian
Test-Time Adaptation for Depth Completion
Hyoungseob Park · Anjali W Gupta · Alex Wong
Dispel Darkness for Better Fusion: A Controllable Visual Enhancer based on Cross-modal Conditional Adversarial Learning
HAO ZHANG · Linfeng Tang · Xinyu Xiang · Xuhui Zuo · Jiayi Ma
Time-Efficient Light-Field Acquisition Using Coded Aperture and Events
Shuji Habuchi · Keita Takahashi · Chihiro Tsutake · Toshiaki Fujii · Hajime Nagahara
Video-P2P: Video Editing with Cross-attention Control
Shaoteng Liu · Yuechen Zhang · Wenbo Li · Zhe Lin · Jiaya Jia
GenN2N: Generative NeRF2NeRF Translation
Xiangyue Liu · Han Xue · Kunming Luo · Ping Tan · Li Yi
Parameter Efficient Self-Supervised Geospatial Domain Adaptation
Linus Scheibenreif · Michael Mommert · Damian Borth
Multimodal Representation Learning by Alternating Unimodal Adaptation
Xiaohui Zhang · Xiaohui Zhang · Jaehong Yoon · Mohit Bansal · Huaxiu Yao
SNED: Superposition Network Architecture Search for Efficient Video Diffusion Model
Zhengang Li · Yan Kang · Yuchen Liu · Difan Liu · Tobias Hinz · Feng Liu · Yanzhi Wang
Compositional Video Understanding with Spatiotemporal Structure-based Transformers
Hoyeoung Yun · Jinwoo Ahn · Minseo Kim · Eun-Sol Kim
CoDi-2: Interleaved and In-Context Any-to-Any Generation
Zineng Tang · Ziyi Yang · MAHMOUD KHADEMI · Yang Liu · Chenguang Zhu · Mohit Bansal
SecondPose: SE(3)-Consistent Dual-Stream Feature Fusion for Category-Level Pose Estimation
Yamei Chen · Yan Di · Guangyao Zhai · Fabian Manhardt · Chenyangguang Zhang · Ruida Zhang · Federico Tombari · Nassir Navab · Benjamin Busam
ArtAdapter: Text-to-Image Style Transfer using Multi-Level Style Encoder and Explicit Adaptation
Dar-Yen Chen · Hamish Tennent · Ching-Wen Hsu
On the Robustness of Language Guidance for Low-Level Vision Tasks: Findings from Depth Estimation
Agneet Chatterjee · Tejas Gokhale · Chitta Baral · 'YZ' Yezhou Yang
SingularTrajectory: Universal Trajectory Predictor Using Diffusion Model
Inhwan Bae · Young-Jae Park · Hae-Gon Jeon
TexVocab: Texture Vocabulary-conditioned Human Avatars
Yuxiao Liu · Zhe Li · Yebin Liu · Haoqian Wang
Back to 3D: Few-Shot 3D Keypoint Detection with Back-Projected 2D Features
Thomas Wimmer · Peter Wonka · Maks Ovsjanikov
SketchINR: A First Look into Sketches as Implicit Neural Representations
Hmrishav Bandyopadhyay · Ayan Kumar Bhunia · Pinaki Nath Chowdhury · Aneeshan Sain · Tao Xiang · Timothy Hospedales · Yi-Zhe Song
Hyper-MD: Mesh Denoising with Customized Parameters Aware of Noise Intensity and Geometric Characteristics
Xingtao Wang · Hongliang Wei · Xiaopeng Fan · Debin Zhao
BadCLIP: Trigger-Aware Prompt Learning for Backdoor Attacks on CLIP
Jiawang Bai · Kuofeng Gao · Shaobo Min · Shu-Tao Xia · Zhifeng Li · Wei Liu
The Manga Whisperer: Automatically Generating Transcriptions for Comics
Ragav Sachdeva · Andrew Zisserman
Unsupervised Template-assisted Point Cloud Shape Correspondence Network
Jiacheng Deng · Jiahao Lu · Tianzhu Zhang
VideoCon: Robust Video-Language Alignment via Contrast Captions
Hritik Bansal · Yonatan Bitton · Idan Szpektor · Kai-Wei Chang · Aditya Grover
UniBind: LLM-Augmented Unified and Balanced Representation Space to Bind Them All
Yuanhuiyi Lyu · Xu Zheng · Jiazhou Zhou · Lin Wang
HEAL-SWIN: A Vision Transformer On The Sphere
Oscar Carlsson · Jan E. Gerken · Hampus Linander · Heiner Spiess · Fredrik Ohlsson · Christoffer Petersson · Daniel Persson
VCoder: Versatile Vision Encoders for Multimodal Large Language Models
Jitesh Jain · Jianwei Yang · Humphrey Shi
QN-Mixer: A Quasi-Newton MLP-Mixer Model for Sparse-View CT Reconstruction
Ishak Ayad · Nicolas Larue · Mai K. Nguyen
Cross-dimension Affinity Distillation for 3D EM Neuron Segmentation
Xiaoyu Liu · Miaomiao Cai · Yinda Chen · Yueyi Zhang · Te Shi · Ruobing Zhang · Xuejin Chen · Zhiwei Xiong
Boosting Self-Supervision for Single-View Scene Completion via Knowledge Distillation
Keonhee Han · Dominik Muhle · Felix Wimbauer · Daniel Cremers
CrossKD: Cross-Head Knowledge Distillation for Dense Object Detection
JiaBao Wang · yuming chen · Zhaohui Zheng · Xiang Li · Ming-Ming Cheng · Qibin Hou
Leveraging Camera Triplets for Efficient and Accurate Structure-from-Motion
Lalit Manam · Venu Madhav Govindu
Equivariant Multi-Modality Image Fusion
Zixiang Zhao · Haowen Bai · Jiangshe Zhang · Yulun Zhang · Kai Zhang · Shuang Xu · Dongdong Chen · Radu Timofte · Luc Van Gool
Residual Denoising Diffusion Models
Jiawei Liu · Qiang Wang · Huijie Fan · Yinong Wang · Yandong Tang · Liangqiong Qu
PromptKD: Unsupervised Prompt Distillation for Vision-Language Models
Zheng Li · Xiang Li · xinyi fu · Xin Zhang · Weiqiang Wang · Shuo Chen · Jian Yang
CCEdit: Creative and Controllable Video Editing via Diffusion Models
Ruoyu Feng · Wenming Weng · Yanhui Wang · Yuhui Yuan · Jianmin Bao · Chong Luo · Zhibo Chen · Baining Guo
MoDE: CLIP Data Experts via Clustering
Jiawei Ma · Po-Yao Huang · Saining Xie · Shang-Wen Li · Luke Zettlemoyer · Shih-Fu Chang · Wen-tau Yih · Hu Xu
SatSynth: Augmenting Image-Mask Pairs through Diffusion Models for Aerial Semantic Segmentation
Aysim Toker · Marvin Eisenberger · Daniel Cremers · Laura Leal-Taixe
Dual-consistency Model Inversion for Non-exemplar Class Incremental Learning
Zihuan Qiu · Yi Xu · Fanman Meng · Hongliang Li · Linfeng Xu · Qingbo Wu
Class Tokens Infusion for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Sung-Hoon Yoon · Hoyong Kwon · Hyeonseong Kim · Kuk-Jin Yoon
Category-Level Multi-Part Multi-Joint 3D Shape Assembly
Yichen Li · Kaichun Mo · Yueqi Duan · He Wang · Jiequan Zhang · Lin Shao · Wojciech Matusik · Leonidas Guibas
JoAPR: Cleaning the Lens of Prompt Learning for Vision-Language Models
YUNCHENG GUO · Xiaodong Gu
A Category Agnostic Model for Visual Rearrangement
Yuyi Liu · Xinhang Song · Weijie Li · Xiaohan Wang · Shuqiang Jiang
WorDepth: Variational Language Prior for Monocular Depth Estimation
Ziyao Zeng · Hyoungseob Park · Fengyu Yang · Daniel Wang · Stefano Soatto · Dong Lao · Alex Wong
EmbodiedScan: A Holistic Multi-Modal 3D Perception Suite Towards Embodied AI
Tai Wang · Xiaohan Mao · Chenming Zhu · Runsen Xu · Ruiyuan Lyu · Peisen Li · Xiao Chen · Wenwei Zhang · Kai Chen · Tianfan Xue · Xihui Liu · Cewu Lu · Dahua Lin · Jiangmiao Pang
FlashEval: Towards Fast and Accurate Evaluation of Text-to-image Diffusion Generative Models
LIn Zhao · Tianchen Zhao · Zinan Lin · Xuefei Ning · Guohao Dai · Huazhong Yang · Yu Wang
Attention-Driven Training-Free Efficiency Enhancement of Diffusion Models
Hongjie Wang · Difan Liu · Yan Kang · Yijun Li · Zhe Lin · Niraj Jha · Yuchen Liu
Naturally Supervised 3D Visual Grounding with Language-Regularized Concept Learners
Chun Feng · Joy Hsu · Weiyu Liu · Jiajun Wu
Forecasting of 3D Whole-body Human Poses with Grasping Objects
yan haitao · Qiongjie Cui · Jiexin Xie · Shijie Guo
VA3: Virtually Assured Amplification Attack on Probabilistic Copyright Protection for Text-to-Image Generative Models
Xiang Li · Qianli Shen · Kenji Kawaguchi
Towards Co-Evaluation of Cameras, HDR, and Algorithms for Industrial-Grade 6DoF Pose Estimation
Agastya Kalra · Guy Stoppi · Dmitrii Marin · Vage Taamazyan · Aarrushi Shandilya · Rishav Agarwal · Anton Boykov · Aaron Chong · Michael Stark
Correcting Diffusion Generation through Resampling
Yujian Liu · Yang Zhang · Tommi Jaakkola · Shiyu Chang
Partial-to-Partial Shape Matching with Geometric Consistency
Viktoria Ehm · Maolin Gao · Paul Roetzer · Marvin Eisenberger · Daniel Cremers · Florian Bernard
Text-guided Explorable Image Super-resolution
Kanchana Vaishnavi Gandikota · Paramanand Chandramouli
Correspondence-Free Non-Rigid Point Set Registration Using Unsupervised Clustering Analysis
Mingyang Zhao · Jiang Jingen · Lei Ma · Shiqing Xin · Gaofeng Meng · Dong-Ming Yan
LAENeRF: Local Appearance Editing for Neural Radiance Fields
Lukas Radl · Michael Steiner · Andreas Kurz · Markus Steinberger
Neural Point Cloud Diffusion for Disentangled 3D Shape and Appearance Generation
Philipp Schröppel · Christopher Wewer · Jan Lenssen · Eddy Ilg · Thomas Brox
Exploiting Style Latent Flows for Generalizing Video Deepfake Detection
Jongwook Choi · Taehoon Kim · Yonghyun Jeong · Seungryul Baek · Jongwon Choi
SCEdit: Efficient and Controllable Image Diffusion Generation via Skip Connection Editing
Zeyinzi Jiang · Chaojie Mao · Yulin Pan · Zhen Han · Jingfeng Zhang
Generalizing 6-DoF Grasp Detection via Domain Prior Knowledge
Haoxiang Ma · Modi Shi · Boyang GAO · Di Huang
Bridging the Synthetic-to-Authentic Gap: Distortion-Guided Unsupervised Domain Adaptation for Blind Image Quality Assessment
Aobo Li · Jinjian Wu · Yongxu Liu · Leida Li
Grid Diffusion Models for Text-to-Video Generation
Taegyeong Lee · Soyeong Kwon · Taehwan Kim
Neural Parametric Gaussians for Monocular Non-Rigid Object Reconstruction
Devikalyan Das · Christopher Wewer · Raza Yunus · Eddy Ilg · Jan Lenssen
Personalized Residuals for Concept-Driven Text-to-Image Generation
Cusuh Ham · Matthew Fisher · James Hays · Nicholas Kolkin · Yuchen Liu · Richard Zhang · Tobias Hinz
Making Vision Transformers Truly Shift-Equivariant
Renan A. Rojas-Gomez · Teck-Yian Lim · Minh Do · Raymond A. Yeh
TransNeXt: Robust Foveal Visual Perception for Vision Transformers
Dai Shi
Free3D: Consistent Novel View Synthesis without 3D Representation
Chuanxia Zheng · Andrea Vedaldi
Multimodal Prompt Perceiver: Empower Adaptiveness, Generalizability and Fidelity for All-in-One Image Restoration
Yuang Ai · Huaibo Huang · Xiaoqiang Zhou · Jiexiang Wang · Ran He
DIEM: Decomposition-Integration Enhancing Multimodal Insights
Xinyi Jiang · Guoming Wang · Junhao Guo · Juncheng Li · Wenqiao Zhang · Rongxing Lu · Siliang Tang
Balancing Act: Distribution-Guided Debiasing in Diffusion Models
Rishubh Parihar · Abhijnya Bhat · Abhipsa Basu · Saswat Mallick · Jogendra Kundu Kundu · R. Venkatesh Babu
NIVeL: Neural Implicit Vector Layers for Text-to-Vector Generation
Vikas Thamizharasan · Difan Liu · Matthew Fisher · Nanxuan Zhao · Evangelos Kalogerakis · Michal Lukáč
Learning to Count without Annotations
Lukas Knobel · Tengda Han · Yuki Asano
Towards Backward-Compatible Continual Learning of Image Compression
Zhihao Duan · Ming Lu · Justin Yang · Jiangpeng He · Zhan Ma · Fengqing Zhu
3D-SceneDreamer: Text-Driven 3D-Consistent Scene Generation
Songchun Zhang · Yibo Zhang · Quan Zheng · Rui Ma · Wei Hua · Hujun Bao · Weiwei Xu · Changqing Zou
Visual-Augmented Dynamic Semantic Prototype for Generative Zero-Shot Learning
Wenjin Hou · Shiming Chen · Shuhuang Chen · Ziming Hong · Yan Wang · Xuetao Feng · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan · Xinge You
MaskINT: Video Editing via Interpolative Non-autoregressive Masked Transformers
Haoyu Ma · Shahin Mahdizadehaghdam · Bichen Wu · Zhipeng Fan · Yuchao Gu · Wenliang Zhao · Lior Shapira · Xiaohui Xie
Spike-guided Motion Deblurring with Unknown Modal Spatiotemporal Alignment
Jiyuan Zhang · Shiyan Chen · Yajing Zheng · Zhaofei Yu · Tiejun Huang
Multi-Task Dense Prediction via Mixture of Low-Rank Experts
Yuqi Yang · Peng-Tao Jiang · Qibin Hou · Hao Zhang · Jinwei Chen · Bo Li
Making Visual Sense of Oracle Bones for You and Me
Runqi Qiao · LAN YANG · Kaiyue Pang · Honggang Zhang
Binarized Low-light Raw Video Enhancement
Gengchen Zhang · Yulun Zhang · Xin Yuan · Ying Fu
Omni-Q: Omni-Directional Scene Understanding for Unsupervised Visual Grounding
Sai Wang · Yutian Lin · Yutian Lin · Yu Wu
Communication-Efficient Federated Learning with Accelerated Client Gradient
Geeho Kim · Jinkyu Kim · Bohyung Han
Real-time 3D-aware Portrait Video Relighting
Ziqi Cai · Kaiwen Jiang · Shu-Yu Chen · Yu-Kun Lai · Hongbo Fu · Boxin Shi · Lin Gao
Photo-SLAM: Real-time Simultaneous Localization and Photorealistic Mapping for Monocular, Stereo, and RGB-D Cameras
Huajian Huang · Longwei Li · Hui Cheng · Sai-Kit Yeung
Attention Calibration for Disentangled Text-to-Image Personalization
Yanbing Zhang · Mengping Yang · Qin Zhou · Zhe Wang
NeISF: Neural Incident Stokes Field for Geometry and Material Estimation
Chenhao Li · Taishi Ono · Takeshi Uemori · Hajime Mihara · Alexander Gatto · Hajime Nagahara · Yusuke Moriuchi
MaskPLAN: Masked Generative Layout Planning from Partial Input
Hang Zhang · Anton Savov · Benjamin Dillenburger
Rapid 3D Model Generation with Intuitive 3D Input
Tianrun Chen · Chaotao Ding · Shangzhan Zhang · Chunan Yu · Ying Zang · Zejian Li · Sida Peng · Lingyun Sun
MCD: Diverse Large-Scale Multi-Campus Dataset for Robot Perception
Thien-Minh Nguyen · Shenghai Yuan · Thien Nguyen · Pengyu Yin · Haozhi Cao · Lihua Xie · Maciej Wozniak · Patric Jensfelt · Marko Thiel · Justin Ziegenbein · Noel Blunder
Splatter Image: Ultra-Fast Single-View 3D Reconstruction
Stanislaw Szymanowicz · Christian Rupprecht · Andrea Vedaldi
$CrowdDiff$: Multi-hypothesis Crowd Density Estimation using Diffusion Models
Yasiru Ranasinghe · Nithin Gopalakrishnan Nair · Wele Gedara Chaminda Bandara · Vishal M. Patel
Text-Enhanced Data-free Approach for Federated Class-Incremental Learning
Minh-Tuan Tran · Trung Le · Xuan-May Le · Mehrtash Harandi · Dinh Phung
Unsupervised Salient Instance Detection
Xin Tian · Ke Xu · Rynson W.H. Lau
Paint-it: Text-to-Texture Synthesis via Deep Convolutional Texture Map Optimization and Physically-Based Rendering
Kim Youwang · Tae-Hyun Oh · Gerard Pons-Moll
L-MAGIC: Language Model Assisted Generation of Images with Consistency
zhipeng cai · Matthias Mueller · Reiner Birkl · Diana Wofk · Shao-Yen Tseng · JunDa Cheng · Gabriela Ben Melech Stan · Vasudev Lal · Michael Paulitsch
GLACE: Global Local Accelerated Coordinate Encoding
Fangjinhua Wang · Xudong Jiang · Silvano Galliani · Christoph Vogel · Marc Pollefeys
HouseCat6D - A Large-Scale Multi-Modal Category Level 6D Object Perception Dataset with Household Objects in Realistic Scenarios
HyunJun Jung · Shun-Cheng Wu · Patrick Ruhkamp · Guangyao Zhai · Hannah Schieber · Giulia Rizzoli · Pengyuan Wang · Hongcheng Zhao · Lorenzo Garattoni · Sven Meier · Daniel Roth · Nassir Navab · Benjamin Busam
Customization Assistant for Text-to-image Generation
Yufan Zhou · Ruiyi Zhang · Jiuxiang Gu · Tong Sun
UltrAvatar: A Realistic Animatable 3D Avatar Diffusion Model with Authenticity Guided Textures
Mingyuan Zhou · Rakib Hyder · Ziwei Xuan · Guo-Jun Qi
Event-based Structure-from-Orbit
Ethan Elms · Yasir Latif · Tae Ha Park · Tat-Jun Chin
From-Ground-To-Objects: Coarse-to-Fine Self-supervised Monocular Depth Estimation of Dynamic Objects with Ground Contact Prior
Jaeho Moon · Juan Luis Gonzalez Bello · Byeongjun Kwon · Munchurl Kim
Dynamic LiDAR Re-simulation using Compositional Neural Fields
Hanfeng Wu · Xingxing Zuo · Stefan Leutenegger · Or Litany · Konrad Schindler · Shengyu Huang
Unsupervised Blind Image Deblurring Based on Self-Enhancement
Lufei Chen · Xiangpeng Tian · Shuhua Xiong · Yinjie Lei · Chao Ren
SOAC: Spatio-Temporal Overlap-Aware Multi-Sensor Calibration using Neural Radiance Fields
Quentin HERAU · Nathan Piasco · Moussab Bennehar · Luis Guiller,o Roldao Jimenez · Dzmitry Tsishkou · MigniotCyrille · Modélisation Information Systèmes · Cedric Demonceaux
Label-Efficient Group Robustness via Out-of-Distribution Concept Curation
Yiwei Yang · Anthony Liu · Robert Wolfe · Aylin Caliskan · Bill Howe
StyLitGAN: Image-based Relighting via Latent Control
Anand Bhattad · James Soole · David Forsyth
Anomaly Score: Evaluating Generative Models and Individual Generated Images based on Complexity and Vulnerability
Jaehui Hwang · Junghyuk Lee · Jong-Seok Lee
ICON: Incremental CONfidence for Joint Pose and Radiance Field Optimization
Weiyao Wang · Pierre Gleize · Hao Tang · Xingyu Chen · Kevin Liang · Matt Feiszli
FreeDrag: Feature Dragging for Reliable Point-based Image Editing
Pengyang Ling · Lin Chen · Pan Zhang · Huaian Chen · Yi Jin · Jinjin Zheng
Instance-Aware Group Quantization for Vision Transformers
Jaehyeon Moon · Dohyung Kim · Jun Yong Cheon · Bumsub Ham
PhysGaussian: Physics-Integrated 3D Gaussians for Generative Dynamics
Tianyi Xie · Zeshun Zong · Yuxing Qiu · Xuan Li · Yutao Feng · Yin Yang · Chenfanfu Jiang
Viewpoint-Aware Visual Grounding in 3D Scenes
Xiangxi Shi · Zhonghua Wu · Stefan Lee
VTQA: Visual Text Question Answering via Entity Alignment and Cross-Media Reasoning
Kang chenkang · Xiangqian Wu
Batch Normalization Alleviates the Spectral Bias in Coordinate Networks
Zhicheng Cai · Hao Zhu · Qiu Shen · Xinran Wang · Xun Cao
OMG-Seg: Is One Model Good Enough For All Segmentation?
Xiangtai Li · Haobo Yuan · Wei Li · Henghui Ding · Size Wu · Wenwei Zhang · Yining Li · Kai Chen · Chen Change Loy
Pose Adapted Shape Learning for Large-Pose Face Reenactment
Gee-Sern Hsu · Jie-Ying Zhang · Yu-Hsiang Huang · Wei-Jie Hong
Make Me a BNN: A Simple Strategy for Estimating Bayesian Uncertainty from Pre-trained Models
Gianni Franchi · Olivier Laurent · Maxence Leguéry · Andrei Bursuc · Andrea Pilzer · Angela Yao
Training-Free Open-Vocabulary Segmentation with Offline Diffusion-Augmented Prototype Generation
Luca Barsellotti · Roberto Amoroso · Marcella Cornia · Lorenzo Baraldi · Rita Cucchiara
EMAGE: Towards Unified Holistic Co-Speech Gesture Generation via Expressive Masked Audio Gesture Modeling
Haiyang Liu · Zihao Zhu · Giorgio Becherini · YICHEN PENG · Mingyang Su · YOU ZHOU · Xuefei Zhe · Naoya Iwamoto · Bo Zheng · Michael J. Black
Explaining CLIP's performance disparities on data from blind/low vision users
Daniela Massiceti · Camilla Longden · Agnieszka Słowik · Samuel Wills · Martin Grayson · Cecily Morrison
NB-GTR: Narrow-Band Guided Turbulence Removal
Yifei Xia · Chu Zhou · Chengxuan Zhu · Minggui Teng · Chao Xu · Boxin Shi
LaneCPP: Continuous 3D Lane Detection using Physical Priors
Maximilian Pittner · Joel Janai · Alexandru Paul Condurache
Large Language Models are Good Prompt Learners for Low-Shot Image Classification
Zhaoheng Zheng · Jingmin Wei · Xuefeng Hu · Haidong Zhu · Ram Nevatia
PhysPT: Physics-aware Pretrained Transformer for Estimating Human Dynamics from Monocular Videos
Yufei Zhang · Jeffrey Kephart · Zijun Cui · Qiang Ji
FineSports: A Multi-person Hierarchical Sports Video Dataset for Fine-grained Action Understanding
Jinglin Xu · Guohao Zhao · Sibo Yin · Wenhao Zhou · Yuxin Peng
An Aggregation-Free Federated Learning for Tackling Data Heterogeneity
Yuan Wang · Huazhu Fu · Renuga Kanagavelu · Qingsong Wei · Yong Liu · Rick Goh
Infrared Adversarial Car Stickers
Xiaopei Zhu · Yuqiu Liu · Zhanhao Hu · Jianmin Li · Xiaolin Hu
MULTIFLOW: Shifting Towards Task-Agnostic Vision-Language Pruning
Matteo Farina · Massimiliano Mancini · Elia Cunegatti · Gaowen Liu · Giovanni Iacca · Elisa Ricci
CA-Jaccard: Camera-aware Jaccard Distance for Person Re-identification
Yiyu Chen · Zheyi Fan · Zhaoru Chen · Yixuan Zhu
CURSOR: Scalable Mixed-Order Hypergraph Matching with CUR Decomposition
Qixuan Zheng · Ming Zhang · Hong Yan
Seg2Reg: Differentiable 2D Segmentation to 1D Regression Rendering for 360 Room Layout Reconstruction
Cheng Sun · Wei-En Tai · Yu-Lin Shih · Kuan-Wei Chen · Yong-Jing Syu · Kent Selwyn The · Yu-Chiang Frank Wang · Hwann-Tzong Chen
Boosting Adversarial Transferability by Block Shuffle and Rotation
Kunyu Wang · he xuanran · Wenxuan Wang · Xiaosen Wang
Advancing Saliency Ranking with Human Fixations: Dataset, Models and Benchmarks
Bowen Deng · Siyang Song · Andrew French · Denis Schluppeck · Michael Pound
GALA: Generating Animatable Layered Assets from a Single Scan
Taeksoo Kim · Byungjun Kim · Shunsuke Saito · Hanbyul Joo
Single Mesh Diffusion Models with Field Latents for Texture Generation
Thomas W. Mitchel · Carlos Esteves · Ameesh Makadia
Unveiling the Power of Audio-Visual Early Fusion Transformers with Dense Interactions through Masked Modeling
Shentong Mo · Pedro Morgado
Move Anything with Layered Scene Diffusion
Jiawei Ren · Mengmeng Xu · Jui-Chieh Wu · Ziwei Liu · Tao Xiang · Antoine Toisoul
Learning Diffusion Texture Priors for Image Restoration
Tian Ye · Sixiang Chen · Wenhao Chai · Zhaohu Xing · Jing Qin · Ge lin · Lei Zhu
Benchmarking the Robustness of Temporal Action Detection Models Against Temporal Corruptions
Runhao Zeng · Xiaoyong Chen · Jiaming Liang · Huisi Wu · Guang-Zhong Cao · Yong Guo
Implicit Event-RGBD Neural SLAM
Delin Qu · Chi Yan · Dong Wang · Jie Yin · Qizhi Chen · Dan Xu · Yiting Zhang · Bin Zhao · Xuelong Li
Scene-adaptive and Region-aware Multi-modal Prompt for Open Vocabulary Object Detection
Xiaowei Zhao · Xianglong Liu · Duorui Wang · Yajun Gao · Zhide Liu
RepKPU: Point Cloud Upsampling with Kernel Point Representation and Deformation
Yi Rong · Haoran Zhou · Kang Xia · Cheng Mei · Jiahao Wang · Tong Lu
DiffSHEG: A Diffusion-Based Approach for Real-Time Speech-driven Holistic 3D Expression and Gesture Generation
Junming Chen · Yunfei Liu · Jianan Wang · Ailing Zeng · Ailing Zeng · Yu Li · Qifeng Chen
One-step Diffusion with Distribution Matching Distillation
Tianwei Yin · Michaël Gharbi · Michaël Gharbi · Richard Zhang · Eli Shechtman · Fredo Durand · William Freeman · Taesung Park
On Exact Inversion of DPM-Solvers
Seongmin Hong · Kyeonghyun Lee · Suh Yoon Jeon · Hyewon Bae · Se Young Chun
Privacy-Preserving Face Recognition Using Trainable Feature Subtraction
Yuxi Mi · Zhizhou Zhong · Yuge Huang · Jiazhen Ji · Jianqing Xu · Jun Wang · ShaoMing Wang · Shouhong Ding · Shuigeng Zhou
DAVE -- A Detect-and-Verify Paradigm for Low-Shot Counting
Jer Pelhan · Alan Lukezic · Vitjan Zavrtanik · Matej Kristan
CONFORM: Contrast is All You Need for High-Fidelity Text-to-Image Diffusion Models
Tuna Han Salih Meral · Enis Simsar · Federico Tombari · Pinar Yanardag
Scaling Up Video Summarization Pretraining with Large Language Models
Dawit Argaw Argaw · Seunghyun Yoon · Fabian Caba Heilbron · Hanieh Deilamsalehy · Trung Bui · Zhaowen Wang · Franck Dernoncourt · Joon Chung
Single-View Scene Point Cloud Human Grasp Generation
Yan-Kang Wang · Chengyi Xing · Yi-Lin Wei · Xiao-Ming Wu · Wei-Shi Zheng
UVEB: A Large-scale Benchmark and Baseline Towards Real-World Underwater Video Enhancement
yaofeng xie · Lingwei Kong · Kai Chen · Zheng Ziqiang · Xiao Yu · Zhibin Yu · Bing Zheng
GenFlow: Generalizable Recurrent Flow for 6D Pose Refinement of Novel Objects
Sungphill Moon · Hyeontae Son · Dongcheol Hur · Sangwook Kim
DyMVHumans: A Multi-View Video Benchmark for High-Fidelity Dynamic Human Modeling
Xiaoyun Zheng · Liwei Liao · Xufeng Li · Jianbo Jiao · Rongjie Wang · Feng Gao · Shiqi Wang · Ronggang Wang
Improving Depth Completion via Depth Feature Upsampling
Yufei Wang · Ge Zhang · Shaoqian Wang · Bo Li · Qi Liu · Le Hui · Yuchao Dai
ECLIPSE: A Resource-Efficient Text-to-Image Prior for Image Generations
Maitreya Patel · Changhoon Kim · Sheng Cheng · Chitta Baral · 'YZ' Yezhou Yang
Nearest Is Not Dearest: Towards Practical Defense against Quantization-conditioned Backdoor Attacks
Boheng Li · Yishuo Cai · Haowei Li · Feng Xue · Zhifeng Li · Yiming Li
Loose Inertial Poser: Motion Capture with IMU-attached Loose-Wear Jacket
Chengxu Zuo · Yiming Wang · Lishuang Zhan · Shihui Guo · Xinyu Yi · Feng Xu · Yipeng Qin
Neural Exposure Fusion for High-Dynamic Range Object Detection
Emmanuel Onzon · Maximilian Bömer · Fahim Mannan · Felix Heide
Model Adaptation for Time Constrained Embodied Control
Jaehyun Song · Minjong Yoo · Honguk Woo
GigaTraj: Predicting Long-term Trajectories of Hundreds of Pedestrians in Gigapixel Complex Scenes
Haozhe Lin · Chunyu Wei · Li He · Yuchen Guo · Yuchy Zhao · Shanglong Li · Lu Fang